Cập nhật:  GMT+7
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4U04bq6w7LDg8OsxKlr4buLw6zhurzhur7hu6PDisOseOG6sHPDrHLhuqzhuqJ34buDL3jhu4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVjDusOydMOt4buF4buBNDQq4buHw6wtw6xT4bq04bqid8Osw4pLw6zDkkF54bqiw4PhuqDDg8OKw4PDrOG6ryXDrOG7iEnDssOsw4rhurrDssODw6x44bqwc8OscuG6rOG6onfDrOKAnMOSQXnhuqLDg+G6oMODw4rDg8OsLcOsU3jDg8Osw7rhuqDDrHXhu6nhuqLDrMOK4bq6R0PhuqJ34oCdw6xzeMODw6zEqWvhu4vDrHjhurBzw6zhurx54bqieMOs4buIR0TDisOsw4F4xILDrHjhurBzw6x3eeG6tnnDrHPhu4TDssOsw4rhu7fhuqJ4w6xV4bqk4bqid8OsJcOyeeG6vcOs4bqg4bqoecOs4bq84bq+4bujw4rDrHjhurBzw6xy4bqs4bqid8Osw4rhurrhu7XDrHd54buNw6xv4buL4buLw6rhu4vhu4vhu4vDrHXhuqThuqJ3w6zhu4F1w4J5w6zhu4hCecOsWDPDrMOKeeG7reG6vsOseOG6sHPDrOG7iOG7j8OsNFhTM+G7h+G6vcOs4buJ4bq9xKnDrMOK4bq6eeG7seG6vsOsdeG6pOG6onfDrOG7gXXDgnnDrOG7iEJ5w6xYM8OsNFgwNOG7h8Os4buI4buPw6zhuqDhuqbDisOs4bq8w4LDrOG6uOG6vuG7j8Osw4rhu5fhuqJ3w6x04buP4bqieMOsc3jDg8OsWDPDqsOsNOG6rOG6onfDrMOK4bq64bu1w6x3eeG7jcOsc+G7jXPDrOG6vOG6vuG7o8OKw6x44bqwc8OscuG6rOG6onfDrOG7iOG7j8Os4bq44bq+4buPw6zDiuG7l+G6onfDrHjhuqrhuqLDrMSpxKnhu4vDrMOK4bq6eeG7seG6vsOsdeG6pOG6onfDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7heG7g8OKw7Jyw4DDusOs4bq8w4pLw4DDumLDreG6oMOy4bq6d3nhuqLhurnEqcOJSsOsw7Lhur7DisODw63hu4Xhu4PDiuG6uuG7heG7g8OKdOG7heG7g3nhuqB3w6zDssOAw4piw63DrcOseOG6vMOJw7Jzw7piw63hu4vDrcOscsOD4bq6dMO64bq6YsOt4buJw63DrHhLw4nDuuG6usOAeeG6osOBYsOtw63DrOG6vOG6unNiw614w4rDisOJ4bq5Ly/EqMSoxKjDqsOK4bq+w4N5w4rhurrDusOqc8OD4bqgw6rhu4jhuqIvNHnDsuG6okvDg+G6oi9Z4bqgw7J3w7rhuq95w7rEqMOqw7LhurzDiUrDqTR44bq+4bqgcuG6osOyecOAWVRiam3EqWxrbcOtL+G7heG7gy/DinThu4Xhu4Mvw4rhurrhu4Xhu4PDiuG6uuG7heG7g8OKdOG7hS7huqJ3w6w0w4Phurx4eUvhur7DgXnDrCXDssOBw7LhuqLDusOsLcOsw4rhuqzhuqJ3w6x3eeG7jeG6oMOsdcOCc8OsU+G6tOG6onfDrMOKS8Osw5JBeeG6osOD4bqgw4PDisODw6zhuq8lw6wtw6zDiuG6usOyw4PDrHjhurBzw6xy4bqs4bqid8Osc3jDg8OsWDPhu4Mvw4p04buF4buDL8OK4bq64buF4buDL8OKw7Jyw4DDuuG7hVjDqlhXw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VVWMOs4bq44bq+w4Jzw6zDiuG7qcOsM+G7j3nDrFfhuq7huqLDrHPhurThuqJ3w6xyw4LDrHV54but4bqgw6xKw7nDisOsw4rhur5L4but4bqiw6wl4bqvauG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTThurpHQ+G6onfDrFVYw6zhurjhur7DgnPDrMOK4bupw6wz4buPecOsV+G6ruG6osOs4buIScOyw6xz4bq04bqid8OscsOCw6x1eeG7reG6oMOsSsO5w4rDrMOK4bq+S+G7reG6osOsJeG6r2rDrHN4w4PDrHLhu6Fzw6x1w7V5w6x44bqwc8Os4buI4buPw6xzw7LDg8Osdcah4bqid8Oqw6w0eMO6w4PDrHXEguG6vcOsdXnhu63huqDDrErDucOKw6zDiuG6vkvhu63huqLDrCXhuq9qw6xy4buhc8OsdcO1ecOseOG6sHPDrHPhu41zw6zhuqJ34buP4bqieMOs4bq44bq+w7ThuqLDrMOK4bq64bu1w6zDgXnhuqJ4w6x0w4PDsuG6onjhur3DrMOKeEfhuqrhuqJ3w6zhuqDDtXnDrOG6uOG6vsOCc8Osw4rhu6nhur3DrOG6uOG6vsO04bqiw6zDiuG6uuG7tcOsdOG6vsOsw4Dhu7VzeOG6vcOsw4F4w4PDssOseOG6sHPDrOG6oOG7jUvDrMOKw73huqJ4w6zhu4HDgXjDgnnDrMOS4bq9w6xU4buJ4buHw6zhu4jhu4/DrOG6onfhu4/huqJ4w6zDinnhu6nhuqJ3w6zDkuG6onjDrOG7gcOBeMOCecOsVOG7ieG7h8Osw4Dhu4/DrOG7iWrDrHV54but4bqgw6rDrFV54but4bqgw6xKw7nDisOsw4rhur5L4but4bqiw6xy4buhc8Osc8Oyw4PDrHXGoeG6onfDrHPhu41zw6zhuqJ34buP4bqieMOs4bq44bq+w7ThuqLDrMOK4bq64bu1w6zDgXnhuqJ4w6x0w4PDsuG6onjDrOG7gcOBeMOCecOsw5Lhur3DrFThu4nhu4fhur3DrMOKeeG7qeG6onfDrMOS4bqieMOs4buBw4F4w4J5w6xU4buJ4buHw6zDgOG7j8Os4buJ4buLw6x1eeG7reG6oMOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFVcOqNFhZ4buwJeG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTThurrDssODw6zhu4ltbMOs4bq84bq+4bujw4rDrHjhurBzw6xy4bqs4bqid8OsJXfhur5L4buv4bqiw6xVSHPDrFPDtOG6onjhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4U04bq6R0PhuqJ3w6w0WDA0w6xzeOG6vkvGsOG6osOsNOG6uuG7n+G6osOsVcO1ecOsJXd44bu5w7Lhur3DrHPhurThuqJ3w6x1w4Phu4/huqLDrHd54buNw4PDrHThu4Jzw6w0MMOqWFMkw6zhu4jhu4/DrFPhurThuqJ3w6zDikvDrHPhuqzDrMOJeOG7n+G6osOs4bqv4bu54bqieMOsNHnhu6nhuqLDrOG7iEnDssOsw4rhuqzDrHN4SHPDrMOA4buvw6zDiuG6usOyw4PDrHjhurBzw6xy4bqs4bqid8OsJXfhur5L4buv4bqiw6xVSHPDrFPDtOG6onjDrMOA4buf4bqiw6zDinhIw6xuw6xzeMODw6zhu4ltbMOseOG6sHPDrOG6vHnhuqJ4w6zDgOG7j8Osc8OD4bqiw6zDuuG6oMOsd3nhu43Dg8Os4buIecaw4bqi4bq9w6xz4buN4bqiw6xy4bqmw6xz4bq04bqid8Os4bqieOG7neG6osOs4buIecaw4bqiw6zhuqJ34buP4bqieMOsd3nhu43Dg8OsdOG7gnPDrDQww6pYUyTDqsOsbGrDrHjhurBzw6zhurx54bqieMOsw4BCw4nDrOG7icSpw6zhu4HDiuG6usOD4bqid8OsdcSCw6xsxKnDrMO64bqgw6zhu4hJw7LDrHXhuqjDrHXDtXnDrHjhurBz4buHw6zhu4jhu4/DrOG7ieG7icSpw6x44bqwc8Os4bq8eeG6onjDrMOAQsOJw6zDs8Os4buIR0TDisOsw4F4xILDrHjhurBzw6x3eeG6tnnhur3DrMOKeMOy4bqgw6x3ecOyw6zDisOCw4rDrHPhu41zw6x4w4PDtcOKw6x14bqm4bqid8Osw4l4w4PhuqJ3w6zDiuG6uuG7j8OD4bq9w6x1w4Phu4/huqLDrMOKeOG7rcOsdeG7kcOsdUdEc8Os4bqieOG7oeG6osOseOG6sHPDrHLhuqzhuqJ3w6zDgXjhur5L4bup4bqiw6zDgXjDvXN4w6x44bqwc8Osw4rhu6HDicOs4bqi4buPS8Oq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFPcOqNDLDkiVX4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFWMOyecOsc3hH4bqq4bqid8Osw4rhurrhu7PhuqJ4w6zDgHnGsOG6osOsw4Hhu6nDisOsw4B5xrDhuqLDrMOKeOG6tOG6onfDrMOAxrDhuqLDrFVY4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFNOG6ukdD4bqid8OsU1XDrOG6ond44burw6zhuq954buxw4rDrCTDk8Os4buIScOyw6zDgUzDrMOB4bupw4rDrHhEw4nDrMOK4buNc8OsdeG7j8ODw6zDisO1w4PDrMOAecaw4bqiw6zDinjhurThuqJ3w6zhu4hCecOsVVjDrD154bqic8ODw4DhuqLDrOG7gVjDg8Oyw6wjTeG7h8Os4buI4buPw6xzeEfhuqrhuqJ3w6zDiuG6uuG7s+G6onjDrHhEw4nDrMOK4buNc8OsdeG7j8ODw6zDisO1w4PDrMOBw5PDrOG6ouG7k+G6onfDrOG6oOG7q+G6oMOs4buIQnnDrDThurpHQ+G6onfDrFVYw6x04bud4bqiw6zDgOG7ocOJw6wjw5PDrMOKeOG6vuG7ocOKw6xz4bq04bqid8Os4bqid3jhu7HDrDQww6pYUyTDqsOsNHjDusODw6x1xILhur3DrOG6vHnhuqJ4w6zhu4h5xrDhuqLDrDThurpHQ+G6onfDrFNVw6zhuqJ3eOG7q8Os4bqveeG7scOKw6wkw5PDrHPEgsOsw4p44butw6zDinnhu6nDicOsw4rhu4Jzw6zDinjDusODw6x44bqwc8Osw4p4xrDhuqDDrOG6oOG6psOKw6zhuqLhu5PhuqDDrHXhu63DrMOA4bujS8OscuG7leG6onfDrHPDjMOs4bqieOG7neG6osOsc+G7hMOyw6xVWMOsPXnhuqJzw4PDgOG6osOs4bq8w7Lhur7DrMOBeHnDrHXhu5HDrHjDg+G7j+G6osOsw4rhu6PDisOsc3hH4bqq4bqid8Osw4rhurrhu7PhuqJ4w6zDgHnGsOG6osOsw4Hhu6nDisOs4buIQnnDrFVYw6xS4bq6w4PEqMOy4bq6dMOs4buBWMODw7LDrCNN4buHw6zhu4jhu4/DrFVYw6xTw7LhuqBy4bq6eXR3w7rDrOG7gcOS4bqieOG7h8Osw4rDtXnDrMOK4bq6R0PhuqJ3w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VVw6o0w6pUNeG6s+G7gy/DieG7hQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chưa biết đi đã bắt chạy

Chưa biết đi đã bắt chạy
2009-09-22 13:23:00

(TTO) - Học sinh lớp 1 phải viết chính tả, đọc những cụm từ tiếng Anh... ngay trong những tuần đầu năm học. Tiếp cận với thực tế tại một số trường tiểu học, chúng tôi phát hiện...

Khổ sở với “ngoài học phí”

Khổ sở với “ngoài học phí”
2009-09-22 13:22:28

(TTO) - Bên cạnh học phí, nhiều khoản phụ phí đang được một số trường đại học, cao đẳng “hợp thức hóa”.

Cảnh báo từ ca ngộ độc paracetamol

Cảnh báo từ ca ngộ độc paracetamol
2009-09-22 13:21:58

(SK&ĐS) - Paracetamol, còn có tên khác là acetaminophen, là thuốc khá an toàn để điều trị giảm đau, hạ sốt. Do loại thuốc này khá phổ biến, người mua không cần đơn nên tự ý...

Ngộ độc cây cảnh mùa thu

Ngộ độc cây cảnh mùa thu
2009-09-22 13:21:12

(SK&ĐS) - Mùa thu với giai đoạn chuyển tiếp từ thời tiết nóng ấm sang lạnh, xen kẽ với những cơn mưa kéo dài, cũng là mùa quả chín trĩu cành của nhiều loại cây cảnh tự...

Chuyện dân số ở Gio Quang

Chuyện dân số ở Gio Quang
2009-09-22 12:40:24

(QT) - Từ khi chính sách dân số thực sự đi vào đời sống người dân, bộ mặt đời sống của nhiều vùng quê đã có sự chuyển biến tích cực, mô hình gia đình ít con được xây dựng nhiều...

Trẻ nhỏ đau bụng - Chớ coi thường

Trẻ nhỏ đau bụng - Chớ coi thường
2009-09-21 13:19:14

(SK&ĐS) - Nếu tự nhiên con bạn hay khóc đêm, khóc quá nhiều, ưỡn người, quấy, bỏ ăn, lớn hơn một chút thấy nôn, sốt thì rất có thể trẻ bị đau bụng. Nguyên nhân chính khiến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết