Cập nhật:  GMT+7
ýÓẢÀỄỔẤỮỮụÁỪòÒVỔHÁỳýỮVỬỚƠOỳòỬẤỚÀẢẠẠÀỮWẼVÀÓỞỄÀỂUƠOữÀỰWẬÀVỬWƠOÀVÓWÀỄÓỚÀVÓÒĨWÀƠÓÒÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀỘÓỜÀỘÓCƠý/ỮVỬỚƠOỳý/ÓẢỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪậHẤFÁỳậQỖÀƠẤ?ÀÃẮ/ÂữÀVẨÒÀòmvÀáQƠOÀậẬữÀậTÒÀ8ẪỚÀ%KÀỰW?JƠÀVỬÌÀHỖÀợÒKVÀẽẤỖÀỪÓRÒÀÓŨỪÀ%ỤÒÀậTÒÀẽOỶỦÒÀỘÓW?ĨVÀVẾVữÀẽẨƠÀƠÓẺƠÀFẤÀỄẤỖữÀ8ẪỚÀVỬŨÀƠOỶỦÒÀỘÓW?ĨVÀVẾVÀ%ẬÀ8ẪỚÀ%KÀỰW?JƠÀVỬÌÀHỖÀxẽéòữÀẽẽa9ữÀ8òẽéòứ8ợnòàyÀVÔƠÓÀnWẪƠOÀòỬÕÀVUÀỄÓỸỄÀỄÓỶÙƠOÀVỬỎƠÓÀ“òÓDỪÀỮẦƠOÀƠÓ$ƠOÀỶỤỄÀỖÙ”ÀỔÊƠÀVÓỸÀẴữÀVỬẤỚÀÓỞỄÀỂUƠOÀỄÓỚÀVÓÒĨWÀƠÓÒÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀGEỄÀỂÒKVÀỘÓỜÀỘÓCƠÀVỬỈƠÀGÕẤÀỂẬƠvÀ9ÓỲÀVÕỄÓÀố?ÀỂẤƠÀẻòònÀợÒKVÀẽẤỖÀVÔƠÓÀáẬỚÀẻẨƠÓÀậYƠOÀVÓẤỖÀF#ÀỄÓỶÙƠOÀVỬỎƠÓvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳýÒỖOÀỄỔẤỮỮụÁÒ9HƠVHỬÁÀỮV?ỔHụÁ*ÒFVÓựÀẴẠẠỪ&ửÀÓHÒOÓVựÀẰĂĂỪ&ửÁÀỮỬỄụÁ//ỄvỂẤỚỰWẤƠOVỬÒv%Ơ/FHỮỘVỚỪ/ƠH*Ữ/ÃĂĂẴ/ẢĂẢFẠẢẢẠẶÃẮVÃÂẠẴỔÃ-ỪÓWỚƠO-ẮĂẲẢvỒỪOÁÀẤỔVụÁòỬẤỚÀẢẠẠÀỮWẼVÀÓỞỄÀỂUƠOữÀỰWẬÀVỬWƠOÀVÓWÀỄÓỚÀVÓÒĨWÀƠÓÒÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀỘÓỜÀỘÓCƠÁÀ*ÒFVÓụÁẴẠẠÁÀÓHÒOÓVụÁẰĂĂÁÀ/ỳý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ9ẤỪVÒỚƠÁỳ9ÓỲÀVÕỄÓÀố?ÀỂẤƠÀẻòònÀợÒKVÀẽẤỖÀVÔƠÓÀáẬỚÀẻẨƠÓÀậYƠOÀVEƠOÀỰWẬÀỄÓỚÀỄẦỄÀHỖÀVÓÒĨWÀƠÓÒÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀỘÓỜÀỘÓCƠÀ-À{ƠÓựÀòvmý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?Áỳ“òÓDỪÀỮẦƠOÀƠÓ$ƠOÀỶỤỄÀỖÙ”ÀỔẬÀỄÓỶÙƠOÀVỬỎƠÓÀVÓỶỦƠOÀƠÒỈƠÀỄỲẤÀậTÒÀ8ẪỚÀ%KÀỰW?JƠÀVỬÌÀHỖÀợÒKVÀẽẤỖữÀGỶŨỄÀVUÀỄÓỸỄÀỔÊƠÀGÊWÀVÒỈƠÀ%ẬỚÀƠCỖÀÃẠẢẮvÀòỬẪÒÀỰWẤÀẲÀỔÊƠÀVUÀỄÓỸỄữÀỄÓỶÙƠOÀVỬỎƠÓÀGBÀVỬẤỚÀVEƠOÀÓẬƠOÀVỬÒKWÀỮWẼVÀÓỞỄÀỂUƠOÀ%ẬÀỰWẬÀVEƠOÀOSỖựÀỰWÊƠÀẦỚữÀVÓWRỄÀỖHƠữÀOẨỚữÀVÓ#ỄÀỪÓỀỖÀ%ỤÒÀVUƠOÀVỬÕÀOÒẦÀOÊƠÀẢẮÀVÔÀGSƠOÀỄÓỚÀVỬÌÀHỖÀỖÒJƠÀƠXÒÀ%ẬÀỄẦỄÀ%YƠOÀỘÓỜÀỘÓCƠữÀVỬÌÀỖSÀỄQÒữÀVỬÌÀỘÓW?ĨVÀVẾVữÀVỬÌÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀGEỄÀỂÒKVữÀVỬÌÀHỖÀỂÕÀỂKƠÓÀÓÒLỖÀƠOÓèỚữÀỄỚƠÀHỖÀỄÓÒĨƠÀỮỐÀỂTÀGTÒÀỂÒỈƠÀỪÓỢƠOÀ%ỶŨVÀỘÓỜÀ%ỶÙƠÀỔỈƠÀVỬỚƠOÀÓỞỄÀVẾỪvvvÀẽCỖÀÃẠÃĂữÀnWẪƠOÀòỬÕÀGỶŨỄÀỔ#ẤÀỄÓỞƠÀỔẬÀGÒLỖÀ“F@ƠOÀỄÓẺƠ”ÀVÒĨỪÀVÓHỚÀVỬỈƠÀÓẬƠÓÀVỬỎƠÓÀ:ÀƠOÓỐẤÀƠẬ?vý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳýÒỖOÀỄỔẤỮỮụÁÒ9HƠVHỬÁÀỮV?ỔHụÁ*ÒFVÓựÀẴẠẠỪ&ửÀÓHÒOÓVựÀẰĂĂỪ&ửÁÀỮỬỄụÁ//ỄvỂẤỚỰWẤƠOVỬÒv%Ơ/FHỮỘVỚỪ/ƠH*Ữ/ÃĂĂẴ/ẢĂẢFẠẢẢẠẲẰĂVÂẢẠẢỔÂ-ỪÓWỚƠO-ẮĂẴĂvỒỪOÁÀẤỔVụÁòỬẤỚÀẢẠẠÀỮWẼVÀÓỞỄÀỂUƠOữÀỰWẬÀVỬWƠOÀVÓWÀỄÓỚÀVÓÒĨWÀƠÓÒÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀỘÓỜÀỘÓCƠÁÀ*ÒFVÓụÁẴẠẠÁÀÓHÒOÓVụÁẰĂĂÁÀ/ỳý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ9ẤỪVÒỚƠÁỳ8ẤƠÀVUÀỄÓỸỄÀGBÀ%ẾƠÀGTƠOữÀFẬƠÓÀVEƠOÀƠÓ$ƠOÀỮWẼVÀỰWẬÀ:ÀƠOÓỐẤÀỄÓỚÀVÓÒĨWÀƠÓÒÀỘÓỜÀỘÓCƠÀ-À{ƠÓựÀòvmý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁÀỮV?ỔHụÁVH&V-ẤỔÒOƠựÀỒWỮVÒN?ửÁỳòẨÒÀỄÓỶÙƠOÀVỬỎƠÓữÀVÓQƠOÀỰWẤÀỮ#ÀÓÚÀVỬŨÀỄỲẤÀẽOẺƠÀÓẬƠOÀòÓỶÙƠOÀỖẨÒÀ9UÀỪÓÊƠÀnWẺƠÀGTÒÀxẻ8yữÀẽOẺƠÀÓẬƠOÀợÒHVỄỚỖỂẤƠỘÀ%ẬÀỄẦỄÀVUÀỄÓỸỄữÀỄẦÀƠÓẺƠÀÓẪỚÀVẺỖữÀỂẤƠÀVUÀỄÓỸỄÀGBÀVỬẤỚÀVEƠOÀẢẠẠÀỮWẼVÀÓỞỄÀỂUƠOữÀỖÚÒÀỮWẼVÀVỬÕÀOÒẦÀẢữẰÀVỬÒKWÀGSƠOÀỄÓỚÀÓỞỄÀỮÒƠÓÀƠOÓèỚÀ%ỶŨVÀỘÓỜửÀVỬẤỚÀẢẠẠÀỪÓÊƠÀỰWẬữÀỖÚÒÀỮWẼVÀVỬÕÀOÒẦÀẢẰẠÀƠOÓỎƠÀGSƠOÀỄÓỚÀVÓÒĨWÀƠÓÒÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀỘÓỜÀỘÓCƠÀƠÓẺƠÀFÕỪÀVĨVÀòỬWƠOÀVÓWvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁÀỮV?ỔHụÁVH&V-ẤỔÒOƠựÀỒWỮVÒN?ửÁỳmÓẦVÀỂÒLWÀVẨÒÀỄÓỶÙƠOÀVỬỎƠÓữÀ9ÓỲÀVÕỄÓÀố?ÀỂẤƠÀẻòònÀợÒKVÀẽẤỖÀVÔƠÓÀáẬỚÀẻẨƠÓÀậYƠOÀỄÓỚÀỂÒĨVữÀVÔƠÓÀnWẪƠOÀòỬÕÀÓÒKƠÀỄỜÀVỬỈƠÀẢẠvẴẠẠÀÓTÀOÒẤÀGỎƠÓÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀỘÓỜÀỘÓCƠvÀóỚÀ%ỤÒÀỂẨƠÀỂèÀGSƠOÀVỬẤƠOÀỔỸẤữÀỄẦỄÀHỖÀƠÓỠÀỔỤƠÀỔỈƠÀVỬỚƠOÀƠÓ$ƠOÀOÒẤÀGỎƠÓÀƠẬ?ÀVÓỶỦƠOÀỪÓẪÒÀỄÓÕWÀƠÓÒJWÀVÓÒKVÀVÓỢÒÀÓÙƠvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁÀỮV?ỔHụÁVH&V-ẤỔÒOƠựÀỒWỮVÒN?ửÁỳòÓỦÒÀOÒẤƠÀỰWẤữÀỔBƠÓÀGẨỚÀVÔƠÓÀGBÀFẬƠÓÀƠÓÒJWÀỮ#ÀỰWẤƠÀVẺỖữÀVÓ#ỄÀÓÒKƠÀỄỜÀÓÒKWÀỰWẪÀỄQƠOÀVẦỄÀOÒẪỖÀƠOÓèỚÀỂJƠÀ%$ƠOữÀỄÓCỖÀỮỜỄÀ%ẬÀỂẪỚÀ%KÀỰW?JƠÀVỬÌÀHỖvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁÀỮV?ỔHụÁVH&V-ẤỔÒOƠựÀỒWỮVÒN?ửÁỳầÓÒÀƠÓẾƠÀ%ẬÀGẦƠÓÀOÒẦÀỄẤỚÀỄÓỶÙƠOÀVỬỎƠÓÀ“òÓDỪÀỮẦƠOÀƠÓ$ƠOÀỶỤỄÀỖÙ”ÀƠỜÒÀỬÒỈƠOÀỄỴƠOÀƠÓỶÀỄẦỄÀÓỚẨVÀGTƠOÀFỚÀậTÒÀ8ẪỚÀ%KÀỰW?JƠÀVỬÌÀHỖÀợÒKVÀẽẤỖửÀậTÒÀẽéòữÀẽẽa9ữÀ8òẽéòứ8ợnòàÀVÔƠÓÀGBÀVỬÒLƠÀỘÓẤÒữÀ9ÓỲÀVÕỄÓÀố?ÀỂẤƠÀẻòònÀợÒKVÀẽẤỖÀVÔƠÓÀỖỚƠOÀỖWRƠÀỄẦỄÀVUÀỄÓỸỄÀỮỊÀVÒĨỪÀVÝỄÀỔẬỖÀVRVÀƠÓÒKỖÀ%ÝÀỄỲẤÀỖỎƠÓữÀOÒXỪÀỄẦỄÀOÒẤÀGỎƠÓÀỄỜÀGÒJWÀỘÒKƠÀ%ỶÙƠÀỔỈƠữÀOÒXỪÀỄẦỄÀHỖÀƠÓỠÀỄỜÀỄWTỄÀỮRƠOÀVRVÀGÍỪÀÓÙƠvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ(WVÓỚỬÁỳòỬXỄÀmÓỶÙƠOý/ỪỳýFÒ%ÀỄỔẤỮỮụÁFỬHỔẤVHFÁỳýỮVỬỚƠOỳòÒƠÀỔÒỈƠÀỰWẤƠựý/ỮVỬỚƠOỳýWỔÀỄỔẤỮỮụÁVÒVỔH-VÓWỖỂ-ẤƠF-ỮẤỪỚÁỳýỔÒỳýẤÀVÒVỔHụÁòỬẤỚÀỰWẬÀÃẠẠÀỮWẼVÀỰWẬÀòỬWƠOÀVÓWÀỄÓỚÀỄẦỄÀHỖÀVÓÒĨWÀƠÓÒÁÀÓỬHNụÁ/VỬẤỚ-ỰWẤ-ÃẠẠ-ỮWẤV-ỰWẤ-VỬWƠO-VÓW-ỄÓỚ-ỄẤỄ-HỖ-VÓÒHW-ƠÓÒ-ẢẶẠẴẶẮvÓVỖÁỳýÒỖOÀỮỬỄụÁ/ỖHFÒẤ/ẢÃẠ/ƠH*Ữ/ÃẢĂẲ/ẮẴFẰẢẶẰÃẠẴVẢẶẠẴẶẮỔẠvỒỪOÁÀẤỔVụÁòỬẤỚÀẢẠẠÀỮWẼVÀÓỞỄÀỂUƠOữÀỰWẬÀVỬWƠOÀVÓWÀỄÓỚÀVÓÒĨWÀƠÓÒÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀỘÓỜÀỘÓCƠÁÀ/ỳý/ẤỳýFÒ%ỳýỮVỬỚƠOỳýẤÀVÒVỔHụÁòỬẤỚÀỰWẬÀÃẠẠÀỮWẼVÀỰWẬÀòỬWƠOÀVÓWÀỄÓỚÀỄẦỄÀHỖÀVÓÒĨWÀƠÓÒÁÀÓỬHNụÁ/VỬẤỚ-ỰWẤ-ÃẠẠ-ỮWẤV-ỰWẤ-VỬWƠO-VÓW-ỄÓỚ-ỄẤỄ-HỖ-VÓÒHW-ƠÓÒ-ẢẶẠẴẶẮvÓVỖÁỳòỬẤỚÀỰWẬÀÃẠẠÀỮWẼVÀỰWẬÀòỬWƠOÀVÓWÀỄÓỚÀỄẦỄÀHỖÀVÓÒĨWÀƠÓÒý/Ấỳý/ỮVỬỚƠOỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁÓHẤFÁỳ9ÓÒJWÀƠẤ?ÀẢẲ/Â/ÃẠÃẢữÀmÓỜÀ9ÓỲÀVÕỄÓÀọ8ẽaÀVÔƠÓÀậỚẬƠOÀẽẤỖÀỄYƠOÀỔBƠÓÀGẨỚÀóƯÀẹẤỚÀGTƠOÀ–ÀòÓỶÙƠOÀỂÒƠÓÀ%ẬÀỡBÀÓTÒÀGBÀVÓCỖÀ%ẬÀVEƠOÀƠÓ$ƠOÀỪÓÊƠÀỰWẬÀ:ÀƠOÓỐẤÀỄÓỚÀỄẦỄÀỄÓẦWÀVÓÒĨWÀƠÓÒÀGẤƠOÀVÓ#ỄÀÓÒKƠÀỄẦỄÓÀỔ?ÀVẨÒÀéÓWÀỄẦỄÓÀỔ?ÀóƯÀầÒẦỚÀFÝỄÀ–ÀáẬỚÀVẨỚÀxỄỴyÀƠÓẺƠÀFÕỪÀVĨVÀòỬWƠOÀVÓWÀƠCỖÀÃẠÃẢvý/Ừỳý/FÒ%ỳý/ỔÒỳýỔÒỳýẤÀVÒVỔHụÁậW?KƠÀGỚẬƠÀậẪÒÀẹCƠOựÀòEƠOÀÃẠÀỮWẼVÀỰWẬÀỄÓỚÀVÓÒĨWÀƠÓÒÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀỘÓỜÀỘÓCƠÁÀÓỬHNụÁ/ÓW?HƠ-FỚẤƠ-ÓẤÒ-ỔẤƠO-VẤƠO-ÃẠ-ỮWẤV-ỰWẤ-ỄÓỚ-VÓÒHW-ƠÓÒ-ỄỚ-ÓỚẤƠ-ỄẤƠÓ-ỘÓỚ-ỘÓẤƠ-ẢẰẲÂÂÃvÓVỖÁỳýÒỖOÀỮỬỄụÁ/ỖHFÒẤ/ẢÃẠ/ƠH*Ữ/ÃẢÃÃ/ẮẴFÃẢẢÃĂẰẶVẢẰẲÂÂÃỔẠvỒỪOÁÀẤỔVụÁòỬẤỚÀẢẠẠÀỮWẼVÀÓỞỄÀỂUƠOữÀỰWẬÀVỬWƠOÀVÓWÀỄÓỚÀVÓÒĨWÀƠÓÒÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀỘÓỜÀỘÓCƠÁÀ/ỳý/ẤỳýFÒ%ỳýỮVỬỚƠOỳýẤÀVÒVỔHụÁậW?KƠÀGỚẬƠÀậẪÒÀẹCƠOựÀòEƠOÀÃẠÀỮWẼVÀỰWẬÀỄÓỚÀVÓÒĨWÀƠÓÒÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀỘÓỜÀỘÓCƠÁÀÓỬHNụÁ/ÓW?HƠ-FỚẤƠ-ÓẤÒ-ỔẤƠO-VẤƠO-ÃẠ-ỮWẤV-ỰWẤ-ỄÓỚ-VÓÒHW-ƠÓÒ-ỄỚ-ÓỚẤƠ-ỄẤƠÓ-ỘÓỚ-ỘÓẤƠ-ẢẰẲÂÂÃvÓVỖÁỳậW?KƠÀGỚẬƠÀậẪÒÀẹCƠOựÀòEƠOÀÃẠÀỮWẼVÀỰWẬÀỄÓỚÀVÓÒĨWÀƠÓÒÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀỘÓỜÀỘÓCƠý/Ấỳý/ỮVỬỚƠOỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁÓHẤFÁỳậỶƯƠOÀỸƠOÀƠOẬ?ÀnWRỄÀVĨÀòÓÒĨWÀƠÓÒÀẢ/ẶữÀỮẦƠOÀƠẤ?ÀẢ/Ặ/ÃẠÃẢữÀậW?KƠÀGỚẬƠÀậẪÒÀẹCƠOÀỪÓRÒÀÓŨỪÀ%ỤÒÀmÓỢƠOÀẹẤỚÀGTƠOữÀòÓỶÙƠOÀỂÒƠÓÀ%ẬÀỡBÀÓTÒÀÓW?KƠÀGĨƠÀVÓCỖÀ%ẬÀVỬẤỚÀVEƠOÀÃẠÀỮWẼVÀỰWẬÀxVỬÕÀOÒẦÀẢÀVỬÒKWÀGSƠO/ỮWẼVyÀỄÓỚÀÃẠÀVỬÌÀHỖÀỄỜÀÓỚẬƠÀỄẪƠÓÀỘÓỜÀỘÓCƠữÀGẤWÀRỖÀFẬÒÀƠOẬ?ữÀỂKƠÓÀVẾVÀỂỀỖÀỮÒƠÓữÀVỬÌÀHỖÀỘÓW?ĨVÀVẾVÀGEỄÀỂÒKVÀƠEƠOvý/Ừỳý/FÒ%ỳý/ỔÒỳý/WỔỳýFÒ%ÀỄỔẤỮỮụÁỄỔỬÁỳý/FÒ%ỳý/FÒ%ỳ

Trúc Phương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023

Giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023
2023-09-22 19:00:00

QTO - Chiều nay 22/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức hội nghị giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023 nhằm nắm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết