Cập nhật:  GMT+7
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNeG7ruG7qE/hu4Lhu5Rdw6HhuqHDo+G6r8Ohb3PDs8OhZnLhu5duw6Hhu4PGocOzw6Hhu69vw7PDoeG7mcO54bupw6HhuqHDoDQvb+G6oTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bupT2fDouG7hWE1MuG7rE5O4buoM8OhLcOh4buWbuG6p8SCw6Hhuq8t4bqxIMOh4busxanDoU7hu4QtRuG7rsOh4buu4buoT+G7guG7lMOh4buDb8ahw6Hhu4fDs+G7ieG7ryDDoeG7g3Dhu5duw6Hhu6/huqXhu4PDoeG7g2924bq/4buXw6Hhu4fhu4/DoeG7g2/GocOh4buT4bqww6Hhu69vw7PDoeG7r3bEgmvhu5fDoeG7rcOz4buXb8Oh4bqg4bqnxqHDoeG7mcO54bupw6HhuqHDoMOh4buXYuG7lcOhb+G7o+G7g8Oh4bqjw6DhuqHhuq/DoS3DoeG6o8Og4bqh4bqxw6Fm4bqrw6Hhu63DqeG7l8Oh4but4bqn4buXbjDDoeG7lmLhu5XDoeG7l8OixIIgw6Hhu6/GoeG6p+G7l8Oh4buu4buow6Hhu4Phu5vDoeG6t+G6tzDhurfhuqPhurHDoeG7r2/DssOh4butw7Phu5dvw6Hhu4VBw6Hhu69vw7Mgw6Hhu69i4buXbsOhb8O64buXw6HhurUww6DDoMOgw6Fn4buVw6Hhu63GocOh4bqgw7nDs8Oh4buXYuG7lcOh4bqjw6DhuqHEgzDDoeG7ruG7scah4buXbsOh4butccOh4buX4bqnxIIgw6Hhu4Phu5vDoeG6t8OgMMSD4bq34bqhw6Hhu69vw7LDoeG7rcOz4buXb8Oh4buvb8Ozw6HhuqDhuqfGocOh4buZw7nhu6nDoeG6ocOgw6Hhu65P4buo4buuw6Hhu69v4bu14bul4buXbsOh4bqg4bqnw6Hhurcw4bqj4bqv4bqvw6Hhu69vw7LDoeG7rcOz4buXb8Oh4buFQcOh4buvb8Ozw6HhuqDhuqfGocOh4buZw7nhu6nDoeG6ocOgw6Hhu4NvdsSC4buL4buXMMOh4buuxqHhuqfhu5fDoeG7ruG7qMOh4buD4bubw6HhuqHDo+G6r8Ohb3PDs8OhZnLhu5duw6Hhu4PGocOzw6Hhu69vw7PDoeG6oMO5w7PDocOjMMOj4bqh4bqvw6Hhu6lv4bud4buXbsOh4buvb8OzIMOh4buv4buxxqHhu5duw6Fm4bubw6Hhu4Phu5vDoeG6oeG6ocOhb3PDs8OhZnLhu5duw6Hhu69vw7PDoeG7g292xILhu4vhu5fDoeG6oMO5w7PDocOjw6Phuq/DoeG7qW/hu53hu5duw6Hhu69vw7MwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7rm/hu6XDs8OhbsOzw6Lhu5fDoeG7r2/Ds8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Fvw6LDs8Oh4buXbuG6p8SCw6HhuqHhuqHDoeG6oOG6p8Oh4bqh4bqjLeG6sSDDoeG7rcO54buVw6Fvw7rhu5fDoeG6ocOgw6Hhu5du4bqnxILDoeG7rcahw6HhuqDDucOzw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7l2Lhu5XDoeG7r+G7seG7tcO54buDMMOh4busxanDoU7hu4QtRuG7rsOh4buu4buow6Hhu5nhu7V2w6Hhuq7DoeG7sWThu5duw6Hhu5Vw4buXw6Fm4bq9dsOh4buvw7Phu4vhu5fDoeG7r2/DssOh4butw7Phu5dvw6Hhu6lv4bqpw7PDoeG7g+G7m8Oh4buVxJHhu6/DoeG7mXfhu4PDoeG6scOhbsOz4bulw6HDo8Ogw6Hhu63huqXhu5duw6Fma8Oh4buFQcOh4buZbMOh4buTb8Oiw7PDoeG7leG6reG7gzDDoeG7guG6peG7g8Oh4buVcOG7l8Oh4butw6J2w6Hhu4Nvw7XDoeG7g+G6veG7l8Oh4buD4bubw6Hhu5XEkeG7r8Oh4buv4bux4bu1w7nhu4PDoW7Ds+G7pcOh4buHY+G7r8OhZuG6vXbDoeG7meG6p+G7lcOh4buH4bqnw7PDocOjw6DDoeG7qW934buvMMOh4buub8Oyw6Hhu63Ds+G7l2/DoWbDs8Oh4buv4buxbMOh4burduG6pcOh4bqh4bqvw6Hhu6lvd+G7r8Oh4buvw7Lhu5dvw6Hhu6/hu7nDoeG7r2/hu6XDs8OhZsOza+G7lcOh4buZ4bqn4buVw6Hhu4fhuqfDs8Oh4butw6zDoeG7k29w4buXbsOhZuG7teG7p+G7g8Oh4buFQcOh4buvb8Ozw6Hhu4V4w6Hhu4fhurvhu6/DoeG7g+G7t8Oh4buZ4bquw6Hhu4XGocOhbuG7jTDDoeG7rm/DssOh4butw7Phu5dvw6Hhu63DrMOh4buFQcOh4buvb8Ozw6HDo8Oh4buVcOG7l13DoeG7rsah4bql4buXIMOh4buWbsOAw6HhuqBi4buXw6HhuqDhuqfDoeG7lm7GoeG6rcOzw6Hhu5duw4DDoTLhu6/Ds+G7ieG7l27DocOC4buXbyDDoeG7r8Oz4buJ4buXbsOh4buob+G6peG7qcOhb8ahxJHhu4PDoeG7r8Oz4buJ4buXbsOh4buWb8Oq4buvMyDDoeG7r+G7scah4buXbsOhZuG7m8Oh4buvb+G7pcOzw6Fuw7PDouG7l8Oh4buZ4bqn4buVw6Hhu4fhuqfDs8OhZnHDs8Oh4bqgw7nDs8Oh4buVcOG7l8OhT+G7m8Oiw6Fv4buj4buDw6HhuqDhuqfDoeG7lXDhu5fDoeG7lm7GoeG6rcOzw6Hhu5duw4DDoeG7meG6p8Oh4bqh4bqjw6DDoeG7qW934buvIMOh4buD4bql4buDw6Hhu5Vw4buXw6Hhu5Nv4bql4buDw6Hhu5nhuqfDoeG6oeG6r8Ogw6Hhu6lvd+G7rzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buCeOG7l27DoeG7l27huqfEgiDDoeG7k+G7ieG7r8Oh4buvb3fhu4PDoeG7r2/hu6XDs8OhbsOzw6Lhu5fDoeG7l2/DquG7l8Ohb3LDoeG7rcO6IMOh4buu4bux4bu14bul4buXbsOh4buuT+G7qOG7rsOh4buDb3bEguG7i+G7l8Oh4buu4bux4bq94buXw6FG4bqtw7PDoeG7lm5vw7TDosOh4buXb8Oq4buXw6Fm4bu14bun4buDw6Fvw7rhu5fDocSDMMSDw6DDoMOhb3LDoeG7rcO6w6FmYuG7l27DoeG7k+G6rsOh4buFQcOh4buvdsSCa+G7l8Oh4bqg4bqnxqHDoeG7mcO54bupw6HhurHDoeG7l2Lhu5XDoW/hu6Phu4PDoeG6o8Og4bqh4bqvw6Etw6HhuqPDoOG6oeG6sSDDoeG7rcahw6HhuqDDucOzw6Hhu5di4buVw6Hhu6/hu7Hhu7XDueG7g8Oh4buvYuG7l27DoW/DuuG7l8Oh4bqxw6DDoMOhb3LDoeG7rcO6MOG7rm9nxqHDoeG7hUHDoeG7r8Oy4buXbyDDoeG7r+G7seG7teG7peG7l27DoeG7rcOsw6Hhu692xIJr4buXw6HhuqHhuq/DoeG7mcO54bupw6HhurHDoeG6oMO5w7PDoeG6scOgw6DDoeG7g2/DtcOh4buvw7Phu4t2w6Ey4buv4bqyw6Hhu5lqw6Hhu4Nv4bujw7PDoeG6oOG6p8ahw6Hhu6/hu7Hhu7Xhu6Xhu5duw6Hhu5di4buVw6Hhu5fDosSCw6Hhu5nhuqfDoeG7k2/GoeG6qeG7l27DoeG6oS/hurcgxIMzIsOh4buXb8OA4buXbsOhZ+G7lcOhZsO9w6Fmw7PEqXbDoeG7k8OzauG7l8Oh4buFQcOh4buTb+G6qcahw6Hhu63huqXhu6/DoeG7rcOsw6Hhu5dvw6rhu5fDoeG7qW/Ds+G7iXbDoeG7h+G6pcahw6Hhu4XDouG7l2/DoeG7r+G6rcOzw6Hhu6/hu7Hhu7Xhu6Xhu5duw6Hhu6/hu7nDoeG7l27huqfEgsOh4bqh4bqvw6Fm4buJ4buXw6HhuqHhurct4bqxMMOhT+G7o+G7g8Oh4butw7Phu5dvw6Hhu63DrMOh4buvb0Hhu4PDoW/Ds2rhu5fDoeG7h+G6p8Ozw6Hhu5Nv4bqpxqHDoeG7reG6peG7r8Oh4buXYuG7l27DoeG7mUHhu4PDoeG7h2Thu5duw6Hhu6/Ds+G7ieG7l27DocOC4buXb8Oh4bqg4bqnxqHDoeG7l27huqfEgsOh4bqjw6At4bqxw6Ey4buvb+G7pcOzw6Fuw7PDouG7l8Oh4buZ4bqn4buVw6Hhu4fhuqfDs8Oh4buTb+G6qcahw6Hhu63huqXhu6/DoeG6tcOgw6Hhu6lvd+G7rzMww6Hhu4RBw6Hhu5PDs+G7ieG7l8Oh4buXbuG6p8SCw6HhuqPhurEt4bqxw6Hhu63DrMOh4buD4bubw6Hhu5Phu4nhu6/DoeG7q3bhuqnDoeG7k+G6sMOh4buvb8OzMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu5Jv4bql4buXb8Oh4buG4buN4buXbzQv4bupNQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bốn người dự thi hiệu trưởng trường cao đẳng

Bốn người dự thi hiệu trưởng trường cao đẳng
2015-06-07 13:49:37

(TTO) - Sáng 6-6, Bộ GTVT đã khai mạc kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường cao đẳng GTVT II theo đề án Thí điểm thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn...

Biến chứng u nhầy hiếm, bệnh nhân suýt mù

Biến chứng u nhầy hiếm, bệnh nhân suýt mù
2015-06-07 13:47:18

(SGGP) - Ngày 5-6, bác sĩ Phan Đình Long, Khoa Mũi - Xoang (Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM), cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và can thiệp, cứu thị lực cho một trường hợp bị...

Tăng cường hỗ trợ y tế biển đảo

Tăng cường hỗ trợ y tế biển đảo
2015-06-07 13:45:01

(SGGP) - Ngày 5-6, tin từ Bộ Y tế cho biết, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa có kế hoạch hỗ trợ chuyên môn cho Viện Y học Hải quân và một số đơn vị quân y trong quân chủng Hải...

3 sáng tạo với dạy học cả ngày

3 sáng tạo với dạy học cả ngày
2015-06-07 13:28:19

(GD&TĐ) - Ngay từ những ngày đầu tiên thực hiện SEQAP, Trường tiểu học Vĩnh Lâm 1 (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã mạnh dạn chuyển đổi từ dạy học 1 buổi/ngày sang thực hiện...

44 năm mới làm xong đám cưới

44 năm mới làm xong đám cưới
2015-06-07 13:27:08

(Báo Biên phòng) - Câu chuyện xảy ra với hơn 65 ngàn đồng bào dân tộc Vân Kiều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Khi chúng tôi đến đây, mắt thấy, tai nghe hành trình dài của cuộc...

Ước vọng cuối đời của bà Hảo

Ước vọng cuối đời của bà Hảo
2015-06-07 13:26:00

(QT) – Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Hảo nằm lọt thỏm, cô quạnh giữa cánh đồng của thôn An Mỹ (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Mấy chục năm nay, trong căn nhà nhỏ bé...

Cậu học trò đam mê tiếng Anh

Cậu học trò đam mê tiếng Anh
2015-06-07 03:42:39

Nhắc đến Trương Nhật Minh, học sinh lớp 11 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Bởi nếu không đam mê Nhật Minh khó có thể “ẵm” về một loạt giải nhất các cuộc thi về tiếng...

Đông Thanh bây giờ

Đông Thanh bây giờ
2015-06-06 13:47:21

(Xây dựng) - Nép mình bên dòng sông Hiếu, và chạy dài hơn bốn cây số ở phía bờ Bắc của con sông, Đông Thanh là một phường ven đô của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết