Cập nhật:  GMT+7
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4buV4buqUuG7kuG6suG7oMOS4bu44bqySlfhu7jhurLhu4jEkFPhurJK4buUw5VR4bqy4bu4R1LhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu44bu0R1LhurJFw53hurLhu7jhu6jhu5ThurLDneG7mOG6uFHhu7fhurLhu4rhurpT4bqySuG6ulHhurLEkFLhurJS4buUUuG7mOG7t+G6suG7uOG7tEnhu7jhurLhu7g74bqy4bu4w5Lhu7jhurJn4buSQDzDk1LhurJKRVLhurLhu5FAPuG6smbhurxT4bqgL+G7mMOC4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncOpS8SQxKjhurbhuqLDqeG7plHhurJSxJA84bqyw4Iv4bqm4bu34bqy4bqv4bumUuG7kuG6ssSQUuG6suG7uOG7nFLhu5jhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqy4buY4buo4buU4bqyUuG7kuG7mOG7muG6suG7uOG7qlLhu5LhurLhu6DDkuG7uOG6skpX4bu44bqy4buIxJBT4bqySuG7lMOVUeG6suG7uEdS4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uOG7tEdS4bqyRcOd4bqy4bu44buo4buU4bqyw53hu5jhurhR4bu34bqy4buK4bq6U+G6skrhurpR4bqyxJBS4bqyUuG7lFLhu5jhu7fhurLhu7jhu7RJ4bu44bqy4bu4O+G6suG7uMOS4bu44bqyZ+G7kkA8w5NS4bqySkVS4bqy4buRQD7hurJm4bq8U+G7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQ+G6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqrhurThurTDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iOG7ueG7isSQU+G7skDEkFLhu5Lhu7jhu7Thu5Thu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6puG6tEQvw4LhurThuqrEqOG6psOC4bqq4bqo4bqqw4JC4bu44bqq4bqow4JCUOG6rC3huqThurThuqThuqbhurThuqbhurTDgi3hurRD4bqsw4LhurRE4bu54buew53hu5LhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurbhu5Xhu6pS4buS4bqy4bugw5Lhu7jhurJKV+G7uOG6suG7iMSQU+G6skrhu5TDlVHhurLhu7hHUuG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7jhu7RHUuG6skXDneG6suG7uOG7qOG7lOG6ssOd4buY4bq4UeG7t+G6suG7iuG6ulPhurJK4bq6UeG6ssSQUuG6slLhu5RS4buY4bu34bqy4bu44bu0SeG7uOG6suG7uDvhurLhu7jDkuG7uOG6smfhu5JAPMOTUuG6skpFUuG6suG7kUA+4bqyZuG6vFPhurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZD4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6quG6tOG6tOG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqi4bq34bq44buU4bqy4bu4ReG6smfhu5JAPMOUUuG6snXDilLhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhu7fhurJl4buURVHhurJKxajhu4jhurLhuq/hu6ZS4buS4bqyxJBS4bqy4bu44bucUuG7mOG6suG7uOG7tMSQU+G6suG7kuG7lEc84bqy4bug4buYS1LhurLhu4jhu5hT4bqy4buIReG7iOG6suG7uEnDneG6suG7uOG7mMOV4bqyLeG6sjJS4buY4buz4bqyIlLhu5jhurLhu5VAR1LhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buVOuG6slLhu5LDiTzhurLDguG6qC/DgsOCL+G6pOG6tOG6pOG6pOG7t+G6suG7uFPDiVLhurJQO+G7iOG6slAmV1Lhu5LhurLhu4jhu6ZS4buS4bqyxJBS4bqy4bu44bucUuG7mOG6suG7kUDhurpS4buS4bqy4buV4bu04bua4bqySsavUuG7kuG6slBT4bq44bu44bqy4bu0xJDhurLhu7JARlLhurLhu7jhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG6skpX4bu44bqy4buIxJBT4bqySuG7lMOVUeG7t+G6suG7uOG6uFPhurJKJlfhu4jhurLhu6Dhu5jhu5bhurLhu7jhu5jDkuG6suG7uEdS4bqy4buI4bumUuG7kuG7t+G6suG7uOG7tEdS4bqyRcOd4bqy4bu44buo4buU4bqyw53hu5jhurhR4bqyUeG6uFLhu5jhurJRT+G6suG7uOG7tMOTUuG6suG7uFPDiVLhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhu7fhurLhu7hAPMOSUuG7t+G6slDhu6JS4buY4bqyITvhu4jhu7fhurJK4bq44bu44bqySiZX4buI4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4bugw5Lhu7jhurLhu7JA4bq64bqyUuG7quG7lOG6suG7iknhu7jhurJS4buYJuG7s+G6skrhu5Thu4xA4bqy4bu44bu0xJDhurJQw4lR4bqy4bu04buk4bqy4bqoQi/huqrhurThurIhJOG6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurIh4buM4bqy4bu44bu0SeG7uOG6suG7uDvhurIp4bq84bqy4buY4buo4buU4bu14bqy4buK4bq+4bu44bu34bqyKSzhurJQPuG6ssOCw4LhuqjhurJKxajhu5ThurLhu7gmV1Lhu5LhurLDneG7mOG6uFHhurLhu7jhu6jhu5Thu7XhurLDneG7mEXhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bqm4bqy4buI4buYQDzDk1LhurJFUuG7t+G6ssOd4buYReG7uOG6suG7mOG7lOG7jlLhu7fhurIpLOG6slA+4bqyQkLhurIhJC/huqRCQ+G6skrFqOG7lOG6suG7uCZXUuG7kuG6suG7iFThurLhu5jDiVLhu5jhurIh4buU4bqySkVS4buY4bqy4buK4bq44buI4bu34bqy4bu44buYQOG6suG7kuG7lC7hurLhu5jhu6xS4bqy4bqkROG6tOG6suG7uOG7tOG7lOG7jkDhurJKxq9S4buS4bqy4bu44buU4buMUuG6slHhu4bhu7jhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buFO+G7iOG6slAmV1Lhu5LhurLhu4jhurpS4buY4bqy4bu2ReG7uOG6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG6ssOd4buYReG7uOG6suG7mOG7lOG7jlLhu7fhurLhu4rhur7hu7jhurLhu5Lhu5Qu4bqy4bqo4bqyISQv4bqq4bqySsWo4buU4bqy4bu4JldS4buS4bqy4buIVOG6suG7mMOJUuG7mOG6siHhu5ThurIhSVLhurLhu4jhu5hAPMOVUuG6suG7mMOJUuG7kuG6suG7iEdR4bu34bqyQ0ThurIhJC9DQ+G6skrFqOG7lOG6suG7uCZXUuG7kuG6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurLhu5jDiVLhu5jhurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4bu34bqyw53hu5jhurjhu7jhurLhu7jhu5Thu4xS4bqy4buY4busUuG6ssOC4bu34bqm4bqy4bu44buc4bqySsavUuG7kuG7teG6ssOd4buYReG7uOG6suG7mOG7lOG7jlLhu7fhurLhu4rhur7hu7jhurLhu5Lhu5Qu4bqy4bqm4bqk4bqyISQv4bqmROG6skrFqOG7lOG6suG7uCZXUuG7kuG6siFJUuG6suG7iOG7mEA8w5VS4bu34bqy4bu4w4lS4buS4bqy4bu44bu0LuG6ssOd4buYRVPhurLhu7jhu7RF4buU4bqyw53hu5hMw53hu7fhurLhu7jhu5hA4bqy4buS4buULuG6suG7mOG7rFLhurLDguG7t0PhurLhu7hHUuG6ssOd4buYRVPhurLhu4hF4buI4bqyUFPhurjhu5Thu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buFO+G7iOG6slAmV1Lhu5LhurLhu4jhurpS4buY4bqy4bu2ReG7uOG6skrhu5Thu4xA4bqy4bu44bu0xJDhurLhu7jhu6jhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurIh4buM4bqyUcSQ4bqy4bu4IzzhurLDneG7mEXhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bqo4bqy4buI4buYQDzDk1LhurJFUuG7t+G6ssOd4buYxajhu5ThurLhu5hXw53hurLDneG7mEXhu7jhurLhu5jhu5Thu45S4bu34bqy4buK4bq+4bu44bqy4buS4buULuG6suG6qEPhurIhJC/DguG6tOG6puG6skrFqOG7lOG6suG7uCZXUuG7kuG6siFJUuG6suG7iOG7mEA8w5VS4bu34bqy4bu4w4lS4buS4bqy4bu44bu0LuG7t+G6slFAxJDhurLhu4pFUuG7t+G6suG7uOG7quG6suG7iOG7mD/hu4jhurLhu7Ys4bqyxKgkUuG7kuG6suG7uOG7tEXhu5ThurLDneG7mEzDneG6suG7iOG7mEfhu7jhurJRxJDhurLhu7gjPOG7t+G6suG7uOG7mEDhurLhu5Lhu5Qu4bqy4buY4busUuG6skLhu7fhuqrhurLhu6Dhu5LhurIhw4nhurLDguG6pOG6puG7ucOC4bqk4bqo4bqyIeG7lMOTUuG6slHEkOG6suG7uCM84bqy4bu44buqUuG7kuG6suG7mFfDneG7ueG6suG7leG7mOG7plLhu5LhurLhu7JAxJDhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6suG7uEBIUuG6suG7uOG7tMSQ4bqy4bug4buUw5VR4bqy4bu2U0Xhu7jhurJK4bq84bqyw53hu5hF4bu44bqy4buY4buU4buOUuG6siHDieG6siks4bqyUD7hurLhuqbhu7nhuqTDgsOC4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqy4buYV8Od4bqyIeG7lOG6ssOd4buY4bq4UeG6suG7uOG7tEnhu7jhurLhu7g74bqyxJBS4bqy4bu4U8OJUuG6suG7kuG7lMSQU+G6suG7uOG7mOG7plLhu5Lhu7fhurLDneG7mOG6uOG7uOG6suG7uOG7lOG7jFLhurLhu5JIUuG6ssOC4bq04bu3Q0PhurLhu7jhu5zhurJKxq9S4buS4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6onXhu67hu5ThurJS4buYLlLhu5LhurLhu6DDkuG7uOG6suG7skDhurrhurJK4bq84bqySuG6uOG7uOG6skomV+G7iOG7t+G6suG6r+G7plLhu5LhurLEkFLhurLhu7jhu5xS4buY4bqy4buRQOG6ulLhu5LhurLhu5Xhu7Thu5rhurJKJlfhu4jhurLEg+G7qOG6suG6r+G7plLhu5LhurLEkFLhurLhu4rhu5TDlUDhurLEqCbhu6xS4buS4bqy4bqsL+G6rOG6skpX4bu44bqy4buIxJBT4bqySuG7lMOVUeG6suG7uEdS4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uOG7qOG7lOG6ssOd4buY4bq4UeG7ueG6smXhu5jhu5ThurJS4buYSVLhurJS4buYLlLhu5LhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurLhu7jhu5bhu4jhu5jhurIpQEfhu7jhurLhu7bhur7hu4jhurLhu4glxJDhurLhu4hF4buI4bqy4bu4ScOd4bqy4bu44buYw5Xhu7fhurLhu4hF4bqyUuG7mEZS4bqySuG6uOG7uOG6skomV+G7iOG6suG7uOG7tFNS4buS4bqySlfhu7jhurLhu4jEkFPhurJK4buUw5VR4bu34bqyZeG7lEVR4bqySsWo4buI4bqy4bqv4bumUuG7kuG6ssSQUuG6suG7uOG7nFLhu5jhurLhu7jhu4ZS4buS4bqy4buS4buURzzhurLhu6Dhu5hLUuG6suG7iOG7mFPhurLDguG6qOG6suG7uEnDneG6suG7uOG7mMOV4bqyIcOJ4bqy4bqm4bqo4bqy4buIReG6slLhu5hGUuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w50iQOG7uOG7mFPhu7ThurbhuqIiUuG7mOG6suG7lUBHUuG6oC/DneG6og==

Anh Tuấn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ra quân huấn luyện năm 2023

Ra quân huấn luyện năm 2023
2023-03-01 14:03:00

QTO - Hôm nay 1/3, tại Tiểu đoàn Bộ binh 43 - Trung đoàn 842, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết