Cập nhật:  GMT+7
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRsO9WcOgXSpY4buKNTPDo1Thu4rDveG7uCpZ4buKYeG6teG7inc24buQKljhu4rDvTPhu7bhu4okw5Ul4buK4bqxw53hu6xU4buK4bqxW8Od4buKaOG7jCrhu4ppWWHhu4oqWcOd4busJeG7imnhu51o4buKw6zDoF0qWOG7isOS4buEL1nEqEbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHDtcOZ4buMVcOMRuG7hnfDveG7guG7ii3hu4rDtSEl4buKMjbhu4zhu4pNL8SoxKgvSuG7iMSoTcOK4buKw71Zw6BdKljhu4o1M8OjVOG7isO94bu4Klnhu4ph4bq14buKVD/hu4pTNj7DneG7iiTDlSXhu4rhurHDneG7rFThu4rhurFbw53hu4po4buMKuG7imlZYeG7iipZw53hu6wl4buKaeG7ojbhu4okw5RU4buKUzzhu4rhu4Zp4budaOG7guG7isOsw6BdKljhu4rDkuG7iuG6seG7sOG7iiU8NeG7ijQo4buKKjzDneG7ilU2Kljhu4pUWTZRKuG7ilPhu7bhu4rDrMOUw53hu4pZPMOd4buKJOG7oCrhu4o1WeG6oeG7iuG6sMO0w4rhu4oqWcOd4busJeG7ij3huqXhu4pK4buIxKhNLeG7ikrhu4hK4buI4bq+4buKw71Z4buMJeG7ilXDo+G7ilM2PsOd4buKJMOVJeG7iuG6scOd4busVOG7ilQ/4buKVOG7jlThu4rDmikqWOG7ilRZ4buy4bq64buK4bufWDbhurVWKuG7iuG6sOG7mCrhu4rDtTgqWMOK4buKaOG7suG7ijVZw6Dhu4rDveG7uCpZ4buKYeG6teG6vOG7iuG7n1g24bq1Virhu4rDteG6rzbhu4rDrcOhKljDiuG7iuG7s+G6sMO94bqww73hu7PDiuG7inZZP+G7imlZYeG7ijXhu7ZUWeG7iuG7s2jhu5/DreG7ijXhu7gqWeG6vOG7isOaw5TDneG7ilXDneG7rCrhu4ok4buSKlnhu4rDmsOUJuG7imjhu4wq4buKw70+4buKVFnhuqFUw4rhu4po4buMKuG7isOt4buiKuG7iuG6sVAq4buK4bqxw5Xhu4rhurDhu5gq4buKMVk6Kljhu4rDveG7uCpZ4buKYeG6teG6vuG7hDXhu4xTJMOZ4buKNDXhurUkw5lDw4wl4buMM1jDnSrhurpKMeG6s+G7iuG7jDY1JsOMRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hMOdJVjhu4o0M1RDw4wvL1Thur5T4buMJjI24buMKlg1M8Od4bq+4bqxKi9Vw5k0PTUmMS8qw5nhurc0L8SoTUxML0zDk1VN4buITk3EqMSoxKg1xKjhu4jEqMSoT00kxKjhur4jMVjDjOG7ii9G4buELzVVRuG7hC81M0bhu4Q1M0bhu4Q1VUbhu4QxRsOsKSpY4buKVFnhu7Lhu4rhu59YNuG6tVYq4buK4bqw4buYKuG7isO1OCpYw4rhu4po4buy4buKNVnDoOG7isO94bu4Klnhu4ph4bq14buKMVnhu4414buKU8Od4buuNuG7ij3hu6o14buKJDZQKuG7ilM2PsOd4buKJMOVJeG7iuG6scOd4busVOG7hC8xRuG7hC81VUbhu4QvNTNG4buELzXhu4xTJMOZRmnhu51o4buKw6zDoF0qWOG7isOS4buKWcOd4busKuG7ilQ/4buKSkpO4buKWTzDneG7iuG6scOd4buoKuG7iiTDleG7iipZ4bqvKljhu4pU4buOKuG7ilM84buKNTM2KljDiuG7ilThu4wm4buKVOG7njHhu4pUISpY4buKNeG7jlThu4o1M+G7qCrhu4pU4buOVOG7iiRAKlnhu4rhurHDo1Thu4pZw53hu6wq4buKw5rhu5Lhu4oqWFnhu7jhu4pZw6A24bq+4buKw70zJipY4buKTeG7iirhu5gl4buKMjbhu4zDiuG7imnhu51o4buKw6zDoF0qWOG7isOS4buKw5rhu5Lhu4pUP+G7ilkmw5Q14buKw5o8Kljhu4pZw53hu6w24buKMjbhu5Dhu4rhurHDleG7ijVZw53hu6o14buKNVnDo1Thu4o1WTbhu4pZNzXhu4oqWcOd4buwNuG7ilk8w53hu4rhurHDneG7qCrhu4o1WeG7jCXhu4pYw53hu4zhu4oqWcOg4bq64buKNT7hu4pUWeG6oVThu4o1WSEqWOG7ijXDnSrhu4o1WV3DneG7ijTDo+G7isOa4bu2Klnhu4o94bqlw4rhu4o1WeG7kCbhu4okNlAq4buKNVnhu4wl4buKWMOd4buM4buKw6Lhu4o9w53hu6oq4buK4bqz4bui4bq14buKVcOjKljDiuG7ijFZ4buQKuG7ilPDneG7rCrhu4pU4buOVOG7ilRZw6B9Kljhu4o1M+G7tCpZw4rhu4pVw6Phu4rhu44q4buK4bubw70t4bqyw7Xhu4pUYeG7jOG7ijXhu7gqWeG7iuG6scOV4buKNVnDlSpZ4buKMVko4buKw6whKljhu4rDtcOVw4rhu4oqWeG7njXhu4okw5Xhu4rhurPhu6LhurXhu4pVw6MqWOG7ilThu45U4buK4bqx4buYKuG7ij3DneG7rCrhu4rDrMOUw53hu4pZPMOd4buKw6zhu5AqWOG7ijUmw5Uq4buKMjYoVOG7iuG6scOV4buKU+G7jibhu4pU4buOJuG7ilRZ4buyKlnhu4o1M+G7tuG7isOsw5TDneG7ilk8w53hu4rDrOG7kCpY4buKUzzhu4o14bu4Klnhur7hur7hur7hu4p3NuG7jOG7ilThu45U4buKWSbDlDXhu4rDmjwqWOG7isOa4buS4buKNeG7mCpY4buKVMOgXSpY4buKJSjDneG7ijI24buMKuG7ilnhu6zhu4rDmibDlSrhu4o94buqNcOK4buKWOG7lCrhu4pTP+G7ilThu45U4buKNVnhu6rhu4pZ4bus4buKVOG7jirhu4pTPMOK4buKWMOdNzHhu4oqWeG7jDbhu4o1MyYqWOG7isOaXcOd4buKNCgqWOG7ilTDoSpY4buKKlnDoOG7ijVQMeG7ilkiMcOK4buKw5o/Kljhu4pYPzHhu4pUISpY4buKNOG6oVTDiuG7ijUz4buy4buKNTbhu6zDiuG7iipZ4bueNeG7iiTDleG7ij3DnSpZ4buKKlhZw53hu6wl4buKMjbDouG7isOa4buS4buKNeG7slRZ4buKJMOh4bq14buKw5rDoCJU4buKNTMmKljhu4o1WV3DneG7iljDneG7jCrhu4rDmsOgfSpY4buKKlnDneG7rCXDiuG7ilg/MeG7ijFZ4bugKuG7iuG6scOVJuG7ijTDo+G7iipYWcOd4busMeG7isOaPsOd4buKJVvDneG7iuG6scOV4buKMVnhu4414buKNTPDneG7rirhu4pUYeG7jOG7ijXhu7gqWeG6vuG7inZZ4buONeG7ilPDneG7rjbhu4o94buqNeG7iiQ2UCrhu4o1w5TDneG7ilM2PsOd4buKJMOVJeG7iuG6scOd4busVMOK4buKw5opKljhu4pUWeG7suG7iuG7n1g24bq1Virhu4rhurDhu5gq4buKw7U4KljDiuG7imjhu7Lhu4o1WcOg4buKw73hu7gqWeG7imHhurXhu4rDmuG7jipZ4buKWMOd4buO4buKVOG7jCbhu4pUISpY4buKNeG7jlThu4pUWTZRKuG7ilPhu7bhu4rDrMOUw53hu4pZPMOd4buKVGHhu4zhu4po4buMKuG7ilRZYeG7iipZw53hu6wl4buKaeG7nWjhu4rDrMOgXSpY4buKw5Lhur7hu4rhurDhu7Dhu4rDmuG7tipZ4buKWcOgWypY4buKWSbDlDXhu4rDmjwqWOG7ijUzJipY4buKNVldw53hu4pYw53hu4wq4buKNVvDncOK4buKw5opKljhu4pUWeG7suG7imjhu7Lhu4o1WcOg4buKw73hu7gqWeG7imHhurXhu4oqWeG7nirhu4olw5QqWeG6uuG7imnhu51o4buKVOG7oCrhu4okw5Ul4buKMy7hu4pZfSrhu4oq4bqv4buM4buK4bqx4buMw53hu4o1MzrDiuG7iuG6seG7tuG7ijUz4buy4buKWSbDlDXhu4rDmjwqWOG7ilRh4buM4buKJeG7tCpZ4buKNTMmKljhu4oyNuG7juG7ijUz4bu0Klnhu4oxWeG7jjXhu4o1M8Od4buuKuG7ilRh4buM4buKNeG7uCpZw4rhu4o14buYKljhu4pUw6BdKljhu4pUISpY4buKNeG7jlThu4oyNuG7kCrhu4okw6LDiuG7iljDneG7jibhu4pVOVThu4pZPMOd4buK4bqxw53hu6gq4buKNTMg4buKNVnDlSpZ4buKNeG7niXhu4pYw6B9Kljhu4o04buOKljhu4o1MyYqWOG7isOaXcOd4buKNCgqWOG6vuG7imnhu6Aq4buKMVnhu4414buKWTbhurXhu4o1KDXhu4olKMOd4buKMjbhu4wq4buKWeG7rOG7iuG6sVvDneG7iuG7o8agNeG7ijUzUCrhu4pU4buOVOG7ilThu54x4buKw5rhu67hu4o14buYKljhu4pUw6BdKljhu4o9WSjDneG7isOaw5TDneG7isOaJsOVKuG7ij3hu6o1w4rhu4o1WcOjVOG7ilnDneG7rCrhu4oqWcOd4busJeG7iuG6sTnhu4oxWeG7kCrhu4pTw53hu6wq4buK4bqz4buS4buKWTzDneG7ijVZw53hu6o14buKNVnDo1Thu4rhurHDleG7ilnDneG7rDbhu4oyNuG7kOG6vuG7isOsKSpY4buKVFnhu7Lhu4po4buy4buKNVnDoOG7isO94bu4Klnhu4ph4bq14buKVMOhKljhu4o9WeG7mipY4buKw5rhu7YqWeG7imnhu51o4buKw6zDoF0qWOG7isOS4buKJMOV4buKJTw14buKNT7hu4pUWeG6oVThu4rhurPhu5Lhu4pZPMOd4buKw5rGoFThu4o1WTjhu4pUP+G7iipZw53hu7A24buKNVnDlSpZ4buKNeG7slRZ4buKw5oow53hu4rhurFbw53hu4o0w6Phu4oxWeG7jjXhu4o1M8Od4buuKuG7ilRh4buM4buKNeG7uCpZ4bq+4buK4bqw4bu04buK4bqxUOG6tcOK4buKNTPhu6gq4buKNcOdKlnhu4o1WeG7oCrhu4oyNuG7jCrhu4o14buiJcOK4buKWXvhu4o1MyLhu4o94bu2MeG7ijVZXcOdw4rhu4rDveG7uCpZ4buKYeG6teG7ijTGr+G7ilRZ4bu44buKw5rDlCbhu4o1w5Qm4buKw5rDneG7sDbhu4o9w53hu6wq4buKw5rhu67hu4pp4budaOG7isOsw6BdKljhu4rDkuG7ijU+4buKVFnhuqFU4buKw6zDlMOd4buKWTzDneG7ijVZw5UqWeG7ilQhKljhu4o1KDXhu4rDmuG7pjHhur7hu4rDrCkqWOG7ilRZ4buy4buKaOG7suG7ijVZw6Dhu4rDveG7uCpZ4buKYeG6teG7ilTDoSpY4buKVH3hu4pT4buQKuG7isOaKSpY4buKw6Lhu4rhurHhu7Dhu4pU4buOVOG7iio8w53hu4pVNipY4buKVFk2USrhu4pT4bu24buKw6zDlMOd4buKWTzDneG7imnhu51o4buKw6zDoF0qWOG7isOS4buKJOG7oCrhu4o1WeG6oeG7iuG6sMO0w4rhu4oqWcOd4busJeG7ij3huqXhu4pK4buIxKhNLeG7ikrhu4hK4buI4bq+4buKw73DnSrDiuG7iuG7kCpZ4bq64buKw7XhurDhuqvhu4QvMUY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hướng Hóa: 10 tháng, trồng mới hơn 250 ha rừng

Hướng Hóa: 10 tháng, trồng mới hơn 250 ha rừng
2015-11-06 06:16:26

(QT) -10 tháng đầu năm 2015, công tác trồng rừng trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) gặp một số khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp. Tuy nhiên thời gian gần đây tranh...

Tổ chức 26 đợt hiến máu tình nguyện

Tổ chức 26 đợt hiến máu tình nguyện
2015-11-06 06:14:04

(QT) - Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện với nhiều hoạt động cụ thể, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân...

Đào tạo nghề trồng cà phê theo tiêu chuẩn 4C

Đào tạo nghề trồng cà phê theo tiêu chuẩn 4C
2015-11-05 07:56:34

(QT) - Với mục tiêu trang bị cho người trồng cà phê kiến thức và tay nghề về sản xuất cà phê chất lượng tốt, năng suất cao, ổn định và bền vững theo hướng tiêu chuẩn 4C (cà phê...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết