Cập nhật:  GMT+7
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRuG7ncOd4buoKuG7isOaJsOVKuG7iuG7neG7jCbhu4rDmjwqWOG7ijXhu7gqWeG7inc24buQKljhu4rDvTPhu7bhurrhu4rDvVnhu5gl4buK4bqxw5Xhu4pZe+G7ijUzIuG7iljDneG7jOG7isOa4bu0Klnhu4pU4buOVOG7iirDlCrhu4oqWeG7oirhu4o14buMw53hu4oqw5Qq4buKWMOd4buMJuG7ijVZISpY4buEL1nEqEbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHDtcOZ4buMVcOMRuG7hnfDveG7guG7ii3hu4ppOCpY4buK4bqxW8Od4buKKlnDneG7sDbhu4pZJsOUNeG7isOaPCpY4buKWcOgICpY4buK4bqhKljhu4rhu59Yw5XhurXhu4rDvVnhu6rhu4pYw51bw53hu4o1w6AgKljhu4oqw53hu6wl4buKVOG7jlThu4oqw5Qq4buKKlnhu6Iq4buKNcSD4buK4bqxJipY4buK4bqx4bu04buKNeG7jMOd4buKKsOUKuG7iljDneG7jCbhu4o1WSEqWMOK4buKNTMmKljhu4oqWeG6rypY4buKKljDleG6teG7iuG6seG6o+G7jOG7ijI24buMw4rhu4rhu53DneG7qCrhu4rDmibDlSrhu4rhu53hu4wm4buKw5o8Kljhu4o14bu4Klnhu4p3NuG7kCpY4buKw70z4bu24buKw5rhu5Lhu4o1PuG7ilRZ4bqhVOG7ilThu45U4buKw5omw5Uq4buKw5rDneG7ijVZ4buYJeG7iuG6scOV4buKNTPhu4wm4buKWXvhu4o1MyLhu4pYw53hu4zhu4rDmuG7tCpZ4buKVOG7jlThu4oqw5Qq4buKKlnhu6Iq4buKU+G7tuG7ijXhu4zDneG7iirDlCrhu4pYw53hu4wm4buKNVkhKljhu4o1M+G7qCrhu4rDmuG7tuG7jOG7ilPDlSrhur7hu4Q14buMUyTDmeG7ijQ14bq1JMOZQ8OMJeG7jDNYw50q4bq6SjHhurPhu4rhu4w2NSbDjEbhu4Q1M0bhu4Q1VUbhu4TDnSVY4buKNDNUQ8OMLy9U4bq+U+G7jCYyNuG7jCpYNTPDneG6vuG6sSovVcOZND01JjEvKsOZ4bq3NC/EqE1MTC9Mw5NVTeG7iE7EqExMTDXEqOG7iMSoxKhOw5IkxKjhur4jMVjDjOG7ii9G4buELzVVRuG7hC81M0bhu4Q1M0bhu4Q1VUbhu4QxRsOsKSpY4buKVFnhu7Lhu4rhu59YNuG6tVYq4buKw71Z4bu24buKw7Umw5XDneG7iuG7neG7qMOK4buKdlk/4buKaVlh4buKNeG7tlRZ4buK4budw6zhu53DrOG7ijXhu7gqWeG7ijUz4buMJuG7ijI2w5Xhu4pUWSbhu4pUWeG7tuG7iuG7n1g24bq1Virhu4rDvVnhu7bhu4rhu59YO1Thu4rDtcOd4buwKsOK4buKVCEqWOG7iipZ4buiKuG7imkhKljhu4o14bq14buKw73hu5/DtcO14buK4bujw73hurDhu4rhu6Mhw53hu4o1M8OgXSpY4buKw4nhu4ppISpY4buKNTPhu7QqWeG7isOsIeG7ijVZ4bu24buKw6whKljhu4rDtcOV4buELzFG4buELzVVRuG7hC81M0bhu4QvNeG7jFMkw5lGaTnhu4o1WeG7rsOK4buKw5omw5Uq4buKw5rhu5Lhu4rDmuG7qirhu4o1WeG7mCXhu4rhurHDleG7ijUz4buMJuG7ikrhu4o0NuG7njXhu4oyNsOVw4rhu4ole8Od4buKNDbhu5414buKTeG7iOG7iOG7iipYWeG7tCrhu4rDmikqWOG7ilRZJuG7iljDneG7jOG7isOa4bu0Klnhu4pUWeG7tuG7iuG7n1g24bq1Virhu4rDvVnhu7bhu4rhu59YO1Thu4rDtcOd4buwKuG7iiDhu4o9WTbhu4oxWSjhu4pLw4rhu4oxWcOgXSpY4buKTeG7iuG7hsO9duG6vuG7isOsISpY4buKw7XDleG7guG7iuG6scOV4buKWMOd4buM4buKw5rhu7QqWeG7ilRZ4bu24buK4bud4buo4buKw71Z4bu24buK4buj4bqp4buKw7XDlCpZ4buKIOG7ijVZISrhu4rhurI24buiKuG7isO94bui4bq1w4rhu4rhurPhu5Lhu4rhu53DnSpZ4buKw7Xhu5DDneG7iuG7hlk24bq14busKuG7iuG7j8OdJuG7iuG7ncOdKlnhu4Lhur7hu4pp4buQ4buKSuG7iljDneG7jOG7isOa4bu0Klnhu4o1M+G7qCrhu4pZw53hu6wq4buKw5rhu4wqWOG7ijUzJipY4buKWSbDlSrhu4pU4buQKlnhu4pZ4buqNeG7ijThuqFU4buKPVk/4buKPVnhu5gq4bq+4buKaVnhu7bhu4rDtcOd4buwKuG7iiTDleG7ilQhKljhu4oqWeG7oirhu4ppISpY4buKNeG6teG7isO94bufw7XDteG7iuG7o8O94bqw4buK4bujIcOd4buKNTPDoF0qWOG7isOJ4buKaSEqWOG7ijUz4bu0Klnhu4rDmiHhu4o1WeG7tuG7isOsISpY4buKw7XDlcOK4buKNTMmKljhu4oq4buYJeG7ikrhu4jEqE3hu4rDmuG7kuG7ikrhu4ok4bugKuG7ilPhu7bhu4o1WcOgfSpY4buK4bqx4bu04buKU+G7tuG7iuG6s8OZ4buKJeG7juG6teG7ilRh4buM4buKKljDoF3DneG7ij1Z4buOVOG7iuG6seG7jOG7ijI24busNeG7ijUzJipY4buKJDdU4buKw5rhu4wqWOG7iiTDlSXhu4oqWcOd4busJeG7iuG6sTnhu4oyNuG7pDXhu4pVOyrhu4rhurHhu6zhu4o0w50qWeG7isOaw6BdKljhu4oxWSjDiuG7ilnDneG7rCrhu4pT4bu24buKNDbhurXhu4pYw53hu5Al4buKNOG6oVThu4o9WSzDmeG7ijUz4bugJeG7ijUzOypY4bq+4buKaVnhu7bhu4rDtcOUKlnhu4pUP+G7ilRZKSpY4buKJMOV4buK4buMKlnhu4pp4buOw53hu4rhu5vDnSXhu4po4bu0KlnDiuG7ilQhKljhu4oqWeG7oirhu4pUISpY4buKNeG6teG7imk+4buKMVnhu6Aq4buK4bujw50qWeG7isO1w6AqWMOK4buKU+G7tuG7ijXhu4zDneG7iirDlCrhu4pYw53hu4wm4buKNVkhKljhu4oyNuG7jOG7isOaXcOd4buKKuG7mCXhu4pK4buIxKhLw4rhu4rDmuG7ruG7iiTDlMOd4buKJeG7puG7iljDncOVw4rhu4pUJirhu4oqWSzDiuG7ilkmw5Uq4buKVOG7kCpZ4buKPcOdKlnhu4o14buq4buKM+G7njXhu4o9WT/hu4o9WeG7mCrhur7hur7hur7hu4rDvTPDoFtU4buKw5o/w4rhu4pU4buOVOG7isOaJsOVKuG7isOa4buS4buKw5rhu6oq4buKNVnhu5gl4buK4bqxw5Xhu4o1M+G7jCbhu4oyNsOV4buKVFkm4buKTuG7ijUzw6BdKljhu4pZIjHhu4o9WeG7jlThu4o1M+G7qCrhu4rDmuG7tuG7jOG7ilPDlSrhu4pU4buOVOG7ilk24bq14busKuG7iuG6sEAqWeG7iuG7ncOdKlnDiuG7iuG7j8OdJuG7iuG7ncOdKlnDiuG7isO1w6BbKljhu4rDtT/hu4zhu4rhurHDleG7ijVZ4bu24buK4bqz4buS4buKdzbhu5AqWOG7isO9M+G7tuG6vuG7isOsw6AiVOG7ilPDneG7qjXhu4o1MyYqWOG7ilXhu7Yx4buKKsOV4bq1w4rhu4rhu53DneG7qCrhu4rDmibDlSrhu4rhu53hu4wm4buKw5o8Kljhu4o14bu4Klnhu4rDmuG7kuG7ilRZ4bu44buKw5rDlCbhu4pUISpY4buKw5omw5Uq4buKVOG7jlThu4pZNuG6teG7rCrDiuG7iipYw5UqWeG7ijU+4buKVFnhuqFU4buKxKhL4buKJFsx4buKNTbhurXhu6gq4buKNTM24bq14buwKuG7iuG6seG7sOG7isOa4buQJeG7ilPhu5Am4buKNTNQNeG7ijXDo+G7iuG7jCrhu4o1JsOVKuG7iljDneG7jCbhu4o1WSEqWOG7iuG6scOV4buK4bqz4bui4bq14buKVcOjKljhu4rhurHhu5gq4buKWT/hu4zhu4pYw53hu4wm4buKNVkhKljhu4o1MyYqWOG7ilQhKljhu4oqWeG7oirhu4ok4buMJuG7isOaPCpYw4rhu4pUWWHhu4rhurXhu6o24buKJMOV4buKIOG7ilThu45U4buKVSbhu4wqWeG7iipYWcOd4busMeG7ij1ZNuG7iuG6scOjVOG7ij3DnSpZ4buKNeG7quG7iipYJsOVw53hu4oqWcOV4buKKsOgW1TDiuG7iuG6sVvDneG7ijU+Kljhu4o9w50qWeG7ijFZ4buy4buKVFnDneG7ilRZJuG7ilThu45U4buKWSbDlDXhu4rDmjwqWOG7ijUz4buoKuG7ik7hu4jhu4o1M8Od4busNuG7isOaKSpY4bq+4buKw73DnSrDiuG7iuG7kCpZ4bq64buK4bqwdOG7infhu7PhurRtw73hu4QvMUY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tổ chức 26 đợt hiến máu tình nguyện

Tổ chức 26 đợt hiến máu tình nguyện
2015-11-06 06:14:04

(QT) - Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện với nhiều hoạt động cụ thể, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân...

Đào tạo nghề trồng cà phê theo tiêu chuẩn 4C

Đào tạo nghề trồng cà phê theo tiêu chuẩn 4C
2015-11-05 07:56:34

(QT) - Với mục tiêu trang bị cho người trồng cà phê kiến thức và tay nghề về sản xuất cà phê chất lượng tốt, năng suất cao, ổn định và bền vững theo hướng tiêu chuẩn 4C (cà phê...

Xử lý an toàn quả đạn pháo nặng gần 1 tấn

Xử lý an toàn quả đạn pháo nặng gần 1 tấn
2015-11-05 07:56:18

(QT) - Hôm qua 4/11/2015, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp Đội Rà phá bom mìn lưu động (thuộc Dự án MAG) đã xử lý an toàn quả đạn pháo nặng gần 1 tấn, còn nguyên kíp...

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại
2015-11-05 07:56:02

(QT) - Hôm qua 4/11/2015, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Hội nghị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết