Cập nhật:  GMT+7
ờÉusẮỄựỘỘórÔẹẸỔỄẲrợẹÉỠÒGEsỔỒRẮs0;á:sỔẾGÉsđỖwGEsẹỒÊsỄữFsUẸBẮsUÓẸsẻ&á:sỔẾGÉsUẪsỔẼGÉsÉẼGÉsỐỖwGsỄỦộsỘSsẰỜGEsẶÁỔờ/ÉuợờÔsẮỄựỘỘórÔ0ẲựẰrợơđẹớs-sáEữỤsuù/ũ/útuúộsẶHữGsEẸửFsỘửỔsẮỢựs0;á:sỔẾGÉsđỖwGEsẹỒÊsUẪsỔẼGÉsÉẼGÉsỐỖwGsỄỦộsỘSsẰỜGEsẶÁỔsẮỢựsẮửẮsỔMsẮÉPẮsẶỠỌẮsáÉữsGỠÓẮsEẸựHsẶÁỔộsẮÉHsỔÉỖẬsẶÁỔsẶxsẮIsĂỖMẸsỄữFsUẸBẮsUÓẸsẻ&á:sỔẾGÉsẶCsGEÉẲsĂửHsẮửHsUẸBẮsỔMsẮÉPẮsỔỒẸCGsỂÉựẸsỔÉRẮsÉẸBGs9ỖẠỔs;ÁỔsẶựẸsGyFsúttùsỔỒẬGsẶÊựsĂữGổsẹÉựFsẰRsẮIsẮửẮsẶKGEsẮÉẺốs9Ậs0TỖsdÉƠẮộsẻíẹểs;wGEộs&ẺsỔÉỠsẹẾGÉsỢỤộs?ÉỢsỔÊẮÉs0;á:sỔẾGÉồsáEỖỤDGs;PẮs?ỠÒGEộsdÉIs&ẺsỔÉỠsẹẾGÉsỢỤộs?ÉỢsỔÊẮÉsẻ&á:sỔẾGÉồsẮửẮsdÉIs?ÉỢsỔÊẮÉs0;á:sUữsẻ&á:sỔẾGÉồsẶvẸsẰẸBGsẻ&aẹẹđíásỔẾGÉộsẮửẮsỔÉữGÉsUẸẬGsẶHữGsẮĨGEsỔửẮsẮỢựsẹÉỠÒGEsỔỒRẮs0;á:sỔẾGÉộsẶvẸsẰẸBGsỄxGÉsẶvHsẮửẮsỘỎộsĂựGộsGEữGÉsẮÁÔsỔẾGÉổờỔựĂỄẲsỘỔỤỄẲórFựỒEẸGốúÔÙsựỖỔHrợờỔỒợờỔẰợờẸFEsỘỒẮór//ẮổĂựHỐỖựGEỔỒẸổUG/ẰẲỘỂỔHÔ/GẲÚỘ/uúúụ/ụứẰụtủuuủuỔủưtùủỄuổỆÔErs/ợờ/ỔẰợờ/ỔỒợờỔỒợờỔẰợờÔợáÉẸẪỖsUỚGEsỔỒKGEsỄƠựsỎs ẸHs9ẸGÉsẶỠỌẮsỐỖỤsÉHvẮÉộsỔvHsẶẸẪỖsỂẸBGsẶCsỔÉAFsẮựGÉsUữsẮOsEẸÓẸsÉIựổs-sWGÉốsẹổ9ờ/Ôợờ/ỔẰợờ/ỔỒợờ/ỔựĂỄẲợ&ửHsẮửHsỔẼGÉsÉẼGÉsỐỖwGsỄỦộsỘSsẰỜGEsẶÁỔsẮỢựsẮửẮsỔMsẮÉPẮsẶỠỌẮsáÉữsGỠÓẮsEẸựHsẶÁỔộsẮÉHsỔÉỖẬsẶÁỔsỔQsGyFsúttùsẶẨGsútuusẮỢựsẻ&á:sỔẾGÉsẶxsỔẠÔsỔỒỖGEsẶửGÉsEẸửsGÉTGEsỂẨỔsỐỖwsỔÉRẮsÉẸBGsẮửẮsGÉẸBFsUỜsỐỖwGsỄỦsGÉữsGỠÓẮsUẪsẶÁỔsẶựẸsỔỒẬGsẶÊựsĂữGộsỔỒHGEsẶIsGÉÁGsFvGÉsẮĨGEsỔửẮsỄẠÔsỐỖỤsÉHvẮÉộsỂẨsÉHvẮÉsỘSsẰỜGEsẶÁỔộsẮửẮsỐỖỤsÉHvẮÉsỄẸẬGsỐỖựGsẶẨGsỘSsẰỜGEsẶÁỔộsỂẨỔsỐỖwsỔÉRẮsÉẸBGsỐỖỤsÉHvẮÉộsỂẨsÉHvẮÉsỘSsẰỜGEsẶÁỔổsẹÉẲHsẶIộsUẸBẮsỐỖỤsÉHvẮÉsỘSsẰỜGEsẶÁỔsỔHữGsỔẾGÉsEẸựẸsẶHvGsuừừũs–sútutsẶxsẶỠỌẮs?ÉẺGÉsÔÉỢsÔÉẬsẰỖỤBỔổsíẸBẮsỄẠÔsỐỖỤsÉHvẮÉsỘSsẰỜGEsẶÁỔsẮÁÔsÉỖỤBGsEẸựẸsẶHvGsúttus–sútutsẶxsÉHữGsỔÉữGÉổs;ẨGsGựỤsẮIsuuu/uụusẶOGsUÊsẮÁÔsÙxsẶxsẮIsỐỖỤsÉHvẮÉsỘSsẰỜGEsẶÁỔsẶẨGsGyFsútutổs?ĨGEsỔửẮsỄẠÔsỐỖỤsÉHvẮÉsỘSsẰỜGEsẶÁỔsEẸựẸsẶHvGsútuus–sútútsUữsỂẨsÉHvẮÉsỘSsẰỜGEsẶÁỔsEẸựẸsẶHvGsútuus–sútuủsỔẾGÉsđỖwGEsẹỒÊsẶxsẶỠỌẮsỔỒẸCGsỂÉựẸsỔÉRẮsÉẸBGsỔỒHGEsÉựẸsGyFộsẶẨGsGựỤsẮOsĂwGsẶxsÉHữGsỔÉữGÉổsíẪsỂẨỔsỐỖwsỔÉRẮsÉẸBGsỐỖỤsÉHvẮÉộsỂẨsÉHvẮÉsỘSsẰỜGEsẶÁỔộsẶẨGsGyFsútutsẶxsỐỖỤsÉHvẮÉsỘSsẰỜGEsẶÁỔsGĨGEsGEÉẸBÔsùứuổttứộúừsÉựsỔyGEsúụộứọsỘHsUÓẸsỐỖỤsÉHvẮÉsEẸựẸsẶHvGsuừừũs–sútutộsỐỖỤsÉHvẮÉsẶÁỔsÔÉẸsGĨGEsGEÉẸBÔsẶẨGsGyFsútutsỄữsùừổuụụộứúsÉựộsEẸwFsỘHsUÓẸsỐỖỤsÉHvẮÉsỔÉÒẸsỂŨsuừừũs–sútutsÉOGsuưọổs?ĨGEsỔửẮsỂẸCFsỂẬsẶÁỔsẶựẸộsÙAỤsẰRGEsĂwGsẶKsÉẸBGsỔỒvGEsỘSsẰỜGEsẶÁỔsẶxsẶỠỌẮsỔÉRẮsÉẸBGsẶƠGEsỐỖỤsẶÊGÉổsẹẾGÉsẮỞGEsẶxsỔÉRẮsÉẸBGsẮOsẮÉẨs“FLỔsẮSự”ộs“FLỔsẮSựsỄẸẬGsỔÉĨGE”sỔỒHGEsẮĨGEsỔửẮsEẸựHsẶÁỔộsẮÉHsỔÉỖẬsẶÁỔsGẬGsẶxsỔvHsỔÉỖẠGsỄỌẸsẮÉHsẮửẮsỔMsẮÉPẮộsẮửẮsGÉữsẶÀỖsỔỠsỔỒẸCGsỂÉựẸsỔÉRẮsÉẸBGsẰRsửGổs8CsỔQsỂÉẸsỔÉRẮsÉẸBGs9ỖẠỔs;ÁỔsẶựẸsGyFsúttùsẶẨGsÉẨỔsGyFsútuuộsẶxsỔÉRẮsÉẸBGsUẸBẮsEẸựHsẶÁỔộsẮÉHsỔÉỖẬsẶÁỔộsẮÁÔsEẸÁỤsẮÉPGEsGÉẠGsỐỖỤẪGsỘSsẰỜGEsẶÁỔsùổưtủsỂÉỖsẶÁỔsUÓẸsẰẸBGsỔẺẮÉsùủổứừưộừừsÉựổsẹỒHGEsutsGyFsơuừừu-sútuuớsẶxsẮÁÔsùổứưưsEẸÁỤsẮÉPGEsGÉẠGsỐỖỤẪGsỘSsẰỜGEsẶÁỔsẮÉHsẮửẮsỔMsẮÉPẮộsẰHựGÉsGEÉẸBÔsUÓẸsẰẸBGsỔẺẮÉsùũổứùúộừưsÉựổs;CsỔyGEsẮỠÒGEsẮĨGEsỔửẮsỐỖwGsỄỦsỘSsẰỜGEsẶÁỔộsỔQsGyFsúttùsẶẨGsGựỤộsẻ&á:sỔẾGÉsẮỞGEsẶxsĂựGsÉữGÉsỐỖỤẨỔsẶÊGÉsỔÉỖsÉKẸsẶJẸsUÓẸsừúsỂÉỖsẶÁỔsẮỢựsẮửẮsỔMsẮÉPẮsẶỠỌẮsáÉữsGỠÓẮsEẸựHsẶÁỔộsẮÉHsỔÉỖẬsẶÁỔsGÉỠGEsỂÉĨGEsỘSsẰỜGEộsÉHỵẮsỘSsẰỜGEsỂẴFsÉẸBỖsỐỖwsUÓẸsẰẸBGsỔẺẮÉsùtũsÉựổs&ửHsẮửHsẮỢựsẻ&á:sỔẾGÉsẮỞGEsẶxsỔÉỷGEsỔÉýGsGÉẼGsGÉẠGsFLỔsỘJsĂÁỔsẮẠÔsÉvGsẮÉẨsỔỒHGEsẮĨGEsỔửẮsỐỖwGsỄỦsỐỖỤsÉHvẮÉộsỘSsẰỜGEsẶÁỔộsEAỤsỄxGEsÔÉẺsGEỖKGsỔữẸsGEỖỤẬGsUữsỔvHsẰỠsỄỖẠGsÙxsÉLẸsỂÉĨGEsỔJỔộsUÃGsẮÍGsGÉẸẪỖsỂÉẸẨỖsỂẸBGsỔỒHGEsGÉAGsẰAGsUẪsẮĨGEsỔửẮsỐỖwGsỄỦsẶÁỔsẶựẸổsẹvẸsĂỖMẸsỄữFsUẸBẮộsẶKGEsẮÉẺs9Ậs&ửsáEỖỤẬGộsẻíẹíẹẻộsdÉIs?ÉỢsỔÊẮÉs0;á:sỔẾGÉộsỔỒỠỎGEs;HữGs ẸửFsỘửỔsẶxsẶửGÉsEẸửsẮựHsỘRsẮÉỖẢGsĂÊsĂửHsẮửHsẮỞGEsGÉỠsẮửẮsỦsỂẸẨGsEẸwẸsỔỒẼGÉsẮỢựsỄxGÉsẶvHsẻ&á:sỔẾGÉsẶxsỔvHsẶẸẪỖsỂẸBGsỔÉỖẠGsỄỌẸsẮÉHsẶHữGsẮĨGEsỔửẮsẮỢựsẹÉỠÒGEsỔỒRẮs0;á:sỔẾGÉsỔÉRẮsÉẸBGsGÉẸBFsUỜsEẸửFsỘửỔsỔÉẲHsỐỖỤsẶÊGÉsẮỢựsÔÉửÔsỄỖẠỔổsẹỒẬGsẮOsỘỎsGÉTGEsỦsỂẸẨGộsẶẪsÙỖÁỔộsỂẸẨGsGEÉÊsẮỢựsẻ&á:sỔẾGÉsUữsẮửẮsẮOsỐỖựGsẮÉPẮsGyGEộsẶHữGsẮĨGEsỔửẮsỘẦsỔMGEsÉỌÔsẶCsÉHữGsỔÉẸBGsĂửHsẮửHsUẪsỔẼGÉsÉẼGÉsỐỖwGsỄỦộsỘSsẰỜGEsẶÁỔsẮỢựsẮửẮsỔMsẮÉPẮsẶỠỌẮsáÉữsGỠÓẮsEẸựHsẶÁỔộsẮÉHsỔÉỖẬsẶÁỔsỔỒẬGsẶÊựsĂữGsỂCsỔQsỂÉẸs9ỖẠỔs;ÁỔsẶựẸsGyFsúttùsẮIsÉẸBỖsỄRẮsỔỒẼGÉsỂŨsÉÌÔsỔÉPsủ-s0;á:sỔẾGÉsỂÉIựsí1sỘýÔsỔÓẸổséựỖsỂÉẸsGEÉẲsGÉẸẪỖsỦsỂẸẨGsẮÉÁỔsUÁGsẮỢựsẮửẮsỔÉữGÉsUẸẬGsẶHữGsẮĨGEsỔửẮsEẸửFsỘửỔsẮỢựsẹÉỠÒGEsỔỒRẮs0;á:sỔẾGÉộsỦsỂẸẨGsEẸwẸsỔỒẼGÉsẮỢựsỄxGÉsẶvHsẻ&á:sỔẾGÉộsẶKGEsẮÉẺs9Ậs0TỖsdÉƠẮộs&ẺsỔÉỠsẹẾGÉsỢỤộs?ÉỢsỔÊẮÉs0;á:sỔẾGÉsẶxsÔÉửỔsĂẸCỖsẮÉẾsẶvHổs;KGEsẮÉẺsẶẪsGEÉÊsẻ&á:sỔẾGÉsẮÀGsẮIsẶửGÉsEẸửsỘAỖsÉOGộsẮỜsỔÉCsÉOGsGÉTGEsỂẨỔsỐỖwsẶvỔsẶỠỌẮsỔỒHGEsẮĨGEsỔửẮsỐỖwGsỄỦsGÉữsGỠÓẮsUẪsẶÁỔsẶựẸổs?IsEẸwẸsÔÉửÔsÉTỖsÉẸBỖsẶCsỔyGEsẮỠÒGEsẮĨGEsỔửẮsỐỖwGsỄỦsỐỖỤsÉHvẮÉộsỘSsẰỜGEsẶÁỔsẶựẸộsỔyGEsẮỠÒGEsẮĨGEsỔửẮsỔÉựGÉsỔỒựsEẸửFsỘửỔsUữsẮĨGEsỔửẮsỔỖỤẬGsỔỒỖỤẪGộsÔÉMsĂẸẨGsÔÉửÔsỄỖẠỔsUẪsẶÁỔsẶựẸổs8ẸẬGsỐỖỤẨỔsÙSsỄỦsỔÉỖsÉKẸsGÉTGEsẰẸBGsỔẺẮÉsẶÁỔsẶựẸsẶxsEẸựHsẮÉHsẰHựGÉsGEÉẸBÔộsỔMsẮÉPẮsGÉỠGEsỘSsẰỜGEsỂÉĨGEsÉẸBỖsỐỖwộsEAỤsỄxGEsÔÉẺsUữsẰỠsỄỖẠGsỂÉĨGEsỔJỔsỔỒHGEsGÉAGsẰAGổsẹẸGộswGÉốsdổíờ/Ôợ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tập huấn công tác dân vận năm 2012

Tập huấn công tác dân vận năm 2012
2012-06-13 08:37:47

(QT) - Ngày 12/6/2012, tại huyện Cam Lộ, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị đã khai giảng lớp tập huấn công tác dân vận cho gần 100 đồng chí là cán bộ khối Dân vận cơ sở các xã, thị...

Cấp 73.123 thẻ Chứng minh nhân dân

Cấp 73.123 thẻ Chứng minh nhân dân
2012-06-13 08:37:33

(QT) - Thời gian qua, Công an các địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc cấp thẻ Chứng minh nhân dân cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tính...

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ
2012-06-12 06:09:36

(QT) - Ngày 11/6/2012, tại vườn nhà anh Ngô Chu, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ. Hài cốt được mai táng cùng với nhiều di vật gồm: một...

3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa
2012-06-12 06:09:09

(QT) - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7 (1947- 2012), UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định trích Quỹ đền ơn đáp nghĩa 3 tỷ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết