Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7rhu4Hhu4Thu7dR4bupQsOUS+G7guG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVHhu4RG4bup4oCcZkhK4bup4buERuG6vlLhu6nEqEnhuqjhu4Thu6lQ4buo4bup4bueUuG7tUvhu6nhu4TDiuG7qULEguG6qOG7qeG6rEbDilHhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUot4bup4bqx4bu5THDhu6nhurHhu7lMLeG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuKAnXUv4buE4buxw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiOUPhu7XhuqrGsMO6c+G7h2Z04bupLeG7qTnhu4xK4bup4bueUuG7teG7qeG7seG7ry94L+G7reG7q+G7seG7rXDhu6lRQUbhu6lm4bug4buk4buWS+G7guG7qT594buF4buB4bup4buHUsOBS+G7guG7qWbhu6BJcOG7qTzhu7VL4bupZlJW4bq4S+G7qeG7gkbhu7dM4bupZsONS+G7hOG7qcOaVuG7qeG7h1LDgUvhu4Lhu6lm4bugSeG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupQsOUS+G7guG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVHhu4RG4bup4oCcZkhK4bup4buERuG6vlLhu6nEqEnhuqjhu4Thu6lQ4buo4bup4bueUuG7tUvhu6nhu4TDiuG7qULEguG6qOG7qeG6rEbDilHhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUot4bup4bqx4bu5THDhu6nhurHhu7lMLeG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuKAneG7qUvhu4TDg0rhu6nhu4Thu6Thu5pL4buC4bup4bumS+G7guG7qeKAnOG6s+G6oErhu6lCTOG7uUvhu6nhu4jhurpR4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VKLeG7qeG6seG7uUzhu6nhu63hu6vhu7Hhu63igJ1w4bup4bqo4buE4bu5TOG7qUrFqEvhu4Lhu6nhu4jDneG7qUtGw4pK4bupd+G7q+G7qUvhuqBK4bupS+G7guG7uVbhu6lR4buERuG6ulHhu6nEqMOC4bui4bup4bueUuG7tUvhu6nhu4TDiuG7qUvhu4JMQUbhu6nhu4JG4bu1TOG7qeG7sOG7ueG7qeG7r3fhu6lL4bqgSuG7qUvhu4Lhu7lW4bup4buIV+G7qTlGw4rhu6Lhu6nhu6Thu5Thuqjhu6nhu4Thu6pS4bupS+G7guG7hEnhu6nhu4TGoOG7ouG7qVHhu7fhuqjhu6nhu4JG4buq4bu14bup4but4bupS+G7pOG7lOG6qHHhu6l7xq/hu6nEqOG7gOG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lCw5RL4buC4bup4bqoUsOU4bqo4bupUeG7hEbhu6nhuqhN4bup4bqo4bu34bqo4bupQsOVS+G7guG7qeG6qOG7hEfhu5/hu6lm4buE4bu3RuG7qW7DjEvhu4Thu6nhurFGw4pScOG7qeG7geG7hE3hu6k8R+G7qVHhu4Thu6Thu6lm4buE4buk4buWS+G7guG7qVHhu6DGr+G6qOG7qWbDjUvhu4Thu6nDmlbhu6Hhu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6lu4bqgS+G7qTlUS+G7gnDhu6lnbmZuZmdw4bupZuG7oOG7pOG7mkvhu4Lhu6k84bu1S+G7qWZSVuG6uEvhu6nhu4JG4bu3TOG7qWbDjUvhu4Thu6nDmlZw4bupZuG7oOG7pOG7mkvhu4Lhu6k84bu1S+G7qWbhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhuqhSw5Thuqjhu6lR4buERuG7oeG7qUJBRuG7qeG6qkbDikvhu6nEqMOAS+G7hOG7qUJBTOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVDhu5pw4bup4bqs4bu1S3Dhu6lL4buC4bu5S+G7hOG7qeG6qOG6suG7ouG7qVHDjUvhu4Rw4bupZuG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6k+4buER0vhu4Thu6lR4bugSeG7qeG6seG6uOG7qXtS4bqkS+G7oeG7qeG6qOG7t+G6qOG7qULDlUvhu4Lhu6nhuqjhu4RH4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhu7BG4bq4S+G7qTzhu7VL4bupZuG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVHhu4RG4buh4bupQkFG4bup4bqqRsOKS+G7qTzhu7VL4bupOEbhu7dK4bup4buERsOKUuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupPuG7tUzhu6lC4bquS+G7gnDhu6lm4bugUkvhu4Lhu6nhuqjhurLhu6Lhu6lCTUvhu4Lhu6lR4bug4bq4S+G7qUJJ4bu14bup4bqs4bu5S+G7oeG7qcSow4BL4buE4bupQkFM4bup4bqo4bu34bqo4bup4buEUlbDiktw4bupUeG7hEnhu6nDmlZw4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nDmlZw4bupQsOBS+G7guG7qcOaVuG7qVHhu6DGr+G6qOG7qVHhu4RSw5Thuqjhu6lmw41L4buE4bupw5pWceG7qWZBRuG7qcSo4buA4bup4bui4buE4bu3UeG7qULDlEvhu4Lhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4bqoUsOU4bqo4bupUeG7hEZw4bupQsOVS+G7guG7qeG6qOG7hEfhu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6lu4bqgS+G7qTlUS+G7gnDhu6lnbmZuZmdw4bupZuG7oOG7pOG7mkvhu4Lhu6k84bu1S+G7qWZSVuG6uEvhu6nhu4JG4bu3TOG7qWbDjUvhu4Thu6nDmlbhu6lR4bugSEvhu4Thu6nhuqzhu7lW4bupUeG7hOG6vuG7qcSow4rhu6nhuqhSw5Thuqjhu6lR4buERnDhu6lL4bq4UuG7qeG7oMOS4buf4bupPlLDlOG6qOG7qVHhu4RG4bup4oCcZkhK4bup4buERuG6vlLhu6nEqEnhuqjhu4Thu6lQ4buo4bup4bueUuG7tUvhu6nhu4TDiuG7qULEguG6qOG7qeG6rEbDilHhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUot4bup4bqx4bu5THDhu6nhurHhu7lMLeG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuKAneG7qcSo4bu54bupSsOUUeG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6nhu55S4bu1S+G7qVHhu6BPS+G7gnDhu6nhuqhN4bupV+G7qUvhu4Lhu4TDjOG7teG7qVHhu4RG4bq6UeG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG6qOG7hOG7uUzhu6lKxahL4buC4bup4oCc4bqz4bqgSuG7qUJM4bu5S+G7qeG7iOG6ulHhu6nhu4Thu6pS4bupS+G7guG7hEnhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUot4bup4bqx4bu5TOG7qeG7reG7q+G7seG7reKAnXHhu6l94buORuG7qVHhu6TGoEvhu4Lhu6nhuqrGr+G7qVHhu4RG4bupxKjhu7nhu6lR4bqyUeG7qeG6qMOB4bup4bqo4bu3S+G7qeG6rMOUcOG7qUvhu4ThurZL4bup4bqq4bq2S3Dhu6nhu4RP4bqo4bupUEZL4buEcOG7qVBGS+G7hOG7qeG7sEbhurhL4bupQuG7tUvhu4Lhu6lQRkvhu4Thu6lQ4buOS+G7gnDhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qVHhu6DhurhL4bupQknhu7Xhu6nhuqzhu7lL4bupUcONS+G7hHF1UeG7teG6rMSoQ+G7qVBRVsSoQ+G7lcawSuG7teG7oOG7gkZL4buf4but4bui4buu4bup4bu1UlFMxrDDunVR4bugw7p1UeG6qsO6dUZK4buC4bupUOG7oOG6qOG7lcawLy/huqhx4bqs4bu1TOG7nlLhu7VL4buCUeG7oEZx4buwSy/huqpDUOG7iFFM4buiL0tD4busUC/hu7Hhu63hu612L3bDveG6qnbhu6t34bux4bux4buveFF3eeG7q+G7r3jEqOG7sXHhu4rhu6Lhu4LGsOG7qS/DunUvUeG6qsO6dS9R4bugw7p1UeG7oMO6dVHhuqrDunXhu6LDuj7hu7fhuqjhu6lCw5VL4buC4bup4bqo4buER+G7qcSow4BL4buE4bupQkFM4bupUcONS+G7hOG7qeG7hOG7pOG7mkvhu4Lhu6nhu6ZL4buC4bupUeG7hOG7tUrhu6nhu4JG4bu14bup4bqoUsOU4bqo4bupUeG7hEbhu6lR4bug4bqi4bqo4bupS+G7guG7hEbDikrhu6nigJxmSErhu6nhu4RG4bq+UuG7qcSoSeG6qOG7hOG7qVDhu6jhu6nhu55S4bu1S+G7qeG7hMOK4bupQsSC4bqo4bup4bqsRsOKUeG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1Si3hurHhu7lMcOG7qeG6seG7uUwtbkbDilHhu6nhurPhu7VK4oCddS/hu6LDunUvUeG6qsO6dS9R4bugw7p1L1Hhu7XhuqzEqEPDuuG7g0bhurhL4buC4bup4bqo4bu3S+G7qeG6rMOUcOG7qeG6qOG7hEbhurpL4bupUMOM4bupUeG7hFLDlOG6qOG7qT7hu4xL4buC4bup4bu1S+G7qVHDjUvhu4Rw4bupPMOU4bupPjnhu4fhu4Xhu6lRw41L4buEcOG7qTzDlOG7qULDlEbhu6k8RuG6uEvhu6nhu6Lhu4ROS+G7guG7qVHDjUvhu4Thu6lQw4nhu6lR4buERuG7qVHhu4RDTOG7qeG7hOG7pOG7lEvhu4Lhu6nhuqrhuqZL4bup4bqow5rhu7Xhu6lm4buQS+G7guG7qeG6qFXhuqjhu6k+4buER0vhu4Thu6lR4bugSeG7qeG7h1LhurZL4bupQsOURuG7qUvhu4ThurZL4bup4bqq4bq2S+G7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7qXM8w5Thu6nhu4dS4buO4bqo4bup4bui4buETkvhu4J04bup4buw4bu54bupZuG7kEvhu4Lhu6nhuqhV4bqo4bupw7PhurZW4bup4bqqxq9L4buC4bupxKjGr+G6qOG7qcSo4bukxqBL4buC4bupczzDlOG7qT7hu4xL4buC4bup4bu1S3Rx4bupZuG7hOG6vuG7qcSow4rhu6nhuqhSw5Thuqjhu6lR4buERuG7qeG6qE3hu6nhu63hu6nhu6Lhu4ThurRL4bup4buCw5VK4bupUeG7hEbhu6lR4bug4bqi4bqo4bupS+G7guG7hEbDikrhu6nhu7Dhu7nhu6lR4buERuG7qeG7sEbhurpRceG7qeG7geG7hOG6tEvhu6lR4buERuG7qVHhu6DhuqLhuqjhu6lL4buC4buERsOKSnDhu6lK4buSRuG7qVFS4bq0S+G7qTzhu7VL4bupZuG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVHhu4RG4bupZuG7oFJL4buC4bup4buk4buYS+G7guG7qULhu6Thu7Xhu6nhu6Dhu7Xhu6nhu6/hu6nhuqjhurZS4bup4buEw5NGcOG7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4bu3S+G7qVHhu6DDgeG7qcSo4buWRuG7qVHhu6DhuqLhuqjhu6lL4buC4buERsOKSuG7qeG6qE3hu6lQ4bqwS3Dhu6lR4bugTEvhu4Lhu6lCTeG7qeG6qE3hu6nhu7Hhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4bu3S+G7qUJTS+G7gnHhu6nhurPhu4Lhu6Thu5ZG4bup4bqqxq/hu6lR4buERuG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qVHhu6BSVuG7qeG6qMOC4bui4bup4buw4bu5TOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6qOG7hFJW4bq4S+G7qVHhu6Dhu7VL4buC4bup4oCcPlLDlOG6qOG7qVHhu4RG4bupUUhK4bup4buERuG6vlLhu6nEqEnhuqjhu4Thu6lQ4buo4bup4bueUuG7tUvhu6nhu4TDiuG7qULEguG6qOG7qeG6rEbDilHhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUot4bup4bqx4bu5THDhu6nhurHhu7lMLeG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuKAneG7qeG6qMOa4bu14bupSsOUUeG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu6Dhu7VL4buC4bup4busQ+G6rOG7n+G7qTzhu7dM4bup4bqz4buE4bq2S+G7qeG6quG6tktw4bupPOG7t0zhu6nhu4dS4bq2S+G7qULDlEbhu6lL4buE4bq2S+G7qeG6quG6tktw4bupZkHhu6Lhu6nhuqjhu4RH4bupZlJW4bq4S+G7qeG7gkbhu7dM4bupQkbDikvhu6lR4buocOG7qeG6t8SCUeG7qVHhu6DDgkvhu6lm4buQ4bup4bueUuG7juG6qOG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SnDhu6l94bu5RuG7qWbhu6BSVuG6vEvhu6nhu4RIS+G7hOG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SnDhu6k84bu3TOG7qT7hu4xL4buC4bup4bu1S+G7qUvhu4ThurZL4bup4bqq4bq2S3Dhu6k84bu3TOG7qUJGw4pL4bupUeG7qOG7qX3DgUvhu4Lhu6k+w5RL4buC4bupUMOBS+G7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SnDhu6k+4buQS+G7guG7qVHhu4Thu4xL4buC4bupUUZL4bupQkbDikvhu6lR4buo4bupPuG7hEdL4buE4bup4bui4buEw5pw4bupPOG7t0zhu6lmRuG6vEvhu6nhu6Lhu4RMS+G7gnDhu6lmQeG7ouG7qeG6qOG7hEfhu6nhu4dS4bq44bup4buE4buk4buYS+G7gnDhu6k84bu3TOG7qWZS4buQRuG7qVHhu6BFcOG7qTzhu7dM4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6lLRuG6uEtw4bupPOG7t0zhu6lCRsOKS+G7qVHhu6jhu6luRkNRS+G7tUpLQ1Fw4bupPOG7t0zhu6lCRsOKS+G7qVHhu6jhu6luS1vhu67hu6Lhu6BDUFBw4bupPOG7t0zhu6lCRsOKS+G7qVHhu6jhu6l74bq2S+G7qVHhu6BH4bupQuG6vuG7qVHhu6DDgeG7qcSo4buWRuG7qeG6qOG6tlLhu6nhu4TDk0bhu6lR4buERnHhu6lu4bq84bup4bui4buE4bq0S+G7qVHhu4RG4bup4buwRuG6ulFw4bup4bqs4bu5RuG7qeG6qsav4bupUeG7hEbhu6nhu6Lhu4TDgUbhu6nhuqjhu4RSVuG6vkvhu6lRw4FG4bupQuG7pMag4bqo4bupSsOUUeG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUvDlEbhu6nhuqpSS+G7guG7n+G7qeG6s+G7hOG7qkvhu4Lhu6lL4buE4bq2S+G7qVHhu47hu6nhu4RIS+G7hOG7qVHhu4Thu7lL4buEcOG7qeG7nlJW4bq6UeG7qUJJS+G7hOG7qUrhu45G4bup4bueUuG7tUvhu6nhu4TDiuG7qeG7hOG7qlLhu6lL4buC4buESeG7qULEguG6qOG7qeG6rEbDilHhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUot4bup4bqx4bu5THDhu6nhurHhu7lMLeG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7oeG7qWZIS+G7hOG7qeG6qMOBSuG7qeG7guG6okvhu6nhuqxN4bup4buIQ0zhu6lQ4buYS+G7qeG7gkbhu6rhu7Xhu6nhu63hu6nhuqrhurZL4bupUcOU4bqo4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VKLeG7qeG6seG7uUzhu6lR4bugTEvhu4Lhu6lL4buE4buqS+G7guG7qUvhuqBK4bupUeG7hOG7t0vhu4Lhu6nhuqjhu4RG4bq6S+G7qVHhu6Dhu7VL4buE4bupUeG7oOG7pOG7lOG6qOG7qULhurZW4bup4bqow5lL4buC4bupS+G7hOG7pOG7qVHhu6BMS+G7guG7qVDGr+G7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6nhu67hurZW4bup4bqqxq9L4buC4bupQuG6slHhu6lL4buk4buU4bqo4bup4buERsOKS+G7qUvhu7VW4buh4bupbuG7tUbhu6lR4bugTuG7qeG6qMOa4bu14bupPuG7hMOa4bupUUnhuqjhu4Thu6k5w5Xhu6k+4buER+G7qeG6t0ZL4buEcOG7qT7hu4TDmuG7qVFJ4bqo4buE4bupPuG7tVbhu67Dk0vhu6nhu4Hhu4Thu4xK4buwRuG7hMOBS3Dhu6k+4buEw5rhu6lRSeG6qOG7hOG7qcOzUuG7ouG7hOG7tUtS4buw4buMS+G7guG7qeG7sOG7ueG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUvhu4Thu7nhu6nEqMOAS+G7hOG7qUJBTOG7qeG6qOG6suG7ouG7qeG6qOG7tUzhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7hOG7tUbhu6l9w4FL4buCcOG7qeG7hOG7tUbhu6nhurPhu4Thu7nhu6lL4buk4buU4bqo4bupUeG7oExL4buC4bup4bueUuG7t+G7qVHhu6BIS+G7hOG7qeG7ruG6tlbhu6nhuqrGr0vhu4Lhu6nhu7Dhu7nhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bup4bueUuG7tUvhu6nhu4TDiuG7qULEguG6qOG7qeG6rEbDilHhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUot4bup4bqx4bu5THDhu6nhurHhu7lMLeG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7oeG7qeG6s+G7hOG7qkvhu4Lhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qVHGr1Lhu6nhuqhN4bupV+G7qUvhu4Lhu4TDjOG7teG7qeG7nlLhu7VL4bupUeG7oE9L4buC4bupUeG7oExL4buC4bupxKhJ4bqo4buE4bupUOG7qOG7qeG7nlLhu7VL4bup4buEw4rhu6lCxILhuqjhu6nhuqxGw4pR4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VKLeG7qeG6seG7uUzhu6Hhu6nhurPhu4Thu6pL4buC4bup4buIw53hu6lLRsOKSuG7qVDhurZS4bupUOG6ouG6qOG7qeG7sOG6vOG7qVFIS+G7hOG7qUJM4bu5S+G7qeG7iOG6ulHhu6nhu4Thu6pS4bupS+G7guG7hEnhu6nhu4JG4buq4bu14bup4but4bup4bqq4bq2S+G7qVHDlOG6qOG7qW5Gw4pRLeG7qeG6seG7uUzhu6Hhu6nhurPhu4Thu6pL4buC4bup4bqsRuG6vlLhu6nhu4RGw4pL4bupUEZL4buE4bupQsOUS+G7guG7qeG6qMOa4bu14bupSuG7jkbhu6nhu55S4bu1S+G7qeG7hMOK4bupQkzhu7lL4bup4buI4bq6UeG7qeG7guG6okvhu6nhuqxN4bupUeG7hMOaVuG7qeG6qOG7hFJL4buCcOG7qVBMS+G7qVDhuqJR4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu63hu6nhuqrhurZL4bupUcOU4bqo4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VKLeG7qeG6seG7uUzhu6nhuqrhu6Thu5RG4bupUMav4bupxKjDgEvhu4Thu6lCQUzhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7reG7qX3DgUvhu4Jw4bup4but4bup4bqz4buE4bu54bupS+G7pOG7lOG6qOG7qVHhu6BMS+G7guG7qUvhu4Thu6pL4buC4bupS+G6oErhu6nhu55S4bu14buh4bup4bqz4buE4buqS+G7guG7qeG7iEZL4buE4bupS+G7guG7hEbDikrhu6nhu55SV+G7qeG6rOG7t1Lhu6nhu7Dhurzhu6nhu7BGw4rhuqjhu6nhu4JG4buq4bup4buCSEtw4bup4bqow5pL4buC4bup4bqo4buOcOG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6nhu4RSVuG7qVHhu6BSVuG6vEvhu6lR4buE4buOS+G7guG7qeG7hOG7qlLhu6lL4buC4buESeG7qULEguG6qOG7qeG6rEbDilHhu6nhu4JG4buq4bu14bup4but4bupS+G7pOG7lOG6qOG7oeG7qWbhurRK4bup4bueUuG7tUvhu6lR4bugT0vhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7sEbDiuG6qOG7qeG7gkbhu6rhu6nhu4JIS+G7qeG7sOG7ueG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6nhu4RSVuG7qUrhu45G4bup4bueUuG7tUvhu6nhu4TDiuG7qULEguG6qOG7qeG6rEbDilHhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUot4bup4bqx4bu5THDhu6nhurHhu7lMLeG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7oeG7qeG6s+G7hOG7qkvhu4Lhu6nhuqjDgUrhu6lL4buC4buEw4zhu6nhu7Dhurzhu6nhu7DhuqBL4bup4buETeG7tXDhu6lC4bqyUeG7qUvhu6Thu5Thuqjhu6nhu7Dhu7nhu6nhuqhMS+G7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bup4bqx4bu5TOG7oeG7qT7hurRL4bupxKjhu7lK4bup4buCSOG7qULhur7hu6nhu4JG4buq4bup4buCSEtw4bup4bui4buE4bu3UeG7qeG7hFJW4bupUUhL4buE4bup4bqow4FK4bup4buE4buqUuG7qUvhu4Lhu4RJ4bupQsSC4bqo4bup4bqsRsOKUeG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1Si3hu6nhurHhu7lM4buh4bupZkFG4bupUOG7tUzhu6nhu4Thu7VG4bup4bqq4bq2S+G7qVHDlOG6qOG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1Si3hu6nhurHhu7lM4bup4bui4buEw4FG4bupVuG6uFLhu6lR4buE4buk4buYS+G7guG7qeG7guG6okvhu6nhuqxN4bup4bqo4buExIJR4bup4bqo4buEw4nhu6nhu7Dhu5RG4bupS+G7hOG7tVJx4bupZsWo4bupUeG7hOG7t0vhu4Lhu6l4LcO9L+G7reG7q+G7seG7reG7qVFM4bu5S+G7qVHDjUvhu4Thu6lQw4nhu6lRw4Lhu6Lhu6lR4bugUkvhu4Lhu6lRUlbhurhL4bupUeG7oFJW4bq8S+G7qeG7sOG7ueG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhuqhSw5Thuqjhu6lR4buERuG7qVDhurZS4bup4bugw5RL4buC4bupUeG7oExL4buC4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG6tEvhu4Lhu6nEqOG7lOG7ouG7qUvhu4ThurZL4bup4bqq4bq2S3Hhu6l94bq6S+G7qeG7rXcv4buzL+G7reG7q+G7seG7reG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6lQ4buY4bup4buI4bq6UeG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVHhu4RG4bup4bua4bup4bqo4bu34bqo4bup4buEUlbDiktw4bupUeG7hEnhu6nDmlZw4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nDmlZw4bup4bqo4bu34bqo4bupQsOBS+G7guG7qcOaVuG7qVHhu6DGr+G6qOG7qVHhu4RSw5Thuqjhu6lmw41L4buE4bupw5pW4bup4buw4bu54bup4buC4buoRuG7qeG6rOG7uUbhu6lR4buERuG7qeG7sOG6vOG7qTzhu7VL4bupZuG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVHhu4RG4bup4bqo4bqy4bui4bupUcONS+G7hHDhu6lK4buSRuG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qeG6qOG7hOG6skrhu6lQ4buY4bup4buI4buEw4FM4bup4buw4bu54bup4bqo4buET0vhu6nhu63hu6vhu6nhuqzhu7lGceG7qWbFqOG7qeG7scO9LeG7rXcv4bux4burL+G7reG7q+G7seG7rXDhu6k84bu1S+G7qWbhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhuqhSw5Thuqjhu6lR4buERuG7qeKAnGZISuG7qeG7hEbhur5S4bupxKhJ4bqo4buE4bupUOG7qOG7qeG7nlLhu7VL4bup4buEw4rhu6lCxILhuqjhu6nhuqxGw4pR4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VKLeG7qeG6seG7uUxw4bup4bqx4bu5TC3hu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUrigJ3hu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bupUeG7kEvhu4Lhu6nhu4jhurpRcOG7qVHhu6Dhu7VM4bup4buCRsOBRuG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVHhu4RG4bup4bua4bup4bqo4bqy4bui4bupUcONS+G7hOG7qeG7sOG7ueG7qeG7guG7qEbhu6nhuqzhu7lG4bupUeG7hEbhu6nhuqjhu4RM4bupZuG7oFJL4buC4bup4buk4buYS+G7gnHhu6lu4bq84bup4buCRsOBRuG7qVHhu4Thu6Thu5pL4buC4bup4bqoUsOU4bqo4bupUeG7hEZw4bup4bui4buE4bq0S+G7qVHhu4RG4bupUeG7oOG6ouG6qOG7qUvhu4Lhu4RGw4pK4bup4buE4bu5S+G7guG7qVFS4bq0S+G7qTzhu7VL4bupZuG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVHhu4RG4bupZuG7oFJL4buC4bup4buk4buYS+G7guG7qVDDieG7qVHhu6Dhu7VM4bupeeG7qeG7gkbDgUbhu6lR4buE4buk4buaS+G7guG7qeG6qOG7hEzhu6lL4buE4buqS+G7guG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupQkFR4bup4buCRsOBRnDhu6nhuqzhu7VM4bup4buCw5VK4bup4bux4bup4buCRsOBRuG7qUvhu4ThurJR4bupUeG7oEnhu6nhu4JG4bu34bup4but4bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buC4buh4bup4bux4bup4buCRsOBRuG7qUvhu4RI4bupUeG7oEnhu6nhu4JG4bu34bup4bux4bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buC4bup4buw4bu54bupd+G7qeG7gkbDgUbhu6nhu4jhu4RSVuG6ukvhu6nhu4jhu4RH4bqo4buEcOG7qUrhu5JG4bup4buCRsOBRuG7qVHhu6BJ4bup4buCRuG7t+G7qXfhu6vhu6vhu6lL4buC4buESEvhu6lCw5VL4buCceG7qeG7geG7hOG6tEvhu6lR4buERuG7qeG7sEbhurpRcOG7qTzhu7VL4bupZuG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVHhu4RG4bupUeG7oFJL4buC4bup4buk4buYS+G7guG7qVDDieG7qeG6qOG7hOG6skrhu6nhu7Dhu7nhu6lR4bug4bu1TOG7qeG7seG7qeG7gkbDgUbhu6lL4buE4bqyUeG7qVHhu6BJ4bup4buCRuG7t+G7qeG7r+G7q+G7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7guG7oeG7qeG7reG7qeG7gkbDgUbhu6lL4buESOG7qUrhu5JG4bup4buCRsOBRuG7qVHhu6BJ4bup4buCRuG7t+G7qeG7sXfhu6lR4bugRsOKUuG7qULDlUvhu4Lhu6Hhu6l34bup4buCRsOBRuG7qeG6rOG7teG7qUrhu5JG4bup4buCRsOBRuG7qVHhu6BJ4bup4buCRuG7t+G7qeG7seG7q+G7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7guG7qeG7sOG7ueG7qeG7r+G7q+G7qeG7gkbDgUbhu6nhu4jhu4RSVuG6ukvhu6nhu4jhu4RH4bqo4buE4bupUeG7oEnhu6nhu4JG4bu34bupSuG7kkbhu6nhu4JGw4FG4bupd+G7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7guG7qeG6qOG7hEzhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lR4bu34bqo4bup4buCRsOB4bupQkFR4bup4buCRsOBRnHhu6lu4bq84bup4bui4buER+G7teG7qVHDjUvhu4Thu6lQw4nhu6nhuqjhu4ThurJK4bup4buw4bu54bupUeG7oOG7tUzhu6nhu7Hhu6nhu4JGw4FG4bupS+G7hOG6slHhu6lR4bugSeG7qeG7gkbhu7fhu6l34bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buC4buh4bup4but4bup4buCRsOBRuG7qUvhu4RI4bupSuG7kkbhu6nhu4JGw4FG4bupUeG7oEnhu6nhu4JG4bu34bup4buv4bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buC4buh4bupd+G7qeG7gkbDgUbhu6nhuqzhu7Xhu6lK4buSRuG7qeG7gkbDgUbhu6lR4bugSeG7qeG7gkbhu7fhu6nhu63hu6lR4bugRsOKUuG7qULDlUvhu4Lhu6Hhu6nhu7F34bup4buCRsOBRuG7qeG7iOG7hFJW4bq6S+G7qeG7iOG7hEfhuqjhu4Thu6lK4buSRuG7qeG7gkbDgUbhu6lR4bugSeG7qeG7gkbhu7fhu6nhu7Hhu6lR4bugRsOKUuG7qULDlUvhu4Lhu6nhuqjhu4RM4bup4bqo4bu34bqo4bup4bqo4bu34bupS+G7hOG6tktx4bupPOG7tUvhu6lm4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4bqow5lL4buC4bupUMOJ4bupUeG7oOG7tUzhu6nhu7Hhu6nhu4JGw4FG4bupS+G7hOG6slHhu6lR4bugSeG7qeG7gkbhu7fhu6l34bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buC4buh4bup4bux4bup4buCRsOBRuG7qUvhu4RI4bupUeG7oEnhu6nhu4JG4bu34bup4buv4bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buC4bup4buw4bu54bup4buv4bup4buCRsOBRuG7qeG6rOG7teG7qUrhu5JG4bup4buCRsOBRuG7qVHhu6BJ4bup4buCRuG7t+G7qeG7reG7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7guG7qeG6qOG7hEzhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lRw4Lhu6Lhu6lR4buE4bq+ceG7qeG6s+G7gkzhu7lG4bup4bug4bu14bup4bqoTkvhu6nhuqhN4bupSsOUUeG7qVDhu47hu6nhu4JGw4FG4bup4bqo4buETOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupUeG7hEbhu6nhuqjhu7VM4bupUVLhu5BG4bup4buw4bu54bupS+G7guG7pOG7lkbhu6lR4buERuG7qUvhu4TDk+G7qVFS4buQRnHhu6nhu4Hhu4Thu7dR4bup4bqsRuG6vlLhu6lRQUbhu6nhuqxS4buQRuG7qcSo4buAcOG7qULDlUvhu4Lhu6nhuqjhu4RH4bupZuG7hOG7t0bhu6luw4xL4buE4bup4bqxRsOKUnDhu6nhu4Hhu4RN4bupPEfhu6lR4buE4buk4bupZuG7hOG7pOG7lkvhu4Lhu6lR4bugxq/huqjhu6lmw41L4buE4bupw5pW4bupS+G7hOG6skvhu6lKQUvhu4Thu5/hu6k+UsOU4bqo4bupUeG7hEbhu6nigJxmSErhu6nhu4RG4bq+UuG7qcSoSeG6qOG7hOG7qVDhu6jhu6nhu55S4bu1S+G7qeG7hMOK4bupQsSC4bqo4bup4bqsRsOKUeG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1Si3hu6nhurHhu7lMcOG7qeG6seG7uUwt4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VK4oCd4bup4bqoTeG7qVfhu6lL4buC4buEw4zhu7Xhu6nhuqjhu4RHS+G7hOG7qVHhu6BJLeG7qeG7rsOA4bup4buEw5RG4bup4buE4bq6UeG7qVDhu6bhuqjhu6lQ4bq2UuG7qVDhuqLhuqhw4bupxKjhu7nhu6nhuqpJ4bui4bupQuG6vuG7qeG7hOG7tUbhu6l9w4FL4buCcOG7qeG7hOG7tUbhu6nhurPhu4Thu7nhu6lL4buk4buU4bqo4bup4buw4bu54bupS+G7hOG6tkvhu6nhuqrhurZL4bup4buE4bu1RuG7qUvhu6Thu5Thuqjhu6lLTUbhu6nhuqjhu4RSS+G7guG7qeG7jEvhu6nEqEFG4bup4buw4bu54bup4buI4buE4bqi4bqo4bup4buC4buERuG7qVHhu6Dhu7VL4buC4bupUOG7qOG7qeG7sEXhu6nhu7Dhu7VL4buCcOG7qVFIS+G7hOG7qUJM4bu5S+G7qeG7iOG6ulHhu6nhu4Thu6pS4bupS+G7guG7hEnhu6lCxILhuqjhu6nhuqxGw4pR4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VKLeG7qeG6seG7uUxw4bup4bqx4bu5TC3hu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUrhu6l34bur4bupS+G6oErhu6nhu55S4bu14buh4bupxKjhu7nhu6nhuqpJ4bui4bupUVJW4bq4S+G7qVHhu6BSVuG6vEtw4bup4buCRuG7t0zhu6nhuqpV4bqo4bupUeG7oFJW4bq8S+G7qVHhu4Thu45L4buC4bup4bqo4bu34bqo4buE4bupSkFL4buCcOG7qeG7ruG6tlbhu6lC4bqi4bui4bupS0bhurxK4bupUUZL4bup4bqo4buETOG7qUvhu4ThurZL4bup4bqq4bq2S3Dhu6lL4buE4bqyUeG7qcSo4bu54bup4bqo4buETOG7qVHhu4Thurrhu6nhu4TDiuG7qVHhu6BF4bup4buE4bu1RuG7qUvhu6Thu5Thuqhw4bup4buCTeG7ouG7qeG7ouG7hOG6tEvhu6lRRuG6uuG7ouG7qVFV4bqo4bup4buwUkvhu6lC4bqi4bui4bupUUhL4buE4bup4buE4buqUuG7qUvhu4Lhu4RJ4bupSuG6plLhu6lKxq/huqhw4bupUeG7hMOaVuG7qeG6qOG7hFJL4buCcOG7qVHhu6BMS+G7guG7qVDhu7dL4buC4bupQsOA4bupUeG7oOG7muG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4bqsRuG6vlLhu6lR4bukxqBL4buC4bup4bqo4bu1TOG7qULEkOG7ouG7qeG7sOG7ueG7qULEguG6qOG7qeG6rEbDilHhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nEqEnhuqjhu4Thu6lQ4buo4bup4bueUuG7tUvhu6nhu4TDiuG7qeG7nlLhu47huqjhu6lR4bq64buh4bupQuG6slLhu6lR4bug4bu1S+G7hOG7qeG6qOG7hOG7jkvhu4Lhu6lL4buE4buqS+G7guG7qcSoUsOCS+G7qUJGw4pS4bup4buuUlbhurhL4bupUUHhuqhw4bup4bqsTeG7ouG7qUpETOG7qcSoSeG6qOG7hOG7qVDhu6hw4bup4buC4bq2VuG7qeG6qOG7hEbhu7Xhu6nhu6DDieG7qVFIS+G7hOG7qUJM4bu5S+G7qeG7iOG6ulHhu6nhu4Thu6pS4bupS+G7guG7hEnhu6lCxILhuqjhu6nhuqxGw4pR4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VKLeG7qeG6seG7uUxw4bup4bqx4bu5TC3hu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUrhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu4Thurrhu6nEqMav4bqo4bupUeG7hFThu6lCSeG6qOG7hHHhu6l94bq+4bup4bqoUsOU4bqo4bupUeG7hEbhu6lC4bukxqDhuqjhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bupUOG6tlLhu6nhu6DDlEvhu4Lhu6nhu7Dhu7nhu6lCQVHhu6lC4bukxqDhuqjhu6lX4bupS+G7guG7hMOM4bu1cOG7qUpV4bqo4bupUUbhurhS4bupQuG6vOG7qeG7oOG7tXDhu6lCw5VL4buC4bup4bqo4buER+G7qeG7geG7hE3hu6k8R+G7qVHhu4Thu6Thu6lm4buE4buk4buWS+G7guG7qVHhu6DGr+G6qOG7qWbDjUvhu4Thu6nDmlbhu6lW4bq4UuG7qeG6qOG6tFLhu5/hu6k+4bu34bqo4bup4bqo4bqy4bui4bupw5pW4bupUeG7oMav4bqo4bupUeG7hFLDlOG6qOG7qWbDjUvhu4Thu6nDmlZw4bup4bq3Zmbhu4du4bqz4bupUcONS+G7hOG7qeG7sOG7ueG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6rOG7tUtw4bupS+G7guG7uUvhu4Rw4bupQkzhu7lL4bupUeG7hOG6vuG7qeG6qOG6suG7ouG7qVHDjUvhu4Thu6nhuqjhurRL4bupS+G7hMOCS+G7qVHhu4Thu6bhuqjhu6lC4bq0VuG7qULDmuG7qeG7sOG6vOG7qVHhurRK4bup4bueUuG7tUvhu6lR4bugT0vhu4Jw4bupV+G7qUvhu4Lhu4TDjOG7teG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVHhu4RG4buh4bupUUfhuqjhu4Thu6nhuqjGr+G6qOG7qeG6qOG7hMON4bupQkFM4bupUeG7oEbhur5L4bup4buI4buE4bu1RuG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVHhu4RG4bup4buI4buETOG7teG7qeG7hE/huqhw4bupUeG7hEbhurpR4bupUeG7hMav4bqocOG7qUJBUeG7qeG7hEbDilLhu6nhu55Sw4Hhu6nhuqjhu7VM4bupS+G7hOG6slHhu6nhu7Dhurzhu6lQ4buO4bupxKjhu6TGoEvhu4Lhu6lL4buC4buk4buWRuG7qeG6qsav4bupUeG7hEbhu6nhuqjDmUvhu4Lhu6lL4buE4buk4bup4bqo4buE4bqyUeG7qcSo4bukxqBL4buC4bup4bqs4bu5RuG7qVHhu4RGceG7qeG6s+G7guG7uUvhu4Thu6nhu4JG4bu3TOG7qeG6qlXhuqhw4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhuqjhu4RSVuG6uEvhu6lL4buC4buERsOK4buicOG7qX1M4bu5S+G7qWbhurM+4buF4bupOT7hurdw4bupOcOURuG7qT7Gr1Lhu6nhuqjhu4RG4bq6S+G7qeG6rEZL4buE4bup4bqoVEvhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqocOG7qUJM4bu5S+G7qVHhu4Thur7hu6lR4bugTEvhu4Lhu6lRw41L4buE4bupxKjhu7nhu6lL4buE4buqS+G7guG7qcSoxq/huqjhu6nEqOG7pMagS+G7guG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qULhu4xL4buC4bupQsOBTHDhu6nhuqjhurRL4bup4bqoTeG7qeG7iOG6uuG7qeG7hExB4bqo4buE4bup4buww4JL4bupQsOUS+G7gnDhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4bqo4buETOG7qeG6qOG7t0vhu6nhuqzDlHDhu6nhuqjhu4xL4buC4bup4bqo4buE4bum4bqocOG7qUJM4bu5S+G7qeG7sEbhurhLcOG7qeG7hMOURuG7qeG7sEbhurhL4bupUeG7hOG7tUrhu6nhu4JG4bu14bup4bqoUsOU4bqo4bupUeG7hEbhu6lRR+G6qOG7hOG7qeG6qMav4bqocOG7qcSo4bu5SuG7qcSoxq/huqjhu6nEqOG7pMagS+G7guG7qUtOS+G7guG7qeG6qOG7jlFw4bup4bqo4buQ4bup4buww5lw4bupQsOUS+G7guG7qeG7sEbhurhL4bupUUzhu7lL4bup4buuw4Dhu6nhu4TDlEbhu6lR4buE4bu1SuG7qeG7gkbhu7Vx4bupPOG7tUvhu6lmUlbhurhL4bup4buCRuG7t0zhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhurLhu6Jw4bupfeG7uUbhu6nhu4FmZjnhu6lRw41L4buEcOG7qTzhu7dM4bup4buHUsOBS+G7guG7qWbhu6BJcOG7qULDlEbhu6lL4buCw5nhu6nhuqzhu7dM4bup4bqo4bu3TOG7qeG7sEbhurhL4bupUUzhu7lL4bupUcONS+G7hOG7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6lL4bqgS+G7gnDhu6lL4buERsOKSuG7qeG7sFXhu6nhuqjDmuG7teG7qUpIS+G7hOG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6lR4buOUeG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bupUVJW4bq4S+G7qVHhu6BSVuG6vEtw4bupSuG7ueG7qeG6qOG7tUzhu6lCRuG6vkrhu6nEqOG7ueG7qVHFqOG7qVHhu4Thu7dL4buC4bupeOG7qULhurpL4bupUeG7hOG7t0vhu4Lhu6nDvS/hu63hu6vhu7Hhu61w4bupS+G7hMODSuG7qeG7iOG7hOG6rkvhu4Lhu6lCSUvhu4Thu6lRSEvhu4Thu6nhuqjDgUrhu6nhu4Thu6pS4bupS+G7guG7hEnhu6lCxILhuqjhu6nhuqxGw4pR4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VKLeG7qeG6seG7uUxw4bup4bqx4bu5TC3hu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUrhu6lC4buWRuG7qULhu5ZG4bup4bqs4bq8S+G7qeG7sOG7qkvhu4Jw4bupS+G7hOG6tkvhu6nhuqrhurZL4bup4buE4bu1RuG7qUvhu6Thu5Thuqjhu6nhuqhN4bupUeG7oOG7t+G6qOG7hOG7qUvhu4RGw4pK4bupUUbhurrhu6Lhu6lRVeG6qOG7qeG7sFJL4bupQuG6ouG7ouG7qeG7sOG7ueG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6nEqOG6uEvhu6lR4bq0SuG7qeG6qOG7tUzhu6lK4buURnHhu6k+4bu34bqo4bup4bqo4bqy4bui4bupw5pW4bupQsOBS+G7gnDhu6nEqMOAS+G7hOG7qUJBTOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVDhu5pw4bup4bqs4bu1S3Dhu6lL4buC4bu5S+G7hHDhu6nhurdmZuG7h+G7qeG7sOG7ueG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUJM4bu5S+G7qVHhu4Thur7hu6lRw41L4buE4bup4bqo4buEw43hu6lCQUzhu6lQ4bq2UuG7qVDhu7dR4bup4bqo4bu34bqo4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qeKAnOG6s+G6oErhu6lCTOG7uUvhu6nhu4jhurpR4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VKLeG7qeG6seG7uUzhu6nhu63hu6vhu7Hhu63igJ1w4bup4bqoUsOU4bqo4bupUeG7hEbhu6nigJxmSErhu6nhu4RG4bq+UuG7qeG7nlLhu7VL4bup4buEw4rhu6lCxILhuqjhu6nhuqxGw4pR4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VKLeG7qeG6seG7uUxw4bup4bqx4bu5TC3hu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUrigJ3hu6lCQVHhu6nhu4jhurpR4bup4bueUsOB4bup4bqo4bu1TOG7qUvhu4ThurJRceG7qeG6s+G7guG7tVbhu6lQ4bu1UuG7qcSo4buA4bup4bui4buE4bu3UeG7qULDlEvhu4Lhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4bqoUsOU4bqo4bupUeG7hEZw4bup4bqo4bu34bqo4bupQkFG4bup4bqsRuG6vlLhu6lCw4Dhu6lR4buE4bu1SuG7qeG7gkbhu7Xhu6nhu4Thu6Thu5pL4buC4bup4bumS+G7guG7qeG7ouG7hOG6tEvhu6lR4buERuG7qVHhu6DhuqLhuqjhu6lL4buC4buERsOKSuG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVHhu4RG4bup4oCcZkhK4bup4buERuG6vlLhu6nEqEnhuqjhu4Thu6lQ4buo4bup4bueUuG7tUvhu6nhu4TDiuG7qULEguG6qOG7qeG6rEbDilHhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUot4bup4bqx4bu5THDhu6nhurHhu7lMLeG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1Ssaw4bupUUFG4bup4bui4buETkvhu4Lhu6lK4bu3VuG7qeG7sEbhu6lRR0vhu4Thu6nhuqjDmuG7teG7qWbhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupPn3hu4Xhu4Hhu6nhu4dSw4FL4buC4bupZuG7oElx4bupZkZLcOG7qcOBS+G7hOG7n+G7qeG6s3FmcTl1L+G7osO6


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tập huấn công tác dân vận năm 2012

Tập huấn công tác dân vận năm 2012
2012-06-13 08:37:47

(QT) - Ngày 12/6/2012, tại huyện Cam Lộ, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị đã khai giảng lớp tập huấn công tác dân vận cho gần 100 đồng chí là cán bộ khối Dân vận cơ sở các xã, thị...

Cấp 73.123 thẻ Chứng minh nhân dân

Cấp 73.123 thẻ Chứng minh nhân dân
2012-06-13 08:37:33

(QT) - Thời gian qua, Công an các địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc cấp thẻ Chứng minh nhân dân cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tính...

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ
2012-06-12 06:09:36

(QT) - Ngày 11/6/2012, tại vườn nhà anh Ngô Chu, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ. Hài cốt được mai táng cùng với nhiều di vật gồm: một...

3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa
2012-06-12 06:09:09

(QT) - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7 (1947- 2012), UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định trích Quỹ đền ơn đáp nghĩa 3 tỷ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết