Cập nhật:  GMT+7
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVOG7gjfEqSnFqMOqNy7huq/FqCk34bq3xajhurE2w6zDqTjFqOG7gzgz4buFxag+w6zDqeG6sTZTLzfhu6hUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOq4bu1e8OdPOG7plRR4buC4bqw4bq2UsWoLcWo4bqwNsOsw6k4xagp4bqzxagoMuG6sTfFqD7hu7I4xajhu4M34buy4bq3xag+w6zDqeG6sTbFqOG7gzfDrMOp4bqxNsWoKDgz4buFxag3ODLhurHFqOG6sTfDrOG7nMWoI+G6scWo4bqxNzgx4buF4buexajhu4XhuqnhurE2xajhurE3ODHhu4Xhu57FqD44xajhu4M4M+G7hcWo4bqxNzgx4buF4buexagpxJHFqOG7gzczxag3w51vxajhu4Uzxajhurfhu7g44buexajhuq8y4buDxajhuq/huqU44bug4bug4bug4buexahufeG7g8Wo4bqxNjc4MuG6r8Wo4buDN2HFqCk34bq3xajhu4M3Om/FqMSDw6zhurnhurE2xag+w6zDqeG6sTbFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG6r+G7suG7hcWoKcOd4bq34buexajhu4Phu4HhurfhurE2xajhurHDrGUpxajhu4M4M+G7hcWoKcOt4bqxNsWoNzgy4bqxxag8ODLhurHFqD7DrMOp4bqxNsWoUTbDojjFqMSD4bu0xag+w6zDqeG6sTbFqOG6sTgy4buFUuG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRMZTjFqCkj4bqxxagoMuG6sTfFqD7DrOG6uSnFqG574bqvxajEg+G7tMWo4oCcKDLhurE3xajhu4M3w6k4xag+4bu2OOKAncWo4bqx4bu0b+G7nsWo4buDN8Osw6nhurE2xajDozc4xagp4bq14bqxxajhurE3W+G7nsWoNjjDnTjFqD7hurfhu7bhurHFqOG7h2Xhuq/FqOG6sTbDrMOpOMWoKDLhurE3xajDozfhurPFqFE34bq3JSnFqMOjN+G6reG6sTZSxajDqjfhu7Lhu4PFqDc4MuG6scWo4buBw53hu6DFqMO6ODDhurHFqCk34buL4bqxNsWoKWnDncWoKDLhurE3xajhurE24buFb8WoNzgz4bqvxajhurE3w6zhu5zFqMOjNzgw4bqxxajhu4M3w6HFqMSDxKkpxag2OOG7uOG6r+G7nsWo4buDI+G6sTbFqDfhu4VvMOG7g8Wo4buyw6rhu57FqOG7uOG6sTfFqDfDrOG6u+G6sTbFqMSDIOG6scWo4buDOOG6r+G7oOG7oOG7oMWoTGU4xajhu4I/b8Wob+G7nsWoKDLhurE3xajhu4M3w6zDqeG6sTbFqD7DrOG6uSnFqDbDojjFqMSD4bu0xag+4buyOMWo4buDN+G7suG6t8WoPsOsw6nhurE24buexagpNzjDncWo4buBw53FqDzhu7bhurE2xajhu6jFqGzhu7TFqDzhu7bhurE2xajhu6rhu57FqOG6sTfDrOG6sTbFqCk3ODDhuq/FqMOqNzvhurHFqMSDZeG6scWoxIPhu7TFqCgy4bqxN8Wo4bq7xag84bu24bqxNsWo4buqxahR4buDN8Osw6nhurE2xahu4bu4b8Wo4buBw53FqOG7g+G7gSDhurHFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xagofeG6t8Wow6o3YVLhu6DFqMO54bq14bqxxajhu4M3e+G6t8WoxIPDrMSR4bqxNsWob8WoTMOtxajhur7hu4Xhuqkpxajhu4Lhu4Hhu4XhurE24buexahvxag3w6IpxagpY8Wo4buD4buB4buFbzHhurHFqCk34bq3xajhu4Ek4bqxNuG7nsWow6o3MMWobMOhxajhu4U64buDxajEgyDhurHFqGxhxajhurE3ODLhu4PFqMSD4bu04bqvxajhu4M/4bqxxag8w6EpN8Wo4buHOOG6sTfFqOG7gcOdxagow6HFqOG7gzgg4buFxag3w53hurfhu57FqDfhurclKcWo4buDNyzhurHFqD/huq/FqMOjN+G6reG6sTbFqD5p4buexag3w6zFqDfhuqXDncWoKcOd4bq3xajEg+G7tjjFqCjDocWo4bqxNzgy4buDxajhuq/hu7TFqDY/b8Wo4bqxIOG6scWoKDLhurE34bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFPhu4PDnSjEg3vFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6bhuq/DneG7gTY44bqx4buc4buqw6puxajDneG7heG7g+G6t+G7plRT4buD4buBVFPhu4M8VFM44bqvNsWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gjfEqSnFqMOqNy7huq/FqCk34bq3xajhurE2w6zDqTjFqOG7gzgz4buFxag+w6zDqeG6sTbFqOG7qOG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pjfhu4Phu4PDquG7nC8vbW1t4bug4buDN8Od4bqxN+G6sTh74bqx4bugKeG6t+G6r+G7oGzhurEvw4o4KeG7g+G7heG7gXvhu4fhu6rGr+G7qOG7qlcv4bquOOG6sTfhurA24buFb3vhu4Mv4buCN8Od4bqxNlcvw53hu4M44buH4bq34buq4bug4bqjw6o24buiw6psWCh74bus4buwKOG7qDXhu6zhu67hu6o1WDzhu7BW4bumL1TDtMWo4buDOMWo4buH4bqtxagtxajhu5XhurE34bucxajDg+G7oExvUy/DqlRTL+G7gzxUUy/hu4Phu4FUUy/hu4PDnSjEg3tUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRMZTjFqCgy4bqxN8Wo4buDODPhu4XFqD7DrMOp4bqxNuG7nsWoKTcwxag+YsWoI+G6scWo4buF4bqp4bqxNsWoKeG6s8Wo4buDOeG6sTfFqCk3OuG7g8Wo4buBOuG7g8Wo4bq/4buFw53hurHFqOG7g+G7gcOi4bqxNuG7oMWo4bqwNsOsw6k4xagoMuG6sTfFqMOqN+G7uDjFqOG7g+G7hT/hurHFqOG7gzdpxagpNzDFqD5ixag8OOG6sTfFqDzDrOG6veG6sTbFqDzhurfFqCjhu7Ipxajhu4fhuqHFqCk34buFbyDhurHFqMOjN+G6t8Odxag+ODHhu4XFqOG7g+G7gcOhxagpN+G6t8Wo4bqvYeG6sTfFqGzhu7YpN8Wo4buBw53hu6DFqOG7hsOd4buFxag+P2/FqMSD4bu0xajhuq9i4buDxajhu4fhuqnFqOG7gzfEqSnFqMOqNy7huq/FqOG7gzc5KTfFqDfhurnDqsWoKTfhurfFqOG6sTbDrMOpOMWoKDLhurE34bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqMSCOm/FqCnhu7Ipxahsw6HFqDbhuqvhuq/hu5zFqOG6sTrhuq/FqMSDOOG6sTfFqCk3OMWo4buuxq/FqDbhu4Hhu57FqOG6sTc/4bqxxajhu4c/4bqvxajhu67Gr8WoNuG7geG7nsWo4buDw53huq/FqOG7gzc64buDxajhu67Gr8WoNuG7geG7oMWo4buCOuG7g8WoKeG7uMWoPnvhuq/FqOG7g+G7suG6scWo4buDN+G7tOG6sTfFqChi4buD4buexajhu4Hhuqs4xajhu4Phu4Fi4bqxxag+MeG7hcWoxIPhu7Y4xahsZTjFqOG6sTfDneG7heG7nsWoKTfhurfFqGzhu7ThurfFqMSDw6LFqD4sb8Wow6M54bqx4bugxajhurA24bu0b8WoPGfhurE2xajhu7DFqMSDO+G6seG7nsWo4bqvZDjFqMSDO+G6scWo4buoxajhu4M3YcOdxagp4bu0xajDqjcg4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqMSCOm/FqCk34buJ4bqxNsWo4buuxq/FqDbhu4HFqOG7gT/hu4XFqCg9w6rhu57FqOG7rsavxag24buBxajhu4M3w6Hhu4PFqOG7g+G7gcOdOOG7nsWoPnvhuq/FqCnhu7jFqDfDnTjFqOG6sTrhu4XFqCk3OeG6scWo4bqvMeG6r+G7nsWo4bqxIOG6r8Wo4bqxMOG6r8WoNjjDncWobMOhxahs4buJw53FqDxn4bqxNuG7nsWo4buHasWoPGjhurE2xag3MOG7g8Wo4buD4buB4bq34bqxNsWo4bqxNuG7tG/hu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUU+G7g8OdKMSDe8Wo4buH4buDb8SDe+G7kuG7puG6r8Od4buBNjjhurHhu5zhu6rDqm7FqMOd4buF4buD4bq34bumVFPhu4Phu4FUU+G7gzxUUzjhuq82xajDncSD4buD4buS4bum4buCN8SpKcWow6o3LuG6r8WoKTfhurfFqOG6sTbDrMOpOMWo4buDODPhu4XFqD7DrMOp4bqxNsWo4buq4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumN+G7g+G7g8Oq4bucLy9tbW3hu6Dhu4M3w53hurE34bqxOHvhurHhu6Ap4bq34bqv4bugbOG6sS/Dijgp4buD4buF4buBe+G7h+G7qsav4buo4buqVy/huq444bqxN+G6sDbhu4Vve+G7gy/hu4I3w53hurE2Vy8pN+G7heG6tzg3w53hu4Phu6DhuqPDqjbhu6LDqmwp4busVzXhu6hZNeG7qnsp4buse8avxq8o4buo4bumL1TDuTfhu4Xhuqk4xag3YuG7g8WoLcWo4buV4bqxN+G7nMWow4Phu6BMb1Mvw6pUUy/hu4M8VFMv4buD4buBVFMv4buDw50oxIN7VFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZULcWow4M3Y8Wo4bq/4buFw53hu57FqCk34buF4bqpOMWoN2Lhu4PFqGzhu7TFqMOdxajhu4M4xajhu4fhuq3FqD574bqvxajDqjfEkTjFqMOjN+G6rcWoPjPFqDzhu7ThurE34bugxajhuq5kOMWoxIM74bqxxag8Z+G6sTbhu57FqOG6r2Q4xajEg+G6t+G7tjjFqMSDw6zhurnhurE2xagoJOG6sTbFqOG6sTfDneG7hcWoPnvhuq/FqOG6sTrhu4XFqOG6scOsZSnFqD4zxajhu4XhuqnhurE2xajhu4M3w51vxagpN+G6t8Wo4buF4bqp4bqxNsWo4bqxw6xlKcWo4buD4buB4bu0xajhu4Phu4HhurfhurE2xajhurE24bu0b+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plQtxajhu67Gr8WoNuG7gcWobOG6pcWow6M34bq3w504xajEg8Od4bqxNsWo4buD4buBPeG6sTbFqCnhurXhurHFqOG7g8OsxJE4xag+e+G6r8Wo4bqxOuG7hcWo4bqxw6xlKcWo4buF4bqp4bqxNsWo4buD4buB4bq34bqxNsWo4bqxNuG7tG/hu6DFqOG7teG6t+G7tuG7g8WoKTc64buDxagpw504w53DquG6t8Wo4buD4buB4bq34bqxNsWobOG6pcWow6M34bq3w504xagp4bqzxajhu4Phu7Ipxag8aOG6sTbFqDY4ZsOqxagpxJHFqOG7gzczxajhu4Phu7I4xahuasWoxIPDs8Wo4buD4bqp4buDxag44bqx4buH4buFxIM44bqxxahsYcWoKDLhurE3xajhurE3P+G6scWo4buDODPhu4XFqD7DrMOp4bqxNsWo4buDN8Osw6nhurE2xajDozfhu7LhurE2xag44bqx4buH4buFxIM44bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqOG7qsavxag24buBxahs4bqlxagoOcWoPsOd4bq34buexajhu7DGr8WoNuG7gcWobOG6pcWoPMOsw53FqDc64buFxahs4bu0xajhu6rGr8WoNuG7gcWo4buDNzgg4bqxxag34bq3w53FqMOqNzrhurHhu57FqD574bqvxajhu4M64buDxagp4bu4xajhurE64buFxahsZTjFqOG6r2Lhu4PFqMSDOeG7g8Wo4bqxw6xlKcWoKTfhurfFqD4w4bqxxajhu4fhuq044buexajhurE64buFxajhu4fhuq04xajhu4M4MMOqxajhu4Phu4HhurfhurE2xajhu6jGr8Wow6o3ZuG7g8Wo4bqxa8Od4buexag+M8Wo4bqxNuG7hWI4xag8Z+G6sTbFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG6sTbhu7Rv4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqOG7rsavxag24buBxagpacWo4bqv4bu0OOG7nsWo4buoxq/Gr8WoNuG7gcWoKDnFqD7DneG6t8WoUTxn4bqxNsWoxIPhurfhu7Y4xajhu4PDrMSROMWoxIM6b8WoKeG7uMWobOG6pcWoxIMh4bqxxag34bu24buDUuG7nsWo4buuxq/FqDbhu4HFqMSD4buyxajhu4d74bqx4buexag+e+G6r8Wo4bqxOuG7hcWo4bqxw6xlKcWo4buF4bqp4bqxNsWo4buD4buB4bq34bqxNsWo4bqxNuG7tG/hu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUU+G7g8OdKMSDe8Wo4buH4buDb8SDe+G7kuG7puG6r8Od4buBNjjhurHhu5zhu6rDqm7FqMOd4buF4buD4bq34bumVFPhu4Phu4FUU+G7gzxUUzjhuq82xajDncSD4buD4buS4bum4buCN8SpKcWow6o3LuG6r8WoKTfhurfFqOG6sTbDrMOpOMWo4buDODPhu4XFqD7DrMOp4bqxNsWo4buw4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumN+G7g+G7g8Oq4bucLy9tbW3hu6Dhu4M3w53hurE34bqxOHvhurHhu6Ap4bq34bqv4bugbOG6sS/Dijgp4buD4buF4buBe+G7h+G7qsav4buo4buqVy/huq444bqxN+G6sDbhu4Vve+G7gy/hu4I3w53hurE2Vy/Eg8Od4buHw53Do3vhu6DhuqPDqjbhu6LDqmwoNVYpw517xq/DneG7sOG7sMavxq9YPHso4bumL1TEguG7ssWo4buHw53FqMOjIMWoLcWo4buV4bqxN+G7nMWow4Phu6BMb1Mvw6pUUy/hu4M8VFMv4buD4buBVFMv4buDw50oxIN7VFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZULcWo4buANMWo4buBw53hu4XFqCk3P+G6scWobMOh4buDxajhu6jGr8avxag24buB4buexajhuq9i4buDxag54buDxajhurE64bqvxajhuq/DqOG6t8WoUcSD4bq34bu2OMWo4bqv4bu04buFxajhu4Phu4E94bqxNlLhu57FqOG7gWrDncWo4buH4bu2KTfFqOG6sTrhu4XFqCk3OeG6scWo4bqvMeG6r+G7nsWo4bqxIOG6r8Wo4bqxMOG6r8WoNjjDncWobMOh4bugxajhuq5i4buDxajhu4Phu4U74bqxxag8Z+G6sTbFqMOjN+G6t+G7uOG6sTbFqOG7qsWoxIM74bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqExlOMWo4bqxN2vhurE2xajhurE2w6zDqTjFqOG7gzgz4buFxag+w6zDqeG6sTbFqDzhu7bhurE2xajhu6rhu57FqDw/4bqxxag2OMOd4bqxxagp4bq14bqxxagp4bqzxago4bu0OMWo4buDN+G7heG6qSnFqMOjOOG6sTfFqOG6sTY3ODLhuq/FqCk3MMWoKDgw4bqxxajhu4Phu4nFqMSD4buyxajhu4fDncWow6MgxajhurE3w6zFqOG7h8Od4buF4bucxajEgzpvxagpN+G7ieG6sTbFqOG7qMavxq/FqDbhu4HFqMSD4buyxajhu4fDncWow6Mgxagp4bq14bqxxajhu4PDrMSROOG7nsWo4buoxq/Gr8WoNuG7gcWo4buD4buB4buyOMWoPizhu4XFqCg9w6rFqOG7g8OsxJE4xahs4bu0xajhu67Gr8WoNuG7gcWoxIPhu7LFqGM4xajhurHhurfhurHhu6DFqOG7gjrhu4PFqCnhu7jFqOG7gWrDncWo4buH4bu2KTfFqD574bqvxajhurE64buFxajhurHDrGUpxag+M8Wo4buF4bqp4bqxNsWo4buD4buB4bq34bqxNsWo4bqxNuG7tG/hu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bqwNsOsw6k4xagoMuG6sTfFqOG7gzgz4buFxag+w6zDqeG6sTbFqOG6sSDhurHFqCPhurHFqMSD4bu04bqvxajhurE3ODHhu4XFqChrw53FqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG6sTbhu7Rv4buexajDozfhuq3hurE2xagj4bqxxajhur/hu4Xhu7LFqOG6seG6t8Wo4buD4buB4bq34bqxNsWo4bqvYuG7g8WoKGvDneG7nsWobGHFqDw0xajEg+G7tOG6r8WoxIPDrOG6ueG6sTbFqD7DrMOp4bqxNsWo4bqv4buy4buFxajhu4Mj4bqxNsWoKcOd4bq3xag+YuG7g8Wo4bqxNmLhu4Phu6DFqOG6sCDhurHFqDxn4bqxNsWo4bqxNzgx4buFxajhu4HDneG7hcWo4bq/4buF4bu4xajhu4PDrMSROMWoKeG6s8WoKTc64buDxahuxJHhu57FqOG7hyLFqDfhu7bhurHFqCk3MMWobDgyKcWo4buDI+G6sTbFqMSDw6zhurnhurE2xag+w6zDqeG6sTbhu57FqCk3OuG7g8WoKH3hurfhu57FqCk34bq3xIN74buH4buDe+G7geG6t8SDxajhu4fDneG7hcWoKGvDncWoI+G6seG7oMWow4M34buy4bqxN8WoTG9TL8OqVA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nghĩa tình với người có công

Nghĩa tình với người có công
2012-07-29 11:56:29

(QT) - Nhận 30 kg gạo do địa phương hỗ trợ, bà Lê Thị Thỉ, thân nhân liệt sĩ Lê Lãnh, thôn Ngô Xá Đông, Triệu Trung (Triệu Phong, Quảng Trị) xúc động cho biết: “Nhờ sự quan...

Gặp lại o du kích Thành Cổ ngày ấy

Gặp lại o du kích Thành Cổ ngày ấy
2012-07-29 11:55:23

(QT) - Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 1972 mãi là khúc tráng ca trong lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Trong hoang tàn đổ nát...

“Ngôi nhà chung” của thân nhân các liệt sĩ

“Ngôi nhà chung” của thân nhân các liệt sĩ
2012-07-29 11:55:04

(QT) - Nhà đón tiếp thân nhân liệt sĩ từ lâu đã trở thành địa chỉ thân thuộc của nhiều người dân từ khắp mọi miền đất nước về đây lưu trú để viếng hương hồn và tìm kiếm thi hài...

Đi tìm đồng đội

Đi tìm đồng đội
2012-07-29 11:54:21

(QT) - Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thành lập ngày 10/5/1984, với chức năng, nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy...

Tour du lịch thắm tình hữu nghị Việt – Lào

Tour du lịch thắm tình hữu nghị Việt – Lào
2012-07-29 11:28:34

(QT) - Mới đây, tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức ký kết thoả thuận với Uỷ ban chính quyền tỉnh Savannakhet về việc hỗ trợ tỉnh Savannakhet dự án trưng bày...

Dựng bia tri ân trong lòng người

Dựng bia tri ân trong lòng người
2012-07-29 11:28:18

(QT) - Cứ đến dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, hàng nghìn thân nhân từ mọi miền quê lại tụ hội về Quảng Trị, cùng lắng lòng bên những tấm bia. Nhưng cũng có ngần ấy...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết