Cập nhật:  GMT+7
nẰồôwẪỡĨĨfõÌặẶJẪýõoặẰÕwôẰẶẠCôJẰqCẰôwẼCẮôẨỞôJẰKựJôJẰỡỖôỒỡCôJẶBôỊKỡôÊCẮôJẰẼCẮn/ẰồonÌôwẪỡĨĨfõÌ:ýỡxõol[XYặmô-ô[ẮqỖôờ-ỗĩôVẠCẰôỒẶẠCôặjẩô:KÁôwẰDôvẶÁJĩôặỈKCẮôJưBôặẶBôBrwẰôwOỡôVẠCẰôỒẶẠCôỒỎỡôJẰÕwôẰẶẠCôJẰqCẰôwẼCẮôÌẰÒỄCẮôÌẰpÌôJẰỡỖôỒỡCôJẶBôwẰDôBỀJôvẠCẰôCẰưCôCỡBôvùCẮôÊCẮôJẰẼCẮôBqôẨẰẼCẮôÌẰsẶôBỆôẰIjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõonJỡvẪýôĨJỖẪýfõBỡỈẮẶCịộÌỔôỡKJDõonJỈonJxonẶBẮôỡẪJfõõôỘẶxJẰfõỗơốõôẰýẶẮẰJfõộơờõôĨỈwfõẰJJÌị//vỡDỊKỡCẮJỈẶjỒC/ÌDỈJỡẪĨ/ố/ặỈKDCẮỊKỡCẮẰẶýÌ/ốồờỡơốỗộỗvộvởxỗỗỗvổốĂơĂxýỗởợỗớớổ_{jẬÌẮõ/on/Ìon/Jxon/JỈonJỈonJxonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoWpwôvpwôĨẦôJẶÁCôẰqCẰôwỡôJẰỡỖôỒỡCôJẶBôvùCẮôẨỞôJẰKựJôÊCẮôJẰẼCẮjn/Ìon/Jxon/JỈon/JỡvẪýonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoặẶÁCôĨẦĩôVpwôĨẦô[ẮKỖÃCôWÔKô{HẶĩôặỈÒICẮôẨẰDỡôWứÌôwỌKôWỡCôJẰẶẠÌôJẶBôBrwẰôwOỡôặỈKCẮôJưBôặẶBôBrwẰô-ôVẠCẰôỒẶẠCôặjẩô:KÁôwẰDôvẶÁJịôVẠCẰôCẰưCô{jặjặôlớởôJKỆẶmôJỈLôJrẶôặãô:KÁôlặẰỎỡôặẰẶACô-ô:KÁmĩôvÂôẰỵÌôỒỡCôyỀCẮôBrwẰôwẰOôỒqôĨKỖôJẶBôCụCẮĩôvKỀwôÌẰsẶôJẰỡỖôỒỡCôyỀCẮôBrwẰôwẰOjôằỡKôẨẰẶôJẴBôẰẶẢKôJẰẼCẮôJẶCôỒÀôÌẰÒỄCẮôÌẰpÌôJẰỡỖôỒỡCôỊKỡôÊCẮôJẰẼCẮĩôvẠCẰôCẰưCôỒqôẮẶỡôyẴCẰôytôỊKỖÁJôyÂCẰôẪÕỡôwẰÉCôÌẰÒỄCẮôÌẰpÌôCqỖôyẢôyẶÀKôJỈÂjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoWỡôJẰỡỖôỒỡCôJẶBôỊKỡôÊCẮôJẰẼCẮôyÒHwôJẰÕwôẰẶẠCôỒqDôCẮqỖôơ-ỗĩôỒFẶôĨÕôẰỂôJỈHôwOỡôặằô[ẮKỖÃCô{ưCô:ẶÁKôleẶẠCôặẶBôBrwẰôeẶẠJô[ỡBmôỒqôBỀJôwẰKỖACôẮẶỡôyÁCôJỎôeẶẠCôặẶBôBrwẰôwOỡôằẶCẮỡÌDỈýôwMCẮôĨÕôÌẰÊẶôẰHÌôwpwôẨẰDỡôJẰKỀwôặỈKCẮôJưBôặẶBôBrwẰô:KÁôl[ẮDrẶôẪẾCẮôCẮÕwôJẶBôBrwẰĩô?ưỖôBAôẰẾẶôĨỌwôJẶBôBrwẰĩôWẰửCôyDpCôẰẴCẰôsCẰôJẶBôBrwẰĩôWứÌôwỌKôJẶBôBrwẰôwỡCôJẰẶẠÌmjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoVẠCẰôCẰưCôyÒHwôẮưỖôBAôJDqCôJẰưCĩôJrDôCẰÂÌôwẰGôJrBôJẰGẶôỒqôĨẶAKôưBôỊKỡôJẰÕwôỊKsCjôWpwôvpwôĨẦôytôJẰẼCẮôyỀCẮôBrwẰôyMẶôyẢôyÒỡôJẰẶÁJôvÂôỒqDôJẰỡỖôỒỡCôJẶBôwẰDôvẠCẰôCẰưCôJỈDCẮôỒECẮôẰỡẶôJẶÁCẮôyẾCẮôẰẾjôằỡKôẨẰẶôyÒHwôJẰỡỖôỒỡCôvẠCẰôCẰưCôytôJẤCẰôJpDĩôwẰỌwôCuCẮôJẶBôwsẶôJẰẶẠCjô:ẶẠCôJrẶĩôĨỌwôẨẰẸýôvẠCẰôCẰưCôytôÌẰNwôẰẾẶôJÊJôỒqôwẰKửCôvÂôỔKứJôỒẶẠCjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoặẰýDôặằô[ẮKỖÃCôWÔKô{HẶĩôyưỖôẪqôẨỞôJẰKựJôJÒỄCẮôyÊẶôẨẰĐĩôwẰẶôÌẰẲôwỡDôỒqôyEẶôẰẸẶôÌẰsẶôwĐôĨÕôÌẰÊẶôẰHÌôCẰẶÀKôwẰKỖACôẨẰDỡôỒFẶôCẰẶÀKôJẰẶÁJôvÂôẰẶẠCôyrẶjôYụwôvẶẠJĩôJẰẶÁJôvÂôỒỡCôJẶBôwẰDôÌẰÒỄCẮôÌẰpÌôCqỖôwẰẤôyÒHwôĨsCôỔKứJôJẰýDôwpwôJẰẼCẮôĨÊôẨỞôJẰKựJôỈẶACẮôwẰDôJỎCẮôvẠCẰôCẰưCôỒqôẮẶpôJẰqCẰôẰẶẠCôJrẶôỈứJôwỡDôlẰỄCôơốôCẮẰẴCôẳằXôỒqôẰẶẠCôVsDôẰẶẢBôẻôJÁôwẰÒỡôwĐôJỈDCẮôxỡCẰôBNwôJẰỡCẰôJDpCmôCACôyEẶôẰẸẶôÌẰsẶôwĐôBỀJôJỈKCẮôJưBôJẶBôBrwẰôẪFCôỒFẶôyừỖôyOôÌẰÒỄCẮôJẶẠCôCỀẶôCẮDrẶôẨẰDỡĩôJẶBôBrwẰôwỡCôJẰẶẠÌôyẢôÌẰÊẶôẰHÌôỒqôỔÔôẪƠôwpwôvẶÁCôwẰỌCẮjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoặKỖôCẰẶACĩôyưỖôẪqôẨỞôJẰKựJôwỌKôwpCẰôwẰDôCẰỐCẮôvẠCẰôCẰưCôẰỵÌôỒỡCôyỀCẮôBrwẰôwẰOĩôĨKỖôJẶBôỊKpôCụCẮôỒqôJKỆẶôyGẶôỊKpôẮẶqôẰDụwôĨKỖôJẰựCôCụCẮĩôẨẰẼCẮôJẰẢôÌẰữKôJẰKựJôJẰỡỖôỒỡCôvùCẮôBỆôẰIôJẰẼCẮôJẰÒGCẮjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoVpwôĨẦô{HẶôwẰDôvẶÁJôJẰABĩôyưỖôẪqôJỈÒGCẮôẰHÌôyừKôJẶACôIôBẶÀCôJỈKCẮô-ôặưỖô[ẮKỖACôỒqôJẰỌôJÒôJrẶôeẶẠJô[ỡBôlĨỡKô:qô[ỀẶĩôặãô:ẾôWẰẲô}ẶCẰôỒqôWừCôặẰỄmôyÒHwôJẰÕwôẰẶẠCôJẰqCẰôwẼCẮôẨỞôJẰKựJôCqỖjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoYÒHwôvẶÁJĩôẨỞôJẰKựJôJẰỡỖôỒỡCôJẶBôvùCẮôÊCẮôJẰẼCẮôwÓCẮôBFẶôvÒFwôyừKôJỈẶẢCôẨẰỡẶôJỈACôJẰÁôẮẶFẶĩôwẰÒỡôJẰqCẰôẨỞôJẰKựJôJẰÒGCẮôỊKỖjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoW3[?ô:Ựẳn/Ìo


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Linh thiêng ngày Giỗ Tổ

Linh thiêng ngày Giỗ Tổ
2014-04-08 07:00:06

(QT) - “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba” - Câu ca ấy đã đi vào tâm thức của mỗi người dân đất Việt, cùng chung dòng máu “Con Lạc cháu Hồng” được...

Giới thiệu 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng

Giới thiệu 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng
2014-04-07 05:43:27

(TNO) - Ngày hội hướng nghiệp, dạy nghề với chủ đề “Vững tay nghề, sáng tương lai” do Thành đoàn TP.HCM tổ chức, diễn ra ngày 5.4, thu hút hàng ngàn lượt bạn trẻ tham gia.

Chữa bệnh bằng cherry

Chữa bệnh bằng cherry
2014-04-07 05:42:57

(TNO) - Cherry được gọi là loại quả chữa bệnh khi có công dụng cải thiện chứng mất ngủ, giảm nguy cơ bị bệnh gout và cải thiện cơ bắp.

Tăng hương vị món ăn

Tăng hương vị món ăn
2014-04-07 05:42:44

(TNO) - Thêm gia vị, dầu hào, nước tương hay nước mắm là cách làm tăng hương vị cho món ăn hằng ngày đã quá quên thuộc.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết