Cập nhật:  GMT+7
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDqiDhu7HDimbhu7Phu7FBbGYgROG7gOG6puG7ueG7q2ZQ4buwZuG7uOG7q0Fv4butZkXhu7Hhu4DDguG7ueG7q2Zwb0VmaWvEkeG7i2Zw4butxanhu7fhur0v4buxaMOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu7BxbOG7oeG7hcOq4bq5IOG7uEDhurtmLWbhu57hu7Hhu63hu6XDiWZpaWXEqcSRZiBE4buA4bqm4bu54burZlDhu7Bm4bu44burQW/hu61mReG7seG7gMOC4bu54burZuG7sG5m4bu44bq24butZuG7sUFu4bu5ZkXhu5VFZuG7s+G7seG7mcOJZuG7n+G7seG7leG7t2ZF4bux4butZWbhu6JuZuG7tMO6ZiDhu7F3ZiDhu7HDiWYg4buxw4rDjMSRZiBE4buA4bqo4bu54burZkLhu7HDgOG7ueG7q2ZwbkFmRW9BxJFm4buf4buxQWbhu6Phu63DuUVjZiDhu7HDimbhu7Phu7FBbGbhu7Phu7Hhuq7hu61mTGbhu5/DimxmRUThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bu54buN4bu3ZuG7uWzDjGbhu7VuZn3hu7Fv4bu3ZlDhu4bhu59mIEFu4bu5ZnBvRWZpa8SR4buLZnDhu63FqeG7t8SRZuG7n8OCZuG7n+G6qGZC4bux4buvbGbhu6Lhu4/hu59m4bq54bux4bqg4bufZsSQ4but4bu54buxZiBE4buA4bqm4bu54burZiDhu7B9IGbhu5/hu7HDicOMw7rhu7lmfeG7sWzhu7lm4bui4bq24butZuG7nuG7seG7mcOJxJFm4bu44bur4bux4bunZkzhu7nhurtl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rDqsOqZiBEbGbhu5/hu4bDiWZw4butxanhu7dmReG7seG7rWZQ4buwLeG7nlBmaWdow6zhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqlDhu5nDjGbhu7VuZkXhu7HDimbhu7Phu7FBbGZwb0VmxJDhuq5mcOG7rcWp4bu3ZuG7n2xBZuG7ueG7seG7lUVmReG7r+G7ueG7sWZww7nhu7lmReG7seG6puG7rWZw4butxanhu7dm4bu5bsOMZWbhu7jhu6tBbuG7rWZEbMSRZkVE4buA4bqm4bu54burZuG7n8OA4bu5ZuG7n8OBZsSpZkXhu7HDimbhu7Phu7FBbGbhu59t4bufZuG7s+G7seG6ruG7rWbhu7Phu7Ft4bufZuG6qGbhu7Phu7HDiWZI4buE4bufZkLhu7Hhu69sZuG7ouG7j+G7n2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqj5mQuG7seG7r2xm4bu4bOG7t8SRZuG7sWzhu61mReG7scOKZuG7s+G7sUFsZuG7s+G7seG6ruG7rWZMZuG7n+G6uuG7ueG7q2Zwb0VmaWpmcOG7rcWp4bu3ZuG7tW5mUEFu4bu5ZuG7sEfDiWYg4buxbuG7ueG7scSRZuG7seG6oOG7n2bEkOG7reG7ueG7sWYgROG7gOG6puG7ueG7q2Yg4buwfSBm4buf4buxw4nDjMO64bu5ZuG7tMO6ZlvDieG7imZQxILhu7lm4bq54buiduG7ueG7sWZQd+G7ueG7seG6u2ZIbmbhu7TDumYgw4nhu5Xhu7lmTOG7ueG7scSRZuG7seG6oOG7n2bEkOG7reG7ueG7sWYgROG7gOG6puG7ueG7q2Yg4buwfSBm4buf4buxw4nDjMO64bu5ZuG7sEFu4bu54burZuG7tMO6ZuG7suG7sWxm4bq5IOG7mcOMZuG7uOG7reG7ueG7seG6u2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqiBE4buA4bqm4bu54burZlDhu7Bm4bug4buA4bqs4bufZuG7sG5m4bu44bq24butZuG7n+G6vuG7ueG7q2ZI4buCbGbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7FmReG7seG7huG7n2bhu5/EguG7ueG7q2bhu6Phuq5mcOG7rcWp4bu3ZkXhu7Hhu61m4bu54buN4bu3ZmlnaMOsZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIOG7scOKZuG7s+G7sUFsZuG7n8OKbGZFROG7gOG6puG7ueG7q2bhu7VuZnHhu7dmfeG7sWzhu7lmIOG7scO5ZuG7tMO6ZiLDguG7uWbhurki4bui4bugZmlnacSpxJFm4bux4bqg4bufZsSQ4but4bu54buxZiBE4buA4bqm4bu54burZiDhu7B9IGbDo8O64bu5ZiDhu7Fu4bu54buxZmnEkWbhu7HDicOM4bun4bu5ZsOjw7rhu7lmIOG7sW7hu7nhu7HEkWbhu7jhu6vhu7Hhu6dmTOG7ueG6u2Zwb0VmaWrEkeG7i2Zw4butxanhu7dm4bq5xJBsw4lm4buz4bux4butZuG7tW7hu7dmRUTDgOG7ueG6u2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7uOG7jeG7t2bhu7lsw4zEkWYgROG7gOG6puG7ueG7q2ZQ4buwZuG7oOG7gOG6rOG7n2bhu7BuZuG7uOG6tuG7rWbhu5/DgWZpZWhoaWZF4bux4buvZsSQ4but4bu54buxZnDhu43hu7nhu6tm4buz4buKZuG7oeG7hGZF4bux4butZWYg4buv4bu54buxZkXhurLhu7nhu6tmcOG7rcWp4bu3ZsOtZuG7t8SC4bu5ZuG7n8OKbGZF4bux4buvZsSQ4but4bu54buxZkXhu7F2ZkVBbuG7uWZFROG7gOG6puG7ueG7q2bhu5/DgWbEqcOs4buJZkXhu7Hhu69mxJDhu63hu7nhu7FmcG9FZkXhu4Jm4bu34buG4bufZmlnZkVE4bqoZuG7tcO64bu5ZWYi4bquZkXhu7Hhu69mxJDhu63hu7nhu7Fm4bufw4FmReG6suG7ueG7q2Zw4butxanhu7dmReG7gmZpw6xmRUThuqhm4bu1w7rhu7lm4bu1bmbDrGhpZnHhu7dlZiBEQeG7ueG7q2bhu7Phu7Hhu61m4buf4buxeGZF4butw7rDiWZwbkFmRW9BZlDhu7Bm4bufw4psZkVE4buA4bqm4bu54burZuG7tW5m4buL4buLZ2Zx4bu3ZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIEThu4Dhuqbhu7nhu6tmUOG7sGYg4bux4buN4bu54burZuG7tEHhu7nhu6tm4buf4bq+4bu54burZkjhu4JsZuG7n8SC4bu54burZuG7o+G6rmZw4butxanhu7dmReG7seG7rWVmJuG7ueG7q2Z94buxbOG7uWbhu7DDicOMZn3hu7HhurjEkWbhu7Dhu63hu6fDiWZFROG7gOG6qOG7ueG7q2bhu7nhu7FuZkVE4buA4bqm4bu54burxJFm4buf4buxQWbhu6Phu63DuUVjZiDhu7HDimbhu7Phu7FBbGbhu5/DimxmRUThu4Dhuqbhu7nhu6tmcG9FZmnDrGZw4butxanhu7dm4buh4buEZkXhu7Hhu61m4buz4bux4bqu4butZuG7oGjEkWbhu7nhu6tBbuG7rWZEbGbhu5/DgWZpZkXhu7Hhu69mxJDhu63hu7nhu7Fm4buh4buEZkXhu7Hhu61m4buz4bux4bqu4butZuG7oMOtZnBvRWZpw61mcOG7rcWp4bu3ZWbhu7jhu43hu7dm4bu5bMOMZuG7t8O0RWbhu6PDteG7ueG7q2Zw4butxanhu7dmReG7seG7rWbhu5/DimxmReG7seG7r2bEkOG7reG7ueG7sWbhu59sQWbhu7HDguG7uWbhu7nhu43hu7dmRUThu4DhuqThu59mSOG6pOG7rWbhu7Phu7FBw7Phu7nhu6tmaeG7i+G6rWbEkOG6rmZF4bux4buvZsSQ4but4bu54buxZnBvRWZw4butxanhu7dmRUTDieG7ueG7q2bhu6N24bu54buxZkVE4bqoZuG7tcO64bu5ZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bug4buEZuG7s+G7rcO54bu5xJFmRUThu4Dhuqbhu7nhu6tmRcOJw4zFqeG7uWbDrGdnZuG7n+G7sXhmReG7rcO6w4lm4bu54burw4nDjOG7p+G7uWZI4bqg4bu54burZmhmSOG6pOG7rWbhu7fhu4bhu59mcOG7rcWp4bu3ZuG7n8OBZkXhu7HFqWbhu59sQWbhu7HDguG7uWbhu7fhu4bhu59mcOG7rcWp4bu3ZkXhuq7hu61mReG7seG7rcWpw4lm4bufw4psZuG7ouG6tmbhu6rhu6AtUCDEkWbhu5/DgOG7uWbhu7Vv4butZkXDicOMxanhu7lmaGXhu4tnZ2bhu5/hu7F4ZkXhu63DusOJZuG7ueG7q8OJw4zhu6fhu7lmSOG6oOG7ueG7q2ZpZWbDoOG6vmYg4buxw4Lhur0vQsOq


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dùng liệu pháp trị ung thư chữa được HIV

Dùng liệu pháp trị ung thư chữa được HIV
2014-07-23 03:40:27

(TNO) - Sau tin tức đáng buồn trong vụ 1 bé gái ở Mississippi bị tái phát HIV, các nhà khoa học phát hiện hai trường hợp không tìm thấy HIV trong cơ thể bệnh nhân.

Thủ khoa đầu tiên đạt 29 điểm

Thủ khoa đầu tiên đạt 29 điểm
2014-07-22 06:08:57

(TNO) - Học viện Quân y vừa công bố điểm thi hệ quân sự. Thủ khoa hệ quân sự phía Bắc là thí sinh Nguyễn Văn Hinh (SBD 62, HS Trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa) đạt 29 điểm (làm tròn).

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2014: Có nhiều điểm 0

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2014: Có nhiều điểm 0
2014-07-22 06:08:38

(SGGPO).- Dù đề thi năm nay có sự phân hoá tốt theo hướng đánh giá năng lực của thí sinh. Tuy nhiên, kết quả chấm thi của nhiều trường cũng như điểm thi của các trường đã công...

Kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ

Kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ
2014-07-22 06:08:22

(TNO) - Huyết áp cao được xem là “kẻ giết người thầm lặng”, có thể gây tổn thương đến tim, não, thận. Không kiểm soát huyết áp có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 4-6 lần. Theo...

Tư thế ngủ đúng khi mang thai

Tư thế ngủ đúng khi mang thai
2014-07-22 06:08:04

(TNO) - Cuộc nghiên cứu do các chuyên gia New Zealand thực hiện cho thấy, ngủ nghiêng về phía bên trái trong lúc cuối thai kỳ có thể giúp thai phụ tránh được nguy cơ sinh non.

Tận tụy vì cuộc sống bình yên

Tận tụy vì cuộc sống bình yên
2014-07-22 06:04:18

(QT) - Sau 20 năm khoác trên mình màu xanh áo lính, năm 1987 trở về với cuộc sống đời thường khi mái tóc đã pha sương, mang trên mình vết thương, nhưng ông Lê Văn Chinh, thương...

Tăng cường công tác hội nhập quốc tế

Tăng cường công tác hội nhập quốc tế
2014-07-22 06:04:03

(QT) - Là một tỉnh Quảng Trị nằm xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, Quảng Trị có môi trường đầu tư ít thuận lợi và thiếu sức hấp dẫn, thị trường tiêu thụ nhỏ bé, kết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết