Cập nhật:  GMT+7
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmkY5YuG6szjhu6jhurM5LGbhu6jhuq8y4buoOeG6tUA+OeG7qOG7gTnhu7Zm4buofWThurM44buo4bunZ2Q+4buoZjlh4buo4oCcRsOg4bq34buoOWE1Z+G7qOG6seG6oT454buo4buFbOG7qOG7h2fhu7ThurPhu6g5NOG7qH0mPuG7qDxhNGbhu6hOYTRm4buo4bqy4bu04bq3LeG7qOG6sOG7uOG6tVDhu6jhurDhu7jhurUt4buoTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6t+KAnVUvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/DmlPhu4ZGVOG7qC3hu6jhurI44bu4w7Lhu6jDnS9YL+G7rOG7quG7sOG7rFDhu6jhu6Xhu7ThurPhu6hGxJHhu6g+OcSpPuG7qOG7p2dkPuG7qGY5YeG7qOKAnEbDoOG6t+G7qDlhNWfhu6jhurHhuqE+OeG7qOG7hWzhu6jhu4dn4bu04bqz4buoOTThu6h9Jj7hu6g8YTRm4buoTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6ty3hu6jhurDhu7jhurVQ4buo4bqw4bu44bq1LeG7qE5hNGbhu6jhurLhu7ThurfigJ3hu6hm4bqj4bqzOeG7qOG7hmcj4bqzOOG7qEbhu4PhuqHhu6hmxJHhu6g+OcSpPuG7qD5nZD7hu6g54bqn4buB4buo4bqzOSrhurfhu6jhu4Phu7jhu6jhu4XhurXhu7ZmUOG7qGY5YuG6szjhu6jhurM5LGbhu6g+4bu2PuG7qOG6s2Rh4buoe2fhurM4UOG7qD7huqvhurM44buobmE0PuG7qOG6sWEx4bqz4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qH014buoPjlnKOG6s+G7qDzhuqHhu6g+OeG6teG7qD5nZD7hu6hmOWFQ4buoOeG7icOq4bqzOOG7qMSp4bqzOOG7qOKAnOG6siThurfhu6h94bq14bu44bqz4buo4bqvMmbhu6hOYTRm4buo4bqy4bu04bq3LeG7qOG6sOG7uOG6teG7qOG7rOG7quG7sOG7rOKAnVDhu6g+OeG7uOG6teG7qOG6t2rhurM44buo4bqvw7Thu6jhurNhNOG6t+G7qFfhu6rhu6jhurMk4bq34buo4bqzOOG7uMOy4buoZjlhMmbhu6jhurEh4buB4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qDk04buo4bqzOOG6tUBh4buoOGHhu7ThurXhu6hu4bu44buo4buuV+G7qOG6syThurfhu6jhurM44bu4w7Lhu6jhuq/hu43hu6jhu7lhNOG7geG7qOG7ieG6uT7hu6g5bWfhu6jhurM4OeG6oeG7qDnhur3hu4Hhu6hm4bu2PuG7qDhhbeG7tOG7qOG7rOG7qOG6s+G7ieG6uT5R4buoxrBj4bqzOOG7qD45w6Hhu6jhurI4Z8OyNuG6s+G7qE4k4bqz4buo4bu5aeG6szhQ4buoR05GTkZHUOG7qEbhu4Phu4nDquG6szjhu6jhu6Xhu7ThurPhu6hGZ8OyMeG6s+G7qDhh4bu24bq14buoRuG6o+G6sznhu6jDrMOyUOG7qEbhu4Phu4nDquG6szjhu6jhu6Xhu7ThurPhu6hGxJHhu6g+OcSpPuG7qD5nZD7hu6hmOWHhu6g+OcOs4buoZuG7g8Og4buoPmdkPuG7qDnhuqfhu4FR4buoRjlb4bq14buo4bqvMuG7qDnhurVAPjlQ4buo4bqzOOG7uMOy4buo4buw4buuL1gv4bus4buq4buw4busUOG7qGZAYeG7qEbhu4Phu4nhurvhurM44buo4bunxrDhu4Thu4Dhu6jhu4ZnI+G6szjhu6hG4buD4bqh4buo4buFMOG7qHthNuG6s+G7qOG7g+G7tOG7qOG6sTbhu6jhu4E54bu2ZuG7qH1k4bqzOOG7qD5nZD7hu6hmOWHhu6g+LOG7geG7qGbhuqPhurM54buo4oCcRsOg4bq34buoOWE1Z+G7qOG6seG6oT454buo4buFbOG7qOG7h2fhu7ThurPhu6g5NOG7qH0mPuG7qDxhNGbhu6hOYTRm4buo4bqy4bu04bq3LeG7qOG6sOG7uOG6tVDhu6jhurDhu7jhurUt4buoTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6t+KAnVHhu6hGOTXhu6jhurE04buoPmdkPuG7qGY5YeG7qD7DouG7qOG7rOG7qOG7gTku4bqz4buoOGPhurfhu6hmOWHhu6hm4buDJT7hu6jhurM4OWE04bq34buobuG7uOG7qGY5YeG7qG5hMmZR4buoxrBiYeG7qGbhu4nhur3hurM44buoe2vhu6hmOWHhu6jhurHhu7jhu6hmLGbhu6g+I+G7qD7hu7bhurPhu6g8ZFDhu6jhurM5O+G6s+G7qHs74bqzUOG7qDnhuqc+4buo4buFYeG6szlQ4buo4buFYeG6sznhu6huYTHhurPhu6h94bu04bqzOOG7qOG7hWHhurM54buo4buFYuG6szhQ4buoPuG6q+G6szjhu6hm4bu2PuG7qGbhu4Mx4bqz4buofeG6oeG7tOG7qDzhu7jhurPhu6hm4bqj4bqzOVHhu6jhu4JhMeG6szjhu6g+4bu24bqz4buoPGRQ4buoPjlhMuG6s+G7qOG7hcOj4buo4bqw4bqwTkbhu6hm4bqj4bqzOeG7qOG7hTDhu6hmOWHhu6hmOVvhurXhu6g54buJ4bq54bqzOOG7qHsp4bqz4buoPsOs4bu04buoRsSR4bqzOOG7qD7DrT7hu6jhu6c5w6HhurM54buoZuG7g+G6oeG7qOG7hmc74bqz4buofWRh4buo4bqzOTvhurPhu6h7O+G6s+G7qE5hNGbhu6jhurLhu7Thurfhu6hT4bulZOG7qOG7hmdiPuG7qOG7gTnhuqXhurM4VOG7qG7hu7jhu6hGxJHhurM44buoPsOtPuG7qMOTO8Oy4buoe2vhurM44buo4bqxaz7hu6jhurHhu4nhur3hurM44buoU+G7pWThu6jhu6fhuqvhurM44buo4bu04bqzVFHhu6jhu4A5LuG6s+G7qGY5YeG7qGbhu4MlPuG7qOG6szg5YTThurdQ4buo4bq3ZWHhu6hmZy7hurPhu6jhu6Xhu7ThurPhu6hGxJHhu6g+OcSpPuG7qD5nZD7hu6hmOWHhu6hm4buDZ+G6szjhu6jhu4nDqeG6szjhu6h94buJ4bu04buo4buD4bu04buo4buu4buoPjtn4buoOeG6rWFQ4buobuG6uWHhu6g+4bu2PuG7qOG7gTnhu4nDqeG6szjhu6jhu7bhurPhu6hm4buDI+G7qOG6seG6u2Hhu6hm4buDJT7hu6jhurM4OWE04bq34buoPsOi4buo4buFOuG6s1Dhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qH3DouG7qD7DouG7qOG7sOG7qOG7gTnhu4nDqeG6szjhu6jhu7bhurPhu6h9aOG6szhR4buo4bqyOOG7ieG6u2Hhu6h7a+G7qGY5YeG7qGY54bu04bq34buoOGHhu7Thu6hm4buDZ8Oy4buoPiHhu4Hhu6hu4bu44bq14buoPuG7tj7hu6g+OWfDsjHhurPhu6hm4buD4bu04bqzOOG7qOKAnOG7p2dkPuG7qGY5YeG7qGbDoOG6t+G7qDlhNWfhu6jhurHhuqE+OeG7qOG7hWzhu6jhu4dn4bu04bqz4buoOTThu6h9Jj7hu6g8YTRm4buoTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6ty3hu6jhurDhu7jhurVQ4buo4bqw4bu44bq1LeG7qE5hNGbhu6jhurLhu7ThurfigJ3hu6g+w6zhu7Thu6jhurdkZuG7qGbhu4PhurXhurM44buoPuG7tj7hu6hm4buD4bu04bqzOOG7qG9bPOG7nuG7qOG7peG7tuG6teG7qOG6sjk74bqz4buoezvhurNQ4buo4bul4bu24bq14buo4buGZzvhurPhu6h9ZGHhu6jhurM5O+G6s+G7qHs74bqzUOG7qEZA4buB4buoPjnDoeG7qEZnw7Ix4bqz4buoOGHhu7bhurXhu6h9YTThurPhu6hmbFDhu6jhurYmZuG7qGbhu4Mh4bqz4buoRsSR4buo4buHZ2I+4buoTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6t1Dhu6jGsOG7uGHhu6hG4buDZ8OyM+G6s+G7qDnDoOG6sznhu6hOYTRm4buo4bqy4bu04bq3UOG7qOG7peG7tuG6teG7qOG7p+G6q+G6szjhu6jhu7ThurPhu6jhurM5O+G6s+G7qHs74bqzUOG7qOG7peG7tuG6teG7qH1hNOG6s+G7qGZs4buoxrAj4bqzOOG7qOG7p2ThurM44buo4buFI+G6s+G7qE5hNGbhu6jhurLhu7ThurdQ4buo4bunxJHhurM44buoZjnhuqvhurM44buoZmHhurPhu6h9YTThurPhu6hmbOG7qOG7pznDoeG6sznhu6jhu4E5w6xQ4buo4bul4bu24bq14buoRmEz4bqz4buo4buBOeG6teG6szhQ4buoRkDhu4Hhu6g+OcOh4buo4buGZzHhu6g54buJw6nhurM4UOG7qOG7peG7tuG6teG7qEZnxJFh4buoZuG7gyBQ4buo4bul4bu24bq14buoRjnhu7ThurM54buo4bqzYTHhurNQ4buo4bul4bu24bq14buofWE04bqz4buoZmzhu6hOYVtm4bqz4bu04bq34bqzW2ZQ4buo4bul4bu24bq14buofWE04bqz4buoZmzhu6hO4bqz4bupw7Phu4Hhu4Nb4buF4buFUOG7qOG7peG7tuG6teG7qH1hNOG6s+G7qGZs4buoxak74bqz4buoZuG7g8Oh4buofTXhu6hm4buDI+G7qOG6seG6u2Hhu6g+O2fhu6g54bqtYeG7qGY5YVHhu6hOM+G7qOG7gTku4bqz4buoZjlh4buobmEyZlDhu6hmauG7qGY54bu24bqzOOG7qFgtw50v4bus4buq4buw4bus4buoZmfDsjHhurPhu6hm4buDZ8OyM+G6s+G7qG7hu7jhu6hmxJHhu6g+OcSpPuG7qD5nZD7hu6hmOWHhu6jhu4U7Z+G7qOG7g2ThurM44buoZuG7g+G6teG6szjhu6hm4bq14bu44bqz4buoZuG6o+G6szlR4buoxrAy4bqz4buo4busVy/hu7Iv4bus4buq4buw4bus4buoZsSR4buoPjnEqT7hu6jhu4XDqeG7qOG6rzJm4buoPmdkPuG7qGY5YeG7qMOq4buoPuG7tj7hu6g5Z8OyNOG6s1Dhu6hmOeG6oeG7qMOsw7JQ4buoZjnhu7jhurM54buow6zDslDhu6g+4bu2PuG7qH0j4bqzOOG7qMOsw7Lhu6hm4buDaz7hu6hmOWdkPuG7qEbhuqPhurM54buow6zDsuG7qG7hu7jhu6g4bGHhu6g84bu4YeG7qGY5YeG7qG4z4buo4bul4bu04bqz4buoRsSR4buoPjnEqT7hu6g+Z2Q+4buoZjlh4buoPizhu4Hhu6hm4bqj4bqzOVDhu6jhurdlYeG7qH3DqeG6s+G7qG7huqHhu6g+OSzhurfhu6jhu4XDqeG7qOG6rzkj4bq14buobuG7uOG7qD454bqn4bqz4buo4bus4buq4buoPOG7uGFR4buoRmrhu6jhu7DDnS3hu6xXL+G7sOG7qi/hu6zhu6rhu7Dhu6xQ4buo4bul4bu04bqz4buoRsSR4buoPjnEqT7hu6g+Z2Q+4buoZjlh4buo4oCcRsOg4bq34buoOWE1Z+G7qOG6seG6oT454buo4buFbOG7qOG7h2fhu7ThurPhu6g5NOG7qH0mPuG7qDxhNGbhu6hOYTRm4buo4bqy4bu04bq3LeG7qOG6sOG7uOG6tVDhu6jhurDhu7jhurUt4buoTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6t+KAneG7qGbEkeG7qD45xKk+4buoZsSR4bqzOOG7qOG6rzJmUOG7qGbhu4Phu7ThurXhu6g4YSNh4buoPmdkPuG7qGY5YeG7qMOq4buoPizhu4Hhu6hm4bqj4bqzOeG7qG7hu7jhu6g4bGHhu6g84bu4YeG7qGY5YeG7qD454bq14buoZuG7g2fhurM44buo4buJw6nhurM4UeG7qEZAYeG7qD5nZD7hu6g54bqn4buBUOG7qOG7peG7tOG6s+G7qEbEkeG7qD45xKk+4buoPmdkPuG7qGY5YeG7qOKAnEbDoOG6t+G7qDlhNWfhu6jhurHhuqE+OeG7qOG7hWzhu6jhu4dn4bu04bqz4buoOTThu6h9Jj7hu6g8YTRm4buoTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6ty3hu6jhurDhu7jhurVQ4buo4bqw4bu44bq1LeG7qE5hNGbhu6jhurLhu7ThurfigJ3hu6h9PeG7qOG7g+G7uOG7qOG7heG6teG7tmbhu6jhurFAYeG7qOG6sS7hurPhu6g+Z2Jh4buoPuG7tj7hu6jhurNkYeG7qHtn4bqzOFDhu6g+4bqr4bqzOOG7qG5hND7hu6g+OWco4bqz4buoPOG6oeG7qD454bq14buoPmdkPuG7qGY5YeG7oOG7qOG7gTk74bqz4buoPuG6q+G6szjhu6hm4buD4bu2Pjnhu6jhurM5YTThurfhu6g+OeG6teG7qD7hu7Y+4buoZjnhu7jhurM54buobmEx4bqz4buo4bul4bu04bqz4buoRsSR4buoPjnEqT7hu6jhu4E5w63hu6hm4buD4bu2PjlQ4buoZjlb4bq14buoe+G6qWHhu6g+4bqr4bqzOOG7qGbhu7Y+4buoZmfDsjHhurPhu6hm4buDZ8OyM+G6s1Dhu6hmxJHhu6g+OcSpPuG7qD5nZD7hu6hmOWFR4buoRuG6o+G6sznhu6jhu4ZnI+G6szjhu6hG4buD4bqh4buoPsOi4buoPjln4bqzOOG7qH3hu4nhurvhurM44buoPGEx4bqz4buoOGHhurlh4buobuG7uOG7qD7DouG7qOG6t2Jh4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qDk04buoOeG6veG7geG7qGbhu7Y+4buoZuG7g2fDsjPhurPhu6hmOWLhurM44buoZmJm4buofSLhu4Hhu6hu4bq5YeG7qOG7rOG7qGbhuqPhurM54buo4buE4bu0buG7tOG6s+G6s+G7tOG6rzlbZuG7qG7hu7jhu6jhu4Thu7ThurHhu7Ru4bu04bqz4buoPsOs4bu04buo4bqz4buJ4bq5PuG7qDxA4bqz4buo4bqw4bu44bq1UeG7qE5hND7hu6hmxJHhu6g+OcSpPuG7qOG7p2dkPuG7qGY5YeG7qOKAnEbDoOG6t+G7qDlhNWfhu6jhurHhuqE+OeG7qOG7hWzhu6jhu4dn4bu04bqz4buoOTThu6h9Jj7hu6g8YTRm4buoTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6ty3hu6jhurDhu7jhurVQ4buo4bqw4bu44bq1LeG7qE5hNGbhu6jhurLhu7ThurfigJ3hu6jhurHhu7jhu6jhurdkZuG7qDnhurVAZuG7qH1k4bqzOOG7qOG7h2fhu7ThurPhu6hm4buD4bqn4bqzOFDhu6g+w6Lhu6jhu43hu6jhurM4OcOj4bu04buoZjlhMmbhu6hmOWs+4buoPjnhu7jhurXhu6jhurdq4bqzOOG7qOKAnOG6siThurfhu6h94bq14bu44bqz4buo4bqvMmbhu6g5bWfhu6jhurM4OeG6oeG7qE5hNGbhu6jhurLhu7Thurct4buo4bqw4bu44bq14buo4bus4buq4buw4bus4oCdUeG7qOG6slFGUeG7uVUv4buBw5o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Khúc gỗ” kỳ lạ ở Quảng Trị

“Khúc gỗ” kỳ lạ ở Quảng Trị
2012-06-10 11:19:12

(TNO) - Ngày 7/6, ông Ngô Quận (64 tuổi, trú số 1 Tôn Thất Thuyết, TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, hiện ông đang giữ một khúc gỗ rất lạ. Khúc gỗ này được ông Quận tìm thấy khi...

Xã Cam An: Thành lập tổ thu gom rác thải

Xã Cam An: Thành lập tổ thu gom rác thải
2012-06-08 07:11:39

(QT) - Để góp phần làm cho đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, xã Cam An (Cam Lộ, Quảng Trị) vừa thành lập tổ thu gom rác thải với 5 thành viên. Để tạo điều kiện cho tổ...

Đàn Cò Nhạn xuất hiện ở Gio Linh

Đàn Cò Nhạn xuất hiện ở Gio Linh
2012-06-08 07:10:42

(QT) - Trong thời gian qua, tại địa bàn cánh đồng Ruộng Lịch, khu phố 11, thị trấn Gio Linh và xã Gio Phong, huyện Gio Linh (Quảng Trị) xuất hiện một đàn chim lớn di chuyển đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết