Cập nhật:  GMT+7
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4bqgPSTDneG6o08o4bqzNOG7qE/DoOG7nOG7qD1ITzk9xqDhuqFPw6AkKD1P4buqJuG7qD1Pxq/hu7QoPeG7iC89w5LEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik454bub4bus4buW4buqTsSow4zDgMahxqHhu7nhu4pPLU/DuiPhu5pjT8OULeG7mEhPazBP4bqhw6HhurM3KCNPazBPQ0/huqHDnU/DuiPhuqNj4bu4KE/huqA9Jk9zJCFP4bqgJMOdKE/hu6jEgygjT+G7sCnhu5ooT+G7sOG7nCRPxq8k4bu24bqjT2swT0NP4bqhw51P4buw4bueTy7hu5ohT+G6qSThu7Thu6hP4bqpNCRP4bqia8O6bU/huqDhu7nhu5tsdU/huqnhu7JP4buoXSgjT+G6ocag4buoT2NP4bqhw51PKOG7oCFP4buMw5PDksOVSU/huqDDoSkoI0/hu7A8SE8oPcOaKE8h4bucKD1P4buww50oT+G6oSooPU89Kig9T+G7qibhu6g9T8av4bu0KD1ITyg9w5rhuqFPLuG7mk/huqEkWeG6o0/hu6g94buiY0/hu6jDmjlP4bqpw6Lhu5ZPYuG7omNPw6Hhu5ZP4bqh4bucJE894bqjY+G7tChPayooPU9sPcagKD1ITyFdJE/huqHDoeG6szUoI0hP4buWKE/huqEp4buaKE/huqE94bql4buoTzk94bumIeKApuG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7myThu7QoTyjhu5ZjT+G7sOG7ligjT+G7qDxPMU/hu6om4buoPU/huqEkWeG6o0/hu6g94buiY0hP4bqhPeG7pCFP4buoPSVPLD1dKCNPLinhu5wkT+G6ocOhw6JP4buqJuG7qD1P4bqh4buiSU91XSRP4bqhw6HhurM1KCNPXU8oPSThu7ghSE8o4bqzNOG7qE9dTyg9JOG7uCFP4bqhPSpP4bqh4bucKU/hu7Ak4buy4bqjTywk4bu0KE/hu6om4buoPU/Gr+G7tCg9Tzk9xqDhuqFPw6AkKD1JT+G7qygjT+G6oMOhw5koT3MkIU/huqA94buc4buoPUhP4bu5PTxPOT3huq9P4bqhw6HGoOG7qD1P4buoPcOa4bqhTy7hurM2KCNPKOG6szThu6hP4bqgMSgjT+G7qF0oI0/huqFjT2zDmjlPKOG6szThu6hPw4Dhu5okT8ahPihPw4zDgOG7luG6q+G7luG7qCnhu4pP4buoPSlPxq8kw53huqFITz0k4bu0KE/hu6hdKCNP4bqhY08u4buaT+G7sDMoT+G6qSZP4buo4bqjKCNP4buow5o5TyjhurM04buoT+G7qD0lKD1P4bqhw6FZKE/huqEp4buaKE/huqDhu7nhu5tsdUlPdTDhuqFPw6AiT+G6qcSDKCNPKCMp4bucJE/huqE94buaKD1IT+G6qcSDKCNPw6BV4bqjT+G6qcSDKCNPYuG7lk/hu7Dhu55P4buw4bqzNuG7qE8jJOG7lilP4buoPSlP4bqgw6HhuqMoI0/huqFVIU/DuuG6szThu6hPw6Dhu5zhu6g9TyhdKCNP4bqhPV0oSU/huqDhuqNjTyg9JFkoSE8hMOG6oU/DoCJP4bqpxIMoI08oXSgjT+G6oT1dKE/hu6g94bqz4buWT+G6qeG6szMoT+G6oTQkT+G7sOG6szbhu6hP4buqKU/hu7DDmeG6o0/huqHhurNP4buw4bqzNSgjTyIoI08uNChPKFkoT+G7qD3hurFPY8Od4bqjT+G7qOG6oygjT+G7qMOaOU9h4bqj4buWT2Lhu6xPxq8gKElP4bubJOG7tChP4buw4bueT+G7qOG6oygjT+G7qMOaOU/DkuG7kOG7kE/GryAoT+G7qD0pTyEw4bqhT8OgIk/huqnEgygjTzdPYeG6o+G7pChPw5Lhu4xJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobuG7nCRP4buqJOG7tChPbOG6r+G7qE9B4bqj4buiKE8uZE8hXSRP4bqhw6HhurM1KCNPKOG6szThu6hPxq/hurXhu6hPYsOj4buoT+G6oSooPU/huqHDoeG7nCgjT11PKD0k4bu4IU8oI+G6oyAoTyjhurM04buoT8OgJCg9Tz0p4buc4bqhSU9sxqDhu6hPxq8gKE/hu6jDmjlPKOG6szThu6hP4buw4bueT+G7qOG6t0hPIz9Pw6Dhu67huqFPKFkoTyw9XSgjT+G7sOG7oiFPxq/hu6IpT+G6qeG7tE/DoCQoPUlPQuG7ruG6oU8oIz0k4bu0IU8o4bqzNOG7qE/hu6g8TyEw4bqhT8OgIk/hu6g9P0/huqEkWeG6o08sPV0oI0/hu7Dhu5zhuqFPKD3hurNPIeG7ligj4buWKEhPw6BQ4bqhSE/hu6guKeG6o8OhT+G7quG6s0hP4buwME/hu7Dhuq/hu6hIT+G7qCkuJEApw6EhSUlJT+G6qMWoKE/hu6g+KE/huqEqKD1P4bqhw6Hhu5woI0/hu6jDmeG6o0/huqEkWeG6o0/hu5YpT+G7qMagTyg94bqzTyEw4bqhT8OgIk9i4bueTzdPPeG6o2Phu7QoT2sqKD1PbD3GoCg9SU9rME/huqHDoeG6szcoI09rME9DT+G6ocOdT+G7sOG7sk8oIz0mT+G6omvDum1P4bqg4bu54bubbHVPIyTGoCFPw6DGoOG6oU/hu6g9UuG6oU/hu6g9WE89MyhP4buoXSgjT+G6ocag4buoT+G6qeG7tE/DoCQoPU8oI+G6oyAoTyjhurM04buoT8OgJCg9Tz0p4buc4bqhSE/huqkqT+G7sFVjTy7hu5pPKCPhuqNjT+G7qDNPOT3GoOG6oU/DoCQoPU8oPSThu7LhuqNPxq/hu7QoPU/huqHhu6ThuqFIT+G7qibhu6g9T8av4bu0KD1PKMOd4bqjT8avJk9dTyg9JOG7uCFJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bqo4buyT+G6oT3huqMi4buoT+G7qD3huq3hu5ZPxq/hu7QoPUhPazBP4bqhw6HhurM3KCNPazBPQ0/huqHDnU/huqE9UOG7qE8hUOG7qEZP4oCc4bqgXSRPKCM94busT+G6oT1dKCNP4bqhJChPLuG7mk/huqHDoSkoI0/hu7A24bqhT+G7sMOa4bqjT+G6oT3DmeG6o0/huqE94bqjIuG7qE/huqHhu6Q5T+G6ocOh4bqjKCNP4bqpw6Lhu5ZPYeG6o+G7lk/hu6g9KU/hu6jGoOG7qE/Gr+G7tCg9T+G6qSThu7QoSE/huqE94bqjIuG7qE/huqHDoSkoI08o4bqzNOG7qE/huqHDocOjKCNP4bqhPcOZ4bqjTyg9JOG7suG6o089MyhP4bqhPeG6oyLhu6hPKOG6szThu6hPKCMp4buaJE/huqnhu5pPPcOZ4bqjTz3DneG6oU/hu6op4buWKD1PKCM9JOG7tDlP4buq4bqzNuG7qE8oPX1P4bqp4buaT+G6qcOi4buWT+G6ocOhw6MoI0/huqE9w5nhuqNP4buoPihP4buoxqDhu6hP4buqKeG7lig9TygjPSThu7Q5T+G7quG6szbhu6hPLjQoT+G6oT0qTyw9XSgjT+G6ocOhw6MoI0/huqE9w5nhuqPhu4TigJ1JT+G7uT08T2w94bqxT+G6oSbhu6g9T+G6omvDum1P4bqg4bu54bubbHVP4bub4bq14buWT8O6I3vhu6hP4bqgPeG6o+G7pChPLD1TKCNP4buwJig9T+G6oT1dKCNP4bqhJChPKD3hurNP4bqp4bukY08sPV0oI0/hu7DDoygjSU9uw5rhuqNP4bqhPcOZ4bqjT+G6oT3huqMi4buoT+G6oeG7pDlP4bqhw6HhuqMoI0/hu6g94bqj4bumKE/GryZPw6HDmuG6oU8uVeG6o0hPI8OZKE/DlUnDk8OTw5NPIVLhuqFPPeG7migjT+G7sOG7nk/hu7Dhu5zhuqFP4buMTyHhuq/hu6hP4buwJeG7qD1GTyMkxqBP4bqhPeG6oyLhu6hPw6FXT+G7qD0pTygj4bqzNSRP4buqVShP4bqp4buaT+G6oT3huqMi4buoT+G7qD3DmuG6oU8u4bqzNigjSU9B4bqj4buWTz3hu5YkT+G7sDbhuqFP4buww5rhuqNP4bqhPcOZ4bqjT+G7sOG7nk8u4buaIU8uNiRP4buMSeG7kMOTw5NP4bqhw6lP4buwICgjSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7uT08T2w94bqxT+G6oSbhu6g9T+G6omvDum1P4bqg4bu54bubbHVP4bub4bq14buWT8O6I3vhu6hP4bqgPeG6o+G7pChP4buoPSlPxq8kw53huqFIT2HhuqPhu5ZPLCThu7YhT+G6ocOh4buWT+G7qD0pT+G6oT3DmmNP4buoPE89JOG7tChP4bqh4bqzNigjTy7DmmNP4buoPeG7liRPw6HhurM24bqjT+G7qD3DnU/huqE94buaKD1Pxq8qKD1PPcOj4bqhT8OAPSTDoD3hu5ZITyNVY0894bucJE/DoOG6teG7qE8sPX3hu6xHTz3hu5ooI0/hu7DGoE8oIz0k4buyKE/DoeG7lk/Gr31P4bqp4buaKU/DgD0kw6A94buWT+G7sOG7tk89w6PhuqFIT8Ohw5rhuqFPKCPhuqNjTz0k4bu2IUlPbuG7sk8oIz0mT2swT0NP4bqhw51P4bqp4buaT2w9JSg9Tzk94bqxT+G7sOG6s+G7lk/DgD0kw6A94buWT+G6qeG7milP4buq4buWKD1PIeG6r+G7qE/hu6jDmiFPLCQoPU/hu6op4buWKD1J4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSoazBP4bqhw6HhurM3KCNPw7oj4bqjY+G7uChP4bqgPSZPcyQhT+G6oCTDnShP4buoPSlPxq8kw53huqFIT8OgUDlP4bqhNCRPazBPQ0/huqHDnU/huqExT+G7qD3hurXhu6hP4buww5rhuqNP4bqhPcOZ4bqjT+G6oT3huqMi4buoT+G6oeG7pDlP4bqhw6HhuqMoI09h4bqjIuG7qE8jJOG7lknhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqDhurLDvcO6xqFPdMOtdeG7iC85xKg=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2014: Nóng lòng chờ điểm sàn

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2014: Nóng lòng chờ điểm sàn
2014-08-06 06:31:52

(SGGP) - Ngày 8-8, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ họp và đề xuất các mức điểm xét tuyển cơ bản (các mức điểm sàn) cho từng khối thi (A, B, C, D1)....

Người trưởng công an trẻ giàu nhiệt huyết

Người trưởng công an trẻ giàu nhiệt huyết
2014-08-05 06:45:54

(QT) - 32 tuổi, 12 năm công tác trong lực lượng Công an xã, với bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt được...

Đoàn kết, sẻ chia và phát triển

Đoàn kết, sẻ chia và phát triển
2014-08-05 06:43:30

(QT) - Liên hiệp thư viện các tỉnh Bắc miền Trung gồm 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế được thành lập từ tháng 10/1992. Là một tổ chức hiệp hội nghề nghiệp được thành...

Kéo chồng vào cuộc

Kéo chồng vào cuộc
2014-08-05 06:42:10

(QT) - Nói tới việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nghỉ làm chăm con mỗi khi ốm đau, không ít người nghĩ ngay rằng đó là “việc của chị em”. Vai trò của người đàn ông dường...

Bài tập 6 giây

Bài tập 6 giây
2014-08-05 04:52:13

(TNO) - Những chu kỳ vận động kéo dài 6 giây có thể thay đổi hoàn toàn tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi, theo kết quả nghiên cứu mới của các chuyên gia Scotland.

Xu hướng gia tăng người mắc bệnh tâm thần

Xu hướng gia tăng người mắc bệnh tâm thần
2014-08-05 04:50:04

(TNO) - Ngày 4.8, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo xây dựng chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần 2015 - 2020. Bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, cho biết số...

Giảm gan nhiễm mỡ, chống béo với probiotic

Giảm gan nhiễm mỡ, chống béo với probiotic
2014-08-05 04:49:02

(TN) - Nghiên cứu được công bố trên chuyên san PLOS ONE cho thấy bổ sung lợi khuẩn probiotic trong một tháng sẽ giúp giảm bớt sự tích tụ chất mỡ trong gan.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết