Cập nhật:  GMT+7
UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lS4buANT9t4bukNDZZ4bqv4bukITUi4buk4buB4buy4bqv4bukw6NZbeG7pMOq4buJWOG7pOG7gVht4buk4buB4buL4bukKeG6qcSDNOG7pCg2MOG7geG7pOG6oTXhu4c7xIPhu6QhNeG6p8SDNOG7pHXhuq5K4buzw7otxahXUS81xahSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u8O9PFgow5lS4bug4bq84buAUOG7pC3hu6TDvTYwxIPhu6TEg1ht4buc4bukdeG6rkrhu7PDui3FqFfhu6ThuqMqbeG7pOG6o1jEg+G7pGpkNuG7pOG7geG6pyHhu6Qp4bqp4bukxIM1WMSDNeG7pGrDneG7pMOqJuG7geG7pMSDNOG7h23hu6Q1NjHDo+G7ouG7pHThuqnhu6RN4buk4buBIuG7pCnhu7bhu6TDqljhu6ThuqE14buHbSLEg+G7pCFZ4bqv4bukIeG6qcSDNOG7pCnhuq3EgzThu6TEg13Eg+G7pCE1Z+G7pCnhuqnEgzThu6Thurs14bq3xIM04bukdeG6rkrhu7PDui3FqFfhu6QuI8SDNOG7pMSDNTYg4buH4bukIVkhNeG7nOG7pOG6uzXhuqvhu6QuNiLEg+G7pMSDNSbhu4Hhu6ThuqPDneG7pGo2MCHhu6TDquG7iVjhu6Thu4FYbeG7pC4jxIM04bukbMOd4buk4bq7NeG6t8SDNOG7pGrDneG7pCjhu4fEgzThu6QoOSE14buk4bq/WeG7geG7pOG6oTXhu4c7xIPhu6JRL+G6u1JR4buBWC7huqM84buk4bq/4buBbeG6ozzDlMOZw6NYw6o0NsSDxqDGr+G6u2zhu6RY4buH4buB4bqvw5lSUeG7gcOqUlHhu4EoUlE2w6M04buk4bq/w6ohw5TDmS8vIeG7oi5Y4bqv4bq94buHWMSDNOG7gcOqNuG7omrEgy8oPOG6v+G6oeG7geG6r+G6uy/Egzxr4bq/L8av4bumxajhu6gv4buqVijGr+G7puG7rMav4buuxq/hu6jhu4HFqOG7quG7rsavxajFqOG6o8Wo4buiw6Dhurs0w5nhu6QvUlEv4buBKFJRL+G7gcOqUlHhu4HDqlJR4buBKFJR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lS4buANT9t4bukNDZZ4bqv4bukw73huq/DncSDNOG7pOG7j8SDNeG7pOG7gOG7hybEg+G7pGrDneG7pMOjWW3hu6TDquG7iVjhu6Thu4FYbeG7pOG7geG7i+G7pCnhuqnEgzThu6QoNjDhu4Hhu6ThuqE14buHO8SD4bui4buk4buTxIM1xqDhu6TDg8O9US/hurtSUS/hu4EoUlEv4buBw6pSUS/hu4FYLuG6ozxSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUsO5MeG7pOG7gTYi4buB4buk4bqhNjDDo+G7pOG7gTXEkTbhu6Q0NljEg+G7pMOq4buJWOG7pOG7gVht4bukxIM1acSDNOG7pGosxIPhu6Qp4bu0w6Phu6Qu4bu04bqv4bukWMSD4buk4buB4bqvw53Eg+G7pCE14bqv4buk4bq/w60h4buk4bqhNeG6tTzhu5zhu6QpPSHhu6QuNjDhu4Hhu6ThuqE1NuG7pDXhurMh4buk4bq/NsSDNeG7pMOjP8Oj4bukxIPhuq/Eg+G7nOG7pOG7gTYx4buH4bukNeG6syHhu6Thur9A4bq74buk4buBw6rDqeG7pOG6o+G7sjbhu6Thu4HDqmnEkcSDNOG7pDXhurMh4buc4buk4bq7NWbhu6Q14buHbcSDNeG7pMOqJuG7geG7pOG6o+G6r+G7pOG6o0DEgzThu6ThuqE14bqlxIM04bukLjYi4buB4bukIVkh4bukITVZ4buH4bukIeG6seG7pClpZSHhu6Thur9Z4buB4buk4bqhNeG7hzvEg+G7pOG6uzXhurfEgzThu6TEgzTDrFjhu6R14bquSuG7s8O6LcWoV+G7pDUjxIM04bukxIM0w51t4buk4bqhNeG6pcSDNOG7luG7pOG7gMOq4bu4xIPhu6Thu4HDqsOp4bukaiDhu6QpNiDhu4fhu6TEg8OdbeG7nOG7pOG7gTU/beG7pDQ2WeG6r+G7pMO94bqvw53EgzThu6Thu4/EgzXhu6Thu4Dhu4cmxIPhu5zhu6Q0Nlnhuq/hu6RqNl3Eg+G7pOG7gMOqacSRxIM04buk4buANjHhu4fhu6Q14bqzIeG7pErDouG7pOG7gDU54buk4bq+WeG7h+G7nOG7pOG7gTXDncSDNeG7pOG6uzXhuqfhu6TDueG6pcSDNOG7pMO9w53hu6Qp4bu24buk4bq/WcSDNOG7pCE1IuG7pMOqWOG7pMOjWW3hu6TDquG7iVjhu6Thu4FYbeG7pCHhu7TDo+G7pC42IsSD4buk4bqhNeG7ieG7pOG6oTXhu4c7xIPhu6Thu4Hhu4vhu6Qp4bqpxIM04buk4bq7NeG7h8SD4buk4bq/aWPEgzThu6Qo4buHxIM04bukKDkhNeG7pOG6v1nhu4Hhu6ThuqE14buHO8SD4buk4buBPcSDNOG7pMSDNcOd4buk4buBw6ppxJHEgzThu6Lhu6RKZDbhu6QhWSHhu6TEgzThu4dtXcSD4buk4bqjNjDhu4fhu6QpY8SD4bukNDbhu7TEg+G7nOG7pCE1NiIh4bukw6NZbeG7pDThurPEg+G7nOG7pOG7gTYwxIPhu6ThuqNlNuG7nOG7pDXhuq/hu7Lhu4Hhu6Qp4bqpxIM04bukxIM1xJHhu6Qu4bqp4bukIeG7tMOj4bukLjYixIPhu5zhu6Thu4Hhu4vhu6Qp4bqpxIM04buk4bq7NeG7h8SD4bukKOG7h8SDNOG7pCg5ITXhu6Thur9Z4buB4buk4bqhNeG7hzvEg+G7pChpZDbhu6Qo4buyxIM04buk4bq/aWPEgzThu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pGrhurfEgzThu6Thu6jhu6bhu6Q0Nipt4buc4bukNDbhu4Phurvhu6TDquG7g+G7geG7pMSDNEDEg+G7pOG7geG6pzbhu6QpWOG7pOG7gTXEkTbhu6Q0NljEg+G7pMOq4buJWOG7pOG7gVht4bui4bukw7nhuq3EgzThu6Thu4E1xJE24buk4buBNT9t4bukNDZZ4bqv4buk4buA4buHJsSD4bukIWjEgzThu6Qp4bu24buk4buB4buL4buk4bq7NVjhu6QhNSLhu6Qo4buHxIM04bukKDkhNeG7pMSDaWQh4buk4bq/WeG7geG7pOG6oTXhu4c7xIPhu6QuI8SDNOG7pMSDNOG7h21dxIPhu6ThuqM2MOG7h+G7pCHhuq3Eg+G7pOG6v1nhu4Hhu6ThuqE14buHO8SD4bukasOd4buk4buBNsSDNeG7pCg/4buH4buk4bq/4bu04buc4bukITVYxIM14bukIeG6seG7pMOj4buFNuG7pOG7gTVjw6Phu6TDqibhu4Hhu6QoMuG7pCE1OeG7h+G7nOG7pCE1JuG7geG7pOG6o2llxIM04buc4bukNDZZ4buk4buBNcOdxIM14bukw6p94bui4bukxII04bqvw5024bukajYwIeG7pOG6oTXhu4nhu6ThuqE14buHO8SD4buc4bukKOG7h8SDNOG7pCg5ITXhu6Thur9Z4buB4buk4bqhNeG7hzvEg+G7pMSDw51t4bukIeG6t8SD4bukKeG7h+G6qzbhu6QpaWUh4bukIVkh4buk4bqj4bqv4buyNuG7pCHhuqXEg+G7pOG7gcOq4buFxIM04bukxIM1aeG7pMOq4buH4bqtNuG7nOG7pMOj4buHYjbigKbhu6TDqibhu4Hhu6Q1NjDhu4fhu6Thur3hu4fhu7Thu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSdTU2WOG7pOG6v33hu6RqIOG7pOG6veG7h1nhu6Thu4HDqjjEgzXhu6QhNSLhu6Thu4Hhu7Lhuq/hu6Thu4E1NiLhu4Hhu6QuOeG7pMSDw51t4buc4buk4buBNT9t4bukNDZZ4bqv4bukw73huq/DncSDNOG7pOG7j8SDNeG7pOG7gOG7hybEg+G7pCE14bqv4bukLjYi4buBxqDhu6TigJzhurzhu4dZ4buk4buBw6o4xIM14bukITXhu4fEgzThu6Thu4FYbeG7pOG6uzXhurfEgzThu6QhNeG6p8SDNOG7pHXhuq5K4buzw7otxahX4buc4bukITXhu4PEgzThu6Thu4HhuqU24buk4buBNSZt4bukw6ojxIM04bukw6om4buB4bukIT/Eg+G7pCHhurHhu6TDo+G6qeG7geG7pOG6v+G7tMSD4buk4bq7NTvDo+G7pCkx4bukNWLhu6Thu4HDqmXhu6QhNeG6r+G7pMOj4bqzNuG7pMSDNGnEkTbhu5zhu6QpPSHhu6QuNjDhu4Hhu6ThuqPDneG7pCFZIeG7pDzDo+G7pDXhurMh4buk4bq/NsSDNeG7pMOjP8Oj4bukxIPhuq/Eg+G7nOG7pOG7gTYx4buH4bukNeG6syHhu6Lhu6Thur7hu7TEg+G7pOG6uzU7w6Phu6QhZ1jhu6Thu4HhuqU24buk4bqhNTbhu6TDqljhu6TDo0Dhu4Hhu6TDqeG7pOG7gcOqacSRxIM04bukKWllIeG7pMOj4bqzNuG7pMSDNGnEkTbhu6Thu4E14buJ4bukxIM0NTYww6Phu6QhNeG6r+G7pCHhu7TDo+G7pDQ2WSHhu6TDqibhu4Hhu6Thu4E1NyE14buk4buBNeG7g+G7pGrDneG7pOG7gTchNeG7pCHhu4sh4bukNWnDqcSDNOG7pMOtxIM04buc4bukamQ24buk4bqhNeG6r+G7tMSDNOG7pOG7sOG7puG7puG7pMOj4bqj4bukKOG7h8SDNOG7pCg5ITXhu6Qh4bqx4buk4buBNTHhu6TDquG7iVjhu6Thu4FYbeG7pCE14bqv4buk4bqhNeG6r+G7tMSDNOG7pMav4buw4bum4bukxIM0acSRNuG7ouG7pMO54bqvw53Eg+G7pOG6oTYxw6Phu6Thu4HDqljhu6Qh4bqlxIM04buk4buBWSHhu6Thurs14bq3xIM04bukITXhuqfEgzThu6R14bquSuG7s8O6LcWoV+G7pCFnWOG7pOG6ujXhurfEgzThu6R5Nlnhuq/hu6QoZiHhu6Rqw53hu6TDucOd4bqv4buk4buB4buy4bqv4buk4buBNcOdxIM14buk4bq7NeG6p+G7pMO54bqlxIM04bukw73DneG7pGrDneG7pOG7gMOq4buHxIM04buk4buBKsOj4bukTeG7pOG7gSLhu6Thu4E1w53EgzXhu6Thurs14bqn4bukw7nhuqXEgzThu6TDvcOd4buk4buB4buyNuG7pOG7gcOqacSRxIM04bukIWjEgzThu6Qp4bu24buk4buBNeG7ieG7pMSDNDU2MMOj4bukasOd4bukIeG6pcSDNOG7pMSDNTrEg+G7pMOqJuG7geG7pOG7gTYwxIPhu6ThuqNlNuG7nOG7pDU2MOG7h+G7pOG6veG7h+G7tOG7ouG7pMO9NjDEg+G7pOG7geG7sjbhu5zhu6Thu4HhuqU24bukKVjEgzThu6TEgzUqxIPhu6TDquG6qcSDNOG7pOG7gTVdw6Phu6ThuqPhuq/hu7I24bukw6NZbeG7pMOq4buJWOG7pOG7gVht4buk4buB4buL4bukKeG6qcSDNOG7pOG7gcOqPOG6r+G7pOG7gWnEkcSDNOG7pCE14bqv4bukIeG6qcSDNOG7pCnhuq3EgzThu6Thur/hu4nhu6QoZsSDNOG7pCkx4bukIeG6pcSDNOG7pOG7gVkh4buk4bq7NeG6t8SDNOG7pCE14bqnxIM04bukdeG6rkrhu7PDui3FqFfhu6Thu4E14buHOsSD4buk4bqjZTbhu6Q1Y8SD4bui4oCdUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUsO9Y8SD4bukxq/hu6bhu6TEg+G7uMOj4bukIeG6pcSDNOG7pOG7gVkh4buc4buk4buBNT9t4bukNDZZ4bqv4bukw73huq/DncSDNOG7pOG7j8SDNeG7pOG7gOG7hybEg+G7pOG6o8Od4bukw6Phuqnhu4Hhu6Q0Nlnhuq/hu6RqNl3Eg+G7pMSD4bu4xIM04bukKeG6qcSDNOG7nOG7pG1d4buH4bukxIM0NSDhu5zhu6Thu4E3ITXhu6Qh4buLIeG7pOG6v1nEgzThu6Thu4Hhu7Lhuq/hu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pCjhu7Jt4bukasOd4bukNeG6syHhu5zhu6ThuqPhu4fhuqXEg+G7pOG7gcOq4buHbSDEg+G7pCHhu7TDo+G7pDXDrcSDNOG7pCE14bqv4bukIVkh4bukPMOj4bukNeG6syHhu6Thur82xIM14buc4bukKWllIeG7pCnhuq3EgzThu6TEgzQ1NjDhurvhu5zhu6Q14bqzIeG7pOG6vzbEgzXhu6Rqw53hu6Thurs1ZuG7pDXhu4dtxIM14buk4buBNsSD4bukbV3hu4fhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSdeG7hcSDNOG7pGpkNuG7pCHhuqXEgzThu6Thu4FZIeG7pOG7geG7h21dxIPhu6Thu4HDquG7h20gxIPhu6RqIOG7pOG6uzXhurfEgzThu6QhNeG6p8SDNOG7pHXhuq5K4buzw7otxahX4buk4buBNTjhu6RqNjAh4bukw6rhu4lY4buk4buBWG3hu6ThuqPhu4fhuqXEg+G7pClpZSHhu6QhNeG7g+G7pOG7gcOq4bqzxIM04bukasOd4buk4buBNeG7iyHhu6Q1NjDEg+G7pOG7gTVpxJHEgzThu6Rs4buHbV3Eg+G7pCnhuqc24bukamQ24buk4buBJuG7geG7pCHhu7Thu6TDo+G6szbhu6TEgzRpxJE24buc4bukKT0h4bukLjYw4buB4bukasOd4bqv4bukxIM1xKnEgzThu6ThuqPhu4Mh4bukIVkh4bukPMOj4bukNeG6syHhu6Thur82xIM14bukKSLEg+G7pOG7gcOqacSRxIM04bukasOd4bukxIM1xKnEgzThu6ThuqPhu4Mh4buk4buBWMSD4bukNeG6syHhu6Lhu6TigJzDg1lt4bukw6rhu4lY4buk4buBWG3hu6Thur9Z4buB4buk4bqhNeG7hzvEg+G7pOG7geG7i+G7pCnhuqnEgzTigJ3hu6Qo4bqv4buk4buBNT9t4bukNDZZ4bqv4bukw73huq/DncSDNOG7pOG7j8SDNeG7pOG7gOG7hybEg+G7pCE1IuG7pOG7geG7suG6r+G7pOG6v1vhu6Q0NuG7g+G6u+G7pCFZIeG7pDzDo+G7pDXhurMh4buk4bq/NsSDNeG7nOG7pOG7gTU/beG7pCHhuqXhu6Q0Nlnhuq/hu6Rqw53hu6Thurs1ZuG7pDXhu4dtxIM14bukbV3Eg+G7pOG7gSrDo+G7pOG6oTU24bukIVkh4bukPMOj4bukNeG6syHhu6Thur82xIM14buk4buBw6rDqeG7pOG6o+G7sjbhu6Thu4HDqmnEkcSDNOG7pDXhurMh4buk4buBOuG6u+G7pOG7gcOq4bqvxIM04buk4buBNcSRNuG7pDQ2WMSD4buk4buBZDbhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSw4M2xIM14bukw702IMSDUS/hurtS


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Một cán bộ trẻ nhiều triển vọng

Một cán bộ trẻ nhiều triển vọng
2020-03-30 06:08:06

(QT) - Sau kỳ thi tuyển công chức năm 2017, chị Trần Thị Thu trúng tuyển và vào làm việc tại KBNN Quảng Trị sau 6 năm công tác trong ngành ngân hàng. Chỉ trong một thời gian...

Đám cưới thời COVID-19

Đám cưới thời COVID-19
2020-03-28 06:48:39

(QT) - Trong tâm thức người Việt, lễ cưới có giá trị cao hơn cả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Thế nhưng trong lúc tình hình COVID -19 đang diễn biến phức tạp, nhiều gia đình...

Phường 5 tăng cường quản lý trật tự đô thị

Phường 5 tăng cường quản lý trật tự đô thị
2020-03-27 06:18:47

(QT) - Có trên 7.700 hộ, hơn 31.000 nhân khẩu cư trú ở 11 khu phố cùng nhiều cơ sở đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức sự kiện trên địa bàn, Phường 5 được xác...

Giải quyết tốt chính sách đất đai cho hộ nghèo

Giải quyết tốt chính sách đất đai cho hộ nghèo
2020-03-27 06:16:06

(QT) - Giải quyết những vấn đề khó khăn về đời sống, sản xuất nhằm đảm bảo cho hộ nghèo có đủ đất ở, đất sản xuất, tạo điều kiện để người dân đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp,...

“Cái khó ló cái… sáng tạo”

“Cái khó ló cái… sáng tạo”
2020-03-26 05:59:07

(QT) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trần Thị Thu báo tin vui, chương trình tọa đàm trực tuyến “Nhận thức và hành động của thanh niên trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết