Cập nhật:  GMT+7
ÙáỮỰ}ẳỸggƠỪểHàhẳ"ỪỤẲ8Ựfjẽ}ỰưiểỰáấ#âáỰhf@âaỰh=àỰũỸf}"ẳấâỸÙ/áỮỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểÁ"Ỹ[ỪỤUÓâựọểf"ggÚỰ-ỰẶácâaỰẳ.iỰgỸiỰhf)âỰ}áiâaỰặ4hỰưáỸẵểàấâgỰẲ"Ỹai"RỰhá(ỏỰhfậỰÁẲÓỰAiỸf[àấẳỸỰặái!ỏỰ]eâaỰẵ"âỰgỸỏỰ}áà4âỰhá&âaỰh=àỰhá#âáỰểádỰũỸf}"ẳấâỸỰặáàỰọi!hỰáà6âỰóẽàỰ}áà4}ỰưiểỰócỰ]ã}áSÙ/ểỤÙhỸ{ẳ"Ựghỏẳ"ƠỪẵỸfaàâPVểọỰỸihấỪỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÙàẵaỰá"àaáhƠỪWVỴỪỰỸẳhƠỪỪỰòà[háƠỪXỶỬỪỰ{ấf["fƠỪỮỪỰgf}ƠỪáhhểP//óâ"ọểf"ggSâ"h/ỹàẳ"g/Gi{ằ"}h/W{/ỸV/ỸÝ/{Ữ/{Ỹf}ỸSằểaỪ/ỤÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤHáỉỰễi.âỰưỸfẳ"gỰỂiỏấẳỰó#ỰÁẲÓỰỂ"ểỰAiỸf[àấẳỸỰfjẽ}ỰưiểỰưáỸẵểàấâgỰẲ"Ỹai"ỰọidâaỰg.âỰ{ỸỏỰũỸf}"ẳấâỸỰgỸiỰ}áiỏ4âỰ{ỸỏỰhlỰẲấâ[ấâSỰHá"ấỰgỸiỰáẩỰ}ầỰưáỉỰhã}áỰ]eàỰ{ầâaỰGỸâ[fấỰFấgg"ẳẳSÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÙàẵaỰá"àaáhƠỪVỶXỪỰỸẳhƠỪỪỰòà[háƠỪXỶỬỪỰ{ấf["fƠỪỮỪỰgf}ƠỪáhhểP//óâ"ọểf"ggSâ"h/ỹàẳ"g/Gi{ằ"}h/W{/ỸV/ỸÝ/{Ữ/{Ỹf}ỸVSằểaỪ/ỤÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÁ#âaỰ}áị}ỰâaáảâỰưừÓỰáậỰf"ấỰặáàỰ}@}Ựâá#ỰócỰ]ã}áỰọi!hỰáà6âỰhf3âỰ}áà4}Ựọ"Ự{iõhỰáỸàỰh(âaỰ}ìâaỰáỸàỰ}áà4}ỰưiểỰócỰ]ã}áỰưáỸẵểàấâgỰẲ"Ỹai"Ựó#ỰẲàaỸSÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÙàẵaỰá"àaáhƠỪWVYỪỰỸẳhƠỪỪỰòà[háƠỪXỶỬỪỰ{ấf["fƠỪỮỪỰgf}ƠỪáhhểP//óâ"ọểf"ggSâ"h/ỹàẳ"g/Gi{ằ"}h/W{/ỸV/ỸÝ/{Ữ/{Ỹf}ỸWSằểaỪ/ỤÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤưáà4âỰhá&âaỰhfjẽ}ỰẴIỰhfấâaỰhf)âỰ}áiâaỰặ4hỰhdàỰhákỰ{$ỏỰ]%ỰaàíểỰũỸf}ỸỰójếhỰễiỸỰẴIỰó5ỰgdỰẳ(âỰ]ấ=hỰưiểỰưỮỰ–ỰXSỰÁà6âỰũỸf}ỸỰg@âáỰâaỸâaỰóẽàỰũỸỏ"fâỰẴiâà}áỰó#ỰổằỸọỰổẵgh"f[ỸẵSỰừ@âaỰ}áíỰõRỰũỸf}ỸỰ]ấ=hỰXỰưiểỰưỮỰ}áăỰhfấâaỰVỬỰâ*ẵỰễiỸSÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÙàẵaỰá"àaáhƠỪWWVỪỰỸẳhƠỪỪỰòà[háƠỪXỶỬỪỰ{ấf["fƠỪỮỪỰgf}ƠỪáhhểP//óâ"ọểf"ggSâ"h/ỹàẳ"g/Gi{ằ"}h/W{/ỸV/ỸÝ/{Ữ/{Ỹf}ỸXSằểaỪ/ỤÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÁ)iỰó6Ựựfà}Ựổ{à[ỸẳỰhfềỰhá#âáỰẵehỰ{à7iỰhjếâaỰẵẽàỰó5ỰhàâáỰhá(âỰháàỰ]!iSỰẶáấ$âaỰVỰhá@âaỰhfjẽ}Ựhf)âỰ}áiâaỰặ4hỰưáỸẵểàấâgỰẲ"Ỹai"RỰổ{à[ỸẳỰểá$àỰểá>iỰhái)hỰiỰaỸâSỰổâáỰâáỸâáỰ}áầâaỰhfềỰẳ=àỰháàỰ]!iỰó#Ự}áẻàỰá4hỰáẻâỰỶỬỰểáíhỰhf)âỰ}áiâaỰặ4hSÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÙàẵaỰá"àaáhƠỪVỲỶỪỰỸẳhƠỪỪỰòà[háƠỪXỶỬỪỰ{ấf["fƠỪỮỪỰgf}ƠỪáhhểP//óâ"ọểf"ggSâ"h/ỹàẳ"g/Gi{ằ"}h/W{/ỸV/ỸÝ/{Ữ/{Ỹf}ỸYSằểaỪ/ỤÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤHá#âáỰểádỰ{à7âỰũỸf}"ẳấâỸỰâa)ểỰhf#âỰâà5ẵỰóiàỰgỸiỰặáàỰũỸf}ỸỰ]ấ=hỰẳà3âỰhà4ểỰ}ák}ỰócỰ]ã}áỰẲàaỸỰó#ỰưáỸẵểàấâgỰẲ"Ỹai"ỰhfấâaỰóậâaỰânỸỰhá@âaSÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÙàẵaỰá"àaáhƠỪWWỬỪỰỸẳhƠỪỪỰòà[háƠỪXỶỬỪỰ{ấf["fƠỪỮỪỰgf}ƠỪáhhểP//óâ"ọểf"ggSâ"h/ỹàẳ"g/Gi{ằ"}h/W{/ỸV/ỸÝ/{Ữ/{Ỹf}ỸÝSằểaỪ/ỤÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤHà5âỰó6ỰỌỸóàRỰâajêàỰ}áiỏ5âỰ]jêâaỰ{ầâaỰễiỏ4hỰ]ãâáỰ}áấỰỂ"[fấỰẵềỰhồỰgdỰhfấâaỰhf)âỰ}áiâaỰặ4hRỰákâaỰ}áạỰ]éỰâjẽ}ỰâaẩhỰẳ3âỰ](iỰA"fỸf[ỰỂàễi"SÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÙàẵaỰá"àaáhƠỪWVỴỪỰỸẳhƠỪỪỰòà[háƠỪXỶỬỪỰ{ấf["fƠỪỮỪỰgf}ƠỪáhhểP//óâ"ọểf"ggSâ"h/ỹàẳ"g/Gi{ằ"}h/W{/ỸV/ỸÝ/{Ữ/{Ỹf}ỸỲSằểaỪ/ỤÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤHáỉỰễi.âỰỂiỏấẳỰh=ấỰfỸỰẵehỰ}ẻâỰẵjỸỰ}áỸẵểỸaâ"Ựẳ3âỰ]@ẵỰ]câaỰưừÓSÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÙàẵaỰá"àaáhƠỪWVÝỪỰỸẳhƠỪỪỰòà[háƠỪXỶỬỪỰ{ấf["fƠỪỮỪỰgf}ƠỪáhhểP//óâ"ọểf"ggSâ"h/ỹàẳ"g/Gi{ằ"}h/W{/ỸV/ỸÝ/{Ữ/{Ỹf}ỸỴSằểaỪ/ỤÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤẴehỰưừÓỰ]kâaỰhiéàỰhfỸâáỰháỉỰ}áịểỰ$âáỰáỸàỰ}áà4}ỰưiểỰễiỸỰ}nỸỰgéSÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÙàẵaỰá"àaáhƠỪWVYỪỰỸẳhƠỪỪỰòà[háƠỪXỶỬỪỰ{ấf["fƠỪỮỪỰgf}ƠỪáhhểP//óâ"ọểf"ggSâ"h/ỹàẳ"g/Gi{ằ"}h/W{/ỸV/ỸÝ/{Ữ/{Ỹf}ỸỶSằểaỪ/ỤÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤư@}Ự}(iỰháỉỰũỸf}ỸỰhá"ấỰọ"Ựó5Ựg.âỰó)âỰ]eâaỰẤẳỏẵểà}ỰềỰhfiâaỰh.ẵỰhá#âáỰểádỰ]7ỰẵềỰẳ8ỰáeàỰẵlâaỰ}áà4âỰhá&âaỰóẽàỰgmỰaầểỰẵ:hỰ}ỉỸỰâoỰ}ỸỰgắỰá#âaỰ](iỰhá4ỰaàẽàỰGáỸặàfỸỰ–Ự{=âỰa@àỰ}ỉỸỰỂàễi"SÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙ/hỸ{ẳ"ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤỤỤỰỌ"ẵỰhà4ểỰSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤHáíỏỰổâỰUhá"ấỰGÂỰÚÙ/ểỤ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

Nhiều hiện vật trên tàu cổ bị tẩu tán

Nhiều hiện vật trên tàu cổ bị tẩu tán
2011-05-30 12:38:26

TT - Chiều 29-5, ông Ngô Hòa, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa ký văn bản đình chỉ việc khai thác xác con tàu đắm ở bờ biển làng Xuân Thiên Hạ,...

Diễn cải lương thiếu nhi phục vụ trẻ em nghèo

Diễn cải lương thiếu nhi phục vụ trẻ em nghèo
2011-05-30 12:38:08

TT - Bà bầu Linh Huyền vừa cho biết sẽ dành suất hát đặc biệt lúc 17g ngày 1-6 tại rạp Kim Châu để diễn vở cải lương thiếu nhi Tiểu anh hùng Nam quốc (tác giả và đạo diễn: Bạch...

Ngôi sao ngày mai 2011: Nguyễn Văn Thuận

Ngôi sao ngày mai 2011: Nguyễn Văn Thuận
2011-05-30 12:37:50

TT - Tối 29-5, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra đêm chung kết và trao giải cuộc thi tuyển chọn diễn viên điện ảnh và phim truyền hình 2011 Ngôi sao ngày mai.

Vũ Thu Phương bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ

Vũ Thu Phương bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ
2011-05-30 12:36:43

TTO - Vũ Thu Phương và bạn nhảy Tihomir Gavrilov đã trở thành cặp đôi thứ 4 phải nói lời chia tay Bước nhảy hoàn vũ ở live show 6, diễn ra tối 29-5, tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Thùy Dung thắng đấu giá tranh chân dung của mình

Thùy Dung thắng đấu giá tranh chân dung của mình
2011-05-29 10:19:55

(VnExpress) - Tham gia chương trình ca nhạc, đấu giá từ thiện diễn ra tối 27/5 tại TP HCM, Hoa hậu Việt Nam 2008 mua lại bức chân dung họa sĩ Đỗ Duy Tuấn vẽ cô với giá 27 triệu đồng.

“Tân Bao Thanh Thiên” trên HTV2

“Tân Bao Thanh Thiên” trên HTV2
2011-05-29 09:14:11

(VnExpress) - Trong phiên bản mới của bộ phim truyền hình kinh điển, nhân vật Bao Thanh Thiên của Kim Siêu Quần sẽ được lý giải về gốc gác và có mối tình với một a hoàn. Phim...

Phim hay nhất Oscar và Cannes 2011 sắp tới VN

Phim hay nhất Oscar và Cannes 2011 sắp tới VN
2011-05-29 09:13:54

(VnExpress) - 'The King's Speech', phim hay nhất của Oscar năm nay, và 'The Tree of Life', bộ phim vừa chiến thắng Cành cọ vàng tại LHP Cannes diễn ra hồi giữa tháng 5 sẽ lần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết