Cập nhật:  GMT+7
ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2c2w73hu5Phu4nDiuG7hOG7j+G7iXThu7N2xILhu4lK4but4buJSkThu7Phu4nDueG7keG7s+G7icO6SUPEgnlmL8O9amdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurrDneG7peG7j8O64buLZ+G7gzM24buF4buJLeG7iSZ5w7RN4buJai/Dsi9rxKlqw7Phur/hu4nhu4Dhu5Hhu7Phu4l04buZ4buz4buJ4buA4buXw4Phu4lV4buI4buP4buJNuG7hMSCeeG6v+G7iVThu4/EguG7ieG6vOG7huG7k8SC4buJ4bqiTuG7iSTDveG7huG7iXThu5Phuq7hu4nhu4DhuqzEguG7iXThu7N2xILhu4nDueG7k+G6ruG7ieG7g1QzJeG7iSRUNlTDmeG7heG7iVXhuqzEguG7iVXhurThu4nhurrDveG6puG7s+G7icO9ReG6uuG7iUpE4buz4buJw5nhuqzEguG7iVThu7Phu6vEguG7ieG6usO94bq2xIJ54buJVeG7iOG7j+G7iTbhu4TEgnnhu4lKw7Thu4l1w73hu7XEgsO94buJ4bq84buGTeG7rcSC4buJ4buAw73hu7nhu4nhu4DDiuG7ocSC4buJVeG7iOG7j+G7iTbhu4TEgnnhu4nhu4Dhu7Phu7HEguG7icO9w7TEgsO94buJ4buAw73hu5Phu4lq4buJdcO14buJ4buAw7124buJw4rhu4Thu4/hu4l04buzdsSC4buJ4buDSuG7tXXDveG7heG7iXXhurDhu4nhu4DDiuG6ssSCeeG7ieG6oklFxIJ54buJ4bqgw73huq7hu5PEgnnhu4nDs8Sp4buJ4bqgeeG7iUrhu63hu4lKROG7s+G7icO54buR4buz4buJw7pJQ8SCeeG7gWYv4bq6Z2bhu4Dhu4904bqi4bul4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vDg+G7j8OKeeG7s8SC4bq9a+G6ukzhu4nhu4/hu4bhu4Dhuq7hu4tnZuG7gMOKZ2bhu4DDumdm4buzw4N54buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdeG7gXThu4/huq7hurzhu4bhu4/Egnnhu4DDiuG7s+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4vasOzbGovbcOyw7pram/EqWxua+G7gGpra8Oz4buNa+G6omrhu4HDgOG6unnhu4vhu4kvZ2Yv4buAw7pnZi/hu4DDimdm4buAw4pnZuG7gMO6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnNsO94buT4buJdcO14buJ4buAw7124buJw4rhu4Thu4/hu4lK4but4buJdOG7s3bEgmYv4bq6Z2Yv4buAw7pnZi/hu4DDimdmL+G7gOG7j3ThuqLhu6VnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2c2w73hu6Xhuq7hu4nDueG6sOG6v+G7ieG6vuG7j+G7huG7ieG6oMO94buz4buJxILDvXHEguG7icO5SUV14buJ4buA4buzxILhu4l0w7Xhuq7hu4l1R+G7j+G7icSCeUnhu4nDuuG7n8SC4buJNsOKcMSC4buJ4bq34buVxILhu4kl4bquxIJ54buJw4nhu4nhuqDDveG7huG7ieG6usO94bqm4buJ4buOxILhu4nDneG6tuG7j+G7iWrhu4nhu4Phu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4lV4buI4buP4buJNuG7hMSCeeG6v+G7icO94buGTeG7r8SC4buJ4bq3w4HEgsO94buJJeG7s8SCw73hu4Xhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7ieG6oMO94buz4buJw7nhu4/Egnnhu4nDvcO0xILDveG7icSCecO94but4buJ4bqiSUThu7Phu4l5w73FqeG7icOJ4buJSuG7hMSCeeG7iXThu7N2xILhu4lV4buI4buP4buJNuG7hMSCeeG7iXXDtXXDveG7iXTEkOG7ieG6oMO94bqu4buTxIJ54buJa+G7icO94buT4buz4buJ4bqiTuG7icO54buZ4buJSuG6pOG7ieG7gOG7t8SCw73hu4l04buX4buA4buJw7lJRXXhu4nDg+G6qOG7gOG7iXXhuq7EguG7iUrhu7V1w73hu4nhurzhu4ZO4buJw73hu7Phu7HDg+G7iXXhurDhu4l1w73hu7Phu63hu4bhu4nDusO04buz4buJamvEqeG7iXXDg+G6v+G7iXXDveG7s+G7reG7huG7icSCeeG7j8SCeeG7iWrEqcSp4buJdcOD4bq/4buJ4buAw4rhurLEgnnhu4nhuqJJRcSCeeG7ieG6oMO94bqu4buTxIJ54buJw7PEqeG7ieG6oHnhu4Hhu4lUMyXhu4kkVDZUw5nhu4lV4bqsxILhu4lV4bq04buJw7nhu5nhu4nhurrDveG6puG7s+G7icO9ReG6uuG7iXXhu4TEgnnhu4nDmeG6rMSC4buJdOG7s+G7q8SC4buJ4bq6w73hurbEgnnhu4lV4buI4buP4buJNuG7hMSCeeG7iUrDtOG7iXXDveG7tcSCw73hu4nhurzhu4ZN4butxILhu4nDueG7ueG7j+G7ieG6usO9SUPEgnnhu4nhuqJx4bq64buJdOG7s+G7q8SC4buJdOG7k8SC4buJ4buA4buz4bux4bq64buJxILDvXHEguG6v+G7iXnhu5fEguG7ieG7gMO9xrDhu4nDueG7ucSCw73hu4nDuuG7j8SCw73hu4lKw7Thu4nhu4DDveG7k+G7iUrhu63hu4nhuqLhu5Hhu7Phu4l04buzdsSC4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2coxIJ54buJJnnhu4ZNd8SC4buJ4bq34buVxILhu4nDneG6tuG7j+G6v+G7iVnhu7PDtcOD4buJw7nhuqZ14buJVDMl4buJJFQ2VMOZ4buJVeG6rMSC4buJVeG6tOG7iXXDveG6ruG7iXThu7Phu7Hhu4Dhur3hu4k2w73hu6Xhuq7hu4lV4bqkxIJ54buJSUR14buJVeG7sjbhu6Q14bq/4buJSuG7tXXDveG7ieG6osO04buJ4bqiw7Thu4lq4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4lu4buJ4bqi4bquw7Thu7Phu4nDiuG7hOG7j+G7iXThu7N2xILhu4nhu4DDveG7huG6qHXhu4nEgsO94bqww4Phu4lqVOG6v+G7icSCw73hurDDg+G7icSCeeG7hk3hu4l14buh4bq64buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nDuuG7j8SCw73hu4nhur7DtXXDveG7iXXDtXXhu4nhuqLhuq7DtOG7s+G7iXThu7nhu4nDueG7peG7icO64bqy4buP4buJ4buA4buGTeG7r+G7gOG7iXXDvUfEgnnhur/hu4nEgnnDveG7s+G7q8OD4buJdeG7ocOD4buJw4PhurLhu7Phu4nDvcO0xILDveG7iUrhu7Phu4nDucO1xILDveG7iXThu5fhu4Dhur/hu4l54buz4bux4buA4buJ4buAw73hu7nhu4Dhur/hu4nDg+G7huG7j+G7iXTDtcSC4bq/4buJdXDEguG7icO5SUV14buJdOG7k+G6ruG7iUrhu6/hu4Hhu4lV4bqw4buJ4buAw7124buJxILhurDhu7Phu4nDueG7n03hu4nhuqLDtOG7icOD4bqo4buA4buJw73DtMSCw73hu4nDueG6qMSCeeG7icO5xanhurrhur/hu4lO4buJ4buAw73DjXXhu4l14buP4bqu4buJdUfhu4/hu4nEgnlJ4buJw7rhu5/EguG7ieG7gMOK4bquxIJ54buJSuG7s+G7r3Xhu4l04buT4bqu4buJSuG7r+G7iXXDtXXhu4nhuqLhuq7DtOG7s+G7icO54bqoxIJ54buJSnHhu4Dhu4nDveG6ruG7j8SCeeG7icO64buZ4buJ4bq84buGTuG7icO94buz4buxw4Phur/hu4l1cMSC4buJw7lJRXXhu4nhuqDDveG7hk3hu7HEguG7ieG6oMO94bu1dcO94buJSsO04buJxILDveG7n8SC4buJw4rhuqjEgnnhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZyjEgnnhu4nDneG6tuG7j+G7iXXDveG6ruG7iXThu7Phu7Hhu4Dhu4nhu4DDveG7q8OD4bq94buJNOG7hOG7j+G7iXThu7N2xILhu4l14bq2xILhu4nDuUlFdeG7iUzhu6XDg+G7icSCw71J4buJ4bqiw7Thu4nDg+G6qOG7gOG7ieG6vsON4buJeeG7s+G7k+G7icOD4bqk4buz4buJ4buAw4pJxJDEgnnhur/hu4nDg+G6qOG7gOG7ieG6ouG6rsO04buz4buJ4bq+4buzxILDveG7iUpx4buA4buJdcO9QeG7ieG7gMO94bu54buJw7l24buJxILDvXHEguG7iXThu7Phu7Hhu4Dhu4nhur7DjXXhu4nhuqDDveG6rsaw4buJdUfhu4/hu4l1w7V14buJw73hu6/hu4nhur7hu7PEgsO94buJ4buAw73DteG7s+G7iXThu7N2xILhu4Hhu4k2w4zhu4nDuXDhu4bhu4nEguG7lcOD4buJw7nhu7HEguG7icSC4buPTeG7iVQzJeG7iSRUNlTDmeG7iVXhuqzEguG7iVXhurThu4nDueG7meG7ieG7gOG7s+G7seG6uuG7icSCw71xxILhu4lKw7Thu4nhu4DDveG7k+G7ieG7gMOKw4nhu4nhuqLhu5Hhu7Phu4l04buzdsSC4buJw7Lhu4l1w7Xhu4nhu4DDvXbhu4nDiuG7hOG7j+G7geG7icOZ4bufTeG7ieG6osO04buJw4Phuqjhu4Dhu4nhu4Dhu7XEguG7icO94buz4buv4buG4buJdcO94bqu4buJ4buAw73hu6FN4buJSuG7hMSCeeG7iXThu7N2xILhu4kz4buG4buTxIJ54buJNsOK4bu54buJw7nhu4/Egnnhu4nhurrDvUZ14buJw73huqzhu7Phu4nhu4Dhuqbhu4Dhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZzbDvUZ14buJM+G7hk3hu6vEgmYv4bq6Zw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kiểm tra quy trình nuôi tôm công nghệ cao

Kiểm tra quy trình nuôi tôm công nghệ cao
2017-07-31 21:24:50

(QT) - Chi cục Thủy sản tỉnh vừa tiến hành kiểm tra quy trình nuôi tôm công nghệ cao tại Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam- chi nhánh tại tỉnh Quảng Trị.

Việc phát triển cây hồ tiêu còn thiếu bền vững

Việc phát triển cây hồ tiêu còn thiếu bền vững
2017-07-31 21:17:59

(QT) - Những năm gần đây, do ảnh hưởng của hạn hán và dịch bệnh, diện tích hồ tiêu của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng giảm mạnh dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Trước...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết