Cập nhật:  GMT+7
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r2tIxq/hu7Phurzhu67huq7hu7PDlMSoV1NL4buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jFqeG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7muG7s0BX4bqu4buz4bu24bq24buzw5Thuq4j4butL0rhu7fhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmeG6t+G7gOG6rsOKw73hu69kSuG7tMOUxKjhu7PDlMSo4bq2I+G7s8OU4bq2I8Wp4buz4buMSkvhu7PDleG7sOG6ruG7s0Dhu6hDw5Thu7Phur7huq7DlMSo4buz4bu2ScWp4buz4bq+4buiw5TEqOG7s+G6uuG6tuG7kOG7s+G7mUPDlOG7s+G6q0tJ4buoxanhu7Phu4vhuq7hu7Phuqvhu5rhu7Phur7huq7DlMSo4buzSuG7nEvhu7NK4bq04buzSuG7kOG6tsOU4buzxq9K4bq2w5RK4buzw5Thu5zGr+G7s8OUSuG7tMOUxKjhu7Phurzhu5rDlMSo4buz4bu2S8ON4bq84buz4bq84buYw5Thu7Phu47hurJL4buz4bq84buu4bqu4buzw5ThuqTDleG7s+G6vFbhu7Phur7DjOG7s+G6vuG7ksOU4buzw5Xhu57Gr+G7s+G6vOG6sEvhu7NrSMav4buzxq9KRcav4buzRMOV4buz4bqww5nFqeG7s+G7tuG7qEvhu7PGr1dRS8aw4buzZOG6pMOV4buzw5VSS8Wp4buzw5TEqFdTS+G7s+G7mUPDlOG7s+G6q0tJ4buoxanhu7Phu4vhuq7hu7Phuqvhu5rhu7NEw5nhu7Phu67hu7PDlEpLSeG7qOG7s+G7jCThu7Phu7bhu5TDlMSo4buzxq/hu5zGr+G7s+G7juG6tsOUSuG7s+G7tknhu7PDleG7nsav4buzw5Xhu7Dhuq7hu7PDleG6tsOUxKjhu7Phurrhu55L4buzxq9K4buo4buz4bu24bq24buz4bq64bq0w5Thu7Phu47hurbDlMSo4buzRMOV4buzw5Thu5DFqeG7s0rhurLDlErhu7PDmUrhu6rhurzGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4but4bq64buvZMSo4bq2I+G7s2tIxq/hu7Phurzhu67huq7hu7PDlMSoV1NL4buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jFqeG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7muG7s+G7rS/hurrhu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2TEqErDjeG7s8OUSkPDlOG7s1fhu6jhu7PGr+G7quG7s+G6q+G7puG6riPhu7NqWOG6vMWp4buzw4pDw5Thu7PGr+G7nuG6vOG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7msWp4buzVeG7s0DDguG7s2vhurbhu7PEqeG7rMav4buz4burSuG7qCPDjcOU4buzNeG6ruG7jOG7puG7msOUxKjhu7Hhu7PhurxKS+G6ruG7s8Wo4buExanhu7NrSMav4buz4bq84bug4buzxq/hu6bhu6gjScOU4buz4bq84buu4bqu4buz4bq+4buiw5TEqOG7s+G6uuG6tuG7kOG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7muG7s8So4buUS+G7s+G7juG6tuG7szLhu6rDlOG7sz964bquxrDhu7M1QyPhu7Phu47hurbhu7PDleG7nsav4buzw5TEqEpL4buz4buO4buK4buzxajhuq7hu6jhu7Phu4xKS+G7s8avSuG7qOG7s0rhu5DhurLhurxK4buzw5Xhu7Dhuq7hu7PDleG6tsOUxKjFqeG7s8OUxKhXU0vhu7Phu4vhuq7hu7Phuqvhu5rhu7PGr+G7oOG7s+G6vEpY4bq84buz4bq84buqw5TEqOG7s8avRMav4buzw5RLR8OU4buz4bur4bqrQ+G7puG7jkPDlOG7s+G6vOG7qMOV4buQLVfDlMOU4buQ4buzP3rhuq7hu7Hhu7Phur7DjOG7s8avS+G7isOU4buzw5ThuqTDleG7s+G6vFbFqeG7s+G6vuG7ksOU4buzw5ThuqTDleG7s8OVUkvGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s8OD4bu14bu1w5lA4bun4buzSuG7gEvEqErGr+G7peG7s+G6oOG7ucOBw5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8xrDhurrhuq7hu5Dhu6Thu6jhuq7DlMSoxq/hu6ZLxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7uUHhu7VBL+G7t+G7t8OBw4rDgOG7ueG7t+G7t+G7tcOA4bqgxq/EgsOA4bu1w4Dhu47hu7kt4bu2S8OUSi3hu5DDlMSo4bq64bquw5Thuq7hu7lBw4HDgMaww5LDmcSow73hu7Phuq7hu47Gr3LDvWtIxq/hu7Phurzhu67huq7hu7PDlMSoV1NL4buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jFqeG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7muG7s0BX4bqu4buz4bu24bq24buzw5Thuq4jw73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73Dg+G7teG7tcO94buzSuG7gEvEqErGr3LDveG6oOG7ucOBw73hu7Mv4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buv4bqxS+G6ruG7s+G6vk3DlErhu7Phu5rDlMSo4buz4bq34buQ4bq2w5TEqOG7szLhuq7hu7Nk4bqwxanhu7PDikPDlOG7s8av4bue4bq84buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jhu7PhurxK4buow4nDlOG7s+G6uk7hu7NK4buQ4bqu4buz4bq8SuG7kOG7s8OUxKjhurYj4buza0jGr+G7sy3hu7Muw5RK4bul4buzZMaw4buZ4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69kxKhXU0vhu7Phu4vhuq7hu7Phuqvhu5rhu7Phu4xK4buaw5TEqOG7s+G6vOG7kuG7s8av4bus4bq84buzQOG7msOUxKjhu7Phur5Exq/hu7Phur7EkOG7qOG7s8OU4bqkw5Xhu7PDlEpX4buzw5TEqFdTS+G7s+G6q0vDlErGsOG7s2vhu6bhu5DDlMSo4buzw5TEqOG6tiPhu7NrSMavxanhu7PDlMSoV1NL4buz4buL4bqu4buz4bqr4bua4buz4bumRMav4buz4bq84buQS+G7s8av4bum4buUw5TEqOG7s8OUxKjhurYj4buzxq9Exq/hu7PDlEtHw5Thu7PGr0rDjOG7s0pLw43DlOG7s0pLSOG7qOG7s8OUxKhKw5Phuq7hu7Phu7ZSS+G7s+G6uuG7nOG7s8OV4buCxanhu7Phuq7DlErhu7PhurxKTuG7s+G7gMOV4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buzw5Xhu5xL4buz4buk4buo4bquw5Thu7NKw43hu7Phu7ZJ4buz4bqrSlFLLeG7szPhu6jhu7Na4bqu4buz4burw5Thu55LLeG7s8OUxKjhu5DhurJL4buxxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2vhu6ZXUuG6vOG7s+G7juG7iuG7s+G6vOG7qsOUxKjFqeG7s+G6ukfDlOG7s8OZSkzhuq7hu7PDlErhurbhu7PDlMSo4buQ4bqyS+G7s+G6vErhu67hu7Phur7hu57DlMSo4buz4bq8SuG7qMOJw5Thu7PhurpO4buzxq/hu6ZXUuG6vOG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7PGr0pY4buzw5Xhu6jhu5zDlOG7s8OV4bquw5TEqOG7s8Wo4bquw5TEqOG7s8OUSuG6tuG7s8OU4bueS+G7s8So4buiw5Xhu7Phu7fhu7Ut4buz4bu54bu14buz4bucw5TEqOG7s+G6vFHDleG7s+G7juG6rsOVxanhu7PDleG7nsav4buzw5VDw5Xhu7NA4buaS8Wp4buzw5Xhu57Gr+G7s+G6vOG7kMOU4buzxKjhurbhu7Phu47hu6jhu57hurzFqeG7s8OV4buexq/hu7PhurrEkOG7qOG7s+G7pldU4buo4buzw5RE4buoxanhu7PGr0TDleG7s3rhu4DDlMSo4buz4bur4bu24bq0S+G7s8avSuG7oOG7s+G6vMOJw5Xhu7HFqeG7s8SoS+G6ruG7s+G6vk3DlErhu7Phu4xK4bqw4buzxKhL4bq04buz4bq84buYw5Thu7PDleG6rsOUxKjhu7PEqOG7sEvhu7PEqOG6suG7kOG7s8OUSMOZxanhu7Phur5FI+G7s8OU4bqmw5nhu7PEqOG7sEvhu7PhurrhuqzDlMSo4buzxq9Ew5Xhu7N64buAw5TEqOG7s8OK4bq2S+G7s0pRw5Thu7Phu7bhurbhu7PDlEpLSeG7qOG7s0pRw5TGsOG7szJHw5Thu7PDlErhurbhu7PDlOG7nkvhu7Phur7hurDDmeG7s+G7juG6skvhu7PhurrhuqzDlMSo4buzxq9LScOUxanhu7PhurzhurDhu7NK4buQ4bqo4bq84buzxq9KTsav4buz4bq84buS4buzxKhL4bqw4buzxq/hu6ZO4buzxq9XUcOUxKjhu7Phur5XUcOUxKjGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvNUtJ4buo4buz4bq+4bqo4bq84buz4bq6S8ONxq/hu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PDlMSoSkvhu7PGr0pY4bq84buz4buO4buK4buzxq9Exq/hu7PDlEtHw5TFqeG7s8OUSOG7qOG7s+G6rkvhu7Phur5L4buzxahSw5Xhu7PDlEpExq/hu7PGr+G7pldS4bq84buzw5XhuqjGr+G7s8av4bumU0vhu7Phu45Hw5Thu7Phu47hurbhu7Phu6ZExq/hu7Phu6Thu6g9xanhu7Phu4xKS+G7s+G6vuG7kuG7s8SoS+G6ruG7s+G6vk3DlErhu7PhurpHw5Thu7Phu4xL4bqu4buz4bq+4buSw5Thu7PDlEpFw5Thu7PDleG7nsav4buz4bq84bqw4bq8SuG7s8avSkPDlOG7s8OVRcavxanhu7NK4bquS+G7s+G6ukfDlOG7s8OUxKjhu6JL4buz4buO4bqyS+G7s+G6vErhu6rhurzhu7PDlErhuq7hu6jhu7PGr+G7kOG6tsOU4buz4buOU0vhu7NK4bquI+G7sz3hu7Phur7hu4LDmeG7s8OUSlfhu7Phurrhuq7DlErhu7PDmeG7psSbSi3hu7PhurxK4buASuG7s+G6vErhu5DDlOG7s+G7q8OV4bqyw5RK4buz4buMSuG7kOG7hC3hu7PFqEvDlErhu7PFqOG7mkvhu7HFqeG7s+G6uuG7qEvhu7PhurxDw5TGr0fhu7Mt4buzR+G6vEPDlMavxY9K4buz4bur4bu24buoS+G7s+G7tuG7hOG7sy3hu7Phur7hu5rDlMSo4buzSuG7nkvhu7HFqeG7s0Dhu6jhurxAS0fDlOG7sy3hu7MjSktHw5Thu7Phu5Dhu7Phu6vEqEvhurbhu6jhu7Phurzhu5Lhu7Mt4buz4bq6TcOUSuG7s+G6rsOU4buxxanhu7PDleG7kOG7kMOUxKjhu7PGr+G7qOG7puG7qsOUxKjhu7Mt4buz4bq+4buqw5TEqMOZUVFK4buz4burw5RK4bq24buzxq/hu5Dhu7Mt4buzw5lK4buYw5TEqOG7s+G7jErhurDhurxK4buz4bum4buew5TEqOG7scWp4buzw5lRUUrhu7PhurxD4bumw5Thuq4t4buzSuG6rsOZQ8OUw5Thu5zhu7Phu6vhur5XU8OUxKjhu7Phu6bhu57DlMSo4buzLeG7s+G6vkvhu7NA4bqu4buxxanhu7PDleG7qErhu7PDmUPGr+G7s+G6ruG7pkPDleG7s+G6ruG7juG7kuG7sy3hu7PDleG7qErhu7PDmeG7kuG7s+G6ruG6vMWP4bukxajhu7Phuq7hurxKS+G7qOG7s+G7q8OV4buexq/hu7PDiuG6ruG7s8OV4buexq/hu7PGr0pOxq/hu7Mt4buz4bu24buoS+G7s+G6uuG7qOG7osOU4buz4bq84buS4buzw5RK4bqu4buo4bux4oCm4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu68y4buqw5Thu7M/euG6ruG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OUxKhXU0vhu7Phu4vhuq7hu7Phuqvhu5rhu7Phurzhu5Lhu7NK4bquS+G7s+G7juG7kOG6skvFqeG7szLhu6rDlOG7sz964bquLeG6q+G6pMOU4buz4burxq9Ixq/hu7PDlOG7tOG7scWp4buzMuG7qsOU4buzP3rhuq4t4bqrxY/Fj8OUSuG7s+G7q8avSMav4buzw5Thuq7DleG7scaw4buzP3rhuq4t4bqrxY/Fj8OUSuG7s+G7juG6tuG7s+G6vETDmeG7s+G6vuG7nuG7s+G6vOG6ruG7kOG7s8OUSkTGr+G7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OUxKhXU0vhu7Phu4vhuq7hu7Phuqvhu5rFqeG7s8av4buwI+G7s8avSuG7gOG7kOG7s+G7jErhurThu7PDlOG6pMOUxKjhu7Phu4xLw5RK4buzxq9I4buz4bq84buu4bqu4buz4bq84bqw4bq84buzxKhL4bqu4buz4bq+TcOUSuG7s+G7tuG6tuG7s8OK4buYw5TEqOG7s0rhu5TFqeG7s8OUSlfDlMSo4buz4bq+w4Lhu7Phu47hurbhu7M/euG6ri3huqvFj8WPw5RK4buzxq9Exq/hu7PDlEpLR8OU4buz4buk4buoI+G7s8OV4bua4buz4buOUsOU4buzSlHDlMWp4buzw5TEqEpL4buzxq9KWOG6vOG7s+G7juG7iuG7s+G7puG7nsOUxKjFqeG7s8OUSktJ4buo4buz4bu24bq24buzxahD4buo4buzSlHDlMWp4buz4buOV1TDlMSo4buz4buMSuG6sOG6vErhu7PGr0rhuq7DleG7s8OKw53hu7PDlMSo4bquw5TEqOG7s8avxJDDleG7s2Lhu4rhu7NK4bueS+G7sz/hu6ZLR+G7qOG7s8OZS0vDlMSo4buz4bur4buO4buK4buz4bq64buc4bq84buzw5XhurThu7HigKbhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2TEqErDjeG7s8OUSkPDlOG7s1fhu6jhu7PGr+G7quG7s+G6q+G7puG6riPhu7NqWOG6vOG7s+G6vErhu5Dhu7PhurpLSMav4buzxq9KR8OVxanhu7PDmUrhu5DDlMSo4buzxq/hu6zhurzhu7Phur7hu5LDlOG7s2tIxq/hu7Phurzhu6Dhu7PGr+G7puG7qCNJw5Thu7Phurzhu67huq7hu7PDlMSoV1NL4buz4buL4bqu4buz4bqr4bua4buz4bu24bq24buzw5TEqFdTS+G7s+G7mUPDlOG7s+G6q0tJ4buo4buzxq9XUcOUxKjhu7Phur7hu6LDlMSo4buzw5RK4bqu4buoxanhu7PhurxKT+G7s+G6vOG7kuG7s+G7jErhurDhurzhu7PDlErhuq7hu6jhu7NV4buz4bq8SlDhu7PDlMSoV1NL4buz4buL4bqu4buz4bqr4bua4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buz4buO4buK4buzxq9Exq/hu7PDlEtHw5Thu7PGr0pN4buzSuG6rkvhu7PhurpHw5Thu7PDlOG7nkvhu7PDlMSo4buQ4bqyS+G7s8avSuG6pMOV4buzw5RK4bqu4buo4buz4bq84buS4buzxq/huqjDlMSo4buz4bu2Rcav4buzw5lKw4nDleG7s+G7tuG6tuG7s+G6vOG7kuG7s8SoS+G6sOG7s8av4bumTuG7s8avV1HDlMSo4buz4bq+V1HDlMSoxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzPhu7DDlMSo4buz4bq8Skvhuq7hu7PFqOG7hOG7s+G7tlJL4buz4bq8Q+G7qOG7s+G6vErhu6gjw43DlOG7s+G6vuG7ksOU4buza0jGr+G7s+G6vOG7oOG7s8av4bum4buoI0nDlMWp4buz4buAw5Xhu7Phurfhu6Lhu7NrSk7hu7NrSuG7kOG6rsWp4buz4bu34bqi4buzxq/hu6jhu6BLxanhu7PDikPDlOG7s8av4bue4bq84buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jFqeG7s1Xhu7NAw4Lhu7PhurdXUsOUxKjhu7NiS8OUSuG7s+G7q0rhu6gjw43DlOG7s+G6t1dSw5TEqOG7s+G6t+G7kuG6ruG7seG7s+G6vErhu5Dhu7PhurpLSMavxanhu7PDlOG7hsav4buz4bq+4bue4bq84buz4bq+4bqw4buQ4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buzxq9Ixq/hu7Phurzhu67huq7hu7Phur7hu6LDlMSo4buz4bq64bq24buQ4buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jhu7PDlMSo4buQ4bq2S+G7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G7juG7kOG6skvhu7PGr0rDneG6vOG7s8OZSsOJw5Xhu7PGr0rhu5rDlMSo4buzxq9KV1PDlMSo4buzw5RKV+G7s8avSk7Gr8Wp4buz4bq84bqw4buzxq9KTeG7s+G6vOG7kuG7s8avSkfDleG7s+G7juG7kOG6skvhu7PhurrhurDDlErhu7PEqEvEkCPhu7Phur7hu4DDlMWp4buz4bq84buYw5Thu7PEqOG7lEvhu7Phu47hurbhu7M/I1FKxrDhu7M/I1FK4buz4buO4bq24buz4buO4buQ4bqyS+G7s+G6uuG6sMOUSuG7s+G6vOG7kuG7s8OV4bq24buo4buz4bq+4buAw5TFqeG7s0pNw5RK4buzw4rhurLDlMSo4buz4buMS8OM4buo4buzw5RKV+G7s+G6uuG6sMOUSuG7s8SoS8SQI8Wp4buz4bq+V1Thurzhu7Phu6bhuqbhurzhu7Phu7ZZw5TEqOG7s+G7jkfDlOG7s+G6uknhu7PDleG6qMav4buz4bu24bq24buz4bq8Sk/hu7Phu4xK4bqw4bq8SuG7s+G7pOG7qD3hu7PDlVJL4buz4bq+V1Thurzhu7PDlVNLxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2TEqOG7kOG6tkvhu7M/I1FKxanhu7PDlMSoV1NL4buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jhu7Phurzhu5jDlOG7s+G7juG6tsOV4buzxq9KR8OV4buz4bq64bqww5RK4buz4bq+4buYw5Thu7Phu6vhurrhurDDlErhu7PGr+G7hsav4buxxanhu7PhurrhurDDlErhu7PGr+G6rkvhu7PGr+G7pkPhu6jFqeG7s+G6uuG6sMOUSuG7s+G7juG6rsOV4buz4bq+w4zhu7PhuqTDlOG7s+G7tuG6tuG7kOG7s8OKTsOZ4buza0jGr8aw4buza0rhu4Dhu5Dhu7Phu6Thu6jhuq7DlOG7s8OUS8ONw5Xhu7PGr1nhu7PGr+G7pldS4bq84buz4bq+SMOU4buzw5Thuq4j4buz4bq84buu4bqu4buzw5TEqFdTS+G7s+G7mUPDlOG7s+G6q0tJ4buoxanhu7PhurrhurDDlErhu7PhurxKV8OUxKjhu7Phurzhu5Lhu7PGr0rDjOG7s0zGr8Wp4buzw5RKV8OUxKjhu7PhurrhurDDlErhu7Phur7hu5jDlOG7s8avSk3hu7PDmUrhurRL4buzw5RKS0nhu6jGsOG7s2TEqOG6tiPhu7NrSMav4buz4bq8WOG7s+G7tuG7qEvhu7Phu7bhu4Thu7PDlEpX4buz4bu2RSPFqeG7s+G7jOG7huG7kOG7s8OK4bq2S+G7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8OB4buzw5TEqOG6tiPhu6Xhu7Phu7nhu7PDlMSo4bq2I+G7s+G6vOG7qOG7nEvhu7PDlOG6pMOV4buz4bu24bq24buz4bu54buzw5TEqOG6tiPhu7Phur7EkOG7qOG7s8OU4bqkw5XGsOG7s2RK4bu0w5TEqOG7s8OUxKjhurYj4buzw5ThurYjxanhu7NA4buSw5Xhu7PEqEtJw5TEqOG7s8avSuG6pMOV4buz4bq8SuG7quG6vOG7s8avSMav4buz4buO4bq4w5Thu7PDlErhuq7hu6jFqeG7s8Wo4bqu4buo4buz4bq+4buS4buzw5VSS+G7s+G6vkvhu7PFqOG6rsOUxKjhu7PhurzhurDhurzhu7Phu47hurbDlMSo4buz4buMSuG6sOG6vMWp4buzQMOC4buz4buMSuG6sOG6vOG7s+G6vsOM4buz4bq8SuG7quG6vOG7s2tIxq/hu7Phur7EkOG7qOG7s8OU4bqkw5XGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4but4bq64buvM8SQw5Thu7Phur5XVOG6vOG7s8OZSuG7rOG6vOG7s8OKw53DlMSoxanhu7Phu45X4buo4buzxq/hu6bhu6gjScOU4buz4butL+G6uuG7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvw6rDlMSo4buz4bq34buQ4bq2w5TEqOG7szLhuq7hu7Nk4bqw4buz4burw4Phu7nhu7PGr+G7qOG7oEvhu7HFqeG7s8OKQ8OU4buzxq/hu57hurzhu7Phu5lDw5Thu7PhuqtLSeG7qOG7s8avQ8OV4buzxajDncWp4buzw5VQS+G7s+G7jsSQw5Thu7NrSMav4buz4bq+SMOUxanhu7NA4buoQ8OU4buz4bu2SeG7s+G7msOUxKjhu7Phur5XVOG6vOG7s+G6vOG7kMOU4buz4bq8SuG6sOG7qOG7s8OV4buo4bqu4buzxajhuqbDleG7s+G6sOG7kOG7s+G7pOG7qMSQw5Thu7PDlVJLxanhu7PhuqTDlOG7s+G7qOG7nMOUxKjhu7PDlMSo4buQw5Thu7NKUcOU4buzw5RKV8OUxKjhu7Phu7bhurjDlOG7s8OUSlLhu7PhurzhurBL4buza0jGr+G7s0BX4bquxrDhu7NkSlLhu7PDlEpExq/hu7Phu47hurbhu7Phu4xKS+G7s+G7jErhu5DhurDhurzhu7Phu45Hw5Thu7PDlU3DlErhu7Phurrhu57hu7PGr+G7puG6rsOUxKjhu7PDmUrhu6zhurzhu7PGr+G7puG7qCNJw5Thu7PGr0rhu5zDlMSoxanhu7PDlEpS4buzxq9LSMOUxKjhu7Phu4xKw6jDlMWp4buzxq9LSMOUxKjhu7Phurzhu6LDlMSo4buz4bq8SktHw5TEqOG7s+G7tuG6tuG7s+G6vOG6tOG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7Phu47hurbDlOG7s+G6vkvDjeG7qOG7s8OV4bquw5TEqOG7s+G6vkXDleG7s+G6uuG6tMOU4buzxajhuqbhurzhu7Phurzhu67huq7hu7PDlMSoV1NL4buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvM0pL4bqu4buzxajhu4Thu7Phu7ZJ4buzxajDneG7s+G7jErhurDhurzhu7PDlErhuq7hu6jhu7PEqEvhu7Thuq7hu7NrSMav4buzQFfhuq7hu7Phu7bhurbhu7PDlOG6riPFqeG7s8OUxKhKw43hu7PDlEpDw5Thu7NX4buo4buzxq/hu6rhu7Phuqvhu6bhuq4j4buzaljhurzhu7PhurxK4buQ4buz4bq6S0jGr8Wp4buzxq9Z4buzw4Dhu7Xhu7PDlOG6pMOV4buzxq/hu6ZV4buz4buO4bqyS+G7s+G6vkMjxanhu7Phurzhu6jhu57hurzhu7PFqOG7nMOUxKjhu7PEqEvhu7Thuq7hu7PDlUtJw5Thu7NA4buo4buaS+G7s+G7tuG6tuG7s8OVS0nDlOG7s8OUxKhXVOG6vOG7s8SoS+G6ruG7kOG7s8avSuG7kOG6ruG7s8WoQ+G7qOG7s+G7puG7nsOUxKjFqeG7s8OUxKhXU0vhu7Phu4vhuq7hu7Phuqvhu5rhu7PGr0tIw5nhu7PDlEpFw5Thu7PhurzhurDhurxK4buzxq/hu6Dhu7PhurxKWOG6vOG7s8avSMav4buzZMSo4buoI0fDlOG7s+G6vuG6sMOU4buz4bq84buu4bqu4buzw5TEqFdTS+G7s+G6q0vDlErhu7PDlEfDlOG7s0zGr+G7s8OUSktJ4buo4buzw5Xhu57Gr+G7s8Wo4buc4buzw5lK4buQw5TEqOG7s8av4bus4bq84buz4bq84buS4buzw5lKxJDDlOG7s+G6uk7hu7PGr0rhuq4j4buz4bq+4bugS8Wp4buzw5Xhuq5L4buzw5Xhu57Gr+G7s8OKxJDDlMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69r4bum4buQw5TEqOG7s+G6vuG7ksWp4buz4bumS0fDlMSo4buz4bu2SeG7s8av4bum4bquw5TEqOG7s8OZSuG7rOG6vOG7s8av4bum4buoI0nDlOG7s8avSuG7nMOUxKjhu7PDlMSo4bq2I+G7s8avSMav4buzSkvDjcOU4buz4bq8Sk/hu7Phurzhu5jDlOG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7PhurpF4bq84buz4bq84bqu4buQ4buzw5RLR8OU4buzw5VSS+G7s8OV4bqo4bq8xanhu7Phurzhu5jDlOG7s8OUxKhXU0vhu7PGr+G7puG7hOG7s8avSk3hu7Phu6ZExq/hu7NMxq/hu7PDleG6qOG6vMaw4buzZMSo4bq2I+G7s0BX4bqu4buzxq9KV1PDlMSo4buzxajhu7Lhu7PDiuG7rMOUxKjhu7PhurzhurDhurzhu7Phu47hurbDlOG7s+G6vkvDjeG7qOG7szPhuq7hu45RS8Wp4buzM0rhuq7hurxKQ8OZ4buz4bu24bq24buza+G6pMOUxKgtI+G7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8OUxKjhurYj4buza0jGr+G7s8OUSlfDlMSo4buzw5Thuq4j4buz4bq84bqw4bq84buz4buO4bq2w5Thu7Phur5Lw43hu6jhu7Phurzhu6Dhu7NAV+G6ruG7s0zGr+G7s+G6vkvFqeG7s8avSuG6riPhu7Phu7bhurbhu5Dhu7Phur7hu5Lhu7Phu47hurbhu7PhurzhurDhurzhu7Phu47hurbDlOG7s+G6vkvDjeG7qOG7s8OVUkvhu7Phu6bhuq7hu7Phur5TS8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6804buQ4buz4bq+4buSxanhu7Phur7DjOG7s+G6uuG6tOG7kOG7s8av4buiw5Thu7PhurrhurTDlOG7s8Wo4bqm4bq84buz4bu24bqkw5Thu7NK4buS4bquxanhu7PDmUrhu5DDlMSo4buzxq/hu6zhurzhu7Phu6vGr+G7plnhu7PDlErhu7TDlMSo4buzSuG7ruG7s8av4bus4bq84bux4buz4bq84buu4bqu4buzw5TEqFdTS+G7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7muG7s8OU4buSS+G7s+G7pktHw5TEqOG7s+G7tuG6tuG7s+G6vuG7osOUxKjhu7Phurrhurbhu5Dhu7PDikPDlOG7s8av4bue4bq84buzxq9KS8OM4buo4buzxajhu5zhu7NV4buz4buJ4buo4bq0w5TEqOG7s2vhu6ZO4buzw5Thu5JL4buz4bq8SuG7qMOUxKjhu7Phu6ZExq/hu7PhurzEkMOU4buz4bq+V1Thurzhu7NkSuG6tuG7s8OUV1Lhurzhu7Phu6Thu6jhuq7DlOG7s8avQ8OV4buzSlDhu7PGr+G7plTGsOG7s2vhu6bhu5DDlMSo4buz4bq+4buSxanhu7PFqFLDleG7s+G6vOG7kuG7s+G7jEjhu7NK4buQ4bqy4bq8SuG7s+G7pOG7qCPhu7NK4buQ4bqy4bq8SsWp4buzw4rDneG7s+G6sMOU4buzw5lK4bqwxq/hu7PGr+G7pkvDjMOU4buz4bu24bqkw5Thu7NK4buS4bquxanhu7Phurzhu5BL4buz4bq84buaw5TEqOG7s8av4bqw4bq84buz4bq64bq04buQ4buzxq/hu6LDlOG7szLhu6rDlOG7sz9a4bqu4buz4bu24bq24buz4bq84bqw4bq84buz4buO4buK4buzSuG7nkvhu7Phu4xK4bqw4bq84buz4bq84buu4bqu4buzw5TEqFdTS+G7s+G7mUPDlOG7s+G6q0tJ4buoxanhu7Phu4vhuq7hu7Phuqvhu5rhu7PGr1dRw5TEqOG7s0BYw5TEqOG7s8OUSlfhu7PGr0rDneG6vOG7s0pLw43DlOG7szNKV1HDlMSo4buzxq/hu6ZNw5RK4buzw5Xhu6zhurzhu7PGr0tH4buo4buz4buk4buo4buc4bq84buzxKhL4bqu4buz4bu2SeG7s0Dhu5Lhuq7hu7Phur7hu5JL4buzxKhL4bq0w5Xhu7PDlMSoSsOo4buQxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G6q0rhu6gjSMOU4buz4buMSkzhurxK4buzxq/hurLhu5Dhu7Phur5LSeG7qOG7s+G7jEvDjcOU4buz4bq8SuG7kOG7s8av4bug4buz4bq8SljhurzFqeG7s+G6vOG6sOG7s8OUSkPDlOG7s8OUxKhKS0fDlOG7s+G6vFjhu6jFqeG7s+G6uuG6tOG7kOG7s+G7pOG7qOG6tMOUxanhu7PGr+G7puG7qCNJw5Thu7PDiuG6siPhu7Phu7bhurbhu7PEqEtSS+G7s8avSkvDjeG7qOG7s8OKS+G7s8Wo4bq0w5Thu7Phu7bhuqTDlOG7s0rhu5Lhuq7hu7PDmUpL4buz4bu2Rcav4buzxq9Kw4zhu7Phurzhu67huq7hu7PDlMSoV1NL4buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jFqeG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7muG7s+G6vsOM4buz4buMTsOZ4buzxq9KU0vhu7PDlMSo4bqkw5Thu7PhurxK4bqow5Thu7PDlMSo4buoI+G7s+G6vFHhu7PDleG6rkvhu7PDleG7nsavxanhu7PFqOG6rkvhu7Phu47DjeG6vErhu7NK4buQ4bqo4bq84buzxq9KRMav4buzxq/hu6bhu6gjScOUxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzPhu5Lhu7PhurxKTMOUSuG7s8Wo4bqw4bq8SuG7s0pQ4buzxq/hu6ZU4buz4bq84buaw5TEqOG7s8av4bqw4bq84buz4bq64bq04buQ4buzxq/hu6LDlMWp4buzw5lK4bqwxq/hu7PGr+G7pkvDjMOU4buz4bu24bqkw5Thu7NK4buS4bquxanhu7Phurrhu6JL4buzw4pXw5rDlMSoxanhu7Phur7hurbhu5Dhu7PGr+G6suG7kOG7s+G6vOG6sMOU4buz4bq64bue4buz4bu24bqkw5Thu7NK4buS4bqu4buz4bu24bq24buz4bu24bqkw5Thu7PDlMSoSsON4buzxajDk+G7s+G6vOG6sOG6vOG7s8OKQ8OU4buzxq/hu57hurzhu7PGr0pLw4zhu6jhu7PFqOG7nOG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8avT8OUSuG7p+G7s+G7juG7osOUxKjhu7PEqErhu4bDmeG7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G6vEpXUcOUxKjhu7PGr+G7pk3DlErhu7Phur7EkOG7qOG7s8avV+G7s+G7tuG7sMOUxKjhu7PFqEPhu6jFqeG7s+G7tuG7sMOUxKjhu7NA4bquxanhu7Phu7bhu7DDlMSo4buz4bq+4bqo4bq84buz4bq6S8ONxq/hu7Phu4xK4buS4buz4buMSuG6pMOU4buz4bq+w4zhu7NAQyPhu7PDisOdw5TEqOG7s+G6vFHhu7PFqFXhu7Phu7ZFxq/hu7PhurxKRMavxanhu7PGr+G7puG6rsOUxKjhu7PGr0pLSMav4buz4bq6TuG7s+G7tuG6pMOU4buzSuG7kuG6rsWp4buz4buk4buo4bqu4buz4bq+4buS4buzxKhL4buqw5nhu7Phur7hu6LDlMSo4buz4bq64bq24buQ4buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jFqeG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7muG7s8OUQ8OUxKjhu7Phurzhuq7hu5Dhu7PDlVjhurzhu7NKV1XDlMSo4buzxq9K4bus4buz4bu2SeG7s+G7tuG6pMOU4buzSuG7kuG6rsaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69r4bumV1XDlMSo4buz4buLSuG7mMOUxKjhu7Phu5nhuqTDlOG7s0rhu5Lhuq7hu7Phu7bhurbhu7NrSuG7msOUxKjhu7PGr0vDlOG7s0rhu6gjw43DlOG7s+G6t1dSw5TEqOG7s+G6t+G7kuG6ruG7s2TEqOG7qCPhu4rDlOG7s2tKTuG7s+G6t+G7qCNJw5Thu7PhurxKS+G6ruG7s8Wo4buExanhu7PDlMSo4bq2I+G7s2tIxq/hu7PDlMSoV1NL4buzw4pDw5Thu7PhurdXUsOUxKjhu7Phurfhu5Lhuq7hu7PDlOG7kkvhu7PhurxK4buow5TEqMWp4buz4bq+4buiw5TEqOG7s+G6uuG6tuG7kOG7s8OKQ8OU4buzxq/hu57hurzhu7PGr0pLw4zhu6jhu7PFqOG7nOG7s8OU4buSS+G7s+G7pktHw5TEqOG7s+G7tuG7qEvhu7Phu47huqbDlcaw4buzNcOM4buzxKhL4buqw5nhu7PDlMSoV1NL4buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jFqeG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7muG7s8SoS+G7tOG7s+G6vldU4bq84buz4bq64bq0w5Thu7PFqOG6puG6vOG7s+G7tuG6pMOU4buzSuG7kuG6rsWp4buzw5TEqOG6tiPhu7Phu7nDgy/hu7fhu7Uv4bu54bu14bu54bu3xanhu7My4bquw5Thu7MzSkTDmeG7s0rhurbDlErhu7M14bq0w5TEqOG7s+G6uuG7nuG7s0rhu6gjw43DlOG7s+G6t1dSw5TEqOG7s+G6t+G7kuG6ruG7s+G6vsOC4buz4bq64bquw5Thu7NK4bq2w5RK4buzZMSoSk7hu7Phu6Thu6gjSMav4buzxajhu5zhu7Phu7Xhu7nhu7Phu7ZJ4buz4bq64bq04buQ4buzxq/hu6LDlOG7s+G7tuG6tuG7s8OZSuG6sMav4buzSuG7qCPhu7PEqEvhurDhu7PGr+G7pk7hu7Phu7bhuqTDlOG7s0rhu5Lhuq7hu7Phur7hu6LDlMSo4buz4bq64bq24buQ4buzw4pDw5Thu7PGr+G7nuG6vOG7s8avSkvDjOG7qOG7s8Wo4buc4buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jFqeG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7muG7s8av4bumR8OU4buz4bq+TuG6ruG7s+G6uuG6tsOU4buzSuG7qCPDjcOUxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2tK4buA4buQ4buz4bq+4buSxanhu7Phu4tK4buYw5TEqOG7s+G7meG6pMOU4buzSuG7kuG6ruG7s+G7tuG6tuG7s2tK4buaw5TEqOG7s8avS8OU4buzSuG7qCPDjcOU4buzw5lK4bucS+G7s0pUw5nhu7Phu7ZSS+G7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G6vk7huq7hu7PDmUpXUcOUxKjhu7PGr+G7oOG7s+G6vEpY4bq84buzw5RKS0nhu6jhu7NK4buQ4bqyxq/hu7Phur7hu57DlMSo4buzw5RK4bqsw5Xhu7PDmUrhu6zhurzhu7PDisOdw5TEqOG7s+G7juG7iuG7s0rhu55L4buz4bq8SuG7kOG7s8OUxKhXU0vhu7Phu5lDw5Thu7PhuqtLSeG7qOG7s+G7tuG6tuG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7msaw4buzY+G7nsav4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buzw5RK4bu0w5TEqOG7s+G7juG7iuG7s0rhu55L4buzxq9LR+G7qOG7s+G6ukvDjOG7qOG7s8OUSkTGr+G7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OUxKhXU0vhu7Phu5lDw5Thu7PhuqtLSeG7qOG7s+G7juG6tuG7s+G7juG7iuG7s0rhu55L4buz4oCcY1nDlMSo4buz4buO4buq4bqu4buzw5VSS+KAncaw4buzNUMj4buz4buO4bq24buzw4pOw5nhu7Phur7DjOG7s+G6uuG6tuG7s+G6vOG7kMOU4buz4bq64bqw4buQ4buz4bq84bqw4buQ4buzxq9KxJDDlOG7s+G7jkvDlErhu7Phu6bhuqzDlMSo4buz4bq+w4Lhu7PGr0rhu6jhu7NK4buQ4bqy4bq8SuG7s0Dhu5DDlMSo4buz4bu24bus4buzw5Xhu7Dhuq7hu7Phu7bhurbhu7NAS8OU4buzxq/hurLhu7NRw5Thu7PGr0rEkMOU4buz4buOS8OUSuG7s+G6vsOC4buzw5lK4buw4buzSuG7nuG7s+G6vErhu5Dhu7PDleG7nsav4buzw5ThuqTDleG7s8OVV+G6ruG7s8avSuG7qEXDlOG7s8SoS+G7kuG7s0rhu5jhuq7FqeG7s+G6vuG7gMOV4buz4bq+SMOU4buz4bu24bus4buzw5Xhu7Dhuq7hu7Phurrhu55L4buzxq9K4buoxanhu7PhurrhurTDlOG7s+G7juG6tsOUxKjhu7MjR8OU4buzRMOVxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2NSS+G7s+G6vkMjxanhu7Phu4tK4buYw5TEqOG7s+G7meG6pMOU4buzSuG7kuG6ruG7s+G7tuG6tuG7s2tK4buaw5TEqOG7s8avS8OU4buzSuG7qCPDjcOU4buz4bq3V1LDlMSo4buz4bq34buS4bqu4buzw5VV4buzQeG7s+G7jlLDmeG7s8OK4bqyI+G7s+G6vEpRS+G7s+G6vOG7osOUxKjhu7PhurxKS0fDlMSo4buz4bu24bq24buz4bq84bqw4bq84buzw5RK4bqy4bq84buz4bq84bus4buzxq/hu6bhu6gjScOU4buzxq9K4bucw5TEqOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OUxKhXU0vhu7Phu5lDw5Thu7PhuqtLSeG7qMWp4buz4buL4bqu4buz4bqr4bua4buz4bq8SuG7kOG7s8SoxJDDlOG7s0Hhu7Xhu7Xhu7NK4buU4bq84buz4bu2S0fDlOG7s+G7juG6tuG7s8OUxKhXU0vhu7Phu5lDw5Thu7PhuqtLSeG7qMWp4buz4buL4bqu4buz4bqr4buaxrDhu7Phurfhuq5L4buzw4pDw5Thu7PGr+G7nuG6vOG7s8OU4bq2I+G7s+G6vOG7kuG7s8OU4buGxq/hu7Phu7bhuqTDlOG7s0rhu5Lhuq7hu7PGr1dRw5TEqOG7s+G6vuG7osOUxKjFqeG7s+G6vOG7sMOUxKjhu7PhurxK4buow5TEqOG7s8Wo4bucw5TEqOG7s8av4bumR8OU4buzw4rDgiPhu7Nr4bumV1PDlMSo4buzalHDlMWp4buzxajhu7Lhu7PDiuG7rMOUxKjhu7PhurxK4buow5TEqOG7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G7juG7kOG6skvhu7PDlErhurLhurzhu7Phurzhu6zhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phur5TS+G7s8Wo4bucw5TEqOG7s8avSldTw5TEqOG7s8OUxKjhurYj4buz4bu24bq24buz4buO4buK4buzSuG7nkvGsOG7s2NQS+G7s+G7jsSQw5Thu7PGr+G7oOG7s+G6vEpY4bq84buz4buO4buK4buzSuG7nkvhu7NK4bquI+G7s8av4bum4buoI0nDlOG7s8OK4bqyI+G7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G7juG7kOG6skvhu7PDlErhurLhurzhu7Phurzhu6zhu7PGr+G7puG7qCNJw5Thu7PGr0rhu5zDlMSoxanhu7PDlMSoV1NL4buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jFqeG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7muG7s+G7tuG7qEvhu7Phu47huqbDleG7s+G7tk3hu7Phur5XVOG6vOG7s0rhu5jhuq7hu7PDlU3DlErhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phu4xK4buaw5TEqOG7s8SoS+G6rsOU4buz4buO4buKxanhu7NrSMav4buz4bq84buu4bqu4buzw4pDw5Thu7PGr+G7nuG6vOG7s8OVTcOUSsaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5k/4buoxq9K4buQ4bumw73hu69kxKjhu6gj4buKw5Thu7Phu5lLw5RK4butL8OZ4buv4butw4pL4bu24buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOK4bum4buA4buO4bquxq/hu4DDisO94buv4butxajGr+G7puG7kMOUxKjhu69rS8OU4buz4buOS0fDlOG7s+G7pOG7qOG6rsOU4bul4butL8Woxq/hu6bhu5DDlMSo4buv4but4buo4buO4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcavS8av4buO4buALcavSuG7qMOV4bq6LeG6rsOUw4otxajhuq7DmeG7kMO94buv4but4buOS+G7r+G7reG6ruG7s8avS8av4buO4buAcsO9NVNL4buzxajhu5zDlMSo4buzxq9Dw5Xhu7Phu45Lw5RK4buz4bq84buu4bqu4buzw5TEqFdTS+G7s+G7mUPDlOG7s+G6q0tJ4buo4buz4bu24bq24buz4buL4bqu4buz4bqr4buaw73hu7NK4bum4buA4buIcsO9L8OK4buQSy3FqOG7kMOUxKgtxq/huq7DlS3hu45Lw5RKLeG6vOG7qOG6ri3DlMSo4buo4buQSy3hu7bhuq7DlC3hu4xL4buA4buoLeG7tuG6ri3DmeG6ri3hu4zhu5At4bu34bqiQeG7t+G7ueG6oMawSsavw5XDveG7r+G7rUvDlcSo4buzxajhu6bhurxyw70vw5Xhu4DDikvhuq4v4bu34bu54bu1L8OU4buA4bu4xagv4bu54bu5w4Dhu7cv4bu34bu3w4HDiuG6oOG7tcOAQcOB4bu1w4HGr8OD4bqi4bqi4bqi4buOw4Mt4buO4buALUrhu5BLLeG6ri3hu6ZL4buA4buow5lLw5TEqC3hu7XhuqDGsMOSw5nEqMO94buz4bqu4buOxq9yw71rSMav4buz4bq84buu4bqu4buzw5TEqFdTS+G7s+G7mUPDlOG7s+G6q0tJ4buoxanhu7Phu4vhuq7hu7Phuqvhu5rhu7NAV+G6ruG7s+G7tuG6tuG7s8OU4bquI8O94buzL+G7r+G7rS/huq7hu6/hu63Dikvhu7bhu6/hu63FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G7reG6ruG7s8avS8av4buO4buAcsO9NVNL4buzxajhu5zDlMSo4buzxq9Dw5Xhu7Phu45Lw5RK4buz4bq84buu4bqu4buzw5TEqFdTS+G7s+G7mUPDlOG7s+G6q0tJ4buo4buz4bu24bq24buz4buL4bqu4buz4bqr4buaw73hu7NK4bum4buA4buIcsO9L8OK4buQSy3FqOG7kMOUxKgtxq/huq7DlS3hu45Lw5RKLeG6vOG7qOG6ri3DlMSo4buo4buQSy3hu7bhuq7DlC3hu4xL4buA4buoLeG7tuG6ri3DmeG6ri3hu4zhu5At4bu34bqiQeG7t+G7ueG6oMawSsavw5XDveG7rzVTS+G7s8Wo4bucw5TEqOG7s8avQ8OV4buz4buOS8OUSuG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OUxKhXU0vhu7Phu5lDw5Thu7PhuqtLSeG7qOG7s+G7tuG6tuG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7muG7rS/huq7hu6/hu60vxajGr+G7puG7kMOUxKjhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw71K4buA4bquw4rDveG7rzVTS+G7s8Wo4bucw5TEqOG7s8avQ8OV4buz4buOS8OUSuG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OUxKhXU0vhu7Phu5lDw5Thu7PhuqtLSeG7qOG7s+G7tuG6tuG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7muG7s1Xhu7Phu4nhu6jhurTDlMSo4buza+G7pk7hu7Phu6ZExq/hu7PDmUrhu5DDlMSo4buzw5lK4buq4buz4bu24bq24buz4bq84buS4buzw5RKS0nhu6jhu7PDlOG7hsav4buz4bq+4bqo4bq84buzxq/hu6ZXw5TEqMaw4buz4buJ4buo4bqu4buzxq9KU0vhu7PEqEvhuq7DlOG7s+G6vOG6sOG6vOG7s8OKQ8OU4buzxq/hu57hurzhu7PGr0pLw4zhu6jhu7PFqOG7nOG7s+G6uktIxq/hu7PhurxK4buUw5Thu7Phu47hu5ThurzFqeG7s+G6uuG6tkvhu7PGr+G7plnhu7PDisSQw5Thu7PhurzhurDhurzhu7NK4buu4buzxq/hu6zhurzhu7Phu47hurLhurzhu7NKReG7qOG7s+G6vsOM4buzxKhL4bu04buz4buO4bqyS+G7s8OUSuG7tMOUxKjhu7PDlOG7hsav4buz4bq+4bqo4bq84buzxajhuqbhurzGsOG7rS/DmeG7r+G7rS/Dikvhu7bhu6/hu60v4buOS+G7r+G7reG7jkvhu6/hu63huq7hu7PGr0vGr+G7juG7gHLDvWTEqFdTS+G7s+G7mUPDlOG7s+G6q0tJ4buoxanhu7Phu4vhuq7hu7Phuqvhu5rhu7Phu7bhu7TDlMSo4buz4bq6V1Lhurzhu7Phur5L4buzxq9SS+G7s8avV1HDlMSo4buz4buO4bquS8O94buzSuG7puG7gOG7iHLDvS/DlMSo4buo4buQSy3hu7bhuq7DlC3hu4xL4buA4buoLcOZ4bquLeG7jOG7kC3hu7bhu6jDlMSoLeG6uuG7qOG7kOG6vC3Dikstxq/hu5BLLcav4buo4buQw5TEqC3hu47huq5LLeG7t+G6ouG7teG7t+G7t8SCxrBKxq/DlcO94buv4butS8OVxKjhu7PFqOG7puG6vHLDvS/DleG7gMOKS+G6ri/hu7fhu7nhu7Uvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7lBw4Avw4HDg8OKw4Hhu7XDgOG7tcSCQeG7ucav4bu34bqi4bu14bu34bu3xILhu47hu7XGsMOSw5nEqMO94buz4bqu4buOxq9yw71rSMav4buz4bq84buu4bqu4buzw5TEqFdTS+G7s+G7mUPDlOG7s+G6q0tJ4buoxanhu7Phu4vhuq7hu7Phuqvhu5rhu7NAV+G6ruG7s+G7tuG6tuG7s8OU4bquI8O94buzL+G7r+G7rS/huq7hu6/hu63Dikvhu7bhu6/hu63FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G7reG6ruG7s8avS8av4buO4buAcsO9ZMSoV1NL4buz4buZQ8OU4buz4bqrS0nhu6jFqeG7s+G7i+G6ruG7s+G6q+G7muG7s+G7tuG7tMOUxKjhu7PhurpXUuG6vOG7s+G6vkvhu7PGr1JL4buzxq9XUcOUxKjhu7Phu47huq5Lw73hu7NK4bum4buA4buIcsO9L8OUxKjhu6jhu5BLLeG7tuG6rsOULeG7jEvhu4Dhu6gtw5nhuq4t4buM4buQLeG7tuG7qMOUxKgt4bq64buo4buQ4bq8LcOKSy3Gr+G7kEstxq/hu6jhu5DDlMSoLeG7juG6rkst4bu34bqi4bu14bu34bu3xILGsErGr8OVw73hu69kxKhXU0vhu7Phu5lDw5Thu7PhuqtLSeG7qMWp4buz4buL4bqu4buz4bqr4bua4buz4bu24bu0w5TEqOG7s+G6uldS4bq84buz4bq+S+G7s8avUkvhu7PGr1dRw5TEqOG7s+G7juG6rkvhu60v4bqu4buv4butL8Woxq/hu6bhu5DDlMSo4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SuG7gOG6rsOKw73hu69r4bum4buQw5TEqOG7s+G7pOG7qOG6sOG7s8av4bumTcOUSuG7s+G6uuG6tOG7kOG7s+G7tsON4buz4bu24bq24buzQEMj4buzw4rDncOUxKjhu7Phu6Thu6hH4buzSldRw5TEqMWp4buz4bq+RMav4buzw5RXUuG6vMWp4buz4bq+4buiw5TEqOG7s+G6uuG6tuG7kOG7s8OKQ8OU4buzxq/hu57hurzhu7Phu5lDw5Thu7PhuqtLSeG7qMWp4buz4buL4bqu4buz4bqr4bua4buz4buO4buo4buaw5Thu7PDleG7nsav4buz4buO4buYw5TEqOG7s8avSuG7gOG7kOG7szXhurTDlMSoxanhu7PGr0rhu4Dhu5Dhu7My4bqw4bq84buz4bq34bui4buz4bu24bq24buz4bq+4buAw5Xhu7NKSMav4buzxahY4bq84buz4buOw53hurzFqeG7s8av4bumTOG7s8av4buow43hu7Phurzhu5zDlMSo4buzSktIw5Thu7PhurxK4buQ4buza+G7oOG7s+G7pOG7qOG7nOG6vMaw4buza1nhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PhurxKS0jDlOG7s8av4bum4bquw5RKxanhu7PDlMSoV1NL4buz4bq+4buiw5TEqOG7s+G6uuG6tuG7kOG7s+G7mUPDlOG7s+G6q0tJ4buoxanhu7Phu4vhuq7hu7Phuqvhu5rhu7Phu4xLR8OU4buz4bq8V1PDlMSoxanhu7PDilbDlMSo4buz4bq84bq0w5Xhu7Phur5Yw5TEqOG7s+G7jkfDlOG7s+G6vOG7sMOUxKjhu7PhurzhurThu7PDlFdS4bq84buz4buk4buoI0jGr+G7s8av4buy4buz4bq8SuG7kOG7s2vhu6Dhu7Phu6Thu6jhu5zhurzhu7Phu6Thu6gjSMav4buzxahLw5RKxanhu7Phu45Fw5nhu7PDlEfDlOG7s8OUSktJ4buo4buz4bq8SktIw5Thu7Phurzhu5rDlMSo4buzSkvDjMOU4buzSuG6sOG6vErGsOG7szVIw5Thu7PGr0pTS+G7s+G7jCThu7Phur7hu6BL4buzw5VSS8Wp4buzw4pE4buo4buzRMOU4buz4bq84buu4bqu4buzw5RK4bu0w5TEqOG7s8OUxKhXU0vhu7Phurzhu5DDlOG7s8OV4bquw5TEqOG7s0rhu5Thu7My4bqw4bq84buz4bq34bui4buz4bq+V1Thurzhu7PGr0rDjOG7s0pLw43DlOG7s+G7psag4buzw5Thu4bGr+G7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8Wow53hu7PDlFDhu7Phu47DneG6vOG7s+G7jErhu5rDlMSo4buzw5TEqFnDlMSo4buz4bq+w4zhu7PDmUrhurDGr+G7s8av4bumS8OMw5Thu7Phu4xLw5RK4buzxq9I4buzLeG7s0DDguG7s0rhu55Lxanhu7NAQyPhu7PDisOdw5TEqOG7s8OU4buaw5TEqOG7s8awxrDGsOG7rS/DmeG7r+G7rS/Dikvhu7bhu6/hu60v4buOS+G7r+G7rS/hu6jhu47hu6/hu63Dikvhu7bhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO94bq84buO4bumw73hu6/hu60vw4pL4bu24buv4butL8OKS+G7tuG7rw==

Nguyễn Vinh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dù đi muôn phương vẫn nhớ Tết quê nhà

Dù đi muôn phương vẫn nhớ Tết quê nhà
2023-01-22 04:35:00

QTO - Những ngày này, Hồ Thị Huyền Trang đang sắp xếp công việc và hành lý để về Quảng Trị đón Tết bên gia đình. Học tập, sinh sống ở nước ngoài nhiều năm...

Xôn xao hình bóng quê nhà

Xôn xao hình bóng quê nhà
2023-01-20 08:00:00

QTO - Tác giả Hồ Thanh Thoan sinh năm 1957 tại An Lạc, Đông Giang, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật-Huế năm 1979; hội viên...

Lê Thị Mây, những mùa xuân hoa trái quê nhà

Lê Thị Mây, những mùa xuân hoa trái quê nhà
2023-01-18 19:10:00

QTO - Là nhà thơ xuất hiện vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Lê Thị Mây đã sớm tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đối với người đọc về cả số lượng và...

Kịch Xuân Đức với nhiều ám ảnh

Kịch Xuân Đức với nhiều ám ảnh
2023-01-18 13:13:00

QTO - Bên cạnh nhà tiểu thuyết Xuân Đức, còn song hành một nhà viết kịch Xuân Đức (1947-2020). Nếu tiểu thuyết là dương bản của chiến tranh thì hầu hết...

Ngang qua chiều cuối năm

Ngang qua chiều cuối năm
2023-01-18 12:56:00

QTO - Thêm một chiều cuối năm! Mưa giăng bên ngoài hiên cửa, gió làm cong vút cả ngọn dâu da đầu ngõ. Phố nhỏ liêu xiêu! Tôi hé mắt qua khe cửa nhìn ngọn...

Thương nhớ mai vàng

Thương nhớ mai vàng
2023-01-18 12:55:00

QTO - Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là mẹ tôi mang hương xuân nhà ngoại về phố thị. Đó là cành mai chúm chím nụ vàng trong mảnh vườn quê. Mẹ cẩn trọng cắm...

Cảm ơn ông, Park Hang-seo!

Cảm ơn ông, Park Hang-seo!
2023-01-17 06:01:00

(NLĐ) - Chặng hành trình gắn kết với bóng đá Việt Nam của HLV Park Hang-seo sẽ khép lại sau 5 năm nhưng chắc chắn tầm ảnh hưởng và di sản mà nhà cầm quân người Hàn Quốc để lại...

Chung kết AFF Cup 2022: Cái kết chưa trọn vẹn

Chung kết AFF Cup 2022: Cái kết chưa trọn vẹn
2023-01-17 06:00:00

TP - Không có chiếc Cúp vô địch cũng như cái kết đẹp cho HLV Park Hang-seo. ĐT Việt Nam đã không thể tạo ra chiến thắng trên đất Thái. Kết quả 0-1 khiến tất cả dở dang, và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết