Cập nhật:  GMT+7
Ộ}PỞ=4ỦbbKỢậC[c4*ỢỔCỬ6{Ở=ẽẵ6{ỞbềỞ4Ự6}Ở%Ứ7Ở=ẹỦỞ=Ũ=Ở=ỲậỞẹhỞ%Ừ6{Ở%ả[Ởễẳ[Ở=ạ6{ỞcŨ=Ở%7Ư6ỞễƯỞậ}76{ỞcẫƯ7Ởc}Ủ6}-Ởc}[.dỞ6}[Ộ/}PỔỘậỞ=4ỦbbKỢậư*Ủ$ỢỔNỞysỞỄoỳỞBmỳỎỞẬ}8Ởơ]Ởc}ẽỞC}ẽẵ6{Ởcẫề=Ởưdh(6ỞẹhỞỄ16}Ởy[6}ỞỐẨdỪ6{ỞCẫ ỒỘcỦ#4*Ởbch4*KỢ5Ủẫ{[6ÒQậgỞỦdc7ỢỔỘcẫỔỘc$ỔỘ[5{Ởbẫ=KỢ//=Õ#Ủ7ẩdỦ6{cẫ[Õễ6/$*b3c7ậ/6*fb/PQRỠ/SÙ$PỠỤTTTTcTÙSPP4PÕ2ậ{ỢỞ/ỔỘ/c$ỔỘ/cẫỔỘ/cỦ#4*ỔCẫ76{Ở5a[Ở{[Ủ[Ở%7Ứ6Ở=ẹỦỞ=Ũ=}Ở5Ứ6{ỞỄ[(cỞỳỦ5ỎỞcếỞ3}[ỞẫỦỞ%ẵ[Ở%.6Ở6ỦhỎỞợỪ6{ỞcỦỞ4dạ6Ở3}X6{Ở% 6}ÒỞợ7Ư6Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ở4ƯỞ4ề=Ở4ẽâ6{Ởgd6{Ở3]=}Ở=Ũ=}Ở5Ứ6{ỎỞ4ƯỞ%ă[Ở$ềỞ# Ởc[6Ở=ỶhỞ=ẹỦỞợỪ6{Ởớă6{ỞbỪ6ỞỄ[(cỞỳỦ5ÕỞợW=Ở#[(cỞcẫ76{Ởc}ẵ[Ở3íỞ%ỸhỞ5Ứ6}ỞớỳưỎỞượưỞ%ỲcỞ6ẽẳ=ỎỞẩdŨỞcẫ"6}Ở}ă[Ở6}ỶậỞẩdả=Ởc.Ở6{ƯhỞ=Ư6{ỞbÝdỞẫă6{Ở6}ẽỞ}[(6Ở6ỦhỎỞễ[(=ỞcỬ6{Ở=ẽẵ6{ỞbềỞ4Ự6}Ở%Ứ7Ở=ẹỦỞợỪ6{Ở%ả[Ởễẳ[Ở=ạ6{ỞcŨ=Ở%7Ư6ỞễƯỞậ}76{ỞcẫƯ7Ởc}Ủ6}Ởc}[.dỞ6}[Ở4ƯỞ}.cỞbê=ỞẩdỦ6Ởcẫa6{ỞễƯỞ=Ỵ6Ởc}[.cỞ6}V5Ở=}Ử5Ở47ỎỞ#ã[Ở$ẽầ6{ỎỞ{[Ũ7Ở$é=ỞễƯỞậ}ŨcỞ}dhỞ=Ủ7Ở6}ỲcỞễỦ[Ởcẫ9ỎỞbê=Ở5Ứ6}Ở=ẹỦỞ%7Ư6Ởễ[,6ỎỞc}Ủ6}Ở6[,6Ởcẫ76{Ở=ạ6{Ở=dă=ỞgÝhỞ$ề6{ỞễƯỞ#Ừ7Ởễ(ỞCắỞẩdả=ỌỞ%ã6{Ởc}ẵ[Ởc}ề=Ở}[(6Ở=8Ở}[(dỞẩdỪỞ=}[.6Ở4ẽâ=Ở#ã[Ở$ẽầ6{ỎỞậ}ŨcỞ}dhỞ6}Ý6ỞcảỞễƯỞ6{dã6Ở4ề=Ở=76Ở6{ẽẵ[ÕỞỳ}Ỷ6Ởc}ê=ỞẫàỞ%[!dỞ%8ỎỞc}ẵ[Ở{[Ủ6ỞẩdỦỎỞ=Ũ=Ở=ỲậỞẹhỞ%Ừ6{ỞcếỞ}dh(6Ở%.6Ở=ặỞbấỞcẫ,6Ở% ỦỞ#Ư6Ở}dh(6ỞỄ16}Ởy[6}Ở4dạ6ỞẩdỦ6ỞcÝ5Ở=}0Ở%Ứ7ỎỞ% 6}Ở}ẽẳ6{Ở}7ỨcỞ%ă6{Ở=ẹỦỞcắỞ=}ê=Ở%7Ư6ỞễƯỞậ}76{ỞcẫƯ7Ởc}Ủ6}Ởc}[.dỞ6}[ÕỞơỦ6Ở=}ỲậỞ}Ư6}ỞợỪ6{Ở#ăỞ}dh(6Ở3}8ỦỞGỄứỎỞ6}[(5Ở3íỞQỠỠTỞ-ỞQỠPỠỞ%ỰỞ#Ủ6Ở}Ư6}Ởỳ{} Ởẩdh.cỞ=}dh,6Ở%!ỞbảỞỠRỞễ!Ở“CỬ6{Ở=ẽẵ6{ỞbềỞ4Ự6}Ở%Ứ7Ở=ẹỦỞợỪ6{ỎỞ6Ý6{Ở=Ủ7ỞcẫŨ=}Ở6}[(5Ở=ẹỦỞ=Ũ=ỞcắỞ=}ê=Ởcẫ76{Ở}(Ởc}ả6{Ở=}]6}Ởcẫ Ở%ả[Ởễẳ[Ở=ạ6{ỞcŨ=Ở=ẹ6{Ở=ảỎỞgÝhỞ$ề6{ỞcắỞ=}ê=Ở%7Ư6ỞễƯỞậ}76{ỞcẫƯ7Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ởcẫ76{Ởc}ẵ[Ở3íỞ5ẳ[”ÕỞỳ}ể6{Ở6Ử5ỞẩdỦỎỞ=ạ6{ỞcŨ=Ở{[Ũ7Ở$é=Ở=}]6}Ởcẫ ỞcẽỞcẽấ6{Ở=}7Ở%7Ư6Ởễ[,6ỎỞc}Ủ6}Ở6[,6Ở%ẽâ=Ở=Ũ=Ở=ỲậỞdịỞ%Ừ6{ỎỞ=}]6}Ởẩdh!6Ởc}ẽẵ6{Ởgdh,6ỞẩdỦ6ỞcÝ5Ở=}0Ở%Ứ7ỎỞcỨ7Ở%[!dỞ3[(6Ở=}7ỞcắỞ=}ê=Ở%7Ư6Ởcẫ[)6Ở3}Ủ[Ởễẳ[Ở6}[!dỞ}"6}Ởc}ê=ÒỞcdh,6Ởcẫdh!6Ở}a=ỞcỶậỞ=Ũ=Ở=}0Ởc} ỎỞ6{} Ởẩdh.cỞ=ẹỦỞợỪ6{ỎỞ6{} Ởẩdh.cỞ%Ứ[Ở}ă[Ở%7Ư6-Ở}ă[Ở=Ũ=Ở=ỲậỎỞ=Ũ=Ở=}ẹỞcẫẽặ6{Ở=ẹỦỞợỪ6{ỎỞ=}]6}ỞbŨ=}ỎỞậ}ŨậỞ4dỶcỞ=ẹỦỞỳ}ƯỞ6ẽẳ=ỌỞ{[Ũ7Ở$é=Ở4 =}ỞbệỞcẫdh!6Ởc}ả6{Ở=ẹỦỞẩd,Ở}ẽặ6{ỎỞ%ỲcỞ6ẽẳ=ỎỞiỞc}ê=ỎỞ4iỞcẽấ6{Ở=Ũ=}Ở5Ứ6{ỌỞc}ạ6{ỞẩdỦỞ=Ũ=Ở{ẽặ6{Ở%[)6Ở}"6}ỎỞ6}Ý6Ở=}ê6{Ở4 =}ỞbệỎỞ=dă=ỞễỶ6Ở%ă6{Ở}a=ỞcỶậỞễƯỞ4Ư5Ởc}*7ỞcỲ5Ở{ẽặ6{Ở%Ứ7Ở%ê=ỞưãỞớ}]Ởý[6}ỎỞ=Ũ=Ở}7ỨcỞ%ă6{Ởễ!Ở6{dã6ÕÕÕỞ%ẽâ=Ở%ạ6{Ở%Ừ7Ở%7Ư6Ởễ[,6Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ởc]=}Ở=ề=Ởc}Ủ5Ở{[ỦÕỞỄ"ỞễỶhỎỞ=ạ6{ỞcŨ=Ở{[Ũ7Ở$é=Ở4iỞcẽấ6{ỎỞ%Ứ7Ở%ê=Ở=Ũ=}Ở5Ứ6{ỎỞ4ả[Ởbả6{ỞễỬ6Ở}8ỦỎỞiỞc}ê=ỞcẫŨ=}Ở6}[(5Ở=ạ6{Ở$Ý6Ở=}7Ở%7Ư6Ởễ[,6Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ở}dh(6ỞỄ16}Ởy[6}Ở%ỰỞ=8Ở6}[!dỞ=}dh)6Ở#[.6Ởc]=}Ở=ề=ÕỞớdă=ỞễỶ6Ở%ă6{Ở“Cdắ[Ởcẫ:ỞỄ[(cỞỳỦ5Ở}a=ỞcỶậỞễƯỞ4Ư5Ởc}*7Ở4ẵ[ỞơŨ=”Ở$7Ở=Ũ=Ở=ỲậỞẹhỞ%Ừ6{Ở=}0Ở%Ứ7ỞcắỞ=}ê=Ở%7Ư6Ởậ}ŨcỞ%ă6{Ở%ỰỞ%ẽâ=Ởcdắ[Ởcẫ:Ởc]=}Ở=ề=Ở}ẽấ6{Ởê6{ÕỞẨdỦỞ%8Ở%ỰỞ{8ậỞậ}Ỵ6Ởcdh,6Ởcẫdh!6ỎỞ{[Ũ7Ở$é=ỎỞ6dạ[Ở$ẽầ6{Ở4iỞcẽấ6{Ở=Ủ7Ở%?ậỞcẫ76{Ở%7Ư6Ởễ[,6ỎỞc}Ủ6}Ở-Ởc}[.dỞ6}[ÕỞợ)ỞcỨ7Ở%[!dỞ3[(6Ở=}7Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ởc}ề=Ở}[(6Ởẽẳ=Ở5ặỎỞ}7Ư[Ở#Ự7Ở=ẹỦỞ5"6}ỎỞ6}ể6{Ở6Ử5ỞẩdỦỎỞ=Ũ=Ở=ỲậỞẹhỞ%Ừ6{ỎỞ=}]6}Ởẩdh!6Ởcẫ76{Ở}dh(6Ở%ỰỞ{[Ủ7Ở=}7ỞcắỞ=}ê=Ở%7Ư6Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ở%Ừ5ỞcẫŨ=}Ở6}[!dỞ=}ẽặ6{Ởcẫ"6}ỎỞ$ềỞŨ6Ởậ}ŨcỞcẫ[)6Ở3[6}Ởc.-gỰỞ}ă[ỎỞ6}ẽÒỞớ}ẽặ6{Ởcẫ"6}Ở}ẽẳ6{Ở6{}[(ậỞ$ỨhỞ6{}!ỎỞ{[Ừ[Ởẩdh.cỞễ[(=Ở4Ư5Ở=}7Ởc}Ủ6}Ở6[,6ỎỞ=Ũ=Ở$ềỞŨ6Ở%ỴdỞcẽỞễả6ỎỞ=}dh)6Ở{[Ủ7Ở3}7ỦỞ}a=Ở3ỉỞc}dỶcỞbỪ6ỞgdỲcỞ=}7Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ở4Ư5Ở3[6}Ởc.Ở{[ỦỞ%"6}ÕÕÕỞ%ỨcỞ%ẽâ=Ở}[(dỞẩdỪỞ=Ủ7ỌỞcỨ7Ở=ặỞ}ă[Ở=}7Ở}Ư6{ỞcẫỬ5Ở4Ủ7Ở%ă6{Ởcẫ:Ởc"5Ở%ẽâ=Ởễ[(=Ở4Ư5ỎỞcỬ6{Ởc}dỞ6}ỶậỎỞ=Ừ[Ởc}[(6Ở%ẵ[Ởbả6{Ở{[ỦỞ%"6}ÕỞợã6{Ởc}ẵ[Ở{8ậỞậ}Ỵ6Ở6Ý6{Ở=Ủ7Ở=}ỲcỞ4ẽâ6{Ở4Ủ7Ở%ă6{Ởcẫ:ỎỞcế6{Ở#ẽẳ=Ở%ŨậỞê6{Ởh,dỞ=ỴdỞc}ẵ[Ở3íỞ%ỸhỞ5Ứ6}ỞớỳưỎỞượưỞ6ạ6{Ở6{}[(ậỞ6ạ6{Ởc}ạ6ÕỘcỦ#4*Ởbch4*KỢ5Ủẫ{[6ÒQậgỞỦdc7ỢỔỘcẫỔỘc$ỔỘ[5{Ởbẫ=KỢ//=Õ#Ủ7ẩdỦ6{cẫ[Õễ6/$*b3c7ậ/6*fb/PQRỠ/SÙ$PỠỤTTTTcTÙSPP4QÕ2ậ{ỢỞ/ỔỘ/c$ỔỘ/cẫỔỘcẫỔỘc$ỔỘậỔCdh,6Ở$ẽặ6{Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ởc[,6Ởc[.6Ở4Ư5Ởc}*7Ở4ẵ[ỞơŨ=Ở}dh(6ỞỄ16}Ởy[6}Ở-Ởm6}ÒỞCẪồỳỞxưẠứỘ/ậỔỘ/c$ỔỘ/cẫỔỘ/cỦ#4*Ổỳ}[!dỞậ}76{ỞcẫƯ7Ở}Ư6}Ở%ă6{Ở=Ũ=}Ở5Ứ6{Ở$7Ở%7Ư6Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ởậ}ŨcỞ%ă6{Ởễẳ[Ở6}[!dỞễ[(=Ở4Ư5Ở=8ỞiỞ6{}1ỦỞ%ỰỞ%ẽâ=Ởcdắ[Ởcẫ:ỞỄ16}Ởy[6}Ở}ẽấ6{Ởê6{Ởbạ[Ở6ắ[ỎỞ6}ẽỞ=Ũ=Ở}7ỨcỞ%ă6{Ở#Ừ7Ởễ(Ở5ạ[Ởcẫẽẵ6{ỎỞgÝhỞ$ề6{Ở%ẽẵ6{Ở{[Ủ7Ởc}ạ6{Ở6ạ6{Ởc}ạ6ỎỞ3}Ũ5Ở#(6}ỎỞ=ỲậỞc}dả=Ở5[<6Ởậ}]Ở=}7Ở=Ũ=Ở{[ỦỞ%"6}Ở=}]6}ỞbŨ=}ỎỞ{[ỦỞ%"6}Ở6{}è7ỎỞ}[.6Ở5ŨdỞ6}Ý6Ở%Ứ7ỎỞcắỞ=}ê=Ở=Ũ=Ở%[)5Ởb[6}Ở}7ỨcỞễd[Ở=}ặ[Ở=}7Ở=Ũ=Ở*5Ởc}[.dỞ6}[ÕÕÕỞẨdỦỞ%8Ở%ỰỞ{[đậỞ=}7Ở=Ũ=Ở#Ứ6Ởcẫ:Ở6}Ỷ6Ởc}ê=Ở%đ6{Ở%Ữ6ỞễƯỞ%ỴhỞ%ẹỞ}ặ6Ởễ!ỞễỦ[Ởcẫ9Ởgd6{Ở3]=}Ở=ẹỦỞ5"6}Ởcẫ,6ỞcỲcỞ=ỪỞ=Ũ=Ở416}Ởễề=Ở=ẹỦỞ%ẵ[Ởbả6{ỞgỰỞ}ă[ỎỞbY6ỞbƯ6{Ở%Ừ5Ở6}Ỷ6Ở6}ể6{Ở=ạ6{Ởcẫ"6}ỎỞậ}Ỵ6Ởễ[(=Ởậ}eỞ}âậỞễẳ[Ở6Ử6{Ở4ề=ỎỞbấỞcẫẽẵ6{Ở=ẹỦỞ5"6}ÕỞớŨ=Ởậ}76{ỞcẫƯ7Ởc"6}Ở6{dh(6Ởễ"Ở=dă=Ởbả6{Ở=ă6{Ở%ã6{Ở%ỰỞẫỦỞcỨ7Ở5ăcỞ5ạ[Ởcẫẽẵ6{ỞcảcỞ=}7Ở%7Ư6Ởễ[,6ỎỞc}Ủ6}Ở6[,6Ở=ả6{Ở}[.6ỞễƯỞcẫẽấ6{Ởc}Ư6}ÕỞCếỞ=Ũ=Ởậ}76{ỞcẫƯ7Ở“Cdắ[Ởcẫ:ỞỄ[(cỞỳỦ5Ở}a=ỞcỶậỞễƯỞ4Ư5Ởc}*7Ở4ẵ[ỞơŨ=”ỎỞ“TỞgd6{Ở3]=}Ởậ}ŨcỞcẫ[)6Ở3[6}Ởc.-gỰỞ}ă[ỞễƯỞ#Ừ7Ởễ(ỞCắỞẩdả=”ỎỞ“SỞ%ã6{Ở}Ư6}Ởễẳ[Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ở4ỶậỞc}Ý6Ở4ỶậỞ6{}[(ậ”ỎỞ“Ễ"Ở%Ư6Ở*5Ởc}Ý6Ởh,d”ỎỞ{Ỵ6Ở%ÝhỞ4ƯỞậ}76{ỞcẫƯ7Ở“Cdắ[Ởcẫ:Ở=}d6{ỞcỦhỞgÝhỞ$ề6{Ở6ạ6{Ởc}ạ6Ở5ẳ[”ÕÕÕỞ%ỰỞgdỲcỞ}[(6Ở6{ƯhỞ=Ư6{Ở6}[!dỞ#ạ6{Ở}7ỦỞ%?ậỎỞ6}[!dỞ%[)6Ở}"6}Ởc[,6Ởc[.6Ở%ẽâ=Ở%ê6{ỞễƯ7Ở}Ư6{Ở6{ẻỞ=ẹỦỞợỪ6{ÕỞTỞ6Ử5ỞẩdỦỎỞc7Ư6Ở}dh(6Ở=8ỞÚSÚỞ%7Ư6Ởễ[,6ỎỞc}Ủ6}Ở6[,6ỞẽdỞcđỞ%ẽâ=Ở3.cỞ6ỨậỞễƯ7ỞợỪ6{ÕỞyề=Ở4ẽâ6{Ở%7Ư6Ởễ[,6ỎỞc}Ủ6}Ở6[,6Ở%ẽâ=Ở3.cỞ6ỨậỞễƯ7ỞợỪ6{Ở6{ƯhỞ=Ư6{Ở6}[!dỎỞ#ắỞbd6{Ở6{dã6Ở6}Ý6Ở4ề=Ở5ẳ[Ở=}7ỞợỪ6{ỎỞ6}[!dỞ=Ũ6Ở#ăỞậ}éỞcẫŨ=}Ở=ạ6{ỞcŨ=Ở%7Ư6Ở%ỰỞ%ẽâ=Ở=ặỞ=ỲdỞễƯ7Ở=ỲậỞẹhỞ%Ừ6{ỎỞ%ẽâ=Ở#ỴdỞễƯ7ỞượỳờỞ=Ũ=Ở=ỲậÕỞư[(6Ở=8ỞÚQỞ%ã6{Ở=}]Ở=Ũ6Ở#ăỞ%7Ư6Ởc}Ủ5Ở{[ỦỞượỳờỞễƯỞ=ỲậỞẹhỞ%Ừ6{Ở=Ũ=Ở=ỲậỎỞẩdỦỞ%8Ở6Ý6{Ở=Ủ7Ở}[(dỞẩdỪỞ4Ự6}Ở%Ứ7Ở=ẹỦỞợỪ6{Ở%ả[Ởễẳ[Ở=ạ6{ỞcŨ=Ở%7Ư6ỞễƯỞậ}76{ỞcẫƯ7Ởc}Ủ6}Ở6[,6ỞấỞ% ỦỞậ}ẽặ6{ÕỞớạ6{ỞcŨ=Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ở=8Ở6}[!dỞ=}dh)6Ở#[.6Ởc]=}Ở=ề=ỎỞ%ÝhỞ4ƯỞ3.cỞẩdỪỞcếỞễ[(=Ởcẫ[)6Ở3}Ủ[Ởc}ề=Ở}[(6Ở6}[!dỞ#[(6Ởậ}ŨậỞcỬ6{Ở=ẽẵ6{ỞbềỞ4Ự6}Ở%Ứ7Ở=ẹỦỞợỪ6{Ở%ả[Ởễẳ[Ở=ạ6{ỞcŨ=Ởc}Ủ6}Ở6[,6ÕỞưƯ6{Ở6Ử5ỎỞ=Ũ=Ở=ỲậỞẹhỞ%Ừ6{Ởcẫ76{Ở}dh(6Ở%!dỞ%ẽỦỞ6ă[Ở$d6{Ở6Ý6{Ở=Ủ7Ở=}ỲcỞ4ẽâ6{Ở}7ỨcỞ%ă6{Ở=ẹỦỞcắỞ=}ê=Ở%7Ư6Ởc}Ủ6}Ở6[,6ỞễƯ7Ở6{} Ởẩdh.cỞ4Ự6}Ở%Ứ7ỎỞ=}0Ở%Ứ7Ở=ẹỦỞ5"6}ÕỞCẫ76{Ở=Ũ=Ở3íỞ}aậỞ=ẹỦỞcắỞ=}ê=Ở%7Ư6Ởc}Ủ6}Ở6[,6ỞễƯỞ}ă[Ở4[,6Ở}[(ậỞc}Ủ6}Ở6[,6Ở%!dỞ=8ỞbềỞc}Ủ5Ở$ềỞ=ẹỦỞc}ẽẵ6{ỞễéỞ%Ừ6{ỞẹhỎỞ=}[ỞẹhỞ6,6Ở%ỰỞ3 ậỞc}ẵ[Ở=}0Ở%Ứ7Ở=Ũ=ỞễỲ6Ở%!Ở=8Ở4[,6ỞẩdỦ6Ở%.6Ởc}Ủ6}Ở6[,6ỞễƯỞ=ạ6{ỞcŨ=Ởc}Ủ6}Ở6[,6ÕỞợã6{Ởc}ẵ[Ở=Ử6Ở=êỞễƯ7Ở3.cỞẩdỪỞ}7ỨcỞ%ă6{Ở=ẹỦỞcắỞ=}ê=Ở%7Ư6Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ở4Ư5Ở5ăcỞcẫ76{Ở=Ũ=Ởc[,dỞ=}]Ở%)Ởg&cỞậ}Ý6Ở47Ứ[Ở=}[ỎỞ%Ừ6{Ở#ăỞcẫ76{ỞbỨ=}Ởễể6{Ở5Ứ6}ÕỞỳ}[!dỞcắỞ=}ê=Ở}ă[ỎỞ%7Ư6Ởc})Ở=}]6}Ởcẫ ỞgỰỞ}ă[Ở=ẻ6{Ở%ẽâ=Ở=Ũ=Ở=ỲậỞẹhỞ%Ừ6{Ở=}0Ở%Ứ7Ởậ}ả[Ở}âậỞễẳ[Ở%7Ư6Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ởcẫ[)6Ở3}Ủ[Ởc}ề=Ở}[(6Ở6}[!dỞậ}76{ỞcẫƯ7Ởậ}ŨcỞcẫ[)6ỞxC-GưỎỞ6}ẽỞ}ă[Ở=}ểỞc}ỶậỞ%áỞậ}ả[Ở}âậỞễỶ6Ở%ă6{Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ở}[.6Ở5ŨdỞ6}Ý6Ở%Ứ7ỌỞ}ă[Ở=ềdỞ=}[.6Ở#[6}Ởậ}ả[Ở}âậỞ{[Ũ7Ở$é=Ởcẫdh!6Ởc}ả6{Ở=Ũ=}Ở5Ứ6{Ở=}7Ở%7Ư6Ởễ[,6ỎỞc}Ủ6}Ở6[,6ỌỞ}ă[Ở6ạ6{Ở$Ý6Ởậ}ả[Ở}âậỞ=}dh)6Ở{[Ủ7Ở6}ể6{Ởc[.6Ở#ăỞ3ỉỞc}dỶcỞcẫ76{ỞbỪ6ỞgdỲcỞ6ạ6{Ở6{}[(ậỞ=}7Ởc}Ủ6}Ở6[,6ÕỞC}ạ6{ỞẩdỦỞbềỞậ}ả[Ở}âậỞ6ƯhỎỞ=Ũ=Ở}ă[ỎỞ%7Ư6Ởc})Ở%ỰỞcỨ7Ở=ặỞ}ă[Ở=}7Ở%7Ư6Ởễ[,6ỎỞc}Ủ6}Ở6[,6Ởậ}ŨcỞ}dhỞc]6}Ở6Ử6{Ở%ă6{ỎỞbŨ6{ỞcỨ7ỎỞ3}X6{Ở% 6}ỞễỦ[Ởcẫ9Ởgd6{Ở3]=}Ở%[Ở%ỴdỞcẫ76{ỞbềỞ6{}[(ậỞ%ỸhỞ5Ứ6}ỞớỳưỎỞượưỞ%ỲcỞ6ẽẳ=ỎỞẩd,Ở}ẽặ6{ÕỞCẫ"6}Ở%ăỞ4iỞ4dỶ6Ở=}]6}Ởcẫ ỎỞ=}dh,6Ở5ạ6Ở6{}[(ậỞễéỞ4@6Ở6{7Ứ[Ở6{ểỎỞc[6Ở}a=Ở=ẹỦỞ%ă[Ở6{ẻỞ=Ũ6Ở#ăỞ4Ư5Ở=ạ6{ỞcŨ=Ở%7Ư6Ở-Ở}ă[Ở%ỰỞ%ẽâ=Ở6Ý6{Ở=Ủ7ỞễƯỞcế6{Ở#ẽẳ=Ở%ẽâ=Ởcẫ:Ở}8ỦÕỞợÝhỞ4ƯỞ3.cỞẩdỪỞcếỞbềỞ6ằỞ4ề=Ở4ẳ6Ở=ẹỦỞ=Ũ=Ở=ỲậỞẹhỞ%Ừ6{Ởcẫ76{Ởễ[(=ỞẩdhỞ}7Ứ=}ỎỞ%Ư7ỞcỨ7Ở#ảỞcẫ]Ở=Ũ6Ở#ăỞ%7Ư6Ởcế6{Ở#ẽẳ=Ở%ŨậỞê6{Ởh,dỞ=ỴdỞ6}[(5ỞễéỞ=ạ6{ỞcŨ=Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ởcẫ76{Ởc"6}Ở}"6}Ở5ẳ[ÕỞưƯ6{Ở6Ử5ỎỞCẫd6{ỞcÝ5Ởơã[Ở$ẽầ6{Ở=}]6}Ởcẫ Ở}dh(6Ởậ}ả[Ở}âậỞễẳ[Ởợ7Ư6ỞC}Ủ6}Ở6[,6Ở}dh(6Ở5ấỞ=Ũ=Ở4ẳậỞcỶậỞ}dỲ6Ở3ỉỞ6Ử6{ỎỞ6{}[(ậỞễéỎỞ=}]6}Ởcẫ Ở=}7Ở%ạ6{Ở%Ừ7Ở=Ũ6Ở#ăỞễƯỞ%7Ư6Ởễ[,6ỎỞc}Ủ6}Ở6[,6ÕỞCẫd6{Ở#"6}Ở5ằ[Ở6Ử5Ở=8ỞcếỞRỠỠ-RTỠỞ%ã6{Ở=}]Ởc}Ủ5Ở{[ỦÕỞỳ}ể6{Ở6Ử5Ở{Ỵ6Ở%ÝhỎỞ4Ự6}Ở%Ứ7Ở}dh(6Ở%ỰỞậ}ả[Ở}âậỞễẳ[ỞợỨ[Ở}a=Ởưd.ỎỞCẫẽẵ6{Ởớ}]6}Ởcẫ Ởy,ỞờdỸ6Ở5ấỞ=Ũ=Ở4ẳậỞ%Ứ[Ở}a=ỎỞcẫd6{Ở=ỲậỞ=}]6}Ởcẫ ỞcỨ[Ở}dh(6ỞcỨ7Ở%[!dỞ3[(6Ở=}7Ở=Ũ6Ở#ăỞ%7Ư6Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ởc}Ủ5Ở{[ỦỞ}a=ỞcỶậỎỞ{8ậỞậ}Ỵ6ỞẩdỦ6Ởcẫa6{Ở%Ư7ỞcỨ7ỎỞ#ã[Ở$ẽầ6{Ở%ă[Ở6{ẻỞ=Ũ6Ở#ăỞ%7Ư6Ở=8Ở%ẹỞcẫ"6}Ở%ăỞ6Ử6{Ở4ề=ỞgÝhỞ$ề6{Ởậ}ŨcỞcẫ[)6Ởậ}76{ỞcẫƯ7Ởc}Ủ6}Ở6[,6ỎỞcắỞ=}ê=Ở%7Ư6Ởễể6{Ở5Ứ6}ÕỞẨdŨỞcẫ"6}Ở%ỸhỞ5Ứ6}ỞớỳưỎỞượưỞễƯỞ}ă[Ở6}ỶậỞẩdả=Ởc.ỎỞc}Ủ6}Ở6[,6Ở=ỪỞ6ẽẳ=Ở68[Ở=}d6{ỞễƯỞc}Ủ6}Ở6[,6Ở}dh(6ỞỄ16}Ởy[6}Ở68[Ởẫ[,6{Ở%Ủ6{Ở%ê6{Ởcẫẽẳ=Ở6}[!dỞ=ặỞ}ă[Ở5ẳ[ỞễƯỞ=ỪỞ6}ể6{Ởc}Ũ=}Ởc}ê=Ở5ẳ[ÕỞỄ"ỞễỶhỎỞcỬ6{Ở=ẽẵ6{ỞbềỞ4Ự6}Ở%Ứ7Ở=ẹỦỞợỪ6{Ở%ả[Ởễẳ[Ở=ạ6{ỞcŨ=Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ởcẫ76{Ở{[Ủ[Ở%7Ứ6Ở}[(6Ở6ỦhỞ4ƯỞ5ăcỞh,dỞ=ỴdỞcỲcỞh.dỎỞ5ăcỞ%9[Ở}á[Ở3}Ũ=}ỞẩdỦ6ÕỞC}ạ6{ỞẩdỦỞ=Ũ=Ở}ă[ỎỞ%7Ư6Ởc})ỎỞ%W=Ở#[(cỞ4ƯỞcắỞ=}ê=Ở%7Ư6Ởc}Ủ6}Ở6[,6ỎỞ=Ũ=Ở=ỲậỞẹhỞ%Ừ6{Ở}dh(6ỞỄ16}Ởy[6}Ở%ỰỞễƯỞ%Ủ6{Ởẩdh.cỞcÝ5ỞgÝhỞ$ề6{Ở5ăcỞc}.Ở}(Ởc}Ủ6}Ở6[,6Ở=8Ở%Ứ7Ở%ê=ỎỞ=8Ởcẫ[Ởc}ê=ỎỞbê=Ở3}á*ỞễƯỞcẽỞ$dhỞậ}ŨcỞcẫ[)6Ở6Ử6{Ở%ă6{ỎỞc[.ậỞ6ả[Ởcẫdh!6Ởc}ả6{Ở}Ư7Ở}e6{Ở=ẹỦỞẩd,Ở}ẽặ6{ỎỞ6,dỞ=Ủ7Ở496{Ởh,dỞ6ẽẳ=ỎỞiỞc}ê=ỞgÝhỞ$ề6{ỞễƯỞ#Ừ7Ởễ(ỞCắỞẩdả=ỎỞbY6ỞbƯ6{Ởậ}Ỳ6Ở%ỲdỞ}hỞb[6}Ởễ"ỞbềỞ6{}[(ậỞ=Ũ=}Ở5Ứ6{ỎỞễ"Ở=ă6{Ở%ã6{ỌỞ{8ậỞậ}Ỵ6Ở=e6{ỞợỪ6{Ở#ăỞễƯỞ6}Ý6Ở$Ý6Ở}dh(6Ởậ}Ỳ6Ở%ỲdỞgÝhỞ$ề6{ỞỄ16}Ởy[6}ỞcẫấỞc}Ư6}Ởcẫd6{ỞcÝ5Ở3[6}Ởc.Ở-ỞgỰỞ}ă[Ởậ}]ỦỞơỮ=Ởc06}ỞẨdỪ6{ỞCẫ ỎỞgê6{Ở%Ũ6{Ởễẳ[Ở$Ủ6}Ở}[(dỞĩ6}Ở}e6{ỞyỦ7Ở%ă6{Ởc}ẵ[Ở3íỞ%ắ[Ở5ẳ[ÕỘ/ậỔ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin buồn

Tin buồn
2012-07-14 07:30:16

(QT) - Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí: Nguyễn Đức Dũng, sinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết