Cập nhật:  GMT+7
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDigJzDlDfhu4Em4bq/ZuG7h2Im4buHYuG7m21kJmM24buBJuG7geG7iSbhur9bJkPhuqBRJnFsZCbDtMOtZOKAneG7uC9jOkDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDskPEg3vhuqMqQMOUw5QmLSbDg+G7hSbhur9bJsO0NuG7gSbDteG7nybhuqHhu5d7JlHDg1Emw6Nk4bql4buHJsOqZOG7h2MmOzomw7Thu5HEqWQm4buN4buR4bq1JsOUY3vhu4djJkPhu4V7JuG7hmLhu5F04bqp4buHJsOUY8OpJsOSY+G7m2vhu4diJsO04buP4bubbOG6oSbhu4djcOG7h2Im4bq/bWQmw6pjxIPhu4cm4buHYm5kJuG6oeG7l3smw6Bd4buHJsOjZ+G6oSbDoH3hu4Mmw5Thu5HEqWQmw5Thu4/hurcmw7V74buRJsOqY2Qm4bqhw60mw6DDqSbDtOG6rybhu4diICbhu4dj4bub4buHYiZxw6Hhu4cm4bqhw6wm4bq/w6LDtCZxWybhu4dj4buDW2Qm4buHYuG7m21kJuG6oWNd4buBJsOjxJHhuqFjJsOj4bqtJsOj4buDXcO0JkPhuqDDgCbhu4fhu4lkJuG6o+G7keG7h2ImLMOdPz8/4buBJuG6oWNddCZx4bubbsO0JuG6oWPhu5ts4buHYibhu4diXWQmcTnDtCZxbGQmw7RjW+G7h2Mmw7TEkeG6oWMmOj/igJku4oCdLjvDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bu4w7R7w6Dhur/EgybDtcO0dOG6v8SD4buoKuG7gXvhu49iZOG7h1c7w7JzJnvhu5HDtOG7gypA4bu4w7Thu49A4bu4w7ThuqNA4bu4w7R7w6Dhur/EgybDtcO0dOG6v8SD4buoKuG7gXvhu49iZOG7h1c7w7JzJnvhu5HDtOG7gypA4bu4w7Thu49A4bu4w7ThuqNA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gq4bq/ROG7gXtixIMqJnvhur/DtOG7qCoqJmPDtcOye+G6ocSD4buoKj8qJsOg4buD4buP4bqjxIPhu4/hu6gqOiomY3TDssSD4buP4bq/ZOG7h8Oq4buoKiom4buD4buH4bqh4bq/ZOG6ocOq4buoKuG7j8SDw7Thu5Hhu4/hu4cmw7Vj4buDckThu4F7YsSD4bu0w7RjZMO1w53DteG7j+G6oeG7tiomw7Xhu4/huqHhu6gqY8O0w7TDslcvL8OyY2TEg+G7h8Oge+G7h+G6oeG7kcOdw7Thu5Hhu4Nkw7Thu4/Eg8OdceG7hy/DtGR74buHdOG7g+G7hy9E4buBe2LEg1FkxINyw517w7XDsnNWw5Rj4buR4buBw6Dhu4d7ZOG6v0ThuqLhu6ghLDssLCwqL0Dhu7gvw7ThuqNA4bu4L8O04buPQOG7uMO04buPQOG7uMO04bqjQOG7uMOyQMOSY+G7m2vhu4diJsOjZ+G6oSbDoFtkJnFkw6LDtCZx4bqlJuG7gWXhu4djJsO04buP4bq14buHJsOU4buRxKlkJsOU4buP4bq3JuG7guG7h+G6v2Thu4fEgyYtJuG7seG7h2Mmw5TDncOSw53hu7gvw7JA4bu4L8O04bqjQOG7uC/DtOG7j0Dhu7gvw7R7w6Dhur/Eg0Dhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw5Thu4/hu4Phu4diJmN7ZCbhu4diW3QmOiEmcVsmOigtOjomw6MgJuG6oeG7hSY6IS4mw7JjIuG7hyZj4buLZCbhuqHhu5d7JsOj4buJ4bqhJmJkIibDlOG7kcSpZCbDlOG7j+G6tybhu4dibmQmw6pjxIPhu4cmdSbhuqFjxJEmw7RjZCbDozfhu5Em4bqh4buXeyZRw4NRJuG7hmLhu5F04bqp4buHJsOUY8OpJsOSY+G7m2vhu4diw53hu7gvw7JA4bu4L8O04bqjQOG7uC/DtOG7j0Dhu7gvw7R7w6Dhur/Eg0Dhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAQEAm4bqgY2TDouG7hybDtGMx4buHYibhuqHhu5d7JuKAnOG6oX1kJsOq4bqx4buD4oCd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu6wmUWUmw7V74buDJsOSY+G7m2vhu4diJuG6v11kJuG6oWNn4buHJuG7h+G7iWQm4bqj4buR4buHYiZx4bubbsO0JuG6oWPhu5ts4buHYibhu4diXWQmcTnDtFbhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQC0mw4B74buHJsOjOOG7kVkmw7TDrWQm4bqhY110JuG6oX3huqEm4bqh4bufJuG6v3Qmw7Thu4/hu5Hhu4diJsOgZeG7h2PDnSbDlF1kJkJkImQmw7Thu4/hurcmUcOD4buMQiY7Pz88WSbDqmPDreG7h2ImY2Thuq3hu5Emw7V74buDJkPhur5RJuG6v11kJsOjMOG7h2Imw6p1JsO0Y+G6teG7gSbhuqFj4buDJsO0w61kJuG6oWNddCY7w50/Pz/hu4EmceG7m27DtCbhuqFj4bubbOG7h2Im4buHYl1kJnE5w7TDnSZROXQm4buBWybDtMOtZCbDo+G7g13DtCZD4bqgw4DDnSbDlXvhu5Emw6Phu4VZJsO0w61kJuG6v11kJuG6oSLhu4Emw7RjN3Qmw7RjxJHhuqFjJuG7gcOt4buHJuG7h1t0JuG7h+G6teG7hybhuqFj4buRdOG6reG7hyZjNOG7hybDtXvhu4diJnFbJsOjICbhuqHhu4Umw6B7JuG6oWPhu53huqEmUcOD4buMQibhuqFjXXQmLMOdPz8/4buBJnHhu5tuw7Qm4bqhY+G7m2zhu4diJuG7h2JdZCZxOcO0JuG6v2ThurXhu4cmw7Rkw6LDsibDtOG7oybhu4cw4buBJjs/Pz4tOz86OsOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu6wm4bqgY+G6uSbDtGThurXhu5Emw6Mzw7Qm4buPeybhuqFj4buDJsOSY+G7m2vhu4diJsO04buP4bubbOG6oSbDlcSCxakmQnvhu4HEg8O1JjsoJuG6v1smYmVW4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkAtJsODNnQm4bq/Wybhur844buHJsOjOOG7kSbDtGThurXhu4cmw7TDrWQm4bqj4bufJsOVxILFqSZCe+G7gcSDw7UmcVsm4buH4buJZCbhuqPhu5Hhu4diJuG6oWNddCYsw50/Pz/hu4EmceG7m27DtCbhuqFj4bubbOG7h2Im4buHYl1kJnE5w7Qm4bqhxqHhu4diJuG6vzjhu4cmw6M44buRJsO0ZOG6teG7hybDo+G7m27huqEmw6Phu5t7JnFb4buDJsO0Y2Qmw6M34buRJuG7h+G6teG7hybDtMOtZCbhuqFj4bq5JsOgZMOiw7Qmw7JjImQm4buHaibhur/hu5/huqEmY8Oiw7Qm4buBZeG7h2PDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4busJuG6omThuqnhu4cmw6Bkw6Lhu4cmw7Thu4/hurXhu4cmw6Phu5tt4buHYibhuqFjXXQmw7Rjw6Im4buHW+G7g1bhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQC0mw5TDrWQmY+G7g1vhu4cmw7Thu4Nb4buHJuKAnOG7geG7meKAnSbDtGPDreG7h2Imw7Rk4buHJnHhuqUmw6PDrGQmw7Rj4buXJuG7h+G6teG7hybhur/hu5HDreG7hybDoH3hu4EmUcODUSbhuqPDoeG7hybDozjhu5Em4buHYuG7m21kJkThu4fhuqPhu4Phu4fEg8O1ZHsm4buOZOG7h2Qmw4Dhu5HhuqNke+G7j8O0ZMOdJk8mY2vhu4cmOz8/4buBJuG6oeG7kcOsZFkmw7TDrWQmw7Q54buHJuG6o+G7leG7h2Imw7VvJsO04buP4bubbeG7h2ImceG7m27DtCbhu49b4buDJmPDrCbhu4fhu5ts4bqhJsOj4bqtJsO0N+G7hybhuqHDreG7h2LDnSbhuqDhu4Um4bq/4buT4bqhJsO0w61kJsOgaCZzeybhu45k4buHZCbDo8Oi4buHJmNr4buHJjvhu4HDnSbhu4Zj4bub4buHYibhu45k4buHZCbhuqHhu4Um4bq/bmQmw7Rjw6Imw7UiZCbhuqFjNuG7hybhuqNbZCbhu4fhurXhu4cmw6MgJsOgMcO0JsOqw6nDsibDtMOtZMOdJuG6oH3huqFjJsOjxJHhuqFjJsOqY+G7gyLhu4diJjvhu4FZJnFlJuG7jeG7kX0m4bqhw6wmYjHhu4diJuG7h+G6teG7hybDtMOtZCbDo+G7kcOsZCbDteG7neG6oSZxWybDtOG6rybhu4diIMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu6wm4bq+4buT4bqhJsOj4buFJsOSY+G7m2vhu4diJuG7h2Jj4bq7JmJlVuG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpALSbDg8OtZCbhuqFjNuG7hybDtMOtZCbDqmPDreG7h2Im4bqhZuG7hybhu4diY8SDJsO14bufJsOjZOG6peG7kSbDqmNk4bqt4buHJuG6oeG7l3smw7TDrWQm4buHY+G7m+G7h2ImdSbhuqFjxJEm4buBfeG6oWMmw6Ai4buDJsO0w61kJsOyYyJkJnHhuqUmw6PEkeG6oWPDnSbDlMOtZCbhuqHDrCbhu4dj4buDW2Qm4buHYuG7m21kJuG7gTd0JuG6vzjhu4cmw6Phuq0m4bqhY13hu4Emw6PEkeG6oWMm4bu0UcODUSbhuqFj4bq5JsOj4bubbuG6oSbDtMSR4buHYyZx4bqlJsOjxJHhuqFjJsOqY2Qm4bqh4buFJsOjOOG7kVkm4buHYuG7n+G6oSZj4buDM+G6oSbhuqFjNuG7hybhuqFjXeG7gSbDo8SR4bqhY+G7tibhu4/hu4tkJuG7h2IgJuG7j3smcWUm4bqhY+G7g33hu4diWSbDqmThuqfDtCbDteG7neG6ocOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu6wmw5Jj4buba+G7h2Im4bqh4buFJsOgw6kmw7Rj4buba+G7h2Imw6pjw63hu4diVuG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpALSbDlMOtZCbhuqFj4bq5JsOgw6kmw7U2dCbDtX3DtCbhu4dj4bqxJm8mw7R7dCbhu4dj4bub4buHYibDoDZ0JmJkbSbDoyAm4bq/W+G7h2PDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4busJuG6oCLhu4EmYmR94bqhJuG7geG7icO0JsO0YzfDtCbDoF1kJuG7h2Phu5smw7Rjw6Im4bqh4buFJsOje+G7kSbDqmPDreG7h2JW4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkAtJsOUw61kJsOjICbDqmPhu4XhuqEmcWUmw7Rkw6LhuqEm4buH4buRw6xkJuG6oWNkw6LhuqEmQ+G6oFEmw7Thu5tv4buHYibDtOG7j+G7g+G7h2Imw7Q44buBJsO0e3TDnSbhuqDDreG7h2Imw6Ay4buHYibhu4FbJuG7h+G7hWQm4buOZOG7h2Qm4buHY+G6ueG7h2MmY2vhu4cmw7TDrWTDnSbhu4Zj4bub4buHYibhu4fDouG7kSbhuqHhu4Umw6pk4buHYybhu4diY2Thuqfhu4Em4buHY2ThuqXhu5EmY2vhu4dZJsO0w61kJsOjICbDqmPDreG7h2Imw7Q34buHJuG6ocOt4buHYibDtWzhu4EmcVsm4bqhayZj4buJZCbDo+G7g13DtCZD4bqgUSbDteG6sybhuqF74buDJmNr4buHw50mw5Thu5F0JuG7h2Nk4bq14buHWSbDtMOtZCZjW2Qm4bq/ZuG7h2ImcWxkJsOgIuG7hybDtGM24buHJsOgb2Qmw7RjW+G7h2Mmw7TEkeG6oWMm4buHW3Qmw6MgJmNr4buHJsOjw6Lhu4cmOj8mYmQ2dCbDteG7gyZxbGQmw6pjZCbDtMOtZCbDo+G7g13DtCZD4bqgw4MmQmQiZCZxw60mw6PDqeG6oWMm4bqhYzbhu5EmxrAm4bu0Oj/igJk6LuKAmeKAmT484bu2JmPhu4tkJsO0Y33hu4diJikmw7RdZCbhu4ZjOcO0w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7rCbDkmPhu5tr4buHYibDqmMx4bqhJsOyY+G7leG6oSbDoDfDtCbhur9uZCbDtGPhuq0mY2Xhu4djJuG6oeG7l3sm4buBZeG7h2Mm4buHY+G7mybDtGPDoibhu4db4buDVuG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpALSbhuqBjZOG6peG7kSbhuqF74buDJjpZITzhu4Em4bq/WybDoDfDtCbhur9uZCbDoG9kJuG6oX3huqEmw6PDrGQmw7Rj4buXJuG6oeG7l3smw7TDrWQmYzjhu5EmY8Oiw7Qmw6PhuqXhu5Em4bqhe+G7gyZzN8OyJnPhurkmOlkp4buBw50mw4Nk4bql4buRJuG7h1t0JmJk4buTw7ImY2cm4bqh4buFJsO1ImQm4bqhYzbhu4cm4bqjW2QmY2vhu4cmcVsm4bqh4buFJuG6v25kJsO0Y8OiJuG6v2zhu4cmw6pjZCZx4bubbsO0JuG7j1vhu4PDnSZRZSZxOXRZJsO0w61kJsOjICbDtDnDsibhur/hu5F04bqn4buHJuG7jzfDtCbhu4djZOG6peG7kSZx4bqlJsO1bybDtOG7j+G7m23hu4diJnHhu5tuw7Qm4buPW+G7gyZjw6wm4buH4bubbOG6oSbDo+G6rSbhuqHhu4Umw7Rj4bqtJuG6oWNkw6Lhu4cmw7RjMeG7h2Im4bqhfeG6oSbDo8OsZCbDtGPhu5fDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4busJsOANnQmYmRtJsOSY+G7m2vhu4diJuG6oSLhu4Emw7RjN3Qmw7Rjw6Im4buHW+G7g1bhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQC0mw5TDrWQmw6MgJuG6ocOsJmPDosO0JsO14bud4bqhJuG7h+G6teG7hybDqmPDreG7h2Im4bqh4buFJmJlJsOyYyJkJmPDrGQmw7Rkw6LhuqHDnSbDlGM3w7Qmw6BdZCbhu4dbdCbDteG6sybhur9bJsOgW2QmY2fhuqEmw6pk4buHYybhu4diY2Thuqfhu4Em4bqhY+G7gybDtMOtZMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu6wmw5Jj4buba+G7h2Im4buHYmPhursmYmUmw7Thu4/hu5ts4bqhJsO0N+G7gSbhur9m4buHYibhu4di4bubbWQmYzbhu4Em4buB4buJVuG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpALSbDlXvhu5Emw6pjZCbDo2fhuqEm4buHY3Dhu4diJsOyYyLhu4cmY+G7i2Qmw7Thu4/hurXhu4cmw5Thu5HEqWQmw5Thu4/hurcm4buC4buH4bq/ZOG7h8SDWSbDtMOtZCbhu483w7Qmw6A3w7Qm4buHYm0mw7Thu4/hu5ts4bqhJsO0N+G7gSbhur9m4buHYibhu4di4bubbWQmYzbhu4Em4buB4buJJuG6o1vhu4djJuG6oWPhu4Mm4buBZeG7h2PDnSbhu4ZjcOG7h2Im4bq/bWQmw6pjxIPhu4cm4buHYm5kWSbDo+G7ieG7h2ImcWThurXhu4cmw7Thu6Mm4buN4buR4bq1JuG7h2NbJuG6oWPEkeG7h2Mm4bq/WybhuqFjZMOi4bqhJkPhuqBRJnUm4buHYmPhurt7JuG7h2M3w7Qmw6PDrGQmcWxkJsO0w61kw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOU4bu14buGJsOSQ+G7kuG6oOG7uC/DskA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Silat lập cú ăn sáu, Việt Nam có 68 HC vàng

Silat lập cú ăn sáu, Việt Nam có 68 HC vàng
2011-11-18 08:24:06

(VnExpress) - Cơn mưa vàng của đội tuyển silat đã góp một nửa trong tổng số 12 tấm HC vàng đoàn Việt Nam giành được trong ngày thi đấu thứ bảy. Chỉ thêm hai chiến thắng nữa,...

HLV Falko Goetz: “U23 VN quá tệ ở hiệp một”

HLV Falko Goetz: “U23 VN quá tệ ở hiệp một”
2011-11-18 08:23:45

(VnExpress) - Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, vị HLV người Đức cho biết vẫn chưa thể tìm được lời giải thích thỏa đáng về phong độ quá tệ của U23 Việt Nam trong hiệp một và gọi...

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Campuchia

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Campuchia
2011-11-18 07:14:43

(SGGP).– Tối 17-11, tại Nhà hát TPHCM, Bộ VH-TT-DL nước CHXHCN Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc...

Hãy dọn “rác” môi trường âm nhạc

Hãy dọn “rác” môi trường âm nhạc
2011-11-18 07:14:24

TTO - Gần 20 năm về trước, những công chúng yêu nhạc Việt như tôi luôn được thưởng thức những ca khúc nhạc nhẹ rất hay về tình yêu đôi lứa như Chia tay hoàng hôn, Bên em là...

Khai giảng lớp học hát dân ca Bình Trị Thiên

Khai giảng lớp học hát dân ca Bình Trị Thiên
2011-11-18 07:11:49

(QT) - Được sự hỗ trợ của Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Trị, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Triệu Phong vừa tổ chức khai giảng lớp học hát dân ca Bình Trị Thiên cho cán bộ văn...

Xuất hiện cuốn phim bí mật về Michael Jackson

Xuất hiện cuốn phim bí mật về Michael Jackson
2011-11-17 06:37:45

TTO - Một cuốn phim bí mật dài 2 giờ, quay những cảnh hậu trường của ông vua nhạc pop Michael Jackson trong chuyến lưu diễn mang tên Dangerous ở Buenos Aires (Argentina) năm...

Võ Phi Hùng giã biệt vỉa hè

Võ Phi Hùng giã biệt vỉa hè
2011-11-17 06:37:28

TT - Vậy là sau Ung Ngọc Trí, Hoàng Ngọc Tuấn, một bạn viết nữa trong Câu lạc bộ sáng tác trẻ Thành đoàn TP.HCM của tôi đã ra đi!

Một giờ không ngừng nghỉ với Hồn Việt

Một giờ không ngừng nghỉ với Hồn Việt
2011-11-17 06:37:08

TT - Trễ hơn dự kiến một tháng, tối 15-11, chương trình ca múa nhạc dân tộc dành cho khách nước ngoài mang tên Hồn Việt (The soul of Vietnam) (*) đã ra mắt tại Nhà hát TP.HCM.

Rừng chắn cát lên sóng

Rừng chắn cát lên sóng
2011-11-17 06:36:44

TT - Rừng chắn cát (28 tập, tác giả: Thiên Vỹ, đạo diễn: Triệu Tuấn - Nguyễn Danh Dũng) - bộ phim về đề tài giáo dục sẽ lên sóng VTV1 lúc 20g05 thứ năm, sáu hằng tuần từ ngày 17-11.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết