Cập nhật:  GMT+7
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4U04buj4bqgw6zDgOG6ruG6onfDrHPhu4TDssOs4bqg4bqmw4rDrMOK4bq+w6zhurzhu7nhu4MveOG7ieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJWMO6w7J0w63hu4Xhu4ExNOG7h8OsLcOsNHjhu6PhuqDDrOG6onjhur7hu5/huqLDrMOAQ3nDrHTDtUvhurnDrOKAnDB44buC4bqid8Os4bq8w43DrHN44buA4bqid8Os4bq8w7LhuqJ4w6zDgOG7j8Osc+G7gOG6onfDrHRHQ+G6onfDrHN4R8OsMHjhu6HDiuKAneG6vcOs4bqiw4N5w6zDinjDusODw6x3R+G6quG6onfDrHPhu4TDssOsVUhzw6w0ScOsMHjhu4LDrDR4w71zeMOsU8Oyw6wk4bud4bq+w6wlecOs4buI4burw6xz4buNc3jDrOG6vMOC4bqid8Osw4rDgsOKw6x1Q3nDrHXhu6XDicOsdcO1w4Phur3DrDNHw6xz4bq0w6w0eMO9c3jDrCXhu4rDrFjDteG6onjDrCV4ceG6ouG6vcOsw4rhurrhu4LDrMOK4bq64buzw6xzeOG7hsOyw6xTeOG7jeG6onjDrFd54buNc+G6vcOsw4p44bq04bqiw6wleMOy4bqiw6xSeeG7q+G6vuG6vcOsSuG7kcOsNOG6unnhu7Hhur7DrDR4R0ThuqJ34bq9w6x44bq+S+G7seG6osOsNOG6unnhu7Hhur7DrDB4w4PhuqJ3w6zhu4Ex4bq+w7ThuqJ3w6w04bq64bu14buHw6x14buRw6xy4buZw4rDrMOKw7JLw6zhu4jhu4/Dg8Osc+G6tOG6onfDrMOK4buNc8Osw4pJw6zDinh54bux4bqiw6xK4buRw6x44bqmecOseOG6quG6osOscsOC4bqiw6zhuqLhu5PhuqDDrOG6osOyS+G6vcOsw4pJw6zDgXh5w6zhuqBCecOs4buI4burw6zDiuG6uuG7gsOsw4rhurrhu7PDrOG6onfhurR5w6xzeOG7hsOyw6zhuqLhu49Lw6rDrFfhu5/huqLDrMSp4buLw6zhuqLhu5PhuqDDrMOK4bq+4bqsecOsdcO1w4Phur3DrGttw6zDiuG6vuG6rHnDrHVDeeG6vcOs4bqid8OD4buPecOs4buIeeG7sXPDrHN44buT4bqgw6zDgMODw6wweOG7ocOKw6zhurzDjeG6vcOsSuG7nUvDrHTDjeG6onfDrOG7iOG7j8Osw4l44buNw4rDrMOK4bq6eeG7reG6osOsNMOy4bqgw6xSw7TDg8Oqw6rDqsOsM0fDrHPhurTDrMOA4bq+4bq04bqiw6zDinjDsuG6oMOsd3nDssOs4bqieHnhu6vhur7DrHjDg8O1w4rDrHXhuqbhuqJ3w6zDiknDrMOKeHnhu7HhuqLDrMSQw6x14bu1w7LDrMOJeEfhuqrhuqJ3w6rDrFXhu5dzw6xyeeG7scOK4bq9w6wzR8Osc+G6tMOsdeG7kcOsw4HGsOG6vsOsd+G6sHnDrMOJeOG7ocOKw6zDisOMw6xz4buG4bqid8Osw4l44buNw4rDrMOK4bud4bqgw6zDiuG6rMOsc3hIc8OscuG7qcOJw6zhu5PhuqLDrMOK4buz4bqieMOsw4p4R+G6quG6onfDrHXhu6vhur7DrHXhu5fhuqLDrHjDsnnDrMOBTcOs4buI4buPw4PDrOG6onfhu49Lw6zhuqDhuqThuqJ3w6zhu4nDrOG7iOG7j8Os4buJbMOseOG7j+G6onfDrMOKeOG7jeG6onfhur3DrMOK4bqsw6xzeEhzw6zhuqLhu6Phur7DrMOKw7V5w6xzeOG7hsOyw6zhu4jhu4/DrHXDuuG6oMOsw4l44buNw4rDrHN4w4PDrHLhu7HhuqJ4w6zhuqJ44bud4bqiw6zDisO1ecOsUuG7seG6onjDrOG7iHnhu7HhuqLDrHXDssOsw4F4w4PDssOseOG6vkvhu7HhuqLDrDThurp54bux4bq+w6wweMOD4bqid8Os4buI4buPw6zDinjhu7XDrErhu5HDrDHhur7DtOG6onfDrDThurrhu7Xhur3DrOG6vOG7jeG6onfDrMOJeOG7jcOKw6xzeOG7jcOD4bq9w6zDiuG6ukfDssOsw4l44buNw4rDrHPhuqrhuqDDrOG7iEJ5w6x44bqq4bqiw6zEqWzhu4vDrOG6vOG6vuG7o8OKw6zhuqDhuqh5w6zDgU3DquG7g8OKw7Jyw4DDusOs4bq8w4pLw4DDumLDreG6oMOy4bq6d3nhuqLhurnEqcOJSsOsw7Lhur7DisODw63hu4Xhu4PDiuG6uuG7heG7g8OKdOG7heG7g3nhuqB3w6zDssOAw4piw63DrcOsxKh5dMOKeGLDrWts4buLw63DrHjDunl3eMOKYsOtauG7iWrDrcOs4bq84bq6c2LDrXjDisOKw4nhurkvL3LDssOD4bq44bq+w7LhuqJ3w4rhurp5w6rhu4jhuqIvw4nDg+G6usOKw7LDgOG6vC/hu4svNOG6uuG6vsOD4bqid+G6uOG6vsOy4bqid3h5w7rDiS/huqLhuqLhuqLhuqLhuqLhuqLhuqLhuqLDgcOBw4HDgcOBw4DDgMOAw4DhurzhurzhurzhurzhurzhurzhurzDrOG7geG7iWzhu4fDqkHDiXfDrS/hu4Xhu4Mvw4p04buF4buDL8OK4bq64buF4buDw4rhurrhu4Xhu4PDinThu4Xhu4PDieG7hTNHw6xz4bq0w6w0eMO9c3jDrCXhu4rDrFjDteG6onjDrCV4ceG6osOs4buB4bqid8OD4buPecOsc+G7huG6onfDrHLGsOG6osOsw4rhurrhu4154buHw6zDiuG7l+G6onfDrHPhuqrhuqDDrMOK4buz4bqieMOsw4p4R+G6quG6onfDrHN4w4PDrHLhu7HhuqJ4w6zhuqJ44bud4bqiw6zhuqJ3eMOow4Phu4Mvw4nhu4Xhu4Mvw4p04buF4buDL8OK4bq64buF4buDL8OKw7Jyw4DDuuG7hSV3w4Phu495w6xy4bupw4nDrOG7k+G6osOsw4rhu7PhuqJ4w6zDinhH4bqq4bqid8Os4bqixIJ5w6zDiuG6usaw4bqi4bq9w6wzR8Osc+G6tMOsc0bhuqJ3w6zDiuG6rMOsc3hIc8Osc0jhur7DrMOK4bq6RMOsc3jDg8OsdeG6pOG6onfDrHLhu4/Dg8OsdOG7neG6osOsw4rhuqZzw6zDinh54but4bq+w6zhurzDgsOsxJDDrHjhur5L4bux4bqiw6xVw7LDgeG6uuG6tOG6onfhur3DrHNI4bq+w6zDiuG6ukTDrHLhu5HDg8Osw4Dhu4LDisOsc3jDg8Os4bqid0dDecOsdOG7neG6osOsxJDDrFXhu6HDicOsNOG6uuG7o+G6oMOqw6xY4buP4bqid8Os4bqi4buT4bqgw6zhu4jhu4/Dg8Os4bqg4buGw7LDrHLhu43Dg8OseHnhu6nhur7hur3DrDNHw6xz4bq0w6zDiuG6rMOsc3hIc8Osw4rhurrDssODw6zhurjhur7hu4/DrHN4w4PDrFjhuqZ5w6wld0dDecOsc8Oyw4PDrMOK4bq+4bqsecOsw4rDtXnDrHXhu7XDssOsw4l4R+G6quG6onfhur3DrMOJeOG7jcOKw6zhurjhur7hu4/DrHN4w4PDrMOKeHnhu6nhur7DrOG6onh5w6zhu4jhur55w6x44bqmecOsw4rhurrhu5PhuqJ3w6zhurrhu5XhuqJ3w6zDinjhu43huqJ3w6xvw6rDrFNIw6zhuqDhuqh5w6x04bu1w4nDrMOK4bupw4rDrHXhu6nhuqLDrErhur7hu53huqLDrOG7iOG7q+G6vcOsM0fDrHPhurTDrMOAw7V5w6zDiuG6rMOsc3hIc8Osc3hH4bqq4bqid8Osw4rhurrhu7PhuqJ4w6zhu6LhuqDDrMOA4bqu4bqid8Os4bqid+G7j0vDrMOK4bupw4rhur3DrMOK4bq6w7LDg8Osc3jhu5PhuqLDrOG6oOG7j+G6ouG6vcOs4bqg4buzw6x3xIJ54bq9w6xy4buN4bqieMOsw4Hhu6XDg+G6vcOs4bqgSMOKw6xzeMODw6zhuqJ3R0N5w6x3eeG7j+G6vcOs4buNw4PDrOG6uOG6vuG7n+G6osOs4bqgQnnDrHN4w4PDrMOK4bq64bunw6zhuqJ44bq2w6rDrFXhuqThuqJ3w6zDinhDecOsw4rhurp5w6zhu53huqLDrOG6onjhu4rhuqJ3w6zhuqJ3R0N5w6zhu4jhu7PDrOG6okdCc8Os4bq44bq+xrDhuqLDrMOKeOG7neG6ouG6vcOsc0jDrOG7iOG7j8ODw6x04bu1w4nDrGrhu4sva8Os4buI4buPw6zEqW4vbsOseOG7j+G6onfDrOG6ouG7k+G6oOG6vcOsM0fDrHPhurTDrMOK4bqsw6xzeEhzw6zDiuG6usOyecOsdeG7j+G6osOsc+G7n+G6vsOs4bq8ecaw4bq+w6xzeMODw6zDsuG6onjDrHjhu4bhuqJ3w6zDgHnhu7HDisOs4bq84bu54bq9w6x14bqk4bqid8OscuG7j8ODw6zDisOMw6zhuqLDteG6osOsw4rDtXnDrHXhuqbhuqJ3w6zhurThuqJ3w6xUw4Phur3DrOG6ouG6qnnDrDNHw6x1w4Phu4/huqLDrGrhu4trw6xzeHnhu6nhuqLDrHXhu6Phur7DrOG7iOG7j8OscuG7qeG6osOsw4p4w7TDrHjDg8Oyw6zDinjhu7XDrErhu5HDrDHhur7DtOG6onfDrDThurrhu7XDqsOs4bqvScOyw6zhurjhur7DsuG6vcOsM0fDrHPhurTDrMOJeOG7jcOKw6zDiuG7neG6oMOs4buE4bqid8OseOG6psOsSuG7nUvDrHTDjeG6onfDrOG6oOG6psOKw6zhuqJ34bq0ecOs4bqieOG7j8OsVcO1ecOsdcOD4buP4bqiw6zDgeG7qcOKw6zDiuG7l+G6onfDrHN4w4PDrOG6tOG6onfDrDB4w7LhuqLDrFNHw6zDgOG7j8Os4bqid0dDecOsd3nhu4/DrMOBeOG6tOG6onfDrOG6ouG6qnnDrOG6okfhuqrhuqJ3w6zDisONw7LDrMOKw7V5w6x14bu1w7LDrMOJeEfhuqrhuqJ3w6rDrOG6r0J5w6zDiuG7o8OKw6xzw7TDrOG6ond44bu5w7LDrHPDjMOsc8Oyw4PDrHXhu6XDieG6vcOsM0fDrHPhurTDrFjDteG6onjDrCV4ceG6osOsw4Dhur7hurThuqLDrMOA4buPw6zDiuG7o+G6oMOsd0fhuqrhuqJ3w6zhurzhu43huqJ3w6zhu4jhu6vDrMOA4bqu4bqid8Osd3nhu4DDicOsdUXhur3DrOG6vOG7p8Osc3h5w7LDrOG7iOG7j8Osw4F44bq+S8aw4bqiw6zhuqDhurB5w6zhuqJ3R0N5w6zDgOG6vuG6tOG6osOseEdC4bqid8Osw4p4eeG7seG6osOqw6xVxILDrMOA4buPw6zhuqJ54bur4bqgw6zhu4jhur554bq9w6zhuqJ54bur4bqgw6x4w7XhuqJ4w6zDiXjhu4Bzw6zDgELhuqLDrMOAw7LDg8Os4bqieOG7o8OKw6zDiuG6usOD4bqid8Osc+G6vuG6pnPDrHVDecOsw4rhur7DrHjhu4/huqJ4w6xz4buEw7LDrDNHw6xz4bq0w6rDrDNHw6xz4bq0w6zDgOG6vuG6tOG6osOsw4rhu53huqDDrOG6onnhu7HhuqDDrOG6vMWpw6zDinjDjXPDrHjhu4/huqJ4w6zDisOCw4rDrHVDecOsdeG7pcOJw6x1w7XDg8OsdeG7rcOsw4p4w41zw6x4eeG7seG6osOsc+G7neG6vsOs4bqixIJ5w6xz4buEw7LDrFVIc8OsMHjhu6HDiuG6ucOs4oCc4bqv4buzw6xzeOG7gOG6onfDrOG6vMOy4bqieMOsw4rDssOsw4p44bu1w6x4eeG7seG6ouKAncOqw6wk4buGw7LDrDB44buhw4rDrFXDtOG6osOsw4DDtXnDrOG7iOG7q+G6vcOscuG6puG6osOscuG7q8Os4buIQnnDrHJ54bupw4rDrHLDssODw6wweOG7ocOKw6zhurzDjeG6vcOs4bqieEfhuqJ3w6xz4bq04bqid8Osw4rhu41zw6zDiknDrMOKeHnhu7HhuqLDrHPhu4TDssOsc3jhu4bDssOsU3jhu43huqJ4w6xXeeG7jXPDrHTDg8OsM0fDrHPhurTDrDR4w71zeMOsJeG7isOsWMO14bqieMOsJXhx4bqiw6x1w7ThuqDDrMOK4bq64buNc3jDrOG7iHHhuqLDrHVHRHPDrHR54buv4bqiw6zhurrDssOs4bqieEfDrMOKeOG6tOG6onfDrMOA4buxw6x14bup4bqiw6x44bul4bqiw6zDgMO1ecOsw4DGsOG6osOqw6xS4buPeeG6vcOsw7ThuqJ44bq5w6w0WMOdU1jDrCVXNeG6s+G7sCXDrDRYLiVX4buDL8OJ4buF


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Mái ấm tri ân” nơi biên cương

“Mái ấm tri ân” nơi biên cương
2014-05-12 06:04:11

(QT) - Chúng tôi có dịp trở lại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) trong lần Công ty TNHH Bia Huế trao tặng “Mái ấm tri ân” lần 2 cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,...

Giảm mạnh hồ sơ dự thi bậc cao đẳng

Giảm mạnh hồ sơ dự thi bậc cao đẳng
2014-05-12 05:32:27

(TNO) - Tiếp theo ngày 9.5 ở phía bắc, sáng nay (12.5), các sở GD-ĐT phía nam sẽ bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh cho các trường ĐH, CĐ. Theo ghi nhận từ các trường,...

Nghiêm túc phòng chống dịch, không chủ quan

Nghiêm túc phòng chống dịch, không chủ quan
2014-05-12 05:32:05

(SGGP) - Ngày 11-5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Bộ Y tế. Báo cáo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến thời điểm hiện nay khi dịch sởi...

Bùng nổ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc

Bùng nổ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc
2014-05-12 05:31:19

(SK&ĐS) - Ở Hàn Quốc, phẫu thuật thẩm mỹ dường như là con đường vô cùng cần thiết để tiến thân trong nghề nghiệp. Ở quốc gia này, số lượng người phẫu thuật thẩm mỹ tính...

“Điểm sàn” mới: Cơ hội cho các trường khó tuyển

“Điểm sàn” mới: Cơ hội cho các trường khó tuyển
2014-05-12 05:28:03

(TNO) - Với các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào đã được Bộ GD-ĐT công bố, hy vọng nguồn tuyển cho những trường ĐH, CĐ khó tuyển ở năm trước sẽ “dồi dào” hơn vì được mở rộng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết