Cam Lộ có khoảng 700 con trâu, bò thả rông

Cam Lộ có khoảng 700 con trâu, bò thả rông

QTO - Huyện Cam Lộ có tổng đàn trâu, bò gần 6.000 con. Trong những năm qua, việc phát triển chăn nuôi đàn gia súc luôn được huyện Cam Lộ quan tâm bằng nhiều chính sách, nhờ đó chất lượng đàn trâu, bò không ngừng được nâng lên với tỉ lệ bò lai sind chiếm trên 80% tổng đàn.

Thời tiết