Điều chỉnh giá điện không ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế

Điều chỉnh giá điện không ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế

QTO - Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, yêu cầu:“Áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng” và “Xoá bỏ mọi rào cản để bảo đảm giá năng lượng minh bạch do thị trường quyết định”.

Thời tiết