Báo Đắk Lắk với công tác đấu tranh chống âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh 

Báo Đắk Lắk với công tác đấu tranh chống âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh 

QTO - Trước hết nhìn nhận tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cách thức tiến hành vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; qua đó, kịp thời đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Thời tiết