Giám sát các hoạt động hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và khuyến công

Giám sát các hoạt động hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và khuyến công

QTO - Chiều nay 28/8, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh để giám sát thực hiện Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND (Nghị quyết số 38) ngày 23/7/2020 Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND (Nghị quyết số 39) ngày 23/7/2020 Ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 của HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm việc với đoàn.

Thời tiết