Cập nhật:  GMT+7
4buLw4HDs27GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsOgw4BI4bqy4buxbeG7icOh4buVSW4uSUdI4buV4bu5w4BnbuG7q3nDgm7hurJK4bq+SG4jLOG6rW7huqnhu7HDgkHhu7FGbuG6tsOBcsOCQW7hu6vDg8OCw4Fu4buURkfhu7HDguG7leG6sm7Dk+G7p8OCbsaw4bqsw4JuxrBO4buVbsOTQ27hu6vDg8aww4Hhu4svw4HDs+G7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7giPhu7Hhu5Xhu6lt4buJw63DoMOB4buxSMOB4buV4bqkw5Phu5XDgsOB4bqk4buVaMOTw4LDrG7igJNuw6BGSuG6vMawbuG6tEVIbuG6tMOM4buVbkHDgOG7ncOAbuG7q+G7lcOCQW7FqXjDgm7FqcOKbkfhu4rhu4Ju4burw4lnbiMs4bqtbuG7lEZH4buxw4Lhu7Fu4bqp4buxw4JB4buxRm7hu6vhu6Nu4bq2eEluQeG6qMOAbsOCw4FPw4JBbsav4buq4bqtbsaw4buI4buVbjjDgeG7l+G6pG5Iw4Hhu4huR+G7l0huxrDhu5fDgsOBbsaww4zDgkFu4burRcOAbsWp4bqmw4JBbuG7q8SQw4JBbkjDgcOKw4Buw4LDgXXDgm7hurThu5vDgsOBbsawSUXGsG7hu6tJ4buVbsOTQ27hu6vDg8aww4Fuw5Phu6fDgm7GsMOBSuG7lW7hu6t5w4Juw4HEkMOAbuG6tnlIaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nDoeG7lUluw4LDgU/DgkFuSMOBdUhuxanhu5vDgG7hurLDgHjDgm5Iw4B54buCZ25Bw4DDim7hu6t04buObuG7lEZH4buxw4Lhu5XhurJu4bur4bujbuG7hEnhu5Xhu45uw5PDvW7Dk8ODbkhG4bqgbkjDgUtu4buPbkjDgUrDisOCQW5Iw4F14buObsOTxqFu4bq24but4bq0buG7q0XDgG7hu6vDukluxanhu53DgkFuxq/DgeG7seG6skfhu7Hhu5VuSOG6vMOAbsOzw7Ju4burw4Dhu7XhurRobuG7qsOAw71JbsOCxqHhu45u4bur4bujbuG7qeG7p8OCbuG7q3nDgm7hurRFSG5HTW7FqXVIbsOJw4JuxrBNxrBu4bqy4bq8w4JuSEZ4w4Ju4bq2w4Hhu5fDgm7hu6vGocOAZ27DguG6usOAbiMs4bqtbsOCQUrDisOAbjjDgeG7l+G7gm7hurLGoW5IRknDgkFuSHThurRuxrDhu4jhu5Vu4bq04bqow4BuR01uxrDDgcSCbkhG4bqgxrDDgW7Dk8ahbuG7q8OJbuG6suG6uMOAaG7DoEnhu45uw4LDgcOAeMOCbkhG4bqkw4JBbsWpRMOAbsaw4budw4LDgW7hurbDgeG6pm7hurbDgeG7n8OCbsOC4bqmw4BuSEZ4w4JnbkPDgkFu4buURkfhu7HDguG7sW7huqnhu7HDgkHhu7FGbsOT4bunw4Ju4bqy4bubxrBu4buESeG7lcOCbsOTxqFuSMOAw4Juw5PGoeG6pG7hurRFSG7hurZ5SG7hu4RJ4budbkjhuqDGsMOBbsawTcawbkhG4bqkw4JBbkhGw7nDgm7hu6t1SW7Dk+G6vMOAbiNJ4bqy4bqybsavw4BI4buObkfhu6Hhu4JuSOG6vMOAaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nigJzhu5RGR+G7scOC4buV4bqybsOTTOG7lW5IRuG7ncOAbuG7hEnhu5Vu4bq0RUhuSEnDusOCbuG6tsOB4bqmbuG6tsOB4bufw4Jobsavw4HDjcOCQW5IQ8OAbuG7gG7hu6t04buObuG7q+G7tW5Bw4DGocOCw4FuxrDDgcOAecOCbkjDgeG7ocOCQW7DgsOBSsOCQW7GsMOBw43DgkFuSEPDgG7hu6vhu6Nu4bq2w4FDw4JBbuG6ssah4bq0buG7q0rhur7GsGhuxq/hu51u4burRcOAbuG7q+G7o25GdUhuSMOBdUhuw5PhuqjDgkHigJ1nbuG6qeG7scOCQeG7sUZu4buCw4Hhu5dIbsWpw4Dhu7VJaG7igJwhw4FKw4JBbuG7q+G6pm7GsMSow4JBbuG6ssahbuG6tEVIbkhJw7rDgm5Iw4HDjW7Dk8ODbsOT4bqibsaww4HDjcOCQW5IQ8OAbuG7q+G7o25Gw41Ibkbhu5Vu4burSuG6vsawbsOCw4FPw4JBbuG6tsOAw4LDgW7DgkHDgcOA4buz4bq0bkjhuqDGsMOBbsawTcawbkhG4bqkw4JBbkHDgOG7lcOAbuG7q+G6pOG7m8OCbuG6tsOB4bqmbuG6tsOB4bufw4JuxrDhu4jhu5Vu4bq0w4zhu5VuQcOA4budw4BobuG7quG6pm7hurLGoW7hurRFSG7GsOG6um7DgUXDgG5IREhu4bur4bu1bsaww4HDjcOCQW5IQ8OAbsOCw4HDucOCbkbhu5Vuw4LDgU/DgkFuQeG6om7hurThuqLDgsOBbuG7q+G7lcOCQW7hurLGoeG6tG7Dk8ahbsOCw4FPw4JBbkHhuqJuxrDDgcONw4JBbkhDw4BuxrDDusOCbuG7gsOB4budw4Bu4burRMOAbuG7gsOB4bqm4oCdaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nigJzGr8OBw43DgkFuSEPDgG7hu6vhu5XDgkFuSMOBw4Bu4burdUlu4buAbjhG4bux4bq0w4Dhu7FGbizhu7Hhu5VBSeG7sWduxq/DgeG7leG6tOG7gsOA4bqkw4JHbizhu7Hhu5VBSeG7sW7Dk8ahbuG7uOG7lG7Gr0nhu4Jobsavw4HDjcOCQW5IQ8OAbuG6tElEw4JuxrDhuqZu4bq2eUhu4buESeG7nW5IREhu4buAbsaw4budbuG7jW7hurRxSG5IRsO5w4Juw5PGoW7hu6vhu5fhu4JuS8OCQW7hurbDlG7Dk+G6qMOCQW7DguG6usOAbsOCQUrDisOAbsOBdOG6tG7hurRFaG7hu6rhuqZu4bqyxqFu4bqyw5Vu4bup4bqkbkjhu5vDgG5H4buV4bqkbuG7q8OAw71JbkhG4bqow4JBbsOCw4F1SG7FqXThu45uQcOAw4pu4bqyxqFu4buCw4Hhu53DgG5Bw4BPbuG7q0rhur7GsG5HTW5Iw7nhu4JuSEZJw4JB4oCdZ27huqnhu7HDgkHhu7FGbsOC4bqmw4BuSMOAeeG7gmjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJ4oCc4buqdOG7jm7hurLGoW5Bw4Dhu5XDgG7hu6vhuqThu5vDgm7hu4RJ4buVw4JuSEbhuqjDgkFuw5PGoW5GdUhuw4LDgeG7m+G7jm7GsOG7neG6tG7GsOG7iOG7lW7hurTDjOG7lW5Bw4Dhu53DgGhuxq/DgcONw4JBbkhDw4BuxrDDusOCbuG7q0TDgG7hu4LDgeG6pm7Dk+G6vMOAbkdNbkjDgXVIbsOT4bqow4JBaG7Gr0lFxrBu4burSeG7lW7hu6nhu5XDgsOBbsOBw4Dhu7NJbsaww4FK4buVbsWp4buV4bqkbkHDgMOKbuG6tnlIbkjDgcONxrBuxrDhu51obiFB4buV4buObsaw4budbuG6tsOBw4BuxrDhu5fGsG7FqeG7m8OCbsOCQcOB4bqubkZww4JBbuG6tOG6qMOAbsaww4FJ4buO4buzw4Ju4bur4bujbuG6tnlIbkjDgcONxrBuw4LDgUrDgkFuxq8sxahu4bq2w4FDw4JBbkjDgeG7tW7DgkHDgeG6rm7DgsOBSm5Iw4F54oCdZ27huqnhu7HDgkHhu7FGbsOCw4F1w4Ju4bq04bubw4LDgWjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJ4buLw4DhurRBbsWp4bqkRuG7qeG7sUbhur1tb21uR0bGsOG6vW3DgUhI4buC4buFLy/hurThu7Hhu6nDgOG7lcOyaEjDgeG7sUjDgeG7leG6pMOT4buVw4LDgeG6pOG7lWjDk8OCL8Oyb8Oz4buRL2/Dsi9v4buZL8Oz4buZL+G7jcO0L+G7jcav4bu44bu44buZ4buR4buUb29vb29vw7Xhu5Hhu5Phu4/Dsm/hu5HDs+G7k+G7k+G7lEZH4buxw4Lhu7Hhuqnhu7HDgkHhu7FGw4Hhu5VHxrDhu5XhurLhurLhu7Hhu6nhu7nhuqRG4bu54buVw4JHSOG6pEnDgsOASOG7seG7qcWp4buxw4HDgMOC4bup4buURkfhu7HDguG7leG6suG7leG7uUjhu7FG4buVw7Lhu5HDs+G7j+G7k8O0w7Thu43hu4/hu5HDs8Oz4buPw7Xhu5lo4bqw4buCQW0v4buJ4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7ieG6qeG7scOCQeG7sUZuw4LDgXXDgm7hurThu5vDgsOBbsawSUXGsG7hu6tJ4buVbsOTQ27hu6vDg8aww4Fuw5Phu6fDgm7GsMOBSuG7lW7hurZ5SG5Iw4HDjcaw4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7icOgw4Hhu5fDgG7hu6tFbsaw4buI4buVbsaw4buXxrBuxq/hu6rhuq1uxrDhuqZuSMOB4bu1bkd3buG6ssahbuG6tEVIbuG7jnlJbkhEbuG7q+G7tW7hu5RGR+G7scOC4buxbuG6qeG7scOCQeG7sUZu4burSuG7lW5G4buVbuG7hEnhu455SG7hu6vDg8OCw4Fuw5PDvW5ISuG6usOCQW7hurLhu5XDgG7GsOG7iOG7lW7hurThuqLDgsOBbsOT4bq8w4Buxq8sxahuSEbhuqTDgkFu4bq0w4zhu5VuI8OobkjhurzDgGhuxq/DgcOAecOCbuG6skrhur7GsG5Bw4Dhu5Vuw4JBSsOKw4BuOMOB4buX4buCbuG7q+G7o27hu6vDvW7GsMO54buCbuG7q3nDgm7Dk3XDgm7hu6vDvW5IRnjDgm5IRuG6pMOCQW7FqUnDicOAbsOB4bqo4buCbsWp4buX4bqkbkHDusOCbsOCw4F1SG7hu6nDgOG7t8OCbkbhu5Vuw4FD4bq0bkjDgUtuIeG7n+G6tG7DreG7mS/DssOsaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nigJwheUluxanhu5vDgm7hurbDgUPDgkFu4buCw4Hhu53DgG7hurLGoW7hu7nhu5XDgm7GsOG7iOG7lW7hu5RGR+G7scOC4buV4bqybsaww4HhuqRu4burecOCbkjDgUtuxajhu5Vuw5NM4buVbuG7hEnhu5VuSMOB4bqibsawxKjDgkFu4bq2w4FDw4JBbkjDgeG7tW5IRuG7gG5Iw4HGocOCw4Fuxq/hu6rhuq1uxrDhu4jhu5Vuxq8sxahu4bq0RUhu4bqyw7rDgm7Dgk/hu5VuSEbhuqTDgkFuSMOBS27FqOG7neG7jm7Dgsah4buOaG7DoEbhuqTDgkFu4bq0RUhu4burRcOAbsWp4bqmw4JBZ27FqeG7m8OCbuG6sklDw4JuQXHhu4Ju4buCw4Hhu53DgG7DgsOBT8OCQW7hurJJxJDDgkFuw5Vu4bq2w4B5w4Ju4bq2w4Hhu5fGsG7DgsOB4buVSWhu4bqtxqFuSMOBw7lIbkdNbkjDgeG6om7GsMOBSeG7juG7s8OCbuG7q+G6pm7hurJJQ8OCbuG7jOG7neG7jm5G4buV4oCdZ27huqnhu7HDgkHhu7FGbsOC4bqmw4BuSMOAeeG7gmjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJ4oCcIcOBSsOCQW7Dk+G6vMOAbsaww4HDjcOCQW5IQ8OAZ27hu6vDgMO9SW7hu4RJ4buVw4JuSEbhuqjDgkFu4bqyxqFu4bq2eUhu4buESeG7nW7GsOG7iOG7lW5IRsO5w4Ju4burdUluSOG6vMOAbkbhu5VuR+G7leG6pG7Dk8ahbuG6ssah4bq0bkjDgXluw4LGoeG6pG7hu6vhu7Vu4burRMOAbuG7gsOB4bqmbsOT4bq8w4Buw4LDgU/DgkFu4bq2w4HhuqZu4bq2w4Hhu5/Dgm7GsMOBS27hurbDgUPDgkFu4buCw4Hhu53DgG7DlW7hurbDgHnDgm7GsOG7iOG7lW7DgkFKw4rDgG7DgXThurRu4bq0RWhuxq/DgcONw4JBbkhDw4BuR3duSMOBw4Bu4burdUluw5PhurzDgG7DgsOBT8OCQW7hu6tEw4BuSMOB4buIbuG7q0rhur7GsG7hu6vDukluSEpu4bqgSG7DgeG6usOCbsOTxqFu4burdOG7jm7hurLGoW5Iw4HDisOAbuG7q8OA4bu14bq0buG6tMahbkh1SG7GsOG7nW7GsMO6w4JuQeG7ocOCbsWp4bqmbsOT4bq8w4Buw4LDgeG7lUlu4bur4bu1bkjDueG7gm5IRknDgkFuw5PGoW5Lw4JBbuG7gsOB4bqm4oCdZ27huqnhu7HDgkHhu7FGbuG6tnhJbkHhuqjDgG7GsOG7l8awbsav4buq4bqtaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nhu4vDgOG6tEFuxanhuqRG4bup4buxRuG6vW1vbW5HRsaw4bq9bcOBSEjhu4Lhu4UvL+G6tOG7seG7qcOA4buVw7JoSMOB4buxSMOB4buV4bqkw5Phu5XDgsOB4bqk4buVaMOTw4Ivw7Jvw7Phu5Evb8OyL2/hu5kvw7Phu5kv4buPby/hu43Gr+G7qOG7jeG7mcO14buU4buUb29vb2/DteG7keG7k+G7j8Oyb+G7kcOz4buT4buTw4DhurThu5VB4bux4buVw7PDtMOz4buP4buTw7TDtOG7jeG7j8O14buNw7Nv4buN4buPaOG6sOG7gkFtL+G7ieG7i8OA4bq0QW7FqeG6pEbhu6nhu7FG4bq9bW9tbkdGxrDhur1tw4FISOG7guG7hS8v4bq04bux4bupw4Dhu5XDsmhIw4Hhu7FIw4Hhu5XhuqTDk+G7lcOCw4HhuqThu5Vow5PDgi/Dsm/Ds+G7kS9vw7Ivb+G7mS/Ds+G7mS/hu49vL+G7jcav4buo4buN4buRb8O0w7Jvb29vb8O14buR4buT4buPw7Jv4buRw7Phu5Phu5PDgOG6tOG7lUHhu7Hhu5XDs+G7mcOz4buP4buTw7TDtOG7jeG7j8O0w7Phu5Phu5HDtMOyaOG6sOG7gkFtL+G7ieG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nhuqnhu7HDgkHhu7FGbuG6tnhJbkHhuqjDgG7GsOG7l8awbsav4buq4bqtbsOCeMOCbkfhu5dIbsaw4buXw4LDgW7GsMOMw4JBbsavLMWobkhG4bqkw4JBbkHDgOG7lcOAbuG7q+G6pOG7m8OCbuG6tsOB4bqmbuG6tsOB4bufw4JuxrDhu4jhu5Vu4bq0w4zhu5VuQcOA4budw4Dhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJw6BG4bqkw4JBbsWpScOJw4Buw4Hhuqjhu4Juxanhu5fhuqRnbiMs4bqtbuG6qeG7scOCQeG7sUZuxrDEqMOCQW7hurbDgXLDgkFu4burw4PDgsOBbkjDgMO9w4Juw5Phu7NuLuG6pMOB4buV4bq04bux4bupbuG7sOG6ssOC4buxw4Lhu45u4bur4bujbsaw4bqmbkjDgeG7tW5G4buVbkd0w4JuSEbhuqTDgkFuSEbDucOCbuG7q3VJbkjhurzDgGhuIUHhuqTGocOAbkbhu5VnbiPhu7HGsEjhuqRGbsWo4bux4bqy4bqy4buxRsOAw4JuR3duxrDhuqZu4bq0RUhuxalJw4nDgG7hu6vhu5fDgsOBbkHDgOG7l27Dk8ah4bqkbkjDgUtuw6Hhu5dJbkjhurzDgG5H4buVSW7hurbDgcOAbuG7qeG6oMOCw4FuxrDDgXXDgm5Iw4FK4bq6w4JBbkhG4bqkw4JBbkhGw7nDgm5Iw4FJ4buVbsavw4Hhu7HhurJH4bux4buVbsawSUTDgG5IScO6w4JuSEZK4bq8xrBo4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7icOgRknDgkFuOMOB4bub4bq04buLL+G7guG7iQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Họa sĩ đi dọc đất nước tìm… trâu

Họa sĩ đi dọc đất nước tìm… trâu
2017-02-08 10:56:39

QĐND - Triển lãm có tên "Nguyên Trâu II" của họa sĩ điêu khắc Lê Đình Nguyên (sinh năm 1960) là sự hiện diện của những chú trâu được khắc họa muôn hình muôn sắc, trưng bày tại...

Người Cơ Tu giã từ “săn máu”

Người Cơ Tu giã từ “săn máu”
2017-02-08 10:54:09

(LĐ) - Bỏ đâm trâu - một nghi thức quan trọng nhất trong lễ hội tâm linh, vốn có hàng ngàn đời của đồng bào các dân tộc thiểu số không phải câu chuyện dễ dàng, nhưng tộc người...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết