Cập nhật:  GMT+7
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDfhu67hu53hu5vhuqfhu5dn4bud4bqhd3PhuqHhu5bhuqfhuqHhu5bhu43Ds+G6p+G6oXfDsuG7jcSp4bub4bqhw4PDtOG6oeG7hOG6p+G7r2Zp4buX4bud4bub4bqnNi/DssOjNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HDkmnhuqdnw6A3NFfhu5rhu5w14bqhLeG6oVfhu6/hu53hu5vDs+G6oWZ4dWbhuqF34buvYuG6oeG7l8Wp4buN4bqh4buxw7Jw4bubw7PhuqHDg8Oq4bub4bqh4buE4buERjHhuqF34buNa+G7m+G6oWjhuqvhu53huqFG4buv4buNdnfhu43huqfhu5vhu53huqHhu67hu53hu5vhuqfhu5dn4bud4bqhZuG7teG6p+G6oeG7rmnhuqfhu5fhuqHGoOG6p2fhu6/hu41n4bqhZsOy4bud4bqh4buvZeG7m8Oz4bqhw4Phu41sZuG6oeG7heG6p+G7m+G6oXfDuuG6oWbDskFm4bqh4buW4bqn4bqh4buW4buNw7PhuqfhuqHhuq5q4bux4bqhd+G7r+G7geG7m+G6ocOgduG7jcSpeOG6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqhaOG7jW3hu5vDoOG6oWjhuq3huqHDg+G6qeG7neG6oXfDskHhuqHhu4Vi4bqw4bqh4buX4bqp4bqhd8Oy4buNxKnhu5vhuqHDg8O04bqhZsOy4bud4bqh4buE4bqn4buvZmnhu5fhu53hu5vhuqcyNi/hu7E3Nnfhuqfhu4Xhu5dp4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxqHhuqfhu6/Ds+G7jeG7myDEg+G7seG6ruG6oeG6p3h34budw6A3Nnfhu683NndnNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7jcahw7PhuqHhuqfhu5d3PsOgw6DhuqF24buvZj7DoMOyd3fhu7EgLy93w7Jpd8Oy4bqn4budMnfDsuG6p+G7m8Oy4bub4buNaeG7mzJm4budxqEyw4Phu5sv4buw4buNZnd44buvaXbEg+G6o8Oj4bqxw6PhuqMv4buaw5PDkuG7jC/Eg+G6ty3Do+G6oy/DsuG6p3h34buveOG7neG7m8OzL8agaXZ24buNLeG7r+G7neG7m+G6p+G7l2fhu519xIPhuqPhuqZP4buwMuG7meG7scOzw6AvN8agaXZ24buN4bqhw4PhuqnhuqHhu4Thuqfhu69maeG7l+G7neG7m+G6p+G6oeG7l8aw4buN4bqhd8OyauG6ocOy4bul4bub4bqh4buu4bud4bub4bqn4buXZ+G7neG6ocOj4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqHhu5vDs8Oy4buR4bqhLeG6oULhu5vDsiDhuqHhuqZP4buwNi/hu7E3Ni93Zzc2L3fhu683Ni934bqn4buF4buXaTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN8OgV3Lhu43huqHhu5XDsnLhu5vDs+G6ocOy4buNbXjhuqF34bqr4buN4bqhduG6p+G7neG6oXfhu6/hu4Hhu5vhuqHDoHbhu43EqXjhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oWjhu41t4bubw6DhuqHhu5fhuqvhu43huqFn4buNbuG7m+G6oeG7r+G6p+G6ocOD4bqp4bud4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqF3w7JB4bqh4buFYuG6sDLhuqHGoHV34bqhZuG6v3jhuqF3w7Lhu7XhuqFo4bq54bubw7PhuqFmw6rhu7HhuqF3w7Jq4bqhw7Phu43hu6fhu43huqHDsuG7jW144bqh4buvZeG7m8Oz4bqhxIPhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oeG7m8Ozw7Lhu5HhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6ocOz4buNc+G7m8Oz4bqhw4Phu6fhu43huqHhuq/huqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oeG7m8Ozw7Lhu5Ey4bqhw5Lhu6HhuqHhu5vEqeG7m+G6oWbhur3hu5vhuqHhu5vDssSRZuG6oeG7leG6pOG6oXfDgeG7m8Oz4bqhZsOy4buN4bqhd+G7jWp34bqhw4Nr4bqhZuG6rWbDsuG6oeG6rmrhu7HhuqHhu5fDtGbDsuG6oXfDsuG7jeG6oWjDqngx4bqhw4PDteG6ocSD4bqx4bqhw7Phu43FqeG6oeG7m8Ozw7Lhu5HhuqF3w7LEqcah4bqh4buX4bqp4bqh4buvw6p34bqh4bubw7Lhu41reDLhuqFXeOG6sOG6oeG7m8Oy4buNxKnhu5sx4bqhZsOyeeG7m8Oz4bqhd3Lhu43huqF24buJ4bqhZsOy4bul4buN4bqhd3N34bqhw4PhuqnhuqHDs+G7jeG6qeG7m8Oy4bqh4bqv4bqhaOG7jW3GoeG6ocOgMeG6oeG7ruG7neG7m+G6p+G7l2fhu53huqHhu7HDsuG6qeG7m+G6oeG7m+G6qeG7m+G6ocOD4bun4buN4bqh4buE4buERjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0jhu7nGsGbhuqHhu4Xhu41qdzHhuqHhu65p4bqn4buX4bqhxqDhuqdn4buv4buNZ+G6ocODw4HhuqfhuqF34buv4bup4bqhw4Nr4bqhV+G6veG6sOG6oeG7hOG6p+G7m+G6oeG7msOy4bqn4bqhd8OB4bqh4bqm4bubw7LhuqF24bqneOG6oeG7lcOy4buN4bqhd8Oy4buN4bqhaMOqeOG6ocOD4buf4bubw7PhuqHhu4Vi4bubw7PhuqFGw7LhuqfGoeG7seG7jeG7neG7m3bhuqHhu5Zp4bqnw7N4aeG6ocOzw6nhu7HhuqHhu5bhu43Dg2nhu6/hu7Hhu53hu53hu5fhuqHDg+G6qeG7neG6ocOycsah4bqhd8OyQeG6oeG7m2TGoeG6ocSD4bqvMsOj4bqj4bqhNHfDssSR4bubw7PhuqHhuq8t4bqjNTLhuqFX4buv4bud4bubw7PhuqHhu5XDsuG7jeG6oWjhu6Mx4bqh4buE4bqn4buvZmnhu5fhu53hu5vhuqfhuqHhu5fhuqvhu43huqFo4bu5xrBm4bqhd8Oy4buN4bqhaMOqeOG6oXbhu6fGoeG6ocOy4bul4bub4bqhaHPhu43huqF3w7Lhu7XhuqHGoXV34bqh4bubw7PhuqnhurAy4bqhRsOy4buP4bubw7LhuqHDg8O14bqhw4Phu4HhurAx4bqh4buuaeG6p+G7l+G6ocag4bqnZ+G7r+G7jWfhuqFmw7Lhu5HhuqFm4buj4bqhxIPhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oeG7m8Ozw7Lhu5HhuqF34buv4bu54bunZuG6oeG7lcOy4buN4bqh4buF4bu54bunZuG6ocOD4bqp4bud4bqhd+G7r+G7geG7m+G6ocOgduG7jcSpeOG6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqhaOG7jW3hu5vDoOG6oeG7m+G6qeG6sDI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNyrDgeG6p+G6oeG7rXjhuqcx4bqhaHVm4bqhw7Phu41i4bqhZuG7teG6p+G6oeG7heG6reG7neG6ocag4bqn4buvZuG6p+G6oWbhu7fhu5vDs+G6oXfDsuG6p8ah4bqhw7Phu43huqfhuqHDg+G6qeG7neG6oWZ4dWbhuqF34buv4bqn4bubw7LhuqHhu5d44buB4bub4bqhw4Nr4bqh4buXw7Rmw7LhuqF3w7Lhu43huqFow6p44bqhd+G7r+G7geG7m+G6ocOgduG7jcSpeOG6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqhaOG7jW3hu5vDoDLhuqFI4bqn4bqh4buxw7Lhur/hu5vhuqHhurbhuqHhu5Xhu41q4bub4bqhaGt44bqhZsOy4bud4bqh4buvZeG7m8Oz4bqh4buE4bqn4buvZmnhu5fhu53hu5vhuqfhuqFo4bu5xrBm4bqhd8Oy4buNxKnhu5vhuqHDg8O0MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3w6DDkuG6p+G7jeG6oWh14buN4bqh4buF4buj4bubw7PhuqHhu7HDsmLhu43huqFo4bu5xrBm4bqhaHPhu43huqHhuq7huqDhuqFmcuG7m8Oz4bqh4buFZeG7m8Oz4bqhw4Phu6fhu43huqHhu5vDsuG6p3jDoDHhuqHDoOG7hOG6p+G7m+G6oXfDuuG6oWbDskFm4bqh4buxw7Ji4buN4bqhZuG7neG7jeG6oeG7l+G6q+G7jeG6oeG7l8O0ZsOy4bqhd8Oy4buN4bqhaMOqeDHhuqHDg8O14bqhaOG7jWt44bqh4bub4bqp4bqw4bqhZuG7o+G6oeG7l8aw4buN4bqhZsOy4bud4bqh4buE4bqn4buvZmnhu5fhu53hu5vhuqfDoDHhuqHDoFfDsuG7gXfhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7hWXhu5vDszHhuqFo4bqt4bubw7PhuqHhu5fhurbhuqF34buv4buB4bub4bqhaMOqeOG6oeG7scOyYuG7jeG6oWfhu41u4bub4bqhw4Phuqnhu53huqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oWbDsuG7teG6oeG7m8Oy4buBd8Og4oCmMeG6oeG7heG6reG7neG6ocag4bqn4buvZuG6p+G6oXfhu6/hu49mw7LhuqFm4bqtZuG6oeG6tuG6oeG7leG7jWrhu5vhuqFm4bu14bqn4bqhaHVm4bqhw7Phu41iMuG6oUhBZuG6oVfhu6/hu7nFqeG7m8OzNi/hu7E3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bán độ ở Champions League, 8 người bị bắt giữ

Bán độ ở Champions League, 8 người bị bắt giữ
2014-10-26 00:12:35

(TNO) - Vấn nạn dàn xếp tỷ số tiếp tục hoành hành thế giới bóng đá sau khi UEFA cho biết cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 8 thành viên của CLB Daugava Daugavpils (Latvia) nhúng...

Vĩnh Linh trong tôi

Vĩnh Linh trong tôi
2014-10-26 00:11:25

(QT) - Nói có vẻ sách vở nhưng thoạt kỳ thủy, chính văn học đã đưa tôi đến với Vĩnh Linh. Nhiều nhà thơ, nhà văn đã viết về Vĩnh Linh như Tế Hanh, Nguyễn Khải, Xuân Đức, Cảnh...

Real Madrid - Barcelona: Trận đấu 1 tỷ euro

Real Madrid - Barcelona: Trận đấu 1 tỷ euro
2014-10-25 14:24:12

(TNO) - Không chỉ là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới, cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Barcelona vào đêm nay (23 giờ ngày 25.10, giờ VN) sẽ là...

Halep giúp Serena vào bán kết WTA Finals

Halep giúp Serena vào bán kết WTA Finals
2014-10-25 14:23:55

(TNO) - Cuối cùng thì tấm vé thứ hai vào bán kết của bảng Đỏ giải WTA Finals 2014 cũng thuộc về tay vợt số 1 thế giới Serena Williams sau khi Simona Halep...

Ngọc Hân sang Pháp “khoe” thời trang thổ cẩm

Ngọc Hân sang Pháp “khoe” thời trang thổ cẩm
2014-10-25 14:13:11

(TNO) - Vào ngày 3.11 tới, hoa hậu Ngọc Hân sẽ có dịp 'khoe' thời trang thổ cẩm của các nhà thiết kế Việt, trong khuôn khổ hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Pháp, tổ chức tại...

Tăng mức thu phí tham quan di tích cố đô Huế

Tăng mức thu phí tham quan di tích cố đô Huế
2014-10-25 14:12:52

(TNO) - Sáng 24.10, HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế tại kỳ họp bất thường đã thông qua nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết