Cập nhật:  GMT+7
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6vVvhurDhu7fhu4VDbeG7t+G7qeG7heG7t+G7qW3DjeG7heG7q+G6sOG7seG7hcSQw4Hhu7fhu6nhu4VCReG7k+G7t+G6uy/hu6tn4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6pwa+G7n+G7g+G6vcOpfSLhurnhu4Ut4buFXWtF4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7heG7t+G7qW3DjeG7heG7oUHhu7fhu4Uiw7rEkOG7heG7tuG7qUXDjXXhu7fhu4Xhu6Fs4bu34buF4bu04buXReG7hSJF4buZxJBk4buF4buj4bq44bu34bup4buFR8OC4bux4buF4bujbOG7o+G7heG7oXZr4buF4bqq4bur4bq+4bq04bu34bup4buFxJBDdeG7t+G7heG7o2/hu4Xhu7fhur7DguG7o2Thu4Xhu7fhu6ltw43hu4Xhu4svaS9oZmfEqWThu4XEkHfhu7fhu6vhu4V9RW/hu7fhu6nhu4UiQ3bhu4VEdOG7hcSQ4bq24buF4buj4bur4buA4buj4buF4buzxanhu4Xhu6nhu7Fr4bu54buF4bu34bur4buX4bu34buFQkXhu5Phu7fhu4Xhu7fDsuG7teG7hWhmZ8SpxJHhu4Ui4bur4bqk4bux4buF4buh4bux4bun4bu14buF4bu3bcONZOG7heG7tcOA4bux4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4Xhu6Phu6tFxqHhu7fhu4Xhu5124buF4buj4bq04buF4budb+G7t+G7heG7ocOz4buF4bur4bu5beG7t+G7hcSQ4buZxJDEkeG6uy/huqrhur3hurvEkGvhu53hu7Nw4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4Phu7VrQ+G7qeG7seG7t2Jo4bqqSeG7hWtFxJDhu7nhu4Phur3hurvEkEPhur3hurvEkOG7n+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o8SR4buda+G7uUJFa+G7t+G7qcSQQ+G7scSRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2fEqWZqL8OtxKnhu59pZuG7iWbDrMOsaMSQZ2jhu4nhu4lp4buJ4buzZ8SReeG6quG7qeG7g+G7hS/hur3hursvxJDhu5/hur3hursvxJBD4bq94bq7xJBD4bq94bq7xJDhu5/hur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9fUVr4bu34bup4buF4bujb+G7t+G7q+G7heG7ssWp4buF4bup4buxa+G7ueG7heG7t+G7q+G7l+G7t+G7hUJF4buT4bu34buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmfhu4nhu4XEkG7hu7Hhu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4UiQ+G7seG7pUXhu4V74bur4bu54bu34bupxJHhu4VP4bu34burYuG7heG7tuG7q+G7ueG7heG7nsOK4bu34bup4bq7L+G6quG6veG6uy/EkOG7n+G6veG6uy/EkEPhur3hursvxJBr4bud4buzcOG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu7bhu6tG4bu34bup4buF4bu34bupbcON4buF4buh4buVReG7hUlF4buT4bu34buF4bu1w4Lhu7Fk4buF4buj4burw4nhu7fhu6nhu4XEkMOD4bux4buF4bujQeG7heG7n3bhuqrhu4XEkOG7q3Dhu7nhu4Xhu6Hhu7lt4bu34buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4Xhu6Phurxr4buF4buca+G7t+G7heG7ouG7q3fhu4Xhu6tFw43hu4VCReG7k+G7t+G7hUThu4Lhu4XDqeG7ouG7qn1d4bq54buF4burRcON4bul4bu34buFIkPhu7Hhu6VF4buFe+G7q+G7ueG7t+G7qeG7hUdt4buF4bujbOG7o+G7heG7oeG7uW3hu7fhu4XEkOG7q+G7p+G7hUnDs+G7hSJD4bux4bulReG7hUzhu7Hhu4Xhu6HDuuG7t+G7hcSQ4burw7Lhu7Vk4buF4buh4bqw4bu34bup4buFR+G7sXXhu7fhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7n+G7k+G7t+G7heG7t+G7q+G7l+G6quG7heG7t+G7qcOK4buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmfEqcSR4buF4bug4bqu4bu34bup4buF4buj4bur4but4buF4buq4bu5beG7t+G7qeG7heG6oUXhu5Phu7fhu4Xhu7LhurDhu6Nk4buF4bui4burd+G7heG7q0XDjeG7hcSQQ+G6vuG6rOG7t+G7qeG7heG7nGvhu7fhu4Xhu6Lhu6p9XeG7hUnDs+G7hSJD4bux4bulReG7hUzhu7Hhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu53hu7HDusSQYuG7heKAnOG7tsOy4bu14buF4bu3a8ONZOG7heG7oeG7scO5ReG7heG7oWzhu7fhu6nhu4Xhu7Xhu4bhu7fhu6nhu4Xhu7Nt4buFRMSC4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buFxJDhu6tr4bu34bur4buF4bu34buxdeG7t+G7hcSQ4buv4bu34bur4buF4bu34bupRcON4bul4bu34buFR+G7scO6xJDhu4Xhu6HhurThu7fhu4Xhu7N14bu34buF4buh4bq+4bqk4bu34bup4buF4bu34bur4buX4bqq4buF4bu34bupw4rhu4Xhu6Phurxr4buFScOz4buFIkPhu7Hhu6VF4buFTOG7seG7heG7o2vhu7nhu4Xhu6vhurThu7fhu4VE4bu54buFR8OC4bux4buF4bujbOG7o+G7heG7t8Oy4bu14buFxJBD4bq+w4Lhu6PEkeG7hSJD4bu54bu34bup4buF4buhQeG7heG7t+G7q+G7scO5ReG7hXDhu7Xhu4Xhu6HDs+G7hcSQxILEkOG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6quG7heG7q+G7ucO14buj4buF4buha+G7t+G7qeG7hcSQ4burcOG7ueG7heG7q8OA4buj4buFxJBu4bux4buF4bujbOG7o+G7hcSQQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu6HDtOG7t+G7qWThu4Xhu6Fu4bux4buF4burw4Dhu6Nk4buF4buh4buxw7lF4buF4buhQeG7heG6quG7q2/hu7fhu4Vs4bu34bur4buF4buhw4nhu7fhu6nhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7hcSQRcONdeG7t+G7hcSQQ0XDjcO54bu3ZOG7heG7t+G7q+G7l+G7t+G7hcSQ4bur4buA4buj4buF4buj4bq8a+G7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7hUfDueG7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4bu34bup4bureGvhu4VH4bq64buFQkXhu5Phu7fhu4VE4buC4buF4buhw7Phu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4bu14bqwxJDhu4Xhu53hur7DguG7o8SR4oCd4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu7Jt4buF4buhdmvhu4Xhuqrhu6vhur7hurThu7fhu6nhu4Xhu6NB4buFRMSC4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buF4bup4buxa+G7ueG7hUJF4buT4bu34buF4buzw4Lhu7fhu4Xhu7fhu6vhu5nEkOG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQd+G7t+G7q+G7hUfDguG7seG7heG7o+G7q3fhu4XEkOG7sXVF4buFxJBFw43hu6fhu7fhu4Xhu6Phu6vDgOG7t+G7hWfDrcOs4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu5/hu5Phu7dk4buFxJDhu6vhuqThu7Hhu4Xhu6nhu7Fr4bu34buFQkVrZOG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7hSJD4bux4bulReG7hXvhu6vhu7nhu7fhu6nhu4Xhu6HDs+G7hcSQ4but4buj4bur4buF4buj4buC4buj4buFxJBD4bux4bun4bu34buFw73hu6tr4bux4buF4bujbOG7o+G7hcO94bur4buTRWThu4Xhu6Ns4buj4buF4bud4bq+w4Lhu6Phu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7hcSQRcON4bun4bu34buF4buj4burw4Dhu7fhu4VHbeG7heG7qcOA4bux4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4Xhu7fhu6vhu5fhuqrhu4Xhu7fhu6nDisSR4buFIuG7q+G6vuG6puG7t+G7qeG7hcSQbOG7heG7tuG7qUXDjcWp4bu34buFS+G7t+G7q+G7heG7tuG7qeG7k+G7t2Thu4V74burQeG7heG7ouG7q+G6vOG7hcSQduG7o+G7q+G7heG7quG6sOG7seG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q3hr4buFR+G6uuG7hUJF4buT4bu34buFROG7guG7hcOp4buq4bug4bu2w6F9XeG6uWThu4Xhu6Lhu6t34buF4burRcON4buFxJBD4bq+4bqs4bu34bup4buF4buca+G7t+G7heG7ouG7qn1d4buF4burRcON4bul4bu34buFIkPhu7Hhu6VF4buFe+G7q+G7ueG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7neG7scO6xJBi4buF4oCc4bu24bupa8ON4buFxJDhu4bhu4Xhu6nhu7FGa+G7heG7t8Oy4bu14buFaGZn4buJZOG7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBs4buj4buFxJBFw4114bu34buFxJBDRcONw7nhu7fhu4VHw7nhu4Xhu7JF4buXxJDhu4Xhu7bhu6nhu6t4a+G7hUfhurrhu4VCReG7k+G7t+G7hUThu4Lhu4Xhu6HDs+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu51r4bu3ZOG7heG7t+G7qW3hu7fhu6tk4buF4buh4bu5beG7t+G7hcSQ4bur4bun4buF4bqq4burxILhu7Hhu4Xhu6vhuqbhuqrhu4Xhu6HGocON4buF4bu1buG7t+G7q+G7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu3xJHhu4Xhu7TDteG7o+G7heG7n+G6uOG7heG7oXZr4buF4budbeG7t+G7heG7o0Hhu4VExILhu4Xhu7Phur7huqbhu7fhu6nhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7n+G7k+G7t+G7heG7t+G7q+G7l+G6quG7heG7t+G7qcOK4buF4buzw4Lhu7dk4buF4bu34bur4bq+4bu34bup4buFRMSC4buFxJDhu6tr4bu34bur4buF4bu34buxdeG7t+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hcSQRcON4bun4bu34buF4buj4burw4Dhu7fhu4Xhu6Phurxr4buF4burRcON4bul4bu34buF4buz4buV4bu34buF4bu3bcON4buF4buhw7lF4buF4bujQeG7hcO9w7rEkOG7hUJFb+G7hcO94burbOG7hcSQxILEkOG7hUfDueG7heG7t+G7q+G7l+G7t+G7hcSQ4bur4buA4buj4buF4buj4bur4but4bu34bur4buFxJBDdmThu4VE4buA4buj4buFw73hu6vhuqBwZOG7heG7o0Hhu4XDjOG7heG7o+G7q+G7reG7hUJFw43DusSQ4buFxJDhu5Phu7Xhu4Xhu6nhu7Fr4buF4bu34bur4buX4bqq4buFQkXhu5Phu7fhu4Xhu6HhurDhu7HigJ3EkeG7heG7osOK4bu34bup4buFxJDhu6tw4bu54buF4buq4bqw4bux4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4bu2w6F9XeG7heG7q0XDjeG7peG7t2Thu4VEa0Xhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7hUThurThu4XEkEXDjeG7p+G7t+G7hcSQbuG7seG7hWdq4buFScOzZOG7hcSQ4burduG7hcSQQ+G7meG7t2Thu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4UiQ+G7seG7pUXhu4V74bur4bu54bu34bup4buF4bujQeG7heG7i2nDrOG7heG7o8OD4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buFxJBD4bu54bu34bup4buF4buh4bqw4buFxJBF4bq24bux4buF4bu34bur4buX4bqq4buF4bu34bupw4rhu4Xhu6Hhurzhu4Xhu6Hhu7HDuUXhu4XDveG7seG7peG7t+G7hcO94burbOG7teG7hcSQRcON4bun4bu34buFxJBu4bux4buF4burRcON4bul4bu3xJHhu4Xhu6pFw43hu6Xhu7fhu4Xhu6nDgOG7seG7hcO94burbOG7teG7hcOt4buLZuG7heG7o8OD4bu34bup4buF4buf4buT4bu3ZOG7hcO9w7rEkOG7hUJFb+G7heG7o0Hhu4Vo4buJZ+G7heG7o8OD4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buF4buhbsSQ4buFROG7gOG7o+G7hcO94bur4bqgcOG7heG7s+G7uW7hu7Hhu4VnZOG7heG7s+G7uW7hu7Hhu4VoZOG7heG7s+G7uW7hu7Hhu4VpZOG7heG7o+G7q+G7scO64bu14buFxJDEqOG7heG7s+G7peG7heG7qeG7leG7t+G7heG7i2bhuqfEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bu2w7Lhu7Xhu4VoZmfEqWThu4XEkOG7uW3hu7fhu4XEkHfhu7fhu6vhu4V9RW/hu7fhu6nhu4UiQ3bhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu6nhu7Fr4bu54buFxJBFw43hu6fhu7fhu4Xhu6Phu6vDgOG7t+G7hWpmZuG7heG7o8OD4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buF4bu34bur4buX4bqq4buF4bu34bupw4pk4buFxJDDsuG7t+G7qeG7hWdoZMOs4bqn4buFROG7ueG7hUfDguG7seG7heG7t8Oy4bu14buFaGZn4buJxJHhu4Xhu6Dhu6fhu4Xhu6vhu7lt4bu34buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4buhw4nhu7fhu6nhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7qeG7sWvhu7fhu4VHbeG7heG7o+G7q3fhu4XEkOG7sXVF4buFRMSC4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buF4bup4buxa+G7ueG7hUJF4buT4bu3ZOG7heG7nOG6sOG7heG7ouG7qn1d4buFxJB34bu34bur4buF4buzbeG7heG7o+G6tOG7hUJFa+G7t+G7hcSQ4bur4bq+4bqk4bu34bup4buFxJBD4buC4buj4buF4buq4bqw4bux4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4bu2w6F9XeG7hcSQd+G7t+G7q+G7heG7o+G7q+G6vOG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7hUdt4buFxJBD4bux4bun4bu34buFw73hu6tr4bux4buFw73DuuG7heG7q+G7uW7hu6Phu6vhu4Xhu6Phurrhu4XEkOG7q+G7p2Thu4Xhu6Phu6t34buF4buhbuG7ueG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6HhurThu7fhu4VHduG7hcSQ4bq24buF4buj4bur4buA4buj4buF4bqq4burw4nhu6Phu4XEkENr4buF4buhw7Lhu7fhu6nhu4XDvcOM4buFR23hu4VE4bq04buFxJBFw43hu6fhu7fhu4Xhu7fhu6lF4bqu4bu34buFxJDhu6tr4bu34bur4buF4bu34buxdeG7t+G7hUThu5Hhu7fhu4VEbeG7t+G7qeG7heG7t+G7q+G7l+G6quG7heG7t+G7qcOKZOG7heG6quG7q+G7k+G7t+G7heG7s+G7uW7hu7Hhu4Xhu6Ns4buj4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bup4buF4bur4bqm4bqq4buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4bu14buxxanhu7dk4buFxJBu4bu14buF4bur4bu5w7Phu7fhu4XEkOG7q3Dhu7nhu4Xhu7JF4buXxJDhu4Xhu7bhu6nhu6t4a+G7hUfhurrhu4VCReG7k+G7t+G7hUThu4Lhu4VHbeG7heG7tuG7qeG7q3bhu4Xhu6F24bu34bur4buFRMSC4buFacSp4buF4buj4bq8a+G7hSLhu6vhurzhu4XEkOG6vsOC4bu34bup4buF4bui4bur4but4bu34bur4buF4bqq4bur4bq8xJHhu4Xhu5x14bu34buF4bujbuG7t+G7q+G7heG7oUFk4buF4buc4bqw4buF4bui4buqfV3hu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu6HDs+G7heG7o+G7q3fhu4Xhu6Fu4bu54buF4buca+G7t+G7heG7ouG7qn1d4buF4buj4buZ4bqq4buF4burRcON4bul4bu3ZOG7hcSQ4burduG7hUnDs2Thu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4Xhuqrhu6vEguG7hcSQ4bq24buF4buj4bur4buA4buj4buFxJDhu5fhuqrhu4Xhu6tF4buZ4bu3ZOG7heG7q+G6vsOC4bu34bup4buF4buf4bub4bu34buF4buj4bur4bu54buF4buh4bqw4bux4buF4bu34bupw4rhu4Xhu6Ns4bu34buF4bud4bqw4buF4buzbeG7teG7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBs4buj4buFxJBFw43hu6fhu7fhu4VCReG7k+G7t+G7heG6rOG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6Phu5nhuqrhu4VHw7nhu4VCRcON4buFxJBD4buv4bu34bur4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6Ns4buj4buF4bud4bq+w4Lhu6Phu4XEkEXDjeG7p+G7t+G7heG7o+G7q8OA4bu3ZOG7heG7qcOA4bux4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4Xhu7fhu6vhu5fhuqrhu4Xhu7fhu6nDisSR4buF4bu24bur4bqk4buFR+G7l8ONZOG7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBs4buj4buFxJBFw43hu6fhu7fhu4VCReG7k+G7t+G7hcSQQ3Xhu7fhu4Xhu6F2a+G7heG7nW3hu7fhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu6HDs+G7hcSQ4bur4buC4buj4buFROG7guG7heG7oeG7seG7hUdt4bu54buF4bu3w7nhu7fhu4Xhu7fDuuG6qmThu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4VJw7Phu4Xhu6vhurDhu7Hhu4Xhu6tBa+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQ4bu5beG7t+G7heG7n+G7k+G7t2Thu4Xhuqrhu6tsxJDhu4Xhu6tFw43hu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4VHa+G7seG7hcSQQ8OB4buF4buj4bq8a+G7heG7o2/hu4Xhu6vhu6Xhu4XEkOG7q8SC4bu34bup4buF4buj4bur4but4bu34bur4buFxJBDduG7hcSQ4buG4buFxJB34bu34bur4buF4buhw7rhu7fhu4Xhu6PhurThu4VE4bqs4buFxJDhu6tr4bu14buF4bup4buxa8SR4buF4buibOG7o+G7heG7o+G7meG6quG7heG6vMON4buF4buhb+G7t+G7qWThu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4VCRcONw7nhu7fhu4Xhu6F2a+G7heG6quG7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7heG7ocOz4buFxJDhu5fhuqrhu4XEkENF4bu34bup4buF4buzw7Phu7fhu6vhu4Xhu6Fu4bu5ZOG7heG7o+G7q3fhu4Xhu6Fu4bu54buF4buj4burw7XEkOG7heG7o+G7q3Rk4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6Ns4buj4buFw73hu6vhu5NFZOG7heG7o2zhu6Phu4Xhu53hur7DguG7o+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBs4buj4buFxJBFw43hu6fhu7fhu4VCReG7k+G7t+G7heG7oW/hu7Xhu4Xhu51v4bu54buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu53hu4/hu7fhu6lk4buF4buf4buT4bu34buF4buj4bur4bq8ZOG7heG7ocOJ4bu34bup4buF4buzReG7l8SQ4buF4buhduG7t+G7q8SR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu7Z1ReG7heG7o2vhu7nhu4VHa+G7seG7hcSQQ8OBZOG7hcSQQ2zhu6Phu6vhu4Xhu7fhu6vhu7Hhu6Xhu7Xhu4Xhu6Phurxr4buF4buq4bqw4bux4buF4buh4bqu4bu34bup4buFw73hu6ts4bu14buFxJBFw43hu6fhu7dk4buFai9q4buF4burRcON4bul4bu3ZOG7hcSQ4burduG7hUnDs2Thu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4Xhuqrhu6vEguG7heG7ocOz4buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4buz4buX4bqq4buF4buq4bqw4bux4buF4buh4bqu4bu34bup4buFw73hu6ts4bu14buFxJBFw43hu6fhu7fhu4VHbeG7heG7oeG7uW3hu7fhu4XDveG7q2zhu7Xhu4XEkOG7q3Dhu7nhu4Ui4burw4Phu7fhu6nhu4XEkOG6vuG7heG7s+G7sXXhu7fhu4XEkHbhu6Phu6vhu4Vn4buL4buF4bup4buxRmvhu4Xhu5zhurDhu4V9RcSC4buj4buF4bqq4burw4Hhu7fhu6nhu4VHbeG7heG7nOG6sOG7heG6o+G7hcSQw7rEkeG7heG7quG6sOG7seG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7hcO94burbOG7teG7hcSQRcON4bun4bu34buF4bu2w6F9XeG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6F2a+G7heG6quG7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G6vOG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7heG7ncSC4buFxJBD4but4buF4bu34bur4buT4bu34buF4buz4buC4bujZOG7heG7o+G6tOG7hUThuqzhu4VH4buXxJDhu4Xhu6Phu6vhu5nEkGThu4Xhu6Fv4bu14buF4budb+G7ueG7hcO94burbOG7teG7heG7ocOJ4bu34bup4buFxJBD4buv4bu34bur4buFxJDhu4LEkeG7hSJD4bu54bu34bup4buFQkVs4buFxJBD4buv4bu34bur4buFw73hu6ts4bu14buFxJBFw43hu6fhu7dk4buF4buq4bqw4bux4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4bu2w6F9XeG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6Phu5nhuqrhu4XEkOG7q3Dhu7nhu4Xhu5/huqLhu7Hhu4Xhu6Phu6vDtcSQ4buF4buj4burdOG7heG7o2zhu6Phu4Xhu53hur7DguG7o+G7hcO94burbOG7teG7hcSQRcON4bun4bu3ZOG7heG7oW/hu7Xhu4Xhu51v4bu54buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu53hu4/hu7fhu6lk4buF4bu34bup4bur4buxdeG7teG7hcSQw4nhu6Nk4buF4buhw4nhu7fhu6nhu4Xhu7NF4buXxJBk4buF4buhw4nhu7fhu6nhu4Xhu6HEguG7seG7hcSQ4bq+4bqm4bu34bupxJHhu4V9RWvhu4XEkOG7q8SC4bu34bup4buFw711ZOG7heG7o+G7q+G7mcSQ4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buFw73hu6ts4bu14buFxJBFw43hu6fhu7fhu4Xhuqzhu4Xhu7XhurDEkOG7hUTEguG7heG7oXZr4buF4bqq4bur4bq+4bq04bu34bup4buFw73hu6ts4buF4buja+G7uWThu4Xhu7fhu6vhur7hu4XDoXjhu7fhu6vhu4Xhu7Lhu7Hhu7fhu6vhu4Xhu7Phu7lu4bux4buFZ2Thu4Xhu7Phu7lu4bux4buFaOG7heG7oW7EkOG7heG7i2fhuqdk4buF4bugw4Phu7fhu6nhu4Xhu6pt4buFw6zEqWTDrOG6p8SR4buFPOG7heG7q2vhu7Hhu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu7Xhu7HDueG7t+G7heG7t8OJ4bux4buF4buga8O9Q8OD4bu34bup4buFR23hu4Xhu6rhur7DguG7t+G7qeG7heG7qkFrZOG7hcSQRcON4buF4bujQeG7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4XDveG7q0Hhu4XDveG7q8Oy4bu34buF4bu34bur4buZxJDhu4Xhu6F24bu34bur4buF4bu34bur4bq+4bu34bup4buFR8OC4bux4buFROG7guG7heG7t+G6suG7heG7s+G7guG7o+G7heG7o+G6vGvhu4Xhu6Phu5nhuqrhu4XhurzDjWThu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4VCRcONw7nhu7fhu4VHbeG7heG7o+G6tOG7hUJFa+G7t+G7hUJF4buT4bu34buFROG7guG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6Phu5nhuqpk4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4XEkEXDjeG7p+G7t+G7heG7o+G7q8OA4bu34buFR23hu4Xhu6nDgOG7seG7heG7o8OD4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buF4bu34bur4buX4bqq4buF4bu34bupw4rhu4Xhu6PDiuG7t+G7qeG7heG7ocOz4buF4buh4bq+4bqm4buj4buFxJBD4bux4bun4bu34buFw73hu6tr4bux4buFxJDhu63hu6Phu6vhu4Xhu6Phu4Lhu6Nk4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4bud4bqwxJHhu4UixKjhu4Xhu7Phu6Xhu4Xhu6Fv4bu34bup4buFR+G7sXXhu7fhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4XEkOG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu7fhu7F14bu34buF4bu34bur4buX4bqq4buF4bu34bupw4rhu4Xhuqzhu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu6rhur7DguG7t+G7qeG7heG7qkFr4buF4buhbsSQ4buF4buJZMSpw63huqdj4buF4buga8O9Q8OD4bu34bup4buF4buhbsSQ4buFZ8SpZGnhuqfEkeG7hSJDReG7t+G7qeG7hcSQbOG7heG7tuG7qUXDjcWp4bu34buFS+G7t+G7hSLhu6tFw4114bu3ZOG7hXvhu6tB4buF4bui4burd+G7heG7q0XDjeG7hcSQQ+G6vuG6rOG7t+G7qeG7heG7nGvhu7fhu4Xhu6Lhu6p9XeG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7quG6vsOC4bu34bup4buF4buqQWvhu4Xhu6Phu6vhu7Fr4buFRHNi4buF4oCcfUVr4buFROG6tOG7hcSQRcON4bun4bu34buFxJBu4bux4buFScOzZOG7hcO94burbOG7teG7hcSQRcON4bun4bu34buFxJBu4bux4buF4burRcON4bul4bu3ZOG7heG7o+G7q+G7mcSQ4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buFQkXhu5Phu7fhu4Xhu7fDsuG7teG7heG7t2vDjeG7heG7o0Hhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4XEkOG7scO64bu34buF4bud4bqw4buF4bur4bq04bu34buFROG7ueG7hUfDguG7seG7heG7t8Oy4bu14buFxJBD4bq+w4Lhu6Nk4buFxJDEqOG7heG7s+G7peG7hcO94burbOG7teG7hcSQRcON4bun4bu34buF4buj4bq8a+G7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7quG6vsOC4bu34bup4buF4buqQWvhu4Xhu6FuxJDhu4Xhu4loZOG7i+G6p8SR4buF4bu24bur4buxw7lF4buFxJDhu6tr4bu34bur4buF4bu34buxdeG7t+G7heG7ocOy4bu34bup4buFw73DjOG7hcSQ4buv4bu34bur4buF4bu34bupRcON4bul4bu34buFxJDhu6tr4bu14buF4bup4buxa+G7hUJF4buT4bu34buF4buh4bqw4buxZOG7heG7oeG7scO5ReG7heG7oUHhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4XEkOG7q+G7mcON4buFw4zhu4XEkOG7q+G7gOG7o+G7heG7o+G6vGvhu4XEkOG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu7fhu7F14bu34buFR23hu4Xhu7fhu6vhu5Phu7fhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4Xhuqzhu4VH4bq44bu34bup4buFROG7k0Vk4buFR+G6uOG7t+G7qeG7hUlr4buFR8O54buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu7bDoX1d4buF4buhw7Phu4XEkOG7q+G7guG7o+G7hUThu4Lhu4Xhu6NB4buFROG7gOG7o+G7heG7s2vhu7fhu4XEkOG6oGvhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu6PhurDhu7fhu6nhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nEkeKAneG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9IuG7q3Dhu7nhu4XDvcO64buF4bur4bu5buG7o+G7q2Thu4Xhu6Phurjhu7fhu6nhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6Nv4buF4bu34bq+w4Lhu6Nk4buFxJB34bu34bur4buFfUVv4bu34bup4buFIkN24buFRHThu4XEkOG6tuG7heG7o+G7q+G7gOG7o+G7heG7qeG7sWvhu7nhu4Xhu7fhu6vhu5fhu7fhu4VCReG7k+G7t+G7hUdt4bu54buF4bu34bupbcON4buF4buLL2kvaGZnxKnEkeG7heG7omzhu6Phu4Xhu6HhurThu7fhu4VHduG7heG7t+G7q+G7l+G7t+G7hUJF4buT4bu34buF4buj4bq8a+G7hcSQd+G7t+G7q+G7heG7s23hu4Ui4bq24bu34bup4buF4buj4bq64buj4buFw51K4buFxJDhu6tF4buXxJBk4buF4buyRuG7heG7oeG7uW3hu7fhu4XDrWfDrWThu4Vd4bq+4buF4buh4bu5beG7t+G7hWlow61k4buFXeG6vuG7heG7oeG7uW3hu7fhu4Vq4buLxKlk4buF4buc4bqw4buF4bui4burd+G7heG7q0XDjeG7heG7nOG6sOG7heG7oeG6sOG7seG7heG7nOG7sXXhu7fhu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qeG7hcSQd+G7t+G7q+G7hUdt4buF4buc4bqw4buF4bui4buqfV3hu4XEkHfhu7fhu6vEkeG7heG7oMO64bu34buF4bu3a8ONZOG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6F2a+G7heG6quG7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7heG7ocOz4buF4bur4bu5beG7t+G7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu53hur7DguG7o+G7heG7o0XEguG7seG7heG7o+G6uOG7t+G7qeG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4XEkEXDjeG7p+G7t+G7heG7o+G7q8OA4bu34buFxJDhu6tr4bu34bur4buF4bu34buxdeG7t+G7heG7t+G7q+G7l+G6quG7heG7t+G7qcOKxJHhu4Xhu7bhu6tG4bu34bup4buF4bu34bupbcON4buF4buh4buVReG7hUlF4buT4bu34buF4bu1w4Lhu7Fk4buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7hcO94bur4but4buF4buj4burRcah4bu34buF4budduG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7t+G7qW3DjeG7heG7q+G6sOG7seG7hcSQw4Hhu7fhu6nhu4VCReG7k+G7t+G7heG7n+G7scWp4bu34buFQ2vhu4VD4buZxJDhu4XDveG7q8ah4bu34buFxJBD4bq+4bq04bu34bup4buFR23hu4VEw4Phu7Hhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nEkeG7hTzhu4Xhu6Ns4buj4buF4buhdmvhu4Xhuqrhu6vhur7hurThu7fhu6lk4buFxJDhu6vDg+G7t+G7hUlB4bu14buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7hcO94bur4but4buF4buzdeG7t+G7heG7oeG6vuG6pOG7t+G7qeG7heG7o+G6vGvhu4XEkOG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu7fhu7F14bu34buF4buha+G7t+G7qeG7heG7s2vhu7fhu4XEkOG6oGvhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4Xhu6vhu7luxJDhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4XDjOG7heG7t+G7qeG7q3hr4buF4bu34bur4bq+4buF4bup4buxa+G7ueG7heG7s+G6vkVk4buFxJDhu6vDsuG7teG7heG7q+G6oOG7sWThu4XEkMO14bu34bup4buFQkVtZOG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hUfhu7F14bu34buFxJDhu7Hhu7fhu6vhu4XEkOG7q+G7leG7t+G7hcSQ4bura+G7t+G7q+G7heG7t+G7sXXhu7fhu4XDjXXhu7fhu4XEkOG7k+G7teG7heG7s3Xhu7fhu4Xhu6Hhur7huqThu7fhu6nhu4Xhu7Nt4bu14buF4bu34bur4bux4bul4bu14buFR+G6uuG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6Ns4buj4buF4buda+G7t2Thu4Xhu7fhu6lt4bu34burZOG7heG7oeG7uW3hu7fhu4XEkOG7q+G7p+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu6F2a+G7heG6quG7q+G6vuG6tOG7t+G7qWThu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu7Nu4bux4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7hcSQ4buv4bu34bur4buF4bujb+G7tWThu4Xhu5nhu7fhu4XEkOG6vuG6puG7t+G7qeG7hcSQxILEkOG7heG7oXLhuqrhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu7PDgeG7t+G7qeG7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7heG7n+G7k+G7t2Thu4VHbeG7heG7s23hu4Xhu7fhu6lF4bqu4bu34buF4buh4bqw4bu34bup4buFR+G7sXXhu7dk4buFw73hu6vhu63hu6Phu6vhu4Xhu7Phu6Xhu4XEkOG7seG7t+G7q+G7hcSQ4bur4buV4bu34buF4buj4bur4bu54buFxJDhu6tr4bu34bur4buF4bu34buxdeG7t+G7heG7o+G7q0XGoeG7t+G7heG7nXbhu4Xhu7fhu6vhu5fhuqrhu4Xhu7fhu6nDisSR4buF4bu24bup4bu5beG7seG7hUNrZOG7heG7nGvhu7fhu4Xhu6Lhu6p9XeG7heG7q0XDjeG7peG7t2Thu4XEkOG7q3bhu4VJw7Nk4buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bqq4burxILhu4Xhuqrhu6vEguG7seG7heG7q+G6puG6quG7hUfDguG7seG7heG7o2zhu6Phu4Xhu7fhu6lt4bu34bur4buF4buj4bur4buA4buj4buF4bu3w7Lhu7fhu6nhu4Xhu7Nt4bu14buFxJDEgsSQ4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4XEkOG7q2vhu7Xhu4Xhu7Xhur5F4buF4buj4bur4bu54buFIOG7nOG7tuG7nuG7hcSQ4bq24buF4buj4bur4buA4buj4buF4buzxanhu4Xhu6nhu7Fr4bu5ZOG7heG7t+G7q+G7l+G7t+G7hUJF4buT4bu34buF4budb+G7ueG7heG7oW/hu7Xhu4XEkEPDgOG7t+G7qeG7hcSQ4bur4bunZOG7hcSQQ2vhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vhu7F14bu1ZOG7hcSQ4bur4buXxJDhu4VE4buC4buF4buzbeG7heKAnOG7tuG7qW3DjeG7heG7q+G6sOG7seG7hcSQw4Hhu7fhu6nhu4VCReG7k+G7t+KAneG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6F2a+G7heG6quG7q+G6vuG6tOG7t+G7qcSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu6rDgWvhu4Xhu6Phurjhu7fhu6nhu4Xhu7Xhurhr4buFSUXhu5Phu7fhu4XEkOG6vuG6tOG7seG7heG7tcOC4bux4buF4buj4bq8a+G7heG7oeG7mcSQ4buFxJBD4bqk4buxZOG7heG7o8OK4bu34bup4buF4buzbeG7heG7t+G7qW3DjeG7heG7q+G6sOG7seG7hcSQw4Hhu7fhu6nhu4VCReG7k+G7t+G7heG7o+G6vGvhu4XEkEXhurbhu7Hhu4XEkENz4buFfUVv4bu34bup4buFIkN2xJHhu4XDneG7iuG7hUfDgOG7t+G7qeG7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4XEkOG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu7fhu7F14bu34buF4bq+ReG7hcSQw4nhu4Xhu6Phurxr4buFQkV14buF4bur4bq+4bq04bu34bup4buFfUVv4bu34bup4buFIkN24buFRHThu4VHRuG7t+G7qeG7hUdt4bu34bup4buFxJDhu7HDuuG6quG7heG7neG6vsOC4buj4buF4buj4bura+G7hWvhu7fhu6vhu4Xhu7N14bu34buF4buh4bq+4bqk4bu34bup4buF4buzbeG7teG7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7hUfhurrhu4Xhu51v4bu54buFR+G7peG7hSLhurbhu4VCRcSC4bujZOG7heG7q+G7uW3hu7fhu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4VJReG7mcSQ4buFROG7jeG7o+G7heG7tcOA4bux4buF4bu34bur4bux4bul4bu14buFR+G6uuG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7qeG7sWvhu7lk4buFSeG7gOG7t+G7qeG7heG7oWzhu7fhu6nhu4VHw4Lhu7Hhu4XEkENFw43DueG7t+G7hcSQ4burxILhu7fhu6nhu4Xhu6Phurxr4buF4bup4buxa+G7heG7oeG7r+G7t+G7q+G7hUdt4buFQkV14buF4bur4bq+4bq04bu34bupxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vcOd4bux4bu14buFfUXDjeG6uy/huqrhur0=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Mắt Thần” bảo vệ an ninh trật tự

“Mắt Thần” bảo vệ an ninh trật tự
2024-07-16 05:52:00

QTO - “Mắt Thần” là tên gọi yêu thích của người dân phường Đông Lương khi nói về mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” được triển khai trên địa...

Tết đoàn kết trên biên giới Việt - Lào

Tết đoàn kết trên biên giới Việt - Lào
2018-02-27 07:17:46

(QT) - Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết Nguyên đán, dân bản Tăng Cô, xã A Túc, huyện Hướng Hoá lại chuẩn bị nơi ăn, chốn ở để đón tiếp những người bạn mang quốc tịch Lào. Từ lâu,...

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân
2018-02-26 06:46:55

(QT) - Hình ảnh đẹp trong mỗi dịp tết đến, xuân về chính là sự đóng góp thầm lặng của người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân huyện Gio Linh. Trên mọi nẻo đường quê hương,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết