Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6syrhu5PDg+G6qcOz4bun4buB4bul4bqpdeG7k8OD4bqpw4PhuqDhu5Hhu6Xhuqlt4buf4buR4bul4bqp4bud4buf4buz4buf4bqpfeG7n+G7lcOD4bqpLeG6qcOa4buB4bun4bq3L+G7o2LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOB4buiw7LDqm/huq3hurPhuq89KuG6seG6qS3huqnhu6Rmw7nhuqnhu6Xhu4Hhu6fhuqlu4bq04bul4bud4bqpQmrEkOG6o+G6qW7huqThuqnDs+G7k+G7peG6qSrhu5PDg+G6qeG7pOG7ncSCxJDhu5Hhu6XhuqnDs+G6v+G7peG6o+G6qW/hu4vhu6Xhuqlt4buD4bul4bqpKmbhu6Xhu53huqlO4but4bqj4bqpROG7heG6qcOK4bqpKuG6rm7huqPhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqp4buiw4Lhu7Phu6Xhu53huqnhu6Lhu6fhur/huqnDuuG7h+G7n+G6qW7hu6PEgmvhu6XhuqltceG6qeG7pcO94buf4bqpZuG7peG6o+G6qW7hu6Phu6/hu6Xhuqnhu7nhuqnDs+G7l+G6qcOzxanhu6XhuqnDg+G7n+G7k8OB4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlt4buH4bul4bqpw7nDquG7peG7neG6qcOAxILhu69u4bqpw4NxbuG7o+G6qcOa4buB4bunw6Phuqkq4bqm4bqpw7rhu4vEguG6o+G6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpw4Phu5PDg+G6qcOz4buF4bqpw4PhuqDhu7nhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qW9xw4Hhuqnhu51pw4Hhuqnhu51B4bqp4buJw7nhuqnhu6V24bul4bud4bqpw4Nw4bul4buj4bqp4buj4bqqxILhuqnhu6Xhu53hu6Nxw6Phurcvw4HhurPhurfDg8OqbcO6w7LhuqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq3DucOq4bqg4bud4buf4bulw6Bjw4FE4bqpw6rEgsOD4bun4bqt4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurPhurfhu5/DueG7neG6qeG6ouG6oG424bqtLy9uw6Ntw6rhu6fDgMSCw6rhu6Xhu53Dg+G6oOG7n8OjQuG7pS9vw7LhuqJ1w4Phu6fDgS/hu6XDskPhuqIvYuG6u+G6q+G6vS/EkeG6u29j4bqr4bq5YuG6ucSRw6nDg2Jj4bq54bq5YsOpw7piw6N0w4Hhu53huq3huqkv4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNN4bqqw6rhuqluw73DueG6qeG7icO54bqp4bq/w4Hhuqlu4bqyw6rhuqlv4buL4bul4bqpbeG7g+G7peG6qSpm4bul4bud4bqpTuG7reG6qULhu4Hhuqlu4bq/buG6qUJx4bqpdeG7o+G6v27hu6PhuqnDs+G7k+G7peG6qcOD4bqm4bqpw5rhu4Hhu6fhurcvw4HhurPhurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3L8ODw6ptw7rDsuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzTmbhu6Xhuqnhu6Xhu6Phu4Hhuqnhu6Xhu6Phu6vhuqlu4bqyw6rhuqlt4buB4bqpVWbhu6XhuqnDmuG7n+G7peG7o+G6o+G6qcOD4bqg4bqu4bqpw4Phu4fhu5/huqlt4buD4bul4bqpKmbhu6Xhu53huqlO4but4bqj4bqpROG7heG6qcOK4bqpKuG6rm7huqPhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqp4buiw4Lhu7Phu6Xhu53huqnhu6Lhu6fhur/huql14buj4bq/4bqpbuG7o2rDg8Oj4bqpKuG7o+G7k+G6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqj4bqp4bulZsO54bqp4bul4buB4bun4bqpbeG7geG6qW7hurThu6Xhu53huqnhuqB34bul4bud4bqpbuG6qMOq4bqpw7PFqeG7peG6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqpQnHhuql14buj4bq/buG7o+G6qcOz4buT4bul4bqpw4Phuqbhuqnhu6XDguG7s27huqlt4buH4bul4bqpw5rhu4Hhu6fDo+G6qSXEguG7r8OD4bqpw7nhu4nEkOG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpw4Phu5PDg+G6o+G6qW3hu4HhuqlVZuG7peG6qcOa4buf4bul4buj4bqpw4Phu4nDg+G6qW1qw4Phuqlu4bujZsO54bqpw7rhu6fhuqlu4buj4bun4bqpdeG7o+G6v27hu6PhuqlC4buz4buf4bqpw4Phu4vDueG6qcOD4bqg4buH4bul4bud4bqpQsSC4buf4bqpQsO1w6Phuqnhu6Rmw7nhuqnhu6XDqsSQ4bqj4bqp4bul4budw6rEkOG6qcOD4bqm4bqp4bul4bud4buBxJDhuqlj4bq74bqpw4Phu6Phur/hu6Xhu53huqlu4buj4buHw4HhuqPhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW3hu4fhu6XhuqnDmuG7geG7p+G6qcOzxKnEguG6qcOD4buf4buR4bul4bqpw7Phu4Xhuqnhu53hu7Hhuqlu4bqow6rhuqnhu6Xhu6Phu4Hhuqlt4buB4bqpVWbhu6XhuqnDmuG7n+G7peG7o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqp4bul4buf4buZw7nhuqnhu6Phu4vhu6Xhuqnhu6Phu6fDquG7peG6qW7hurLDquG6qeG7neG7n8Oq4bqpbuG7o+G6ssOj4bqpKuG7s+G7n+G6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpw7l24bul4bud4bqpZOG6qcOD4buTw4PhuqPhuqnhu53hu5/DquG6qcOzcOG7peG7o+G6qW3hu4HhuqnDs8Wp4bul4bqpw4N44bul4bud4bqpbnfhu6Xhu53huqli4bqr4bqpQnHhuql14buj4bq/buG7o8Oj4bqpw5Phu4XhuqnDg+G6oOG6sOG6qcOD4buh4bul4buj4bqpw4PhuqbhuqnDg+G6oMOC4buzbuG6qeG7peG7keG7peG6qW3hu4HhuqlVZuG7peG6qcOa4buf4bul4buj4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qeG7nWnDgeG6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqpdeG7o8Wp4bqpdeG7o2bhu6Xhuql14buj4buf4bqpbeG7r+G6qcOD4bqg4buh4bqp4bulw73hu5/huqlm4bul4bqj4bqpbuG7o+G7r+G7peG6qeG7ueG6qULhu4HhuqnhuqJnw4HhuqlE4buTw4HhuqnDunFu4buj4bqpw4PhuqBw4bul4buj4bqpbuG7o+G6rm7huqnDg+G7k8OD4bqp4bud4buf4bquw4Hhuql14buj4bq/buG7o8Oj4bqpTeG7geG6qcOD4bujxKnDueG6qcOC4buzbuG6qcOq4bun4bqpbsWp4bqp4bul4bud4but4buf4bqp4bul4buj4buB4bqpdeG7o8Oq4bul4bud4bqpw4PhuqDDquG7peG7neG6o+G6qeG6oHfhu6Xhu53huqnhuqDhu4Xhu5/huqnhu6PDveG7peG6qcOz4buX4bqpw7PFqeG7peG6qcOD4buj4buRw7nhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpbeG7h+G7peG6qcOz4buT4bul4bqpw4PhuqbhuqnDmuG7geG7p8Oj4bqpTeG7geG6qVVm4bul4bqpw5rhu5/hu6Xhu6Phuqlu4buj4bufw6rhuqnhuqLDtcOg4bqp4oCcPcSCw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Vmw7nhuqPhuqlu4bujduG7peG7neG6qcO5cOG7peG7o+G6qcO54bun4bul4bud4bqpbuG7o+G7teG6qcOz4buT4bul4bqpKuG7k8OD4bqp4buk4budxILEkOG7keG7peG6qcOz4bq/4bul4bqpw7Phu5fhuqnhu6Phu6nhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqlC4buB4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlt4buH4bul4bqpw4PhuqbhuqnDmuG7geG7p+G6qeG6osOq4bul4bud4bqpw4Phu6Nmw7nDo+G6qX1w4bqpw4Phu6Phu5PhuqPhuqnhu6Vmw7nhuqnhu6Xhu4Hhu6fhuqnDs+G7reG7peG7neG6qXXhu6Phur9u4buj4bqpw7rhu4HhuqnDuXDhu6Xhu6PhuqnDueG6puG7peG7neG6qcO6Z8O54oCdw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s07hur9u4buj4bqp4bul4buj4buB4bqpbeG7geG6qVVm4bul4bqpw5rhu5/hu6Xhu6Phuql14buj4but4bul4bud4bqpRMOq4bqj4bqpw7nhu4nEkOG6qeG7o+G7rcO54bqp4bulw6rEkOG6o+G6qcODeOG6qeG7icO54bqpbuG6ssOq4bqp4but4bul4bud4bqpI8Oq4bqpKuG7g+G6qSrhu6fhu4Hhu6XhuqnDusSC4but4bul4bqp4bqgd+G7peG6qeG6oOG7heG6qcOD4buf4buT4bul4bud4bqp4bulxanhu5/huqluw4Lhu7Xhu5/Do+G6qSrhuqDDguG7s27huqkq4buTw4Phuqnhu6Thu53EgsSQ4buR4bul4bqpw7Phur/hu6XhuqPhuqnDuXfDg+G6qeG6ouG7r+G6qUJx4bqpdeG7o+G6v27hu6PhuqnDmuG7geG7p+G6qeG6osOq4bul4bud4bqp4bul4buj4buB4bqp4but4bul4bud4bqpKuG7p+G7geG7peG6qW7hu6PDveG7n+G6o+G6qcO5w6rhu6Xhu53huqnDg2nhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qeG6ouG7g+G7peG6qUJqw4Phuqnhu6Xhu6PDguG6qeG7peG7k8OB4bqpw4Phu6PDquG7peG6o+G6qcO5ZuG7peG7neG6qeG6oOG6puG7peG7neG6o+G6qcOD4bujccOD4bqpbcaw4bqp4bud4bq/buG6qW3hu5PDgeKApuG6qSrhu6Phuqxu4bqp4bqgw6rhuqPhuqnhu6PEqcSC4bqp4buj4buTw4Phuql14buj4bq/buG7o+G6qeG7neG7o+G7jeG6qcOD4bujZsO54bqpQuG7geG6qeG7ueG6qcO64buH4buf4bqp4bul4buj4buB4bqp4but4bul4bud4bqpKuG7p+G7geG7peG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpb3HDgeG6qcOD4buTw4PhuqnDs+G7mcSC4bqpw7rhu4Hhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcOD4buj4buL4bul4bqpw4Phu6Phu6Fu4buj4bqj4bqp4bqgxIJ3w4PhuqnhuqDhu4HDo+G6qSXDqsSC4bqp4buj4bun4buHbuG7o+G6qcOzceG7peG7o+G6qW3hu5/hu5Hhu6Xhuqnhu53hu5/hu7Phu5/huqPhuqnhu6Phu6nhuqnhuqLDquG7peG7neG6qeG7pcOC4buzbuG6qW3hu4fhu6Xhuqlv4bqs4bul4bud4bqp4bul4buj4buB4bqj4bqpw7pqw4HhuqlCw4Lhu7Xhu6XhuqPhuqnhuqB24buf4bqpw7nDquG7peG7neG6qcOAxILhu69u4bqpw4NxbuG7o+G6qcOa4buB4bunw6Phuql9cOG6qcOD4buj4buT4bqj4bqpbuG6pOG6qcOz4buT4bul4bqpb3HDgeG6qcO6xqHhuqnDg+G7k8OD4bqj4bqp4bujw6rhu5/huqlt4buR4bul4bqpw7rhu4fhu5/huqnhuqLDquG7peG7neG6qcOD4bujZsO54bqpw4Phu6Phu4vhu6XhuqPhuqlu4bujxILhu6Xhu53huqlCxILhu5/huqlu4bqw4bul4bud4bqp4bul4bujw6rEgsOj4bqpJcSC4buvw4PhuqnDueG7icSQ4bqp4bul4bud4buBxJDhuqnDs8SpxILhuqnhu6Vmw7nhuqnDueG7s+G7n+G6o+G6qW7hu6PhurLhuqlC4buB4bqpdeG7o+G6v27hu6PhuqnDgMSC4buLxJDhuqnDgMSCxKnhu6Xhuqlm4bul4bqpxILhu6/hu6Xhu53huqPhuqnDg+G6oMaw4bqpbuG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqPhuqnhu6Phur/Dg+G6qeG7o8aw4oCm4bqpw4rhu5/huqlu4bq04bul4bud4bqpw4Phu6Phu4nEkOG6qcOD4buj4bu14buf4bqp4bud4bufw6rhu6XhuqnDg+G6oOG7reG7n+G6qcOz4buf4bqp4bul4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6PDveG7pcOj4bqp4oCc4buk4buj4buB4bqpw7lw4bul4buj4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qeG7neG7n+G7gcSC4bqpbsWp4bqj4bqpb8OC4bqpb+G7g+G6qeG7nXDhuqnhu6Xhu5Hhu6XhuqnDs8Wp4bul4bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qXXhu6Phur9u4buj4bqpdeG7o+G6v+G6qcOz4buHw7nhuqlt4buHbsOj4bqpKuG7o+G7k+G6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqj4bqpbuG7g+G6qXXhu6Phur9u4buj4bqpw7ps4bul4bqpbuG7o+G6suG6qcOz4buZxILhuqlCxILhu5/huqlC4buB4bqpw7nEguG7r+G7peG6qeG7ueG6qW3hu5Hhu6Xhuqnhu6Xhu6PDqsSC4bqpw7rhu4vEguG6qeG7o8O94bul4oCd4bqj4bqp4but4bul4bud4bqpKuG7p+G7geG7peG6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzTeG7g+G7peG6qSpm4bul4bud4bqpTuG7reG6qeG7pWjDueG6qeG7ueG6qcOD4bqgxILhu6Xhu53huqnDg+G7i8O54bqpROG7heG6qcOK4bqpKuG6rm7huqPhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqp4buiw4Lhu7Phu6Xhu53huqnhu6Lhu6fhur/Do+G6qSrhuqDDguG7s27huqnDs+G7i8SQ4bqj4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlv4buL4bul4bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqnhuqLhu6/hu6Xhu53huqnDgMSCxKnhu6XhuqnDg+G6tuG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpbuG6v+G7peG7o+G6qeG6oOG6puG7peG7neG6qeG7neG7n+G7gcOj4bqp4bucZ+G7peG6qW3FqeG6qULhu7Phu5/huqnhuqBsxJDhuqnhu6XDgsO94bul4bud4bqj4bqpw7Phu6/hu5/huqlC4buz4buf4bqpbeG7geG6qW7hu6fhu6XhuqPhuqnDusah4bqp4bujd+G7n+G6qcO54bqm4bul4bud4bqpw7rhuq7DquG6qcO54buz4buf4bqpbsWp4bqpReG6qeG7peG7neG7o3PDquG6qeG6oOG7icOD4bqpw7NpbuG6qW3hu5/hu5XDg8Oj4bqpw5Phu4vEkOG6qcOzw4Lhu7du4bqpRMOyw7nhuqnDuuG7geG6qW7hur/hu5/huqnDg+G7k8OD4bqpw7rhu7Phu6Xhuqnhu6Xhu6Phu4nDg+G6qW7hurLDquG6qcOzduG7peG7neG6qW3hu4Hhu6fDo+G6qSrhu6PDsuG7p+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpVeG7n+G7peG7o+G6qcO64buR4bul4bqpQuG6sOG7peG7neG6qW7DquG7p+G6o+G6qW/hu4vhu6Xhuqlt4buD4bul4bqpKmbhu6Xhu53huqlO4but4bqpb8Sp4bul4bqpbeG7n+G7k8OD4bqpw7Phu5Phu6Xhuqkq4buTw4Phuqnhu6Thu53EgsSQ4buR4bul4bqpw7Phur/hu6XDo+G6qSrEgsSQ4bqp4bul4buj4buf4buR4bul4bqj4bqpbcSCeOG7n+G6qcOzxKnEguG6qUJw4bqpbsSCd27huqnhuqLhu6/hu6Xhu53huqluxrDhu6Xhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qXXhu6PFqeG6qXXhu6Nm4bul4bqp4bul4buR4bul4bqpbeG7geG6qW7hu6fhu6Xhuqlu4bujw4LDquG6qW7FqeG6qcOz4buf4buZxILhuql14buf4buV4bul4bqpw7Phu5fhuqnhu6Phu6fhu4Hhuqlu4bujxILhu6Xhu53huqlC4buz4buf4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qXXhu6Phu6Hhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qcOD4buTw4PhuqlueOG6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peG6qW7hurLDquG6qW/hu4vhu6XhuqnDg3duw6PhuqlO4bujcuG6qXXhu6Phu5/huqlCw73hu5/huqlt4buzw4PhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqp4bul4buB4bun4bqp4buleeG7n+G6qULhu4nDg+G6qULhu4PhuqPhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW/hu4vhu6Xhuqlt4buD4bul4bqpKmbhu6Xhu53huqlO4but4bqpw7nhu7Phu5/huqluxanhuqnDs+G7n+G7mcSC4bqpdeG7n+G7leG7peG6qeG7peG7neG7o3Lhuqnhu6Xhu53DveG7n+G6oeG6qW7hu6PEgmvhu6XhuqltceG6qW3huqrDquG6qWbhu6Xhuqnhu6Xhu53hu6fhu6Xhuqnhu6PDveG7peG6qcOD4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDuuG7leG6oeG6qeG6omfDueG6qeG6osOq4bul4buj4bqp4bq/4bun4bqpw4DEgsSp4bul4bqpw7nhu7Phu5/Do8Ojw6Phuqnhu53hu6nhu5/huqnDuuG7geG6qULEguG7n+G6qcOD4buTw4PhuqPhuqnDs8Wp4bul4bqpRMSC4buL4bulw6PhuqlN4buB4bqpbuG7p+G7peG6qW7hurThu6Xhu53huqlvxKnhu6XhuqnDuuG7gcO54bqpw4DEgsOy4bul4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qcOD4buj4bqk4bqpw4PhuqDDguG7s27huqnDs+G7i8SQ4bqp4buj4bun4buB4bul4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XhuqlEw6rhuqnDuuG7h+G6qeG7peG7o8OC4bqpw7nhuqTDg+G6qeG7neG6puG7peG7neG6o+G6qW3hur/hu6Xhu6Phuqlu4bujw4Lhu6Xhu53huqPhuqlu4buB4bul4buj4bqpw7nDquG7n+KApuG6qU3hu4HhuqlVZuG7peG6qcOa4buf4bul4buj4bqpdeG7l+G6qcO64buH4bufw6DhuqnigJwqxKnDueG6qWNl4bqp4bulZsO54bqpw4PhuqDDguG7s27huqPhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW/hu4vhu6Xhuqlt4buD4bul4bqpw7lw4bul4buj4bqpbWfDg+G6qcOzxKnEguG6qcOzduG7peG7neG6qcO64bun4buHw4PhuqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qcOzxanhu6Xhuqkq4buTw4Phuqnhu6Thu53EgsSQ4buR4bul4bqpw7Phur/hu6XDo+G6qU/hu4vhu6Xhuqlt4buD4bul4bqpw7Phu5nEguG6qULEguG7n+G6qUJw4bqpbsWp4bqpw7Phu5Phu6Xhuqlj4bqp4bul4bud4buBxJDhuqnhuqDhu4nDg+G6qUXhuqnhu6Xhu53hu6Nzw6rhuqnDuuG7geG6qSrhu5PDg+G6qeG7pOG7ncSCxJDhu5Hhu6XhuqnDs+G6v+G7peG6qULhu4HhuqnDusah4bqpw7nhuqbhu6Xhu53huqnDuuG6rsOq4bqpw7nhu7Phu5/Do+G6qeG7pOG7o+G6quG7peG7neG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqp4bul4buBxJDhuqPhuqlt4buB4bqpbuG7p+G7peG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDuuG7keG7peG6qeG6oGzEkOG6o+G6qcO64buR4bul4bqp4bulw4LDveG7peG7neG6qeG7peG7o8OC4bqpw4Phu6PDguG7teG7peG7neG6qcO64buV4bqpw7nhu4Hhuqnhu7nhuqnhu6Xhu6Phu4HhuqlC4buz4buf4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7o+G7i+G7peG6qeG7o+G7p2lu4bqpw7Phu5/huqnDg+G7o2bDueG6qeG7o+G7q+G7n+G6o+G6qcOzd+G7peG7neG6qULhu5/hu5Hhu6Xhuqnhu6Xhu6PDqsSC4oCdw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7pOG7ncOqxJDhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqkq4buTw4Phuqnhu6Thu53EgsSQ4buR4bul4bqpw7Phur/hu6XhuqnDs8SpxILhuqnDg+G7n+G7keG7peG6o+G6qeG7neG7n+G7geG6qcO64buB4bul4bud4bqj4bqpw4PhuqDDguG7ueG7peG7neG6qW3hu4Phu6XhuqkqZuG7peG7neG6qU7hu63huqnDs+G7heG6qeG7peG7o2du4bqp4bul4buj4bqy4bqpw7nhu6nhu5/huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeG7neG6qOG7n+G6qcO64bu14buf4bqpw7nhu7Xhu5/huqnhu6Phu6nhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqPhuqlt4buH4bul4bqpbcOo4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqp4bu54bqpw5rhu4Hhu6fhuqnhuqLDquG7peG7neG6qcOD4bujZsO54bqpw4Phu6Phu4vhu6XhuqPhuqlu4bujw73hu5/huqnDg+G7k8ODw6PhuqnDmuG7i8SC4bqp4bulw6rEkOG6o+G6qcODxILEkOG6qXXhu6Phur9u4bqpw4DEguG7r27huqnDg3Fu4buj4bqj4bqpw7Nxw6rhuqlt4buB4bul4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqp4bul4bujw4Lhu6Xhu53huqlt4buB4bqpbuG7p+G7peG6qeG7ueG6qeG7o8Oq4buf4bqpbeG7keG7peG6qW3hu5/hu5Hhu6Xhuqnhu53hu5/hu7Phu5/huql94buf4buVw4Phuqkt4bqpw5rhu4Hhu6fhuqnDusSC4but4bul4bqp4budZ+G7peG6qW3FqeG6qXXDsuG7p+G6qeG6osO94bulw6PhuqnDk2lu4bqpbeG7n+G7lcOD4bqj4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW/hu4vhu6XhuqluxanhuqnDgMSCw6rhu6Xhuqnhu6Phu5XhuqnDg+G7o+G7i+G7peG6qcODd27huqPhuqnhu53EqeG7peG6qeG7neG6tOG7n+G6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu6PDqsSCw6PhuqlPxKnhu6XhuqlvxKnhu6XhuqPhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qSrhu5PDg+G6qeG7pOG7ncSCxJDhu5Hhu6XhuqnDs+G6v+G7peG6qcOD4bqg4bu54bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqlvccOB4bqp4budacOB4bqp4budQeG6qW7hurLDquG6qW/hu4vhu6Xhuqlt4buD4bul4bqpKmbhu6Xhu53huqlO4but4bqp4bulxanhu5/huqnhuqDhu5/hu5Hhu6Xhu53huqPhuqnDs3bhu6Xhu53huqlt4buB4bun4bqpQuG6sOG7peG7neG6qW7DquG7p+G6qeG7ueG6qcOB4buj4buhw6rhuqnDg+G7i8SQ4bqpPcSC4buD4bul4bud4bqpKuG6oHHhuqnhu6XFqeG7n+G6qW7hu6PEguG7peG7neG6qULhu7Phu5/huqlt4buB4bqpbuG7p+G7peG6qW7hur9u4bqpb+G7i+G7peG6qcODd27huqnDmuG7geG7p8Oj4bqpfcOC4bu3w4PhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqp4bqi4bq/4bqpRMOq4bqpROG7reG7n+G6o+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpb+G7i+G7peG6qcOa4buB4bun4bqp4bqiw6rhu6Xhu53huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpw4Phu6Nmw7nhuqPhuqlu4buj4bqubuG6qcOD4buTw4Phuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qW7hu4Hhu6Xhu53huqnDs+G7reG7peG7ncOj4bqp4bui4bup4bqp4bu54bqpw7rhu4fhu5/huqnDs8Wp4bul4bqpw4Phu5PDg+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Nw4bul4buj4bqpw7Phu6fhu4Hhu6Xhuql14buTw4PhuqPhuqnhu51n4bul4bqpbcWp4bqpbuG6ssOq4bqpb+G7i+G7peG6qW3hu4Phu6XDo+G6qSrhu6PDsuG7p+G6qeG6ouG7r+G6qcO64buf4buVxILhuqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qXXhu5Hhuqlu4bqyw6rhuqlO4but4bul4bud4bqpw6rhu6XhuqlE4buF4bqpw4rhuqkq4bqubuG6o+G6qeG7pWbDueG6qeG7pcOqxJDhuqPhuqluxanhuqlk4bqr4bqpdeG7o+G6v27hu6Phuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcOa4buB4bun4bqpw7Phu5Phu6Xhuqlt4buD4bul4bqpKmbhu6Xhu53huqlO4but4bqp4bu54bqpw7rhu4fhu5/huqnDs8Wp4bul4bqpw4Phu5PDg+G6qcOD4buH4buf4bqpYmPhuqnhu6N34bqp4bud4bufw6rhuqnDs3Dhu6Xhu6PDo+G6qcOTxanhuqnDuuG7geG6qW7hu6PDgsOq4bqpdeG7l+G6qcOz4buT4bul4bqpw7l3w4PhuqnhuqLhu6/huqnDusOC4bu34bul4bud4bqpw7rhu7Phu6Xhuql14buj4bq/buG7o+G6qeG7neG7o+G7jeG6qcOD4bujZsO54bqp4bul4bujw4Lhu6Xhu53huqnDg+G6v+G6qcOD4bqubuG6qeG7ueG6qW7hur9u4bqpbeG7g+G7peG6qcO64buB4bul4bud4bqj4bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huql14buj4bq/bsOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPDmuG7i8SC4bqp4bulw6rEkOG6o+G6qW/hu4vhu6Xhuqlt4buD4bul4bqpKmbhu6Xhu53huqlO4but4bqp4buleOG7n+G6qcOD4buf4buT4bul4bud4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqpw4Nw4bul4buj4bqpbuG7g8O54bqj4bqp4buj4buf4buTxILhuql14buj4bq/buG7o8Oj4bqpKuG7o+G7k+G6qeG7peG7keG7peG6o+G6qcOz4buX4bqpdeG7o+G6v27hu6PhuqlCxILhu5/huqnDs+G7k+G7peG6qeG7peG7o+G7geG6qULhu4Hhu6fhuqlvccOB4bqpKuG7k8OD4bqp4buk4budxILEkOG7keG7peG6qcOz4bq/4bul4bqj4bqpbeG7geG6qW7hu6fhu6XhuqnDg+G7o8OC4bu14bul4bud4bqpbuG7o8SCa+G7peG6qW1x4bqp4bqg4buJw4Phuqlu4bujxILhuqnDs+G6v+G7p8Oj4bqp4buk4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4bud4buBxJDhuqnDg+G6oMOC4buzbuG6qSrhu5PDg+G6qeG7pOG7ncSCxJDhu5Hhu6XhuqnDs+G6v+G7peG6o+G6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqp4bud4bufw6rhuqnDs3Dhu6Xhu6Phuqlu4bujxILhu6Xhu53huqnhu6Xhu6PDqsSC4bqpw7l44bqpw4PhuqDhu4vEguG6o+G6qW3GsOG6o+G6qW/hu5HhuqPhuqnDuuG7t+G7peKApuG6qU3hu4Hhuqlu4bun4bul4bqpdeG7n+G7l8O54bqpw4PhuqDDquG6qcO64buH4buf4bqpw7N24bqpZuG7peG6o+G6qcOD4buj4bqkbuG6qcSC4buv4bul4bud4bqpw7Phu4XhuqnDg+G7oW7hu6PhuqnDg+G6oOG6quG6o+G6qeG6oHbhu5/huqnhuqDDquG6qW7hu6Phu7fhuqnDg+G6oMSC4bul4bud4bqpw4Phu4vDueG6qcOz4buX4bqp4bqiZ8O54bqp4bqiw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDg+G7o+G6pOG6qW7GsOG7peG6qcOD4buj4buf4buTxILDo+G6qU3hu5/hu5PDg+G6qeG6osO04bqpbsWp4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqlCceG6qXXhu6Phur9u4buj4bqp4bu54bqpw7rhu4fhu5/huqlCxILhu5/huqnDg+G7k8OD4bqj4bqpw7PFqeG7peG6qUTEguG7i+G7peG6qeG7peG7keG7peG6qeG7o8SpxILhuqnhu6Xhu6PDguG6qeG7neG7n8Oq4bqpw7Nw4bul4buj4bqp4bul4buB4bun4bqpbuG6tOG7peG7neG6qcO5xILDquG6qcOD4buj4buRw7nhuqnDueG7icSQ4bqpbXfhuqlu4bujZuG7peG6qcO54buB4bulw6PhuqlV4buj4but4bul4bud4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw4Phu6Phu5PhuqPhuqnhu6Phu6nhuqluxrDhu6Xhuqlu4bujxIJr4bul4bqpbXHhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDucWp4bul4bqpw4DEguG7geG6qeG7peG7o+G7q+G6qW/hu4Hhu6Xhu6PhuqnDg2nhu6Xhu53huqnDg+G6oMOC4buzbuG6qXXhu6Phu5/huql14buj4bq/buG7o+G6qcOD4bqg4bu54bqpQuG7meG6qcOAxILhu5Hhuqnhu6PDgsO94bul4budw6Phuqkj4bujw4LDveG7peG7neG6qW7hu6Phu4vDueG6qW/hu4vhu6Xhuqlt4buD4bul4bqpKmbhu6Xhu53huqlO4but4bqpw7Npw4PhuqnhuqDDquG6qcO64buBw6DhuqnigJzhu6Thu6Phu4Hhuqlu4bqow6rhuqlu4bujasOD4bqp4bul4bujw4Lhu6Xhu53huqnDusaw4bul4bud4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qW7hu6Nqw4PigJ3huqPhuqnigJxV4buj4bq/buG7o+G6qW7hurThu6Xhu53huqnhu6Xhu6PDguG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqp4bul4buj4buB4oCd4oCm4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMl4bqs4bqpw7PFqeG7peG6qcOD4buf4buTw4Hhuqnhu6V24bul4bud4bqp4bujasSC4bqpbuG6ssOq4bqpb+G7i+G7peG6qW3hu4Phu6XhuqkqZuG7peG7neG6qU7hu63huql14buj4buf4buT4bul4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqlCceG6qXXhu6Phur9u4buj4bqpw5rhu4Hhu6fhuqnhuqDhu4nDg+G6qW7hu4PDueG6qcOzd+G7peG7ncOj4bqpw5Phu5Phu6Xhuqnhu53hu5/hu7XhuqPhuqnDquG7peG7o+G6qeG7onbhuqlOxILhuqlN4bun4bq/4buf4bqj4bqpw4PhuqDhuq7huqnDg+G7h+G7n+G6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6Xhuqklw6rhuqnDmcSCduG7n+G6o+G6qcODcuG7peG7o+G6qSXDqsO6w6pCw6rhu6Xhuql14buj4but4bul4bud4bqp4bul4buj4buz4bqp4buj4buTw4PhuqnhuqLhu6/huqnDusSp4bul4bqpw7lw4bul4buj4bqp4bqiw6rhu6Xhu53huqlt4buD4bul4bqpKmbhu6Xhu53huqlO4but4bqpZuG7peG6qcOD4buTw4PDo+G6qSrhuqbhuql14buj4buf4bqpbsaw4bul4bqpw7rhu4HhuqnDuXfDg+G6qW5qxILhuqlt4buN4bqj4bqpw6rhu6Xhu6PhuqnDs+G7heG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqlu4buj4buL4bul4bqpbeG7r+G6qcO54buP4bqp4bqiw6rhu6Xhu53huqlt4buD4bul4bqpbeG7h+G7peG6qcOD4bujZsO54bqpQuG7geG6qW7hu6Phuq5u4bqpKuG7k8OD4bqp4buk4budxILEkOG7keG7peG6qcOz4bq/4bulw6Phuqkq4bqm4bqpw7PFqeG6qcOz4buT4bul4bqp4bulw6rEkOG6o+G6qeG7ieG7peG6qcODw4Lhu7fhu6Xhu53huqlC4buZ4bqp4bul4bud4buBxJDhuqnDg+G7k8OD4bqp4bu54bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qULhu4Hhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW/hu4vhu6Xhuqlt4buD4bul4bqpKmbhu6Xhu53huqlO4but4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDquG7peG7o+G6qcO6xILhu63hu6XhuqnDg+G6oOG7qeG7peG6qULhu4/hu6XDo+G6qeG7pGbDueG6qeG7pcOqxJDhuqPhuqnDquG7peG7o+G6qeG7onbhuqlOxILhuqlN4bun4bq/4buf4bqp4bqiw6rhu6Xhu53huqnDg+G7o2bDueG6qW3hu4Phu6XhuqkqZuG7peG7neG6qU7hu63huqnDg+G6puG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpY+G6veG6qcOD4buj4bq/4bul4bud4bqpbuG7o+G7h8OBw6PhuqlO4buj4buB4bul4bud4bqpw4PhuqDDquG7n+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpJcOqw7rDqkLDquG7peG6qeG6oOG7icOD4bqpQsSC4buf4bqpw7nhuqbhu6Xhu53huql14buj4buf4bqpw7PDguG7t27huqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qeG7neG7n8Oq4bqpw7Nw4bul4buj4bqpw7nhu7Xhu5/huqlC4buZ4bqp4bul4buj4buB4bqp4bu54bqpw7rhu4fhu5/Do+G6qU9xw4Hhuqnhu6Xhu4HEkOG6o+G6qeG7peG7neG7p+G7geG7n+G6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpbeG7h+G7peG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqPhuqnDquG7peG7o+G6qU3hu6fhur/hu5/huqluxrDhu6Xhuqnhu51pw4Hhuqnhu51B4bqj4bqpw7rhu4HDueG6qcOAxILDsuG7peG6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qUJx4bqpdeG7o+G6v27hu6PhuqnDs+G7k+G7peG6qcOD4bqm4bqpw5rhu4Hhu6fhuqPhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcOzxanhuqluxanhuqnhu6PDquG7n+G6qW7hu6Nx4bqpw7LDueG6qeG7pMOq4bul4bud4bqpKuG7o3Dhu6XhuqlC4buB4bqp4bukw6rhu6Xhu53huqnDmsOq4bqj4bqpw4PhuqDhuq7huqnDg+G7h+G7n+G6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnDmcOC4bu14bul4bud4bqp4buk4bun4bul4bud4bqj4bqpw4Ny4bul4buj4bqpJcOqQsOq4bul4bulw6p14bujw7LDg8Oj4bqpKuG7o3Dhu6XhuqlC4buB4bqpw5rDquG6qcOz4buT4bul4bqpbeG7g+G7peG6qSpm4bul4bud4bqpTuG7reG6qW7hurDhu6Xhu53huqnEkeG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpQuG7n+G7keG7peG6qXXhu6Phur9u4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu53hu5/DquG6qcOzcOG7peG7o8Oj4bqp4bukw6rhu6Xhu53huqnDmsOq4bqpw4PhuqbhuqnDuuG7i8SC4bqpw7Phu4Xhuqlt4buf4buTw4PhuqnDs+G7k+G7peG6qSrhu5PDg+G6qeG7pOG7ncSCxJDhu5Hhu6XhuqnDs+G6v+G7peG6qW7hurLDquG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6o+G6qW7GsOG7peG6qeG7pMOq4bul4bud4bqpKuG7o3Dhu6XhuqlCbOG7peG6qW7GsOG7peG6qW1B4bqp4bul4budQcOj4bqp4oCcTeG7r+G6qcO54buP4bqpQuG7geG6qcOq4bul4buj4bqpbuG7o3HhuqnDssO54bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phu4HhuqnDs+G7heG6qXXhu5fhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqpw7LDueG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu7XhuqnDg+G7k8OD4bqpbnjhuqnDg+G6oMSCxJDhu5nhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqnDuuG7h+G7n+G6qULEguG7n+G6qcOz4buT4bul4bqpw4Phu6Phu5PDo+G6qcOTaW7huqlt4buf4buVw4PhuqPhuqnDssO54bqp4bqg4buJw4PhuqlE4bqubuG6qcOzd+G7peG7neG6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqpw4Nw4bul4buj4bqpbuG7g8O54bqpbuG6ssOq4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlv4buL4bul4bqpbeG7g+G7peG6qSpm4bul4bud4bqpTuG7rcOj4bqpw5Phu5Phu6XhuqnDs+G7i8SC4bqj4bqp4bud4bufw6rhuqnDs3Dhu6Xhu6PhuqnDssO54bqpbuG6tOG7peG7neG6qcOzw4Lhu7du4bqpw7PFqeG7peG6qcOD4buf4buTw4HhuqnhuqDhu4nDg+G6qW7hu6PEguG6qcOz4bq/4bunw6Phuqnhu6Rmw7nhuqnhuqLDqsSC4bqj4bqpw7LDueG6qeG6osO04bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qcOD4bq2buG6qeG6osOq4bul4bud4bqpbeG7g+G7peG6qSpm4bul4bud4bqpTuG7reG6qcOD4bujZsO54bqj4bqpbuG7o+G6rm7huqnDg+G7k8OD4oCd4bqj4bqp4bukw6rhu6Xhu53huqkq4bujcOG7peG6qeG7peG7ueG6qeG7peG6tuG6qW7DguG7teG7n+G6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzJcOqxILhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qcOD4buTw4PhuqnDg+G6oOG7geG7peG6qeG7peG7nWrDgeG6qeG7peG7n+G7mcO54bqpQsSC4buf4bqj4bqpb+G7i+G7peG6qW3hu4Phu6XhuqkqZuG7peG7neG6qU7hu63huqlC4buB4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpQnHhuql14buj4bq/buG7o+G6qcOz4buT4bul4bqpw4PhuqbhuqnDmuG7geG7p+G6qW7hu6Phu5/DquG6qcODw6rEkOG6qeG7peG7o8OqxILhuqnDueG7geG6qcO6xrDhu6Xhu53huqnDgMSCxJDhu5Phu6XhuqnDusSCxJDhu5Phu6XhuqPhuqlu4bujw63hu6Xhu53huqnDucSC4buv4bul4bqp4bqg4bu14bufw6Phuqnhu6Lhu6nhuqnhu6Phu4/hu6XhuqnhuqLDtOG6qeG7o+G7h+G7peG7o+G6qeG7peG7nXfhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOz4buJw4Phuqnhu6XDguG7s27huqkq4bqg4buf4buVxILhuql94bun4buf4bqpQuG7geG7p+G6qW9xw4Hhuqkq4buTw4PhuqlNxILhu6XDgeG7n8O5w6rEkOG6qeG6omfDgeG6qcOz4buT4bulw6PhuqlO4bqk4bqpw4Phu6Phu5PhuqPhuqnDuXnhu5/huqnDueG6sMOq4bqpw4Phu5PDg+G6qcOD4bqg4bu54bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqlvccOB4bqp4budacOB4bqp4budQeG6qW7hurLDquG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpb+G7i+G7peG6qeG7o8Oq4buf4bqp4bulw4Lhu7Nuw6PhuqkqcOG7peG7o+G6qeG7peG7neG7o3PDquG6qX3hu5/hu5XDg+G6qS3huqnDmuG7geG7p+G6qeG7peG7o+G7teG6qcOzxanhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qW7hu4Hhu6Xhu53huqnDs8OC4bu3buG6qcOzZ8OB4bqpbXbhu5/huqPhuql14bujZuG7peG7neG6qXXhu6Phu6HDg+G6o+G6qW3hu5nhu6Xhuqlu4bujacOD4bqp4bujw73hu6XDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG7i8SQ4bqpw5rhu6fhu6Xhu53hurcvw4HhurM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân
2018-02-26 06:46:55

(QT) - Hình ảnh đẹp trong mỗi dịp tết đến, xuân về chính là sự đóng góp thầm lặng của người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân huyện Gio Linh. Trên mọi nẻo đường quê hương,...

Tuần tra giữa mùa xuân

Tuần tra giữa mùa xuân
2018-02-22 07:14:32

(QT) - Trong khi mọi người đang nô nức du xuân thì ở miền núi rừng phía tây Quảng Trị, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận vẫn miệt mài trên đường tuần tra. Gác lại niềm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết