Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4bqsY2csNeG7ouG6qeG6ueG7ojV74bq74buiw7174bu0YuG7osWpxq/hu6Iye33hu6LigJxCe+G7qOG7omJdNXvigJ3hu5Ive+G7oOG7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8WpJeG7pD3hu5zhu5jDlELDveG7s+G7kOG7oi3hu6Lhuqrhu6Rj4buiU+G7ojXhu7A04buiMijhu6Jiw6rhu6Iz4buyNeG7oiThu7Jj4buiYn07NeG7omLhuqnDouG7ouG7gy7hu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu4zhu6I14buH4buiI+G7pOG7ouG6qzDhu6J74buofeG7ojU+NsavfeG7osO9e+G7tGLhu6LFqcav4buiJOG7quG7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6IzfeG7gyXhuqt7NuG7heG7oiThu7Jj4buiYn07NeG7omLhuqk7NeG7ouG6rWM74buie+G6u+G6sTU+4buiNOG7pDU+4buiYjs14buiQnvhu6jhu6JiXTV74buiYsavfeG7osO9e8Wo4buie+G7pmLhu6Jie8WoNXvhu6Lhuqd74bqh4buiw5Thuqzhu47hu6Dhu4zhu6JC4bqm4buOxanGoXnhu5Dhu6Ji4bqhfeG7olDDmuG7jlXhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buc4budJuG6p+G7ouG6rWPhu6bDleG7nOG7jOG7ouG6qcOdYuG7ojV7fS5j4buiMnvhu6Y14buiPn3hu6jhu6JAOzXhu6I94bq74bq3feG7oiThu6rhu6Jie+G6oWLhu6IzOzXhu6Iye33hu6LDvXvhu7Ri4buixanGr+G7omZjw51i4buie30hNeG7omLhuqk2NT7hu6JifSxi4buiNGUj4buiNMOi4buiNMWoNeG7juG7osWpOeG7omLhuqnhu7I04buiYuG6qeG6o+G7omLhuqnhurvhurcj4buieyxi4bui4buDXeG7ouG7gz/hu6IkJuG6p+G7ojRWNeG7ojTFqOG7ojJ7N+G7oiQ24bumNeG7omJjxIN94buiI8Op4buk4buiw7174bu0YuG7osWpxq/hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQsOqNT7hu6Izxajhu6I1PuG6u+G6s33hu6I04bu4Y+G7jOG7oj19KTXhu6Lhu4N9OzXhu4zhu6LDvXvhu7Ri4buixanFqOG7omZjw51i4buie30hNeG7ojJ9O2Phu6Lhuqvhu6Thu6Ji4bqpNjU+4buiNXvhu4c1PuG7okDDo+G7ouG7g+G7pmfhu6Izw6M1PuG7ojPhu7hn4buM4buiMnsqNuG7ojJ7NiXhu6Ikw6B94buiI3tZNeG7oj3FqH3hu6Lhu4PFqOG7omJ7WTXhu6J7XTV74buiYns2NeG7oj45NeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu6fhu7I14buiNXvhurvhu6IjN+G7okDhu6Q24buiNXt9O2Phu6JAxah94buie+G7pmLhu6Izxajhu6JAw51n4buiNXt9O2Phu6JAw6Phu6Ji4bqp4bukNT7hu6Lhuqd7ZSPhu6Iyw6g04buiYnslNuG7jOG7ojV74bq7NT7hu6Iye+G7pjXhu6I+feG7qOG7ojJ7w6A1PuG7onsu4buiYnvDnWfhu6Lhuqvhur/hu6J74bqhfeG7onvhu6jhu4zhu6Lhu4PDo33hu6Lhu4Phu6rhu6I1xag24buiI3s24buiNOG6r33hu6Lhuqd74buyNeG7omLhuqldNXvhu6I9fSk14bui4buDXeG7ojXhu4fhu6Ij4buk4bui4bqrMOG7omJ74bukZ+G7oiTEg33hu6Ji4bqp4bukNT7hu6Lhuqd7ZSPhu6Lhu5w1e+G7pDV74buiNXvhurvhu6IjezY1PuG7oiN7NzU+4buc4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mHnhuq994buiI+G7pOG7ojJ7ZCPhu6Ik4bq74bq1I+G7ojR9NXvhu6J7OeG7pOG7okDhu641PuG7ojV74buHNT7hu6Iye2M1PuG7oiPhu6g1e+G7oj3FqDXhu6I94bq/NT7hu6Ijw6A1PuG7ouG6p3tj4buM4buiYsOq4buie101e+G7ouG7qDV74bui4bqne+G6oeG7ouG6p3vhurvhurM1PuG7oiQsNeG7ouKAnCTDozU+4buiezbhu6Thu6Lhu4PFqDU+4oCd4buM4buiYuG6qTY1PuG7oiQ34buiIzfhu6JifSxi4buiNGUj4bui4bqr4buB4buiPWU1PuG7oiPhu6jhu6I1Pnsh4buiYntj4bu0YuG7ojRk4buk4buiQDc1PuG7jOG7ouG7gzrhu6Ji4bqp4bukNXvhu6Ij4bumYuG7jOG7ojThu6Q1PuG7oiQsNeG7ouG6q+G6v+G7ojThurd94buiM8av4buM4buie8Od4bqn4buiPeG7uDXhu6Ijezbhu6I1PuG6u+G6s33hu6JmJTThu47hu6Lhu6d94buH4buk4bui4bqrWTXhu6Iye8OdY+G7ojPDozU+4buiM+G7uGfhu6LDnWfhu4zhu6LDvXvhu7Ri4buixanGr+G7ojJ7w6A1PuG7oiThurE14buiYntj4buyNeG7ojPFqOG7ojU+4bq74bqzfeG7ojThu6Q1PuG7oiQsNeG7ojPhurN94buiI+G7pOG7jOG7omJ9LDU+4buie+G7pmLhu47hu6LGocOg4buiNXvhurvhu6I1PuG6u+G6s33hu6I04bu4Y+G7omNnKDXhu6Ije2NnKDXhu6Ji4bqpOzXhu6LhuqtZNeG7ojJ7w51j4buM4buiM8Wo4buieznhu6Thu6Lhuqsw4buiI+G7sjThu6IjOeG7ouG7gzrhu6Ikw6B94buiI3t9NOG7omLhuqk7NeG7oiPFqDV74buM4buiM8Wo4bui4buoNuG7omJ7Y+G7tGLhu6I+feG7pOG7okB9LDXhu6J74bukfeG7oiN7ZOG7oiN7fTThu6Ji4bqpNjU+4buiYuG6qeG7pDV74buiYnvFqDV74buie+G7pH3hu6Ije2Thu6JA4bqj4buiI1lj4buiQOG7pGfhu6Iye+G7rOG6p+G7ojJ74bumNeG7ouG6p3s4NT7hu47hu47hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYd3vDoDU+4buiNXvhu4c1PuG7omJ7LOG7jOG7ojXhu4fhu6Ij4buk4bui4bqrMOG7oiM4NeG7ojPFqDThu6IzY8OgNeG7oiPhu6jhu6I1e30hNOG7ouG7g2Xhu6Ijw6nhu6Thu6I1PuG6u+G6s33hu6I94bu4NeG7oj3hu6xi4buiI3vhurvhurE1PuG7omLhuqldNXvhu4zhu6JZNeG7oiPhu7I14buiM2jhu6I+feG7qH3hu6I1e+G7hzU+4buiI+G7pOG7omLDquG7omLhuqk2NT7hu6JAxah94buie+G7pmLhu6Ijezbhu6Iye+G7pjXhu6I+feG7qOG7juG7osO9N33hu6Lhu4Mu4buiI+G7pOG7ojJ7ZCPhu6JGfTXhu6Ikw6o1PuG7onvhurM14buiPnslNeG7ouG7jOG7oiPDoOG7ons3NOG7onsgNXvDk+G7ouKAnOG7osO9PuG6u+G6s33hu6Ije30sNOG7omLhuqk5NeG7onvhuqM14buiYsOgfeG7ouG6q+G7pDbhu6IjODXhu6I+eyU14bui4buD4bq3feG7ombhu6Thu6Jmw6B94oCm4bui4bqsY2jhu6LDoDU+4buiYuG6qTY1PuG7ojJ74bumNeG7ouG6p3s4NT7hu6I1OzXhu6J7OSPhu6Jie2PDoyPhu6IjWWPhu6I1xahn4buM4bui4bqnezg1PuG7ojJ7feG7ouKAnHvhu4dj4bui4bqr4bq/4oCd4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mHnFqDXhu6JAfShj4buiPX0pNeG7omJ74bqzfeG7omLhuqnhu6Q1PuG7osOi4buiM33hu4Ml4bqrezbhu4Xhu6Ik4bq74bq1I+G7oiThu6Q14buiZiU14buiw5014buiYuG6u+G6tTU+4buM4buiNXvhurvhu6Izxajhu6J7NsavYuG7oiPhu6g1e+G7omLhuqk2NT7hu6I0w6Ni4buiI+G7pOG7ojJ7ZCPhu6Lhu4Phurd94bui4bqr4bq/4buiZmPDnWLhu6J7fSE14buiI8Op4buk4buiI+G7piPhu6I1PuG6u+G6s33hu6I04bu4Y+G7ojXEg33hu6JifSw1PuG7oiPEkTU+4buiYuG6qeG7pDU+4bui4bqne2Uj4buiI8Op4buk4buiNXvFqOG7omJ7fSxi4buiMizhu6JiOzXhu6JiY8SDfeG7ouG6rGNpNXvhu6Lhuqbhu6Thuql94bqr4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7mzDhu6I1e307NeG7jOG7ouG6p3vhu7I14buie101e+G7ouG7qDV74buiMnvDoDU+4bui4bqtY+G7puG7oiN7NuG7pjU+4buiNT7hurXhuqfhu6I1e+G6uzU+4buiPlln4buiw5014buiYuG6u+G6tTU+4buiw51n4buiI3sg4buiM8Wo4bui4oCc4bqne+G7sjXhu6I0xahj4oCd4buM4buiM8WoNOG7omLhu7A1PuG7omJ7OzThu6Lhuqvhur0j4buie8Od4bqn4buiPeG7uDXhu6Ijezbhu6I+4buyNeG7olDhu57hu6Ij4buk4buiMntkI+G7ouG6rWMlNeG7omJ7Y8OjI+G7ojTFqOG7osO9e+G7tGLhu6LFqcav4buiI8SRNT7hu6Ij4bumI+G7oiPhu6Thu6Lhuqsw4buiMnvhu6Yje+G7ojThurN94buiNXvhurvhu6Lhu5tjZ+G7ouG6rGPhu6Q1PuG7jOG7osO94bukYnvhu6Q14buieCUl4buiNOG7pDU+4buiJCw14buiNT7hurvhurN94buiNT57JeG7omLhuqk2NT7hu6IzfeG7gyXhuqt7NuG7heG7ojV74bq7w5Phu6Lhu4k1e+G7oiM4NeG7ojXhurXhu6IlNOG7jOG7onnDo2Lhu6I0XTV74buM4buid3tkI+G7omJ7ZWfhu6I9Y+G7jOG7osO9PntdNeG7omLhuqnEkTU+4buiZuG7pOG7oiPhu6Yje+G7jOG7okc7Y+G7oiU04buiQOG7rjU+4buiI+G7qOG7omLhuqnhu6Z94buiYn004buM4buixanhu6pn4buiZztj4buiNXvhu6Rj4buiJH3hu47hu47hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSYuG7pEAzJeG7ouG6q2JnMyVK4bucNOG7pOG6qT59NcOTUOG6p2bhu6Lhu6RjYjbhu5zhu5jhu5Ji4bqp4buY4buSYj3hu5jDvXvhu7Ri4buixanGr+G7ojPFqOG7oiPhu6Thu6Lhuqsw4buiNcSDfeG7omJ9LDU+4buiw6Lhu6J74buofeG7ojU+NsavfeG7omLDquG7omJ74bu04bqn4buiNX07NeG7osOa4bue4buO4buixqHDoOG7oiThu6rhu6JmY8OdYuG7ont9ITXhu6Ji4bqpNjU+4buiNXt9LmPhu6Lhu6QzQGM04bui4buDxajhu6Lhu5vhu4Lhu5vhu6Ij4buk4buiNXvGryPhu6Ijw6nhu6Thu6Ij4bumI+G7omLhuqljNT7hu6JiWTThu6JA4buwNT7hu6I1e8avI+G7omLGr33hu6J74buofeG7ojU+NsavfeG7ouG7g8Wo4buiM8Wo4buiI3vDqeG7ojV7WTXhu6Ijw6nhu6Thu6Ij4bumI+G7omLhuqljNT7hu6JiWTThu6Lhu5vGr+G7ond7ZCPhu4zhu6J5JTM2PWfhu6Lhu4PFqOG7osO9e+G7tGLhu6LFqcav4bui4bqn4bqpNj1jI2J9NjXhuqvhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYd3vDoDU+4buiI3sg4buiJOG6u+G6tSPhu6JnO2Phu6I0LDXhu6Ji4bqpNjU+4buiMzA1e+G7ouG7g+G6vyPhu6Ij4buk4buiNXvGryPhu4zhu6LDvXvhu7Ri4buixanGr+G7oiM4NeG7oiThurvhurUj4buiQH0sYuG7oiQsNeG7ojV74bq74buiM8Wo4buiNMOjYuG7ojV7xajhu6Jie+G6seG7jOG7oj19KTXhu6Lhu4N9OzXhu4zhu6I1PuG6u+G6s33hu6I04bu4Y+G7ouG7qDV74buM4buiI3tjZzs14buiPn3hu6Thu6Ije+G7sDThu6Lhuqs3I+G7ouG6q+G7rCPhu6IkJuG6p+KApuG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhuqrhu6Rj4buiM+G7sjXhu6Ik4buyY+G7ouG7gy7hu6I14bq74bq3I+G7okB9KGPhu6I9fSk14buiYuG6qTY1PuG7oiN74bq74bqxNT7hu6Ji4bqpXTV74bui4buX4bq74bq3I+G7oiN7WTXhu6J7NsWoNeG7ouG7g+G6ueG7olDhu57hu55V4buiYsavfeG7ouG6q1k14buiMnvDnWPhu6J44bukNeG7ouG7iTV74buiw5RC4bqm4buOxanGoXnhu5Dhu4zhu6LDvXvhu7Ri4buixanGr+G7omZjw51i4buie30hNeG7omJ74bq74bqzNT7hu6JmY2c7NeG7omLhuqk2NT7hu6Ij4bumI+G7ojR9NX3huqt7NuG7heG7omLGr33hu6Lhuqd7ODU+4buiYuG6qcWo4buiM+G6tzXhu6LDouG7ouG6qsWofeG7ouG7pzg14buiNXvhurvhu6JQ4buX4buM4buiRyXhuqtiJeG6qT3hu6Rn4buM4bui4bud4bqjNT7hu6Lhu5vhu6Q24buM4buiQn0sNT7hu6JG4bq74buk4buM4oCm4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMahw6Dhu6Ij4bq5NT7hu6Izxajhu6Iye+G7piN74buiNOG6s33hu6Ji4bqpNjU+4buiNMOjYuG7ouG6q+G6oeG7oiN74bq74bqxNT7hu6Ji4bqpXTV74buiM+G6tzXhu6I1e+G6u+G7ouG7m2NnOzXhu6I94bumNT7hu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Ijw6nhu6Thu6Lhu5fhu6Y24buiQnvhu6Q1e+G7osO9fTs14bui4buM4buiM33hu4Ml4bqrezbhu4Xhu6JmY2c7NeG7ouG7gn0hYuG7oiPDqeG7pOG7ojV7xq8j4bui4bqrMOG7okLhuqkiNXvhu6LDveG7pDThu6LhuqrhurE14oCm4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMO9e+G7tGLhu6LFqcav4buiJOG7quG7oiM34buiUeG7osah4bub4buiJOG6u+G6tSPhu6Lhuqd74bumYuG7onvFqDV74buiYsavfeG7ouG7gn0hYuG7osO94bukNMOT4bui4bud4bq1feG7ojXhu6w1PuG7osOUQuG6qWM1PuG7omJZNOG7ouG7lyw14buiQnvFqDV74buQ4buM4buiw7174bq74buiI3tkYuG7ojXhu6w1PuG7onvhurvhu6J74bukNuG7ouG7g8Wo4buiQnvhu6jhu6JiXTV74buiw5ThuqZ74bq74bqxNT7hu6LDveG7pDThu6Lhuqd7fTThu5Dhu47hu5Iv4bqn4buY4buSL2I94buY4buSL2Lhuqnhu5jhu5IvYuG7pEAzJeG7mOG7kmLhu6RAMyXhu6LhuqtiZzMlSuG7nDThu6Thuqk+fTXDk1Dhuqdm4bui4bukY2I24buc4buY4buSYuG6qeG7mOG7kmI94buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4bui4bukM2JK4buc4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5x7YmLhuqfDky8v4buF4buF4buF4buOYnvhu6Q1ezV9JTXhu44jNjThu47hu4M1L+G6pn0jYmPhuqkl4bqrUOG7nuG7oFBVL+G6pntjNjU+Qnvhu6Q1ey81e+G7pGJ74bukLzV74bukYnvhu6Thu6Dhu4524bqm4bun4bucL+G7mHh94buDJeG6q3s24buF4buiNMOi4buiNMWoNeG7osOdNeG7omLhurvhurU1PuG7ouG7g+G6t33hu6I0ZOG7pOG7okA3NT7hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4bui4bukM2JK4buc4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5x7YmLhuqfDky8v4buF4buF4buF4buOYnvhu6Q1ezV9JTXhu44jNjThu47hu4M1L+G6pn0jYmPhuqkl4bqrUOG7nuG7oFBVL+G6pntjNjU+Qnvhu6Q1ey81e+G7pGJ74bukLzV74bukYnvhu6TDmeG7jnbhuqbhu6fhu5wv4buYw7174bu0YuG7osWpxq/hu6I14bqjNT7hu6I1xag14buM4bui4bqtY2csNeG7ouG6qeG6ueG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6Lhu6QzYkrhu5zhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nHtiYuG6p8OTLy/hu4Xhu4Xhu4Xhu45ie+G7pDV7NX0lNeG7jiM2NOG7juG7gzUv4bqmfSNiY+G6qSXhuqtQ4bue4bugUFUv4bqme2M2NT5Ce+G7pDV7LzV74bukYnvhu6QvNXvhu6Rie+G7pFXhu4524bqm4bun4bucL+G7mOG6pnt9O2Phu6JieyU24buiYsOqNT7hu6I+feG7pH3hu6IkfSFj4buiQMWofeG7onvhu6Zi4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7ouG7pDNiSuG7nOG7nOG7ouG6q+G6qSNK4buce2Ji4bqnw5MvL+G7heG7heG7heG7jmJ74bukNXs1fSU14buOIzY04buO4buDNS/huqZ9I2Jj4bqpJeG6q1Dhu57hu6BQVS/huqZ7YzY1PkJ74bukNXsvNXvhu6Rie+G7pC81e+G7pGJ74bukUeG7jnbhuqbhu6fhu5wv4buY4bqme+G7sjXhu6Ji4bqpXTV74buiPX0pNeG7oiThu7Jn4buiM307Y+G7omLhuqnhu6R94buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7ouG7pDNiSuG7nOG7nOG7ouG6q+G6qSNK4buce2Ji4bqnw5MvL+G7heG7heG7heG7jmJ74bukNXs1fSU14buOIzY04buO4buDNS/huqZ9I2Jj4bqpJeG6q1Dhu57hu6BQVS/huqZ7YzY1PkJ74bukNXsvNXvhu6Rie+G7pC81e+G7pGJ74bukU+G7jnbhuqbhu6fhu5wv4buYeMOgfeG7oiNj4bqhNeG7ouG7g8Wo4buiJOG7pDThu6I0O+G7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6Lhu6QzYkrhu5zhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nHtiYuG6p8OTLy/hu4Xhu4Xhu4Xhu45ie+G7pDV7NX0lNeG7jiM2NOG7juG7gzUv4bqmfSNiY+G6qSXhuqtQ4bue4bugUFUv4bqme2M2NT5Ce+G7pDV7LzV74bukYnvhu6QvNXvhu6Rie+G7pMOa4buOduG6puG7p+G7nC/hu5jhu4I/4buiJCbhuqfhu6Lhu5wye8OgNT7hu6JiY8SDfeG7omLhu6Yj4buc4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7ouG7pDNiSuG7nOG7nOG7ouG6q+G6qSNK4buce2Ji4bqnw5MvL+G7heG7heG7heG7jmJ74bukNXs1fSU14buOIzY04buO4buDNS/huqZ9I2Jj4bqpJeG6q1Dhu57hu6BQVS/huqZ7YzY1PkJ74bukNXsvNXvhu6Rie+G7pC81e+G7pGJ74bukUuG7jnbhuqbhu6fhu5wv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7ouG7pDNiSuG7nOG7nOG7ouG6q+G6qSNK4buce2Ji4bqnw5MvL+G7heG7heG7heG7jmJ74bukNXs1fSU14buOIzY04buO4buDNS/huqZ9I2Jj4bqpJeG6q1Dhu57hu6BQVS/huqZ7YzY1PkJ74bukNXsvNXvhu6Rie+G7pC81e+G7pGJ74buk4bug4bue4buOduG6puG7p+G7nC/hu5h3LGLhu6J74bq14bqn4buiI+G7pOG7ojV7xq8j4bui4buD4bq3feG7omJ74bqzfeG7omLhuqnhu6Q1PuG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6Lhu6QzYkrhu5zhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nHtiYuG6p8OTLy/hu4Xhu4Xhu4Xhu45ie+G7pDV7NX0lNeG7jiM2NOG7juG7gzUv4bqmfSNiY+G6qSXhuqtQ4bue4bugUFUv4bqme2M2NT5Ce+G7pDV7LzV74bukYnvhu6QvNXvhu6Rie+G7pFThu4524bqm4bun4bucL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6Lhu6QzYkrhu5zhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nHtiYuG6p8OTLy/hu4Xhu4Xhu4Xhu45ie+G7pDV7NX0lNeG7jiM2NOG7juG7gzUv4bqmfSNiY+G6qSXhuqtQ4bue4bugUFUv4bqme2M2NT5Ce+G7pDV7LzV74bukYnvhu6QvNXvhu6Rie+G7pOG7oFHhu4524bqm4bun4bucL+G7mOG7gsOq4buk4buiM8WoNOG7ons54buk4bui4bqrMOG7jOG7ouG7g8Oq4buk4buiM8WoNOG7ouG7qDbhu6Jie2Phu7Ri4buiPn3hu6Thu6Ji4bqpOzXhu6LhuqtZNeG7ojJ7w51j4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7ouG7pDNiSuG7nOG7nOG7ouG6q+G6qSNK4buce2Ji4bqnw5MvL+G7heG7heG7heG7jmJ74bukNXs1fSU14buOIzY04buO4buDNS/huqZ9I2Jj4bqpJeG6q1Dhu57hu6BQVS/huqZ7YzY1PkJ74bukNXsvNXvhu6Rie+G7pC81e+G7pGJ74buk4bugUuG7jnbhuqbhu6fhu5wv4buYw73huqM1PuG7ojXFqDXhu6Lhu4Phurd94buiw73hu6Rie+G7pDXhu6J4JSXhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4bui4bukM2JK4buc4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5x7YmLhuqfDky8v4buF4buF4buF4buOYnvhu6Q1ezV9JTXhu44jNjThu47hu4M1L+G6pn0jYmPhuqkl4bqrUOG7nuG7oFBVL+G6pntjNjU+Qnvhu6Q1ey81e+G7pGJ74bukLzV74bukYnvhu6Thu6Dhu6Dhu4524bqm4bun4bucL+G7mOG7neG6vSPhu6JC4bqpW+G7ouG7gzrhu6Ji4bqp4bukNXvhu6Ij4bumYuG7ojR9NXvhu6J7OeG7pOG7oiN7NuG7ojTDo2Lhu6JifSxi4buiNGUj4buiI8Op4buk4buiw7174bu0YuG7osWpxq/hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4bui4bukM2JK4buc4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5x7YmLhuqfDky8v4buF4buF4buF4buOYnvhu6Q1ezV9JTXhu44jNjThu47hu4M1L+G6pn0jYmPhuqkl4bqrUOG7nuG7oFBVL+G6pntjNjU+Qnvhu6Q1ey81e+G7pGJ74bukLzV74bukYnvhu6Thu6BQ4buOduG6puG7p+G7nC/hu5jhuqpZNeG7ojJ7w51j4buiJOG6u+G6tSPhu6Ik4buyY+G7omLhurvhu6Ijw6A1PuG7ouG6p3tj4buSL+G6p+G7mOG7ki9iPeG7mOG7ki9i4bqp4buY4buSL2Lhu6RAMyXhu5jhu5fFqH3hu4zhu6Lhu6g1e8OT4buiQnt9OzXhu6LFqeG6u+G6sTU+


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chuyện chẳng có gì ầm ĩ!

Chuyện chẳng có gì ầm ĩ!
2012-07-29 11:57:48

(TNO) - Trong thời buổi khó khăn, dân Pháp điên tiết trước hàng trăm triệu euro mà Paris SG bỏ ra để tăng cường Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic cho mùa bóng mới.

Vương quốc Anh, Mỹ và Brazil vào tứ kết

Vương quốc Anh, Mỹ và Brazil vào tứ kết
2012-07-29 11:57:25

(TNO) - Chủ nhà Vương quốc Anh, đương kim vô địch tuyển Mỹ và các cô gái Brazil đã tiếp tục thi đấu thành công trong loạt trận thứ hai môn bóng đá nữ diễn ra đêm qua, rạng sáng...

Tạp bút: Hoa loa kèn

Tạp bút: Hoa loa kèn
2012-07-29 11:56:57

(QT) - Mỗi loài hoa đều có một đời sống riêng, một số phận riêng. Bạn đã từng hồi hộp trước những búp hoa giấu bao điều bí mật, một sáng mai hé nở những cánh hoa đầy kiêu hãnh...

Phát hành bộ tem Mẹ Việt Nam anh hùng

Phát hành bộ tem Mẹ Việt Nam anh hùng
2012-07-28 10:06:03

TT - Sáng 27-7, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông đã phát hành bộ tem Mẹ Việt Nam anh hùng. Mẫu tem do họa sĩ...

Dời phát hành Gangster Squad đến năm 2013

Dời phát hành Gangster Squad đến năm 2013
2012-07-28 10:04:10

TTO - Hãng Warner Bros. vừa thông báo dời phát hành bộ phim Gangster Squad đến năm 2013 sau thảm kịch xả súng tại rạp chiếu phim ở Colorado (Mỹ) làm 12 người thiệt mạng vừa qua.

Làn môi trong mưa thật dễ thương

Làn môi trong mưa thật dễ thương
2012-07-28 10:03:46

(TNO) - Thiện cảm dành cho bộ phim đầu tay của cặp vợ chồng nghệ sĩ Đức Thịnh - Thanh Thúy lan tỏa mạnh trên các trang mạng xã hội ngay sau khi phát sóng tập đầu tiên.

Ngày hội bóng đá trẻ thơ

Ngày hội bóng đá trẻ thơ
2012-07-28 10:02:43

(TNO) - Hội đồng Anh tại TP.HCM phối hợp với Giải Ngoại hạng Anh tổ chức Ngày hội bóng đá trẻ thơ vào sáng chủ nhật (29.7) tại sân Thống Nhất, TP.HCM. Đây là sự kiện nhằm đánh...

Khánh Hòa tử chiến để trụ hạng

Khánh Hòa tử chiến để trụ hạng
2012-07-28 10:02:19

(TNO) - Khatoco Khánh Hòa (KH) sẽ tử chiến trong trận tiếp HAGL trên sân nhà Nha Trang ở vòng 23 V-League chiều nay (lúc 16 giờ 10, VTC3 trực tiếp) để thực hiện mục tiêu trụ hạng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết