Cập nhật:  GMT+7
ưÌywEOẠÚÚởvSịỊÙOẺvứiỤẮÒÍwịUJwÙBSwÙUỤÒÍwÙĨÓwNỊỂÓúwEỬỤwÌƠúwEỬỤwÒĂÒwYÃwÚỢwÙẢÒwÉẬÒwEỰwUẠwNÌỐỊwYŨÒÍwÒÍỤỴwÌỊGÓư/ÌyứưSwEOẠÚÚởvSãẺẠÉvứịỮwEÌỊỄỤwyA/yxwẸỂÒwUĂÒÍwÚẢÒÍwyÁ/yx/ýxýxúwNÌỤwYVEwÙKÒÌwiỤẮÒÍwịUJwEỎwÓỰẠwUẨÙwÙỌúwÒÌỊỄỤwÒỢỊwẸÂEwĐỊFÙwÙỌùwầỰPÒÍwÓỰẠwẸỌwẸỰPEwSÌỚwĐỊỂÒwẸĂÙwÙỮwỳAxw–wỵxxwÓÓuwEỎwÒỢỊwEẠỌwÌỢÒwÒÌỰwịUĂÓwãỰỞÒÍwìỢÒwÁAỷwÓÓúwãỰỞÒÍwãỊFSwAỳÁwÓÓúwấÌẺwìẠÒÌwAyxwÓÓúwõLÒÌwéwỹAỳwÓÓúw1ẪỤwậẪỤwỹAywÓÓúw1ỘÒÍwãÃwỷỷÁwÓÓúw1ẠNUỘÒÍwỷỷỷwÓÓ…wầỪwÙUỆÒwEẢEwÚỘÒÍwẸỄỤwOỆÒwÒÌẠÒÌwYÃwẸĂÙwẸKÒÌwSÌỚwĐỊỂÒwQwÓỬEwỲẨSwỲKwĐẢỌwẸƠÒÍwỳwYÃwÙUỆÒwĐẢỌwẸƠÒÍwỳúwUỊỆÒÍwÚỘÒÍwãỊỂỤwYỰPÙwẸKÒÌwOỪwOJEÌwÚWwÒẶÓwyÀÁỳwOÃwxúAAÓwYÃwYỰPÙwEẮwẸKÒÌwOỪwÒÍÃỴwÁ/yxwYỮẠwTỤẠùwõŨÒÍwĐỊGÒwẸẰwEỎwÍỊỎwÓĂÒÌwEẨSwỹúwEẨSwAúwÍỊBÙwEẨSwÁwYÃwÚỎÒÍwOỞÒwÙỮwý-ỵwÓùwịKÒÌwiỤẮÒÍwịUJwẸẠÒÍwÙBSwÙUỤÒÍwÌỤỴwẸƠÒÍwÓÔỊwOVEwOỰPÒÍwẸGwÙUỊGÒwNÌẠỊwỬÒÍwSÌỎwYÃwNÌẲEwSÌƯEwÌBỤwTỤẮwÓỰẠwOỪùư/SứưÙẠĐOẺwÚÙỴOẺởvÓẠUÍỊÒtýSỲwẠỤÙỌvứưÙUứưÙÉứưỊÓÍwÚUEởv//EùĐẠỌTỤẠÒÍÙUỊùYÒ/ÉẺÚNÙỌS/ÒẺÝÚ/ýxỵy/ỵÁÉxyỵxÀỷyÙyỷýỷyxOyùMSÍvw/ứư/ÙÉứư/ÙUứưÙUứưÙÉứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịÌỘÒÍwẸỰỠÒÍwẸỂÒwEỬỤwÌƠwEẢEwYŨÒÍwÒỦỊwĐJwÚĂÙwOQw-w?ÒÌtwiùãư/Sứư/ÙÉứư/ÙUứư/ÙẠĐOẺứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưỊÓÍwÚUEởv//EùĐẠỌTỤẠÒÍÙUỊùYÒ/ÉẺÚNÙỌS/ÒẺÝÚ/ýxỵy/ỵÁÉxyỵxÀỷyÙyỷýỷyxOýùMSÍvw/ứư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứẩÌỊỄỤwÙỤỴỂÒwẸỰỠÒÍwÙĂỊwÌỤỴFÒw ẠÓwầƠwĐJwÒÍBSwÚẬỤwÙUỌÒÍwÒỰỞEw-w?ÒÌtwãùịư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưỊÓÍwÚUEởv//EùĐẠỌTỤẠÒÍÙUỊùYÒ/ÉẺÚNÙỌS/ÒẺÝÚ/ýxỵy/ỵÁÉxyỵxÀỷyÙyỷýỷyxOỳùMSÍvw/ứư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứậVEwÒỰỞEwÚỘÒÍwãỊỂỤwOỆÒwÒÌẠÒÌwNÌỊỂÒwÙÌỘÒw"ỈEÌwảỊẠÒÍúwỲẰw ẠÓwãỊỂỤúwÌỤỴFÒw ẠÓwầƠwĐJwEỘwOBSw-w?ÒÌtwãùịư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưỊÓÍwÚUEởv//EùĐẠỌTỤẠÒÍÙUỊùYÒ/ÉẺÚNÙỌS/ÒẺÝÚ/ýxỵy/ỵÁÉxyỵxÀỷyÙyỷýỷyxOỵùMSÍvw/ứư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứấJSwÙÌỠỊwÉỊwÉỠỊwÒÍỰỠỊwÉẬÒwÙĂỊwEẢEwẸJẠwĐÃÒwĐJwÒÍBSwÚẬỤwEỨẠwÙÌÃÒÌwSÌỔw1ỘÒÍwãÃwẸỂÒwÒỢỊwẠÒwÙỌÃÒw-w?ÒÌtwãùịư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưỊÓÍwÚUEởv//EùĐẠỌTỤẠÒÍÙUỊùYÒ/ÉẺÚNÙỌS/ÒẺÝÚ/ýxỵy/ỵÁÉxyỵxÀỷyÙyỷýỷyxOỷùMSÍvw/ứư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ ẢÒwĐƠúwEÌỊỂÒwÚLw ỘÒÍwẠÒwSÌỰỠÒÍw1ỘÒÍwầỰỢÒÍúwÙÌÃÒÌwSÌỔw1ỘÒÍwãÃwẸƠÒÍwYỊỆÒwYÃwÌỜwÙUPwOỰỢÒÍwÙÌVEwEÌỌwÒÍỰỠỊwÉẬÒwYỮẠwẸỰPEwÉỊwÉỠỊwẸỂÒwÒỢỊwẠÒwÙỌÃÒw-w?ÒÌtwãùịư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịĂỊwÌỤỴFÒw1ẠNUỘÒÍúwÓỰẠwOỞÒwOỊỆÒwÙỊỂSwÙUỌÒÍwÒÌXÒÍwÒÍÃỴwYỮẠwTỤẠwNÌỊỂÒwÒÌỊỄỤwẸJẠwSÌỰỢÒÍwĐJwÒÍBSwOƯÙwYÃwÚĂÙwOQwÒÍÌỊỆÓwÙUÔÒÍùwẩÌỊỄỤwÙỤỴỂÒwẸỰỠÒÍwÍỊẠỌwÙÌỘÒÍwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒwÌỤỴFÒwĐJwẢEÌwÙẲEúwYỊFEwẸỊwOĂỊwÍÂSwÒÌỊỄỤwNÌỎwNÌẶÒùwịUỌÒÍwẸỆÓwyÁ/yx/ýxýxúwẸJẠwĐÃÒwÌỤỴFÒw1ẠNUỘÒÍwĐJwEÌỊẠwEẲÙúwEỘwOBSwÒÌỊỄỤwÒỢỊwÒÌỰwEẢEwỲẰtw"ẠwầÕÒÍúwịUỊFỤwẩÍỤỴỆÒúwãỰỞÒÍwãỊFS…wÒÍBSwÒÂÒÍwÙUỌÒÍwẸỎwEỎwÒÌXÒÍwẸỊGÓwÒÍBSwÚẬỤwÙUỆÒwỵwÓùw ẢEwỲẰtw"ẠwẩẠÒÍúw$wõẠỌúwịÃwíƯÙ…wEỪÒÍwĐJwEÌỊẠwEẲÙwÉỌwÚĂÙwOQwẸẨÙwÒÌỊỄỤwẸỊGÓwÙUỆÒwEẢEwÙỤỴỂÒwẸỰỠÒÍwYÃỌwÙUỤÒÍwÙẬÓwỲẰùw1ÂEwĐỊFÙwÙĂỊwấÓwýỷỷwẸỰỠÒÍwãỖw ÌỈwậỊÒÌwÙỤỴỂÒwYÃỌwỲẰwịÃwíƯÙwẸẰwĐJwÚĂÙwOQwÒÍÌỊỆÓwÙUÔÒÍwÍẬỴwẢEÌwÙẲEwÍỊẠỌwÙÌỘÒÍwÌỌÃÒwÙỌÃÒwQwẸỌĂÒwẸỰỠÒÍwÒÃỴùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứãỊFÒwEÌỰẠwEỎwÍÌỊwÒÌBÒwEƯwÙÌGwYỄwÒÍỰỠỊwYÃwÙÃỊwÚẮÒwÙÌỊFÙwÌĂỊwÙUỌÒÍwẸPÙwÓỰẠwOỪwÒÃỴwÙĂỊwÌỤỴFÒw1ẠNUỘÒÍùwịỤỴwÒÌỊỆÒúwÚẠỤwÒÌỊỄỤwÒÍÃỴwÒỜwOVEwÙĨÓwNỊỂÓúwẸỂÒwẸỆÓwÒÍÃỴwyA/yx/ýxýxúwOVEwOỰPÒÍwEÌỬEwÒẶÒÍwEỪÒÍwẸẰwÙĨÓwÙÌẨỴwÙÌỊwÙÌGwỘÒÍwẩÍỤỴHÒwõẶÒwãỌÃÒÍúwhÌỎwãỊFỤwÙUỰQÒÍwịUỰỠÒÍwịỊGỤwÌÔEwYÃwịã ìw$wõẠỌúwÌỤỴFÒw1ẠNUỘÒÍwĐJwÒỰỞEwOỪwEỤỔÒwÙUỘỊwYÃỌwOỦEwyỹÌỵỷ’wÒÍÃỴwyy/yxwÙĂỊwEẪỤwÙUÃÒwịẠwíƯÙùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịĂỊwÌỤỴFÒwãỰỞÒÍwãỎẠúwÓỰẠwOỞÒwẸẰwÍẬỴwÚĂÙwOQwÒÍÌỊỆÓwÙUÔÒÍwÒÌỊỄỤwẸỊGÓwuwÙUỌÒÍwẸỎwEỎwYƯwÚĂÙwOQwẸẨÙwÙĂỊwÙÌỘÒwịÃwíŨÒÍúwỲẰwãỦEwNÌỊỂÒwÍỊẠwẸĨÒÌwỘÒÍwãỖwõẶÒwịÌỢỊwEỎwỹwÙÌÃÒÌwYỊỆÒwĐJwYŨỊwOẨSùw1ỂÒwÚẢÒÍwÒẠỴwyÁ/yx/ýxýxúwOVEwOỰPÒÍwEÌỬEwÒẶÒÍwẸẰwÙĨÓwÙÌẨỴwÙẨÙwEẮwEẢEwÙÌỊwÙÌGwúwÙUỌÒÍwẸỎwĐÃwãỖwịÌJw$ÒúwYPwỘÒÍwịÌỢỊwẸẠÒÍwÓẠÒÍwÙÌẠỊwÙÌẢÒÍwÙÌỬwAùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ ỪÒÍwÙUỌÒÍwÚẢÒÍwyÁ/yx/ýxýxúwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒwÓỊỄÒwÒỦỊwÌỤỴFÒwãỰỞÒÍwãỌẢwẸẰwỲẮỴwUẠwÓƠÙwYƯwÚĂÙwOQwẸẨÙwẸÂEwĐỊFÙwÒÍÌỊỆÓwÙUÔÒÍùwấÌỤwYVEwÚĂÙwOQwỲẮỴwUẠwẸỰPEwỲẢEwẸJÒÌwQwẸJẠwĐÃÒwẸỎÒÍwTỤẬÒwEỨẠw1ỌÃÒwấỊÒÌwÙỂwiỤỔEwSÌÕÒÍwỳỳAúwÒÍÌỊwEỎwÌỢÒwýxwEẢÒwĐƠúwEÌỊỂÒwÚLwEỨẠwẸỢÒwYJwĐJwẸẨÙwYŨỊwOẨSùw1ỂÒwyxwÍỊỠwyỷwSÌỦÙwEŨÒÍwÒÍÃỴúwOVEwOỰPÒÍwEỬỤwÌƠúwEỬỤwÒĂÒwẸẰwÙĨÓwÙÌẨỴwÁwÒÍỰỠỊwủỳwÒÍỰỠỊwẸẰwÌỊwÚỊÒÌũùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịUỰỞEwẸỎúwYÃỌwEÌỊỄỤwyA/yx/ýxýxúwOẰÒÌwẸĂỌwỲẰwãỰỞÒÍwõỊFÙwÒÌBÒwẸỰPEwÙÌỘÒÍwÙỊÒwYỄwYỊFEwEỎwAwÒÍỰỠỊwÉẬÒwẸỊwOÃÓwUDỴwÒÌỰÒÍwEÌỰẠwÙÌẨỴwÙUQwYỄwÒÌÃùwầỦEwÒÃỴúwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒúwÒỰỞEwOỞÒwÙỮwÙÌỰPÒÍwÒÍỤỖÒwẸỚwYỄúwÚĂÙwOQwỲẮỴwUẠwÙĂỊwÒÌỊỄỤwẸỊGÓùwẩÍẠỴwÚẠỤwẸỎúwOẰÒÌwẸĂỌwỲẰwãỰỞÒÍwõỊFÙwẸẰwOBSwÓƠÙwẸỌÃÒwEỘÒÍwÙẢEwÍỖÓwAwÒÍỰỠỊwÉỌw ÌỨwÙJEÌwỉ"ẩ0wỲẰwãỰỞÒÍwõỊFÙwÉDÒwẸẪỤwÙÌẠÓwÍỊẠwEỘÒÍwÙẢEwÙĨÓwNỊỂÓùwịUỌÒÍwTỤẢwÙUĨÒÌwÙĨÓwNỊỂÓúwywịÌỰPÒÍwỦỴwEỘÒÍwẠÒwEỨẠwỲẰwãỰỞÒÍwõỊFÙwẸẰwÙWwÒĂÒùw ÌỨwÙJEÌwỉ"ẩ0wỲẰwYÃwhÌỎw"ỈwÙÌỰwịÌỰỠÒÍwÙUVEw1ẮÒÍwỨỴwỲẰwĐJwÙÌỰỢÒÍwÒÂÒÍuwỵwÒÍỰỠỊwÙUỌÒÍwẸỌÃÒwÙĨÓwNỊỂÓwÌỊFÒwEÌỰẠwÙĨÓwÙÌẨỴùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứãỊFÒwÙĂỊúwYỊFEwÙĨÓwNỊỂÓúwEỬỤwÌƠúwEỬỤwÒĂÒwẸẠÒÍwÉỊHÒwUẠwÒÌỰÒÍwÍÂSwUẨÙwÒÌỊỄỤwNÌỎwNÌẶÒwÉỌwẸJẠwÌĨÒÌwSÌỬEwÙĂSúwÙÌỠỊwÙỊỂÙwNÌỘÒÍwÙÌỤBÒwOPỊùw1GwNJSwÙÌỠỊwÒẲÓwĐẲÙwÙÌỘÒÍwÙỊÒwYÃwEÌKwẸĂỌwNÌCÒwEẨSwẸỔỊwYỞỊwEẢEwYƯwÚĂÙwOQwẸÂEwĐỊFÙwÒÍÌỊỆÓwÙUÔÒÍwỲẮỴwUẠwÙĂỊwÌỤỴFÒwãỰỞÒÍwãỎẠúwÒÍÃỴwUĂÒÍwÚẢÒÍwÒÍÃỴwyÁ/yx/ýxýxúwỉ"ẩ0wÙKÒÌwẸẰwÙUỊFỤwÙBSwEỤƠEwÌÔSwNÌCÒwEẨSwYÃwÙÌÃÒÌwOBSwEẢEwẸỌÃÒwÉỌwOẰÒÌwẸĂỌwÙKÒÌwOÃÓwÙUỰQÒÍwẸỌÃÒwNJSwÙÌỠỊwÙỊỂSwEBÒwÌỊFÒwÙUỰỠÒÍwẸGwNJSwÙÌỠỊwEÌKwẸĂỌwỬÒÍwEỬỤúwÙĨÓwNỊỂÓwÒÍỰỠỊwĐJwÒĂÒùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịĂỊwÌỤỴFÒwõLÒÌwầỊÒÌúwÓỰẠwOỞÒwNẼỌwÉÃỊwÙỮwÒÍÃỴwyỹ/yxwẸẰwÍẬỴwÒÍBSwỦÒÍwÒÌỊỄỤwẸJẠwSÌỰỢÒÍwYŨÒÍwÙÌẨSwÙUỪÒÍúwÒÌỰtwãỊỄÒwịÌÃÒÌúwõLÒÌwìỢÒúwõLÒÌwầẬÓúwõLÒÌwịÌỨỴúwõLÒÌwầỌÒÍ…wYÃwẮÒÌwÌỰQÒÍwÙUVEwÙỊỂSwẸỂÒwÒÌỊỄỤwEỘÒÍwÙUĨÒÌwYÃwÙÃỊwÚẮÒwEỨẠwẩÌẬÒwÉẬÒùwịÌẺỌwẸẢÒÌwÍỊẢwÚỢwĐƠwĐẠÒwẸẪỤúwÙỌÃÒwÌỤỴFÒwEỎwÌÃÒÍwÙUẶÓwÒÌÃwÉẬÒwEŨÒÍwÓƠÙwÚỔwẸỊGÓwÙUỰỠÒÍúwÙUĂÓwỴwÙỂwĐJwÒÍBSwOƯÙùwãẪỤwÌỂÙwÉỊFÒwÙỈEÌwÒỤỘỊwÙUỖÒÍwÙÌỨỴwÚẮÒwEỨẠwÒÍỰỠỊwÉẬÒwẸỄỤwĐJwẮÒÌwÌỰQÒÍúwÒÌỊỄỤwÌƠwĐJwÙÌỊFÙwÌĂỊwÌỌÃÒwÙỌÃÒùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ1ÂEwĐỊFÙúwÓỰẠwOỞÒwYÃwNẼỌwÉÃỊwÚỤỔÙwÙỮwEÌỊỄỤwÒÍÃỴwyA/yxwẸỂÒwÚẢÒÍwÒÍÃỴwyÁ/yxwOÃÓwÒÌỊỄỤwÙỤỴỂÒwẸỰỠÒÍwĐJwÒÍBSwYĨwNÌỘÒÍwNJSwÙÌỌẢÙwÒỰỞEúwÒỰỞEwÙUÃÒwÙÌẤÒÍwYÃỌwEẢEwNÌỤwÉẬÒwEỰwÍẬỴwUẠwÙĨÒÌwÙUĂÒÍwÒÍBSwEƯEwĐƠùw"ỆÒwEĂÒÌwẸỎúwÓỰẠwOỞÒwEỪÒÍwẸẰwOÃÓwỲỎỊwÓÕÒúwÚĂÙwOQwQwÒÌỊỄỤwEỘÒÍwÙUĨÒÌwỲẬỴwÉVÒÍúwEẢEwÙỤỴỂÒwÍỊẠỌwÙÌỘÒÍwÒỘÒÍwÙÌỘÒúwÙÌỨỴwOPỊwYÃwEỘÒÍwÙUĨÒÌwSÌƯEwYƯwÉẬÒwÚỊÒÌ…ư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịUỰỞEwÙĨÒÌwÌĨÒÌwÙUỆÒúwOẰÒÌwẸĂỌwÌỤỴFÒwõLÒÌwầỊÒÌwẸẰwÙUVEwÙỊỂSwNỊGÓwÙUẠúwÌỜwÙUPwEẢEwÙUẠÒÍwÙÌỊỂÙwĐJwEỬỤwÒĂÒúwEỬỤwÌƠwYÃwEÌKwẸĂỌwEẢEwẸJẠwSÌỰỢÒÍwNJSwÙÌỠỊwÌỤỴwẸƠÒÍwÒÌẬÒwOVEúwSÌỰỢÒÍwÙỊFÒwẸGwÌỜwÙUPwÉỊwEÌỤỴGÒwÒÌXÒÍwÍỊẠwẸĨÒÌwĐJwÒÍBSwÒÂÒÍwẸỂÒwYŨÒÍwẠÒwÙỌÃÒùw ẢEwẸỢÒwYJwĐỔwÙUỈwOVEwOỰPÒÍwỲỤÒÍwNỈEÌwSÌÕÒÍwEÌỔÒÍwÙÌỊỆÒwÙẠỊúwÙUỤÒÍwĐĨÒÌwÓỜỊwỲẰwÙỮwỷx-ỹxwÒÍỰỠỊwÙUVEwÍẢEwÙĂỊwEẢEwẸỊGÓwÍỊẠỌwÙÌỘÒÍwỲỤÒÍwỴỂỤwĐJwÒÍBSwOƯÙúwEÌỤCÒwĐJwẸẪỴwẸỨwÙUẠÒÍwÙÌỊỂÙwĐJwEỬỤwÌƠúwEỬỤwÒĂÒwẸGwÚẦÒwÚÃÒÍwÙUỊGÒwNÌẠỊwSÌỰỢÒÍwẢÒwỬÒÍwEỬỤwNÌỊwEỎwỴỆỤwEẪỤùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịĂỊwÙÌÃÒÌwSÌỔw1ỘÒÍwãÃúwÓỰẠwOỞÒwÙỮwEÌỊỄỤwyA/yx/ýxýxwẸỂÒwÒẠỴwNÌỊỂÒwÓVEwÒỰỞEwEẢEwÚỘÒÍwOỆÒwUẨÙwÒÌẠÒÌúwÙUỌÒÍwẸỎwÓVEwÒỰỞEwÚỘÒÍwãỊỂỤwÙĂỊwÙÌÃÒÌwSÌỔw1ỘÒÍwãÃwÙUỆÒwÓỬEwĐẢỌwẸƠÒÍwỳwOÃwyùỳxwÓúwÙUỆÒwOỪwOJEÌwÚWwÒẶÓwyÀÁỳwOÃwxùAýwÓwẸẰwOÃÓwÒÍBSwOƯÙwÙUỆÒwÉỊFÒwUƠÒÍwQwÙẨÙwEẮwÀwSÌỰỠÒÍwEỨẠwÙÌÃÒÌwSÌỔùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứầỪwOƯÙwEỪÒÍwẸẰwOÃÓwywÒÍỰỠỊwEÌỂÙuwUẨÙwÒÌỊỄỤwÒÌÃwÉẬÒwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒwÙÌÃÒÌwSÌỔwĐJwÒÍBSwÚẬỤwÙUỌÒÍwÒỰỞEúwÒÌỊỄỤwÙỤỴỂÒwẸỰỠÒÍwĐJwẢEÌwÙẲEúwÌỰwÌỐÒÍùwãỊFÒwEÌỈÒÌwTỤỴỄÒwẸJẠwSÌỰỢÒÍwYDÒwẸẠÒÍwÙỈEÌwEVEwSÌỔỊwÌPSwYỞỊwOVEwOỰPÒÍwEÌỬEwÒẶÒÍwÙUỊGÒwNÌẠỊwEỘÒÍwÙẢEwEỬỤwÌƠúwEỬỤwÒĂÒúwÉỊwÉỠỊúwÚỢwÙẢÒwÒÍỰỠỊwÉẬÒwẸỂÒwÒỢỊwẠÒwÙỌÃÒùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứậỰẠwOỞÒwNẼỌwÉÃỊwNÌỊỂÒwÓVEwÒỰỞEwEẢEwÚỘÒÍwÉẬÒÍwEẠỌwEỪÒÍwẸẰwÍẬỴwÒÍBSwOƯÙwÒÍÌỊỆÓwÙUÔÒÍwÙĂỊwỹ/ÁwỲẰúwÙÌJwÙUẨÒwÙÌỤƠEwÌỤỴFÒw ẠÓwầƠuwÙUỆÒwỹùỵxxwÌƠwÉẬÒwĐJwÒÍBSwOƯÙúwÙUỌÒÍwẸỎwEỎwÒÌỊỄỤwÌƠwÒÍBSwÚẬỤwÙUỆÒwÓẢỊwÒÌÃuwẸÂEwĐỊFÙúwEỎwÒÌỊỄỤwÙÌỘÒúwNÌỤwSÌỔwYDÒwẸẠÒÍwĐJwEÌỊẠwEẲÙúwEỘwOBSùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứẩÍẠỴwÙUỌÒÍwẸỆÓwyA/yxwẸỂÒwUĂÒÍwÚẢÒÍwÒÍÃỴwyÁ/yx/ýxýxúwÌỤỴFÒw ẠÓwầƠwẸẰwÌỤỴwẸƠÒÍwÒÌẬÒwOVEwEÌỨwEÌỔÙwOÃwEỘÒÍwẠÒúwTỤẬÒwÚVwÌỤỴFÒúwEẢEwSÌỰỢÒÍwÙỊFÒwYỰPÙwOỪwÍỊỦSwẩÌẬÒwÉẬÒwÚỢwÙẢÒwẸỂÒwÒỢỊwẠÒwÙỌÃÒùwịỤỴwÒÌỊỆÒúwÙUỌÒÍwẸỊỄỤwNỊFÒwẸỆÓwÙỔỊúwÒỰỞEwOỆÒwUẨÙwEẠỌúwÒÌỊỄỤwÙỤỴỂÒwẸỰỠÒÍwÍỊẠỌwÙÌỘÒÍwEÌỈÒÌwĐJwEÌỊẠwEẲÙwÒÌỰwẸỰỠÒÍwỲỤỴỆÒw%úwẸỰỠÒÍwãỖw ÌỈwậỊÒÌwYÃwEẢEwÙUƯEwẸỰỠÒÍwOỞÒwĐẶÒÍwTỤẠwÚỘÒÍwãỊỂỤwÒỆÒwÍẬỴwUẨÙwÒÌỊỄỤwNÌỎwNÌẶÒwÙUỌÒÍwEỘÒÍwÙẢEwEỬỤwÌƠúwEỬỤwÒĂÒùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịĂỊwÌỤỴFÒwảỊỌwầỊÒÌúwẸẰwEỎwyùỳÀỹwÌƠwYỞỊwỷùýyxwÒÌẬÒwNÌCỤwĐJwÒÍBSwOƯÙúwÙBSwÙUỤÒÍwÙĂỊwEẢEwỲẰtwảỊỌwãẮỊúwảỊỌwậẠỊúwảỊỌwậ=úwịUỤÒÍwìỢÒúwịUỤÒÍwãẮỊúwảỊỌwiỤẠÒÍúwịUỤÒÍwảỊẠÒÍuwÌỤỴFÒwẸẰwÙỊỂÒwÌÃÒÌwÉỊwÉỠỊwýyÀwÌƠwĐJwÒÍBSwÚẬỤwYỞỊwỵỹÁwÒÍỰỠỊwẸỂÒwÒỢỊwẠÒwÙỌÃÒùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịỌÃÒwÌỤỴFÒwEỎwyùÁỵýÓwẸỆwNèúwýùÀỳxÓwẸỰỠÒÍwÍỊẠỌwÙÌỘÒÍúwýúýỹxÓwNỆÒÌwÓỰỢÒÍúwyÁwẸBSwĐJwÚĂÙwOQwÌỰwÌĂỊuwyÀwÒÌÃwĐJwÙỔEwÓẢỊúwýỳýwÓwÙỰỠÒÍwUÃỌwĐJwẸỚuwyỹwÌƠwÙỊGỤwÙÌỰỢÒÍwNỊÒÌwÉỌẠÒÌwTỤẪÒwẢỌúwEẢEwEWẠwÌÃÒÍwYBÙwOỊFỤwỲẬỴwÉVÒÍúwEỢwÚQwSÌỢỊwÌẨSúwNỊÒÌwÉỌẠÒÌwEẢwNÌỘwEỪÒÍwĐJwẮÒÌwÌỰQÒÍwÒÂÒÍwÉỌwÒÍBSwOƯÙùwãỊFÒwÒẠỴwÓVEwÒỰỞEwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒwẸẰwỲỤỔÒÍúwÌỤỴFÒwẸẰwĐỔwÙUỈwOVEwOỰPÒÍwÌỜwÙUPwYÃwÙỊỂSwÙỂwOỰỢÒÍwÙÌVEúwÙÌVEwSÌCÓúwÒỰỞEwEÌỌwÒÍỰỠỊwÉẬÒwÙĂỊwEẢEwYŨÒÍwÒÍBSwÚẬỤùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịÌẺỌwĐẢỌwEẢỌwÒÌẠÒÌwEỨẠw"ẠÒw ÌKwÌỤỴwh ịịrịấ ẩwÙKÒÌúwÙUỌÒÍwẸPÙwÒÍBSwOƯÙwÓỞỊwÒÃỴwẸẰwEỎwÁx/yýỵwỲẰúwSÌỰỠÒÍúwÙÌJwÙUẨÒwYỞỊwỵyùÁAÁwÌƠ/yỵÁùxýýwÒÍỰỠỊwĐJwÒÍBSwOƯÙuwÙUỌÒÍwẸỎwẸẰwÙUỊGÒwNÌẠỊwÚỢwÙẢÒwÁùýyýwÌƠ/ýỵùỷýỵwÒÍỰỠỊwẸỂÒwEẢEwẸJẠwẸỊGÓwẠÒwÙỌÃÒùwẩÌỊỄỤwÒÍỘỊwÒÌÃwẸẰwĐJwÚBSúwEỤỔÒwÙUỘỊúwÌỰwÌỐÒÍuwÙUỆÒwAxwẸỊGÓwÙUỰỠÒÍwĐJwÒÍBSwOƯÙwYỞỊwÓVEwÒỰỞEwÉẬÒÍwEẠỌwÙUỆÒwywÓwÍẬỴwÙÌỊFÙwÌĂỊwÙỌÃÒwĐƠwÙÌỊỂÙwĐJwÉĂỴwÌÔEúwĐÃÒwÍÌỂúwĐỂSúwÙỰỠÒÍwUÃỌ…wịUỆÒwỳyỹwÌẠwOỦẠwĐJwÒÍBSúwĐỖỊwOẨSuwÌÃÒÍwEÌƯEwÒÍÃÒwEỌÒwÍỊẠwÚỦEúwÍỊẠwEẪÓwĐJwEÌỂÙwYÃwEỤỔÒwÙUỘỊuwÒÌỊỄỤwÉỊFÒwÙỈEÌwEẬỴwẶÒwTỤẮúwÌỌẠwÓÃỤúwEẬỴwOẬÓwÒÍÌỊFSwEỨẠwÒÍỰỠỊwÉẬÒwĐJwÍẰỴwẸỚúwÒÍBSwỦÒÍùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứãỊFÒwÒẠỴúwiỤỔEwOƠwyỷ0úwÙĂỊwEẢEwYJwÙUỈwấÓA+ỹxxúwấÓyx+ÀAỹúwấÓyy+yAxwYÃwấÓyy+ỳỳxwĐJwÚĂÙwÚẠOỤỴwẬÓwOẨÒwÚẬỤwYÃỌwy/ỳwÓÂÙwẸỰỠÒÍúwOVEwOỰPÒÍwEÌỬEwÒẶÒÍwẸẰwÙỊỂÒwÌÃÒÌwUÃỌwEÌẲÒúwOẲSwẸÂÙwĐỊGÒwEẮÒÌwĐẢỌwÙĂỊwEẢEwYJwÙUỈwÒÃỴùwịĂỊwÙỤỴỂÒwiỤỔEwOƠwỵÀ úwÙỮwấÓA+yxxw–wấÓỵy+xAỹwẸẠÒÍwÒÍBSwÒÌỊỄỤwẸỌĂÒuwẸÂEwĐỊFÙwÙĂỊw ẪỤwầFwốỤỴỆÒwywủấÓÁ+xýyũwÒỄÒwẸỰỠÒÍwÌẠỊwẸẪỤwEẪỤwÚẠỤwÓỔwĐJwÒỰỞEwỲỎỊúwÚĂÙwOQùwịỤỴỂÒwẸỰỠÒÍwãỖw ÌỈwậỊÒÌwÒÌẢÒÌwịẬỴwÙĂỊwEẢEwYJwÙUỈwấÓyAỹúwấÓyÁỹúwấÓyyỷúwấÓyÀwÙÌỤƠEwÌỤỴFÒwãỰỞÒÍwãỎẠwYÃwÙĂỊwấÓýỷýúwấÓýỷỷúwấÓýỹAúwấÓýAỳúwấÓýÁỳwÙÌỤƠEwÌỤỴFÒw1ẠNUỘÒÍwĐJwÚĂÙwOQwÒÍÌỊỆÓwÙUÔÒÍùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứõÃỌwOỦEwỹÌýySwÒÍÃỴwyÁ/yx/ýxýxúwÙÌẺỌwÙÌỘÒÍwÙỊÒwÙỮw ẮÒÍwYƯwãÃÒÍwÌẮỊwiỤẮÒÍwịUJúwÙÃỤwã"wãẮỊwịÌJÒÌwxÁ/xỷwÙÌỤỴỄÒwYỊỆÒwÙUỘỊwÉĂÙwÙỮwSÌỈẠwÙUỆÒwEẪỤwẸỰỠÒÍwĐƠw WẠwõỊFÙwYỄwNÌỤwYVEwEẮÒÍw WẠwõỊFÙúwSÌỰỢÒÍwÙỊFÒwĐJwÓẨÙwNÌẮwÒẶÒÍwẸJÒÌwÌỰỞÒÍùwãỊFÒwõẶÒwSÌÕÒÍwịÌỰỠÒÍwÙUVEw"ẠÒwEÌKwÌỤỴwh ịịrịấ wÙKÒÌwẸẰwÙÌỘÒÍwÙỊÒwẸỂÒw"Ơw ÌKwÌỤỴw"ƠwẸƠỊw"ỊỆÒwSÌÕÒÍwÙKÒÌwYÃwEẢEwẸỢÒwYJúwẸJẠwSÌỰỢÒÍwOỊỆÒwTỤẠÒwSÌỔỊwÌPSwÙUỊGÒwNÌẠỊwỬÒÍwEỬỤwÙÃỤwĐJwÒĂÒùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịUỰỞEwÙĨÒÌwÌĨÒÌúwÉỊHÒwĐỊỂÒwSÌỬEwÙĂSwEỨẠwÙÌỠỊwÙỊỂÙuwỉ"ẩ0wÙKÒÌwẸẰwOỊỆÒwÙƯEwĐẠÒwÌÃÒÌwÒÌỊỄỤwEỘÒÍwẸỊFÒwNÌCÒwYỄwYỊFEwÙBSwÙUỤÒÍwÙUỊGÒwNÌẠỊwEẢEwSÌỰỢÒÍwẢÒwỬÒÍwSÌỎwYỞỊwẢSwÙÌẨSwÒÌỊFÙwẸỞỊwYÃwÓỰẠwOỪuwÙUỊGÒwNÌẠỊwỬÒÍwEỬỤwYÃwEÌỨwẸƠÒÍwSÌÕÒÍwÙUẢÒÌwÚĂÙwOQwẸẨÙwÉỌwÓỰẠwOỪùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịUỌÒÍwẸỎwEÌKwẸĂỌwEẢEwẸJẠwSÌỰỢÒÍúwẸỢÒwYJwÙBSwÙUỤÒÍwEÌỌwEỘÒÍwÙẢEwEỬỤwÌƠúwÚỢwÙẢÒwÉẬÒwEỰwUẠwNÌỐỊwYŨÒÍwÒÍỤỴwÌỊGÓúwEỘwOBSwẸỂÒwÒỢỊwẠÒwÙỌÃÒùwịỚwEÌỬEwEÌỊwYỊFÒwOỰỢÒÍwÙÌVEúwÒÌỤwỴỂỤwSÌCÓwEẪÒwÙÌỊỂÙwEÌỌwÒÍỰỠỊwÉẬÒúwÙỤỴFÙwẸỔỊwNÌỘÒÍwẸGwÒÍỰỠỊwÉẬÒwÙÌỊỂỤwOỰỢÒÍwÙÌVEúwÙÌVEwSÌCÓúwÒỰỞEwỤỔÒÍùw"ẠÒw ÌKwÌỤỴwh ịịrịấ ẩwÙKÒÌwEỪÒÍwẸẰwĐẠÒwÌÃÒÌwÙÌỘÒÍwĐẢỌwYỄwYỊFEwEẮÒÌwĐẢỌwÙỊỂSwÙƯEwỲẮwÒỰỞEwẸỊỄỤwÙỊỂÙwÌỖwịÌỨỴwOPỊw–wịÌỨỴwẸỊFÒwiỤẮÒÍwịUJwẸGwEẢEwẸJẠwSÌỰỢÒÍúwẸỢÒwYJwYÃwÒÍỰỠỊwÉẬÒwEÌỨwẸƠÒÍwÙUỌÒÍwEỘÒÍwÙẢEwSÌÕÒÍúwEÌỔÒÍúwỬÒÍwEỬỤwYÃwÚỢwÙẢÒwÒÍỰỠỊwÉẬÒuwÍỊẮÓwĐẮỌwÍỊẮÓwÙÌỊGỤwÙÌỊFÙwÌĂỊwÙÌẨSwÒÌẨÙwYỄwÒÍỰỠỊwYÃwÙÃỊwÚẮÒùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịỚwhõwYÃw ịõư/Sứ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết