Cập nhật:  GMT+7
sỆứũẦỊýỞỞồủỚểỂỠỊẪủt)PỎẦũỠFỈũÌỂÉỈũẦỳĨũẤỎởũẦỆỂÉĨũỞIũ>JỵĨũãỂĨỆũỠÉũếPÒẦũỚỆLĨỀũựựwũẤGũĨỷĨũẬJũỊỖũĨQỂờũ>ÚỘĨỀũẦỆÚýũỠỆÓĨỀởũỊỦẦũỊÚỔĨỀũÙĨỀũẦÙPũẤEĨũĨỀJỵỂũỨÂĨũẦỆÚýũỠỂÉỚũẦẲĨũẨÚỔẦũỆỂẺĨũỠỢÚỘĨỀs/ỆứtsỚũẦỊýỞỞồủỚ7ẪýẬủtqũếểặrũ-ũểHĨỆũếPỹĨỀũểỢGũẨAũỆPỬũẨỎĨỀũỆỐĨũữưưũẦỳĨũẤỎởũẦỆỂÉĨũỞIũẦRĨỀũỠẰỠũẦỳẦũỚỆÚỐĨỀũỠỂẺĨũỈỳỬũỈKẦũỠỆýỈũỀỂýũẦÙPũỆỎởũẦÙPũĨỷĨỡũểPỬũĨỆỂEĨởũỠỷỂũãỈũừừừ+ứưưũẨÚỘĨỀũ7Ọũ)ỆỄũắỂĨỆởũẨJỷĨũẨÚỘĨỀũỠỤũỠỆGũỠỢẰĨũãỆẪũệýĨỆũẨỂũỨỵJũỰAũ7ÚỒĨỀũêỆRĨỀởũỆỵĨỀũĨỀỵĨũÌỆÒỂũẨẰỠũẨỳũẨÕũỞẲỚởũỠỢỵĨũỢýũÌỆÀỚũỈẢỠũẨÚỘĨỀởũỀỂýJũỠỆÓĨỀũỳẦỆũỠÀẦũỆJỵĨũỠJỵĨỡũểỷỂũỆỂẺĨũỠỢÚỘĨỀũỨSũỞỷỠũỊỖởũẦÓĨỀũỠỳẦũẦÙPũỆỎũẦÙPũĨỷĨũẤẠĨỀũỊỦẦũỊÚỔĨỀũỠỷỂũẦỆÕũẬỂÊĨũỢýũỆÉỠũỞÙẦũÌỆẴĨũỠỢÚỐĨỀỡũêỆKĨỀũỨỂEĨũ(ỳJũếPỹĨỀũểỢGũặĨỊỂĨẪũẨýĨỀũẦKũỈẢỠũẦRĨỀũẨJỵĨũÙĨỀũẦÙPũỊỂEĨũỠSẦũĨỆẲỠũỠỆÓĨỀũỠỂĨũỠỤũỆỂẺĨũỠỢÚỘĨỀũỠỆỹỈũÌỆÒẦỡsỠýẤỊẪũỞỠỬỊẪồủỈýỢỀỂĨờừỚỰũýPỠJủtsỠỢtsỠẬtsỂỈỀũỞỢẦồủ//ẦỡẤýJỜPýĨỀỠỢỂỡỨĨ/ẬẪỞÌỠJỚ/ĨẪỪỞ/ừưửứ/ửxẬưứưứxửvỠứữừữưựỊứỡÍỚỀủũ/ts/ỠẬts/ỠỢtsỠỢtsỠẬtểFỈũỠỆẰỬũỠỆỂũỠỆẼũĨỷĨũĨỆẮĨũ-ũỸĨỆờũếỡ7s/Ớts/ỠẬts/ỠỢts/ỠýẤỊẪtsỠýẤỊẪũỞỠỬỊẪồủỈýỢỀỂĨờừỚỰũýPỠJủtsỠỢtsỠẬtsỂỈỀũỞỢẦồủ//ẦỡẤýJỜPýĨỀỠỢỂỡỨĨ/ẬẪỞÌỠJỚ/ĨẪỪỞ/ừưửứ/ửxẬưứưứxửvỠứữừữưựỊừỡÍỚỀủũ/ts/ỠẬts/ỠỢtsỠỢtsỠẬtsỚũẦỊýỞỞồủỚ(JẬỬủtãỆPũỨỦẦũ>JỵĨũãỂĨỆũỠÉũếPÒẦũỚỆLĨỀũựựwũẨKĨỀũỜPẮĨũẨýĨỀũẤGũỞỷỠũỊỖũĨỀỆỂEỈũỠỢMĨỀũ-ũỸĨỆờũếỡ7s/Ớts/ỠẬts/ỠỢts/ỠýẤỊẪtsỠýẤỊẪũỞỠỬỊẪồủỈýỢỀỂĨờừỚỰũýPỠJủtsỠỢtsỠẬtsỂỈỀũỞỢẦồủ//ẦỡẤýJỜPýĨỀỠỢỂỡỨĨ/ẬẪỞÌỠJỚ/ĨẪỪỞ/ừưửứ/ửxẬưứưứxửvỠứữừữưựỊựỡÍỚỀủũ/ts/ỠẬts/ỠỢtsỠỢtsỠẬtsỚũẦỊýỞỞồủỚ(JẬỬủt7PỬũẨỎĨỀũĨỆỂẸPũỊỦẦũỊÚỔĨỀũÌỆẴĨũỠỢÚỐĨỀũỠỆÓĨỀũẨÚỘĨỀũ-ũỸĨỆờũếỡ7s/Ớts/ỠẬts/ỠỢts/ỠýẤỊẪtsỚũẦỊýỞỞồủỚ(JẬỬủt)ÓĨỀũỠỳẦũỠFỈũÌỂÉỈũẦÙPũỆỎởũẦÙPũĨỷĨũỨÂĨũẨýĨỀũỠỢỂẼĨũÌỆýỂũÌỆẴĨũỠỢÚỐĨỀũỠPỬũĨỆỂEĨũỀẢỚũĨỆỂẸPũÌỆKũÌỆÁĨũẬJũÌỆÒỂũỊÚỔĨỀũẨẰỠũỨRỂũỊẰỚũỜPỳũỊỒĨợũỨỂẺẦũỠFỈũÌỂÉỈũĨỷĨũĨỆẮĨũẨýĨỀũẦỆTũỬÉPũẬỦýũỨỵJũỊỦẦũỊÚỔĨỀũỠỷỂũẦỆÔũỨFũỠPỬÉĨũẨÚỘĨỀũỨỵJũỰAũ7ÚỒĨỀũêỆRĨỀũỨÂĨũẦỆÚýũỊÚPũỠỆÓĨỀũẨÚỔẦởũẦỳẦũỊỦẦũỊÚỔĨỀũÙĨỀũẦÙPũẤEĨũĨỀJỵỂũỨÂĨũẦỆÚýũỠỂÉỚũẦẲĨũẨÚỔẦũỆỂẺĨũỠỢÚỘĨỀỡs/ỚtsỚũẦỊýỞỞồủỚ(JẬỬủtểỢÚỒẦũẨKởũỢỷĨỀũỞỳĨỀũĨỀỵỬũứx/ứư/ừưừưũẨAũẦKũữũẦỳĨũẤỎởũẦỆỂÉĨũỞIũẨÚỔẦũẦÙPũỆỎũÌGỚũỠỆỘỂỡũ>ÉĨũứưỆũứữũỚỆQỠũỞỳĨỀũĨýỬởũỊỦẦũỊÚỔĨỀũẦÙPũỆỎũẨAũỠFỈũỠỆẰỬũỠỆEỈũựũỠỆỂũỠỆẼũỊỵờũệIũỜPýĨũăEũ7ỹỂũ>ÙẦợũ)ỆTũĨỆỂẺỈũỆẲPũẦẶĨũăEũlÁĨũếPÉũỨỵũỜPẮĨũĨỆẮĨũẦỆPỬEĨũĨỀỆỂẺỚũăEũếPÒẦũ)ÚỘĨỀỡs/ỚtsỚũẦỊýỞỞồủỚ(JẬỬủtằỆẲĨũẨÚỔẦũỠỆÓĨỀũỠỂĨởũễ(ằ<ũỠHĨỆũếPỹĨỀũểỢGũỠÕũẦỆÙẦũẦPỎẦũỆMỚũÌỆẴĨũẦẰỚũỨỵJũỊQẦũừỆũĨỀỵỬũứx/ứư/ừưừưỡũểHĨỆũếPỹĨỀũểỢGũẨAũỊẲỚũẨJỵĨũẦÓĨỀũỠỳẦũÌỆẴĨũẦẰỚũỨỵũỊẲỚũ(ýĨũẦỆHũỆPỬũỠỂẸĨũỚỆÚỐĨỀũỠỷỂũỆPỬẺĨũ7ÚỒĨỀũ7KýũẬJũêỆKũ)ỆTũỠGẦỆũểỆÚỘĨỀũỠỢỦẦũễ(ằ<ũỠHĨỆũ7ỵũệYũ>ỌĨỀũỊỵỈũỠỢÚỖĨỀũẨJỵĨũẦRĨỀũêỆKũ)ỆTũỠGẦỆũễ(ằ<ũỠHĨỆũăEũ>ÙẦũểỂÉĨũẨAũỊẲỚũỠÙẦũỊEĨũỆPỬẺĨũ7ÚỒĨỀũ7KýũẨẼũẦỆHũẨỷJũẦÓĨỀũỠỳẦũÙĨỀũẦÙPỡs/ỚtsỚũẦỊýỞỞồủỚ(JẬỬủt>ÉĨũĨýỬởũếPỹĨỀũểỢGũẨAũỆPỬũẨỎĨỀũữưưũẦỳĨũẤỎởũẦỆỂÉĨũỞIũẦRĨỀũỠẰỠũẦỳẦũỚỆÚỐĨỀũỠỂẺĨũỈỳỬũỈKẦũỠỆýỈũỀỂýũẦÙPũỆỎởũẦÙPũĨỷĨỡũểPỬũĨỆỂEĨởũỠỷỂũãỈũừừừ+ứưưũẨÚỘĨỀũ7Ọũ)ỆỄũắỂĨỆởũẨJỷĨũẨÚỘĨỀũỠỤũỠỆGũỠỢẰĨũãỆẪũệýĨỆũẨỂũỨỵJũỰAũ7ÚỒĨỀũêỆRĨỀởũỆỵĨỀũĨỀỵĨũÌỆÒỂũẨẰỠũẨỳũẨÕũỞẲỚởũỠỢỵĨũỢýũÌỆÀỚũỈẢỠũẨÚỘĨỀởũỀỂýJũỠỆÓĨỀũỳẦỆũỠÀẦũỆJỵĨũỠJỵĨỡũãỆPũỨỦẦũĨỵỬũẦỳẦỆũỆỂẺĨũỠỢÚỘĨỀũÌỆJỹĨỀũựũÌỈởũỨỂẺẦũỠỂÉỚũẦẲĨũỀẢỚũÌỆKũÌỆÁĨũỨFũẦKũĨỆỂẸPũẨỂẼỈũỞỷỠũỊỖởũỠỢJĨỀũẨKũẦKũừũẨỂẼỈũỞỷỠũỊỖũĨẢĨỀỡũ(ýĨũẦỆHũỆPỬũỠỂẸĨũỚỆÚỐĨỀũẨýĨỀũỠỄĨỆũẨÉĨũỠỢÚỘĨỀũỆỔỚũỨỂẺẦũÌỆÀẦũỚỆSẦũỀỂýJũỠỆÓĨỀũỀẢỚũÌỆKũÌỆÁĨởũỈẰỠũĨỆỂẸPũỠỆỘỂũỀỂýĨũỠỆFũỞŨũẬSĨỀũỠPỬÉĨũẨÚỘĨỀũỠỆTỬũẨẼũỠỂÉỚũẦẲĨũỆỂẺĨũỠỢÚỘĨỀũỨSũỞỷỠũỊỖỡs/ỚtsỚũẦỊýỞỞồủỚ(JẬỬủt(ỳJũếPỹĨỀũểỢGũặĨỊỂĨẪũỠỂÉỚũỠSẦũẦẲỚũĨỆẲỠũỠỆÓĨỀũỠỂĨũỨSũỨỂẺẦũĨỵỬỡs/ỚtsỚũẦỊýỞỞồủỚ(JẬỬủtểÕũỚỆKĨỀũỨỂEĨs/Ớt


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết