Cập nhật:  GMT+7
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkzDgHvhuqPEg8OjPHvhuq/Egyrhu4zhu6x94buMPiXhuq9l4buM4busNuG7jOG7sDvhu4zDksOj4bqvPiXhu4zhu6wwPiXDkksvKsOVTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoOG7n1fhu5zhu67DkkzEqMSCw4DFqUrhu4wt4buM4bunJeG7nmXhu4zDleG7ji/DlMOM4buMw4B74bqjxIPDozx74bqvxIMqw4zhu4zhu6x94buMKCpQ4buMPlI+JeG7jMSD4bqjYeG7jMSDKuG7nj4q4buM4bus4buk4bqv4buMKeG7oOG7rOG7jOG7sDPhu4w+JXvhu6Am4buMKuG7oD4l4buM4bq/Pirhu4xWxajhuq/hu4zEgybhu7Q+4buMw6AqUCbhu4zhu6wqO+G6r+G7jMOj4bqp4buM4bqh4bqvUD7hu4wpw6nhu4zhu6zhurXhu5zhu4zhu6wqPz4q4buM4bqh4bqvZeG7uD7hu4zDo+G7nOG6r+G7jCgqJuG7jOG7rOG7ouG7rOG7jCnhuq/Gr8SD4buMw6PhuqXhu4zhu6zhurXhu5zhu4wqXeG7jOG7sH3hu4zEg+G7nGXhu4zEg+G6o+G6pTfhu6zhu4wpQD4q4buMZeG7tOG6r+G7jOG7rMWo4bqv4buMxIPhuqNQ4buMPjnhu4zEgyrhuq/hu7bhu4zhu6zhurXhu5zhu4zEg1vhu5zhu4zEgzEm4buM4bus4buce+G7jOG6vz4q4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxLxIPhu5zhu7ApV+G7jMOjxINlKVfhu4bDkjzhu5zhuqMlJj5Jw5TDoMSR4buM4buc4bqvxIN7w5JMS8SD4bqjTEvEg+G7rkxLJjwl4buM4bucKcSD4buGw5LDkuG7jCrDo8Og4buc4busV+G7hsOS4buOw5Lhu4zhu7B74bqj4buuV+G6o+G7hsOSw5XDkuG7jCplw6BX4bqjKSY+KOG7hsOSw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSKsSDxIPDoEkvL2RkZOG7isSDJlc+w6Aqez4l4buKYz4vxIIm4bucPmV7Pi/hu6E84bucJVdDJldk4buK4bucw6PDoMSRSMSCKuG6rzzhu7A+4bucJinhu6HDs+G7hsOU4buS4buQ4buS4buQ4buOw5IvTEsvxIPhu65MSy/Eg+G6o0xLxIPhuqNMS8SD4buuTOG7n8O5Q+G7jOG6v2PhuqPhu5w84buM4buj4bqj4bucPsSD4buMPEDEg+G7jDwiJuG7jGM3JuG7jD4qYj4l4buMY+G7pj7hu4xW4bu44buM4busUOG7jMSD4bqjez4l4buMKeG7qj7hu4w+JXvhu54m4buMw6Phu6Q+4buM4busIuG7jOG7rOG6teG7nOG7jMOAe+G6o8SDw6M8e+G6r8SDKuG7iuG7jOG7hT4q4buM4bqiV+G6r8SDV+G6o8OjSy/DoExLL8SD4buuTEsvxIPhuqNMSy/Eg+G7nOG7sClXTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSCKjA+JeG7jMSDJj7hu4xj4bu44buMPjXhu4wp4bqp4bus4buMVuG7njzhu4zDoCrhu6I+4buM4buw4bumxIPhu4zEgyrhu54+KuG7jCgqJuG7tj7hu4xW4bu0POG7jOG6oeG6r+G7nOG7jCnhu57hu4w8M8SD4buMVuG7tDzhu4woKn3hu4zhuqHhuq/hu7Q+4buMVjEm4buMYzcm4buM4bus4buk4bqv4buMKeG7oOG7rOG7jOG7sDPhu4xW4bucPiXhu4xW4bqnPiXhu4zhu6zhuq8xJuG7jOG7sFA+JeG7jMSR4bu2w6Dhu4wq4bugPiXhu4rhu4xuYSbhu4zEg+G6o8avPuG7jFbhu6bhuq/hu4wlJmLhu5zhu4zDgHvhuqPEg8OjPHvhuq/Egyrhu4xj4bue4buMw4Phuq8+4buuV+G6oynhu5w+4buu4buMxIPhu6Am4buMJSZQJuG7jD4le+G7oCbhu4wq4bugPiXhu4zhu6x94buMxIM3JuG7jOG7sDE+4buMxIMqw53hu4xWIuG7jGPhu57hu4wo4bu2xIPhu4zEgyrhurHhu6zhu4xjNybhu4w8M8SD4buMViYjPOG7jOG7ruG7nj4q4buM4busKnvhu4zhu6wq4bq14buMPirhu57hu4zDgHvhuqPEg8OjPHvhuq/Egyrhu4w+Kjjhu4zhu7Dhu54+4buMxIMqUz4l4buMxIPhuqN7PiXhu4zDoCrhurHEg+G7jOG7rOG6rzEm4buM4bus4bq14buc4buMw7MmPuG7ruG7nD5X4buMJcOh4buMKlvhu5zhu4zDlS3DleG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JM4bun4bu24bqv4buMVjY+4buMxJEmPuG7jMSDKuG7tDzhu4zEgyo4JuG7jCUm4bucPuG7jFYj4buM4busKuG6r+G7qD7hu4zhu7A74buMKCrhu6I+JeG7jOG7rOG7onvhu4woKjA+JeG7jFbhuqU54bus4buMxIMqMD4l4buM4bqh4bqv4bucw4zhu4zDgHvhuqPEg8OjPHvhuq/Egyrhu4zhu7Dhuq8z4bus4buMw6AqUCbhu4zEg+G6o1Dhu4woKntQPuG7jD454buMxIMq4bqv4bu24buM4buWw4zhu5jhu4zEg+G6oyZA4bqv4buM4buwUD4l4buMPuG7tuG6r+G7jCgqMD4l4buMw6Phu7Lhu4zDoCpQJuG7jFZ9PuG7jD4qxq8+4buMPDPEg+G7jCUm4buiPOG7jFYx4bus4buM4buue+G7jOG7rCo/Pirhu4zhuqHhuq9l4bu4PuG7jOG7rCos4buMVjs+KsOM4buMPiXhuqU4JuG7jOG7rCo74bqv4buMxIPhuqPhu6Lhu6wq4buMPiomQDzhu4wp4buePOG7jGMmQOG7rOG7jGM3JuG7jOG7rOG7ouG7rOG7jD4q4bue4buMVsWo4bqv4buMxIPhuqXhu4zhu6zhurXhu5zhu4zhu6zhu6Thuq/hu4wp4bug4bus4buM4buwM+G7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JM4bufw7lD4buMxIMqV+G7jMOAezzDoFdl4buMw4zhu4zhur9j4bqj4bucPOG7jOG7o+G6o+G7nD7Eg8OM4buMw6AqUCbhu4w+KsavPuG7jDwzxIPhu4zEgyrDneG7jFYi4buMYzrhu4zDoCpQPuG7jFYxJuG7jOG6oeG6r2Xhu7bEg+G7jFY7Pirhu4zEgyo0JuG7jMOgKuG7oMSD4buMVuG7uD7hu4zhu6zhurXhu5zhu4zEg+G6o10+JeG7jMSD4bueJuG7jMSD4bqjez4l4buMxIPhuqPGrz7hu4xW4bum4bqv4buMPn0m4buMxIPhuqPhu7Q+4buMxIMq4bqvM+G7rOG7jGNbPiXhu4zDlOG7lOG7jD4le+G7oCbhu4wq4bugPiXhu4zhur8+KuG7jOG6o+G7oD4l4buMw6Phu6I+JeG7jD7hu5xlw4zhu4w+KlM+4buMPirhurXhu4zEg1vhu5zhu4zhu6I+4buMKlFl4buMPio34buMxIM3JuG7jGPhu5wm4buMxIPhuqNb4buMVlXhu6zhu4zhu7AmQMSD4buM4bus4bq14buc4buMPDPEg+G7jOG7rOG7pOG6r+G7jCnhu6Dhu6zhu4zhu7Az4buM4buwfT4l4buMVuG7ouG7jFYxJuG7jGM3JuG7jMSRUeG7jCozJuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JM4buvPiXhu4zhur9j4bqj4bucPOG7jOG7o+G6o+G7nD7Eg+G7jD59Jknhu4zDkm59PiXhu4xW4bui4buMKCrhu6Lhu6zhu4xjNybhu4w+KmI+JeG7jD4l4buePirhu4w+JSrhu7jhu4woJj4q4buM4buue+G7nD4q4buM4bqj4bug4busKuG7jOG6o1sm4buMKCrhu6Lhu6zDjOG7jOG7sOG7oD7hu4woKjA+JeG7jMSDKiPhu4w84bqv4buc4buMPn3hu4w+KuG6peG7jDzhuq/hu5zhu4w8M8SD4buMPiUwJuG7jD4q4bue4buMPOG7nuG7jOG7rCrDmj4l4buM4busxag+4buMKXvhu4w+JSou4buMJTrhu4rhu4xvxag+4buMw6AqUCbhu4w+JSou4buMxIM3JuG7jOG7rFA84buMPirGrz7hu4zhu6zhurXhu5zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zhu6zFqOG6r+G7jMSDKuG6tcOM4buM4busNOG7jFYzPiXhu4xjJuG7tD7DjOG7jGPhu57hu4zhu6xQ4buMxIMwJuG7jD5i4bucw5Lhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMOS4bulez4l4buMxINb4buc4buMKlFl4buMPio34buM4bus4buk4bqv4buMKeG7oOG7rOG7jOG7sDPhu4w+4bueZeG7jOG7rFs+4buMKSbhu7Q+4buM4bqh4bqv4bucPuG7jMSDNybhu4zEqCgqe1A+JUrhu4zDlOG7mOG7juG7iuG7juG7juG7juG7jD4l4bqlOCbhu4w+YuG7nOG7iuG7jMSCMCbhu4w+JSou4buM4bus4buk4bqv4buMKeG7oOG7rOG7jOG7sDPhu4zhu6zFqD7hu4xW4bqlOeG7rOG7jMSD4bqp4buM4busKuG6tcOM4buMVibhu7jhuq/hu4xWfeG7jOG6oeG6r+G7nD7hu4zEg+G6o10+JeG7jCo2PuG7jOG7rFDhu4zhu7B9PiXhu4xW4bui4buKw5JLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSCKuG7nj4q4buM4buf4bqlPiXhu4zEgipXe+G7jOG7o+G6r+G7nOG6o+G7ribhu5w+Sy/DoEw=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Fabregas chuẩn bị gia nhập Barca”

“Fabregas chuẩn bị gia nhập Barca”
2010-02-10 16:20:44

(VnExpress) - Ngôi sao thủ quân của Arsenal đã đồng ý bằng lời về chuyện trở lại đội bóng xứ Catalan từ mùa giải 2010-2011, kênh Cadena Ser tiết lộ.

Ancelotti nắn gân Mourinho và Inter

Ancelotti nắn gân Mourinho và Inter
2010-02-10 16:20:34

(VnExpress) - Đánh giá cao đồng nghiệp và xem Inter là đối thủ khó chơi nhất ở vòng 1/8 Champions League sắp tới, nhưng HLV của Chelsea vẫn rất tự tin về khả năng.

Man City đe dọa vị trí của Liverpool

Man City đe dọa vị trí của Liverpool
2010-02-10 16:20:23

(VnExpress) - Sau thất bại bất ngờ trước Hull City tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, gã nhà giàu mới nổi thành Manchester tối qua đã tìm thấy lại nụ cười khi tiếp Bolton.

Tuyển Brazil vẫn bỏ rơi Ronaldinho

Tuyển Brazil vẫn bỏ rơi Ronaldinho
2010-02-10 16:10:53

(VnExpress) - HLV trưởng Dunga tiếp tục bỏ qua dư luận, không triệu tập siêu sao đang lấy lại phong độ ở Milan khi lên danh sách chuẩn bị đấu giao hữu với CH Ireland tại London...

Kịch tết 2010: nhiều lựa chọn

Kịch tết 2010: nhiều lựa chọn
2010-02-10 15:25:06

(TTO) - Tết Canh Dần này khán giả mê xem kịch tại TP.HCM sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn bởi sự xuất hiện của các sân khấu mới và hơn 20 vở diễn được dàn dựng phục vụ tết.

Táo quân tâu gì với Ngọc Hoàng?

Táo quân tâu gì với Ngọc Hoàng?
2010-02-10 15:24:53

(TTO) - Táo quân trên truyền hình đã trở thành “đặc sản” không thể thiếu. Năm nay, các ông bà táo sẽ tâu giùm nỗi bức xúc nào của dân tình lên Ngọc Hoàng...?

Xiếc thú mừng xuân

Xiếc thú mừng xuân
2010-02-10 15:24:37

(TTO) - Đó là chương trình “Xiếc thú đặc biệt” của Liên chi hội Xiếc chuyên nghiệp VN lần đầu tiên biểu diễn tại rạp xiếc TP.HCM (công viên 23-9) từ mồng 1 đến mồng 8 tết (mỗi...

Đường hoa đã sẵn sàng

Đường hoa đã sẵn sàng
2010-02-10 15:23:56

(TTO) - Đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội Tết 2010 tại TP.HCM gồm sáu chương trình chính: Đường hoa Nguyễn Huệ, Ngày hội bánh tét, Pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán, Phố tỏa...

Con đường âm nhạc Trần Hoàn ấm áp tình xuân

Con đường âm nhạc Trần Hoàn ấm áp tình xuân
2010-02-09 09:19:56

(VnExpress) - Những ca khúc trữ tình và dân ca đặc sắc, đặc biệt là các giai điệu về mùa xuân, ngập tràn trong chương trình âm nhạc tôn vinh cố nhạc sĩ Trần Hoàn, diễn ra tối...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết