Cập nhật:  GMT+7
Ộ}PỞ=4ỦbbKỢậC[c4*ỢỔẬ}8ỞC}ẹỞcẽẳ6{Ởy,Ởý[6}Ởx}Ũ[ỞcẫỦ7Ở=đậỞễạỞ% =}Ở{[Ừ[Ở#86{Ở%ŨỞC}Ủ6}Ởỳ[,6ỞB[6}Ởễ[,6ỞỄ[(cỞỳỦ5Ộ/}PỔỘậỞ=4ỦbbKỢậư*Ủ$ỢỞ$ỦcỦ-ẫ74*KỢbỦậ7ỢỔỐớ}[6}ậ}dÕễ6ỒỞ–Ởợă[ỞợưỞưd.Ở%ỰỞ{[Ư6}Ở=}ê=ỞễạỞ% =}Ở{[Ừ[Ở#86{Ở%ŨỞC}Ủ6}Ởỳ[,6ỞB[6}Ởễ[,6ỞỄ[(cỞỳỦ5Ở4Ỵ6ỞPỞ6Ử5ỞQỠQRỞ-ỞớđậỞớỦ>&Ở$*ỞýỬ6{Ởợ*6ỞbỦdỞ3}[Ở%Ũ6}Ở#Ứ[ỞCẫẽẵ6{ỞợưỞC}ẹhỞ4â[Ởcẫ,6Ở=}Ỳ5Ở4dÝ6Ở4ẽdỞPPỞ5ỞỐ}9ỦỞQ-QỞcẫ76{ỞQỞ}[(ậỞ=}]6}ỒÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔỘ[5{Ở=4ỦbbKỢ[ớ*6c*ẫỢỞbch4*KỢf[$c}ÒỞUỤTậgỌỞ}*[{}cÒỞTQPậgỌỢỞbẫ=KỢ//=Õ#Ủ7ẩdỦ6{cẫ[Õễ6/$*b3c7ậ/6*fb/QRPR/PPS$PỠUSUỠQcÙQÙT4T-ỦPÕ2ậ{ỢỞỦ4cKỢẬ}8ỞC}ẹỞcẽẳ6{Ởy,Ởý[6}Ởx}Ũ[ỞcẫỦ7Ở=đậỞễạỞ% =}Ở{[Ừ[Ở#86{Ở%ŨỞC}Ủ6}Ởỳ[,6ỞB[6}Ởễ[,6ỞỄ[(cỞỳỦ5ỢỞf[$c}KỢUSỠỢỞ}*[{}cKỢSÙỠỢỞ/ỔỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậớỦậc[76ỢỔẬ}8ỞC}ẹỞcẽẳ6{Ởy,Ởý[6}Ởx}Ũ[ỞễƯỞạ6{Ởơe[ỞẨdỦ6{ỞưdhỎỞơ]Ởc}ẽỞc}êỞ6}ỲcỞCẫd6{Ởẽặ6{Ởợ7Ư6ỞcẫỦ7Ở=dậỞễạỞ% =}Ở=}7Ởợă[ỞợưỞưd.Ộ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔPUỞ{[ẵỞ}ạ5Ở6ỦhỎỞQU/RỎỞcẫ,6ỞbÝ6ỞCẫẽẵ6{ỞợưỞCạ6Ởợê=ỞC}Ữ6{ỞỐCẬÕướýỒỞ$[<6ỞẫỦỞcẫỶ6Ở=}d6{Ở3.cỞ{[ểỦỞ%ă[ỞCẫẽẵ6{ỞợưỞC}ẹhỞ4â[ỞễƯỞ%ă[ỞợưỞưd.ÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔBềỞ3[(6Ở$[<6ỞẫỦỞ%đ6{Ở$ ậỞ3ịỞ6[(5ỞỤQỞ6Ử5Ởc}Ư6}Ở4ỶậỞợ7Ư6ỞC}Ủ6}Ở6[,6Ởớă6{ỞbỪ6ỞưãỞớ}]Ởý[6}ỞỐQU/R/PỤRP-QU/R/QỠQRỒỞễƯỞỳ{ƯhỞC})Ởc}Ủ7ỞỄ[(cỞỳỦ5ỞQÚ/RÕỞẬ}8ỞC}ẹỞcẽẳ6{Ởy,Ởý[6}Ởx}Ũ[ỞễƯỞơ]Ởc}ẽỞc}êỞ6}ỲcỞCẫd6{Ởẽặ6{Ởợ7Ư6Ởơe[ỞẨdỦ6{ỞưdhỞ%ỰỞcẫỦ7Ở=đậỞễạỞ% =}Ở=}7Ở%ă[ỞợỨ[Ở}a=Ởưd.ÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔũ[Ừ[Ở#86{Ở%ŨỞC}Ủ6}Ởỳ[,6Ởb[6}Ởễ[,6ỞớdậỞớỦ>*Ở$*ỞýỬ6{Ở%*6Ở4Ỵ6Ởc}êỞPỞ6Ử5ỞQỠQRỞ4ƯỞ{[Ừ[Ở%ỲdỞ%ẽâ=ỞCẫd6{Ởẽặ6{Ởợ7Ư6ỞCỳớBỞưãỞớ}]Ởý[6}ỎỞCẫd6{Ởẽặ6{Ởưă[ỞB[6}Ởễ[,6ỞỄ[(cỞỳỦ5Ở{[Ủ7Ở=}7Ở#Ũ7ỞC}Ủ6}Ởỳ[,6Ởậ}ả[Ở}âậỞễẳ[Ởy[,6Ở%7Ư6Ởơ86{Ở%ŨỞỄ[(cỞỳỦ5ỞỐỄủủỒỞcắỞ=}ê=Ởc}ẽẵ6{Ở6[,6ÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔũ[Ừ[Ở#86{Ở%ŨỞC}Ủ6}Ởỳ[,6ỞB[6}Ởễ[,6ỞỄ[(cỞỳỦ5ỞẫỦỞ%ẵ[Ở6}V5ỞcỨ7Ởc},5ỞbÝ6Ở=}ặ[Ởc})Ởc}Ủ7Ở=}7Ở{[ẳ[Ởb[6}Ởễ[,6ỎỞ%ã6{Ởc}ẵ[ỞcỬ6{Ở=ẽẵ6{Ở{[Ũ7Ở$é=ỞiỞc}ê=Ởẫè6Ở4dh(6Ởbê=Ở3}á*Ởcẫ76{Ở{[ẳ[Ởcẫ:Ở%)Ở%ŨậỞê6{Ởh,dỞ=ỴdỞ}a=ỞcỶậỞễƯỞ=ạ6{ỞcŨ=ỞcảcÕỞợ.6Ởc}ẵ[Ở%[)5Ở}[(6ỞcỨ[ỎỞ=8Ởc})Ở68[Ở{[Ừ[Ở%ỲdỞ%ỰỞc})Ở}[(6ỞẫỲcỞcảcỞ5é=Ở%]=}Ở6ƯhÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔũ[Ừ[Ở%ỲdỞ=ẻ6{Ở%ỰỞ=}]6}Ởc}ê=Ở%ẽâ=Ở%ẽỦỞễƯ7Ở}(Ởc}ả6{Ởc}[Ở%ỲdỞẩdả=Ở{[ỦỞc}ẽẵ6{Ở6[,6Ở=ẹỦỞỄủủỞễƯỞ{[Ừ[Ởc})Ởc}Ủ7Ởb[6}Ởễ[,6ỞỄ[(cỞỳỦ5ỞỐỄDũỒÕỞỳ}ể6{ỞcẫỶ6Ở=ỴdỞ}ỲậỞ$@6Ở%ỰỞ$[<6ỞẫỦỞấỞ=ỪỞễ96{Ở47Ứ[ỞễƯỞỄớxỎỞ6}[!dỞ{ẽặ6{Ở5WcỞ6ắ[Ở#ỶcỞ=ẹỦỞ=Ũ=Ởcẫẽẵ6{Ở%Ứ[Ở}a=Ở%ỰỞ4ăỞ$[(6ÕỞưaỞ}êỦỞ}?6Ởb;Ở4ƯỞ6}ể6{ỞbềỞ#ắỞbd6{Ở=}ỲcỞ4ẽâ6{Ở%)ỞỄủủỞ}ẽẳ6{Ở%.6Ởễ[(=Ởb;Ởc}Ư6}Ở4ỶậỞ%ă[Ởcdh)6Ở#86{Ở%ŨỞB[6}Ởễ[,6ỞỄ[(cỞỳỦ5Ởc}[Ở%ỲdỞẩdả=Ởc.Ởcẫ76{Ởcẽặ6{Ở4Ủ[ÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔơ,6Ở=Ứ6}ỞbÝ6Ở=}ặ[Ở=}dh,6Ở6{}[(ậỎỞ{[Ừ[Ở#86{Ở%ŨỞC}Ủ6}Ởỳ[,6ỞB[6}Ởễ[,6ỞỄ[(cỞỳỦ5Ở–ỞớđậỞớỦ>&Ở$*ỞýỬ6{Ởợ*6Ở4Ỵ6Ởc}êỞứỞ6Ử5ỞQỠQRỞ=ẻ6{Ởc}dỞ}đcỞ%ạ6{Ở%Ừ7ỞớợỄỞ%.6ỞbÝ6ÕỞỳ{7Ư[Ởc}Ư6}Ởc]=}ỎỞc}ạ6{Ở%[(ậỞ“ớ}ặ[Ở%?ậỞ-ỞC}Ữ6{Ở%?ậỞ-ỞớắỞễẻỞ%?ậ”Ở=ẻ6{Ở%ẽâ=Ở4Ủ6ỞcáỦỞ5ăcỞ=Ũ=}Ở5Ứ6}Ở5;ÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔợă[ỞễạỞ% =}Ở6Ử5Ở6ỦhỞb;Ở6}Ỷ6Ở%ẽâ=Ở}dhỞ=}ẽặ6{ỞễƯ6{ỎỞ=dậỎỞ=ẵỞ#Ừ6{Ở$Ủ6}Ởễ Ở=ẹỦỞỄủủỞễƯỞc[!6Ởc}ẽấ6{ỞRỠỠỞcẫ[(dỞ%ã6{ỌỞợă[Ở}Ứ6{Ởỳ}"Ở4ƯỞPTỠỞcẫ[(dỞ%ã6{ỞễƯỞ%ă[Ở}Ứ6{ỞơỦỞ4ƯỞÙỠỞcẫ[(dỞ%ã6{ÕỞơ,6Ở=Ứ6}Ở%8Ở=96Ở=8Ở=Ũ=Ở{[Ừ[Ở=}7Ở=ŨỞ6}Ý6ỞễƯỞ5ăcỞ{[Ừ[Ở%W=Ở#[(cỞ=}7Ở“ợă[Ở=ắỞễẻỞ%?ậỞ6}Ỳc”ÕỞCắ6{Ở{[Ừ[Ởc}ẽấ6{Ởc7Ư6Ở#ăỞ{[Ừ[Ở4,6Ở%.6ỞÙỠỠỞcẫ[(dỞ%ã6{ÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔCẫẽẳ=Ở%8ỎỞễ96{Ở47Ứ[Ở{[Ừ[Ở#86{Ở%ŨỞC}Ủ6}Ởỳ[,6Ởb[6}Ởễ[,6ỞớdậỞớỦ>*Ở$*ỞýỬ6{Ở%*6Ở4Ỵ6Ởc}êỞPỞ6Ử5ỞQỠQRỞ%ỰỞ%ẽâ=Ở$[<6ỞẫỦỞễẳ[ỞbềỞcẫỦ6}ỞcƯ[Ở=ẹỦỞSQỞ%ă[Ở#86{Ở%.6ỞcếỞ=Ũ=Ởcẫẽẵ6{Ở%Ứ[Ở}a=ỎỞ=Ủ7Ở%X6{Ởcẫ,6Ở3}ỮậỞ=ỪỞ6ẽẳ=ÕỞBỦdỞUTỞcẫỶ6Ở%ỲdỞỐcếỞ6{ƯhỞPÙ/QỞ%.6ỞR/RỒỞ%ỰỞ=}a6ỞẫỦỞ%ẽâ=ỞPQỞ%ă[Ở#86{ỞgdỲcỞbỮ=Ở6}ỲcỞc}Ủ5Ở$ềỞỄ96{Ở=}d6{Ở3.cÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔẬ}8Ởớ}ẹỞc =}ỞỄủủỞCẫỴ6Ởĩ6}ỞCđỞ=}7Ở#[.cỎỞỄủủỞẫỲcỞ}Ư[Ở496{Ởễẳ[Ở=}ỲcỞ4ẽâ6{Ở=ẹỦỞ=Ũ=ỞcẫỶ6Ở%ỲdỞcếỞễ96{Ở47Ứ[Ở%.6ỞỄớxỎỞ=ẻ6{Ở6}ẽỞc[6}Ởc}Ỵ6Ở5ƯỞ=Ũ=Ở%ă[Ở%ỰỞ5Ủ6{Ở%.6Ở{[Ừ[Ở%ỲdỞ6Ử5Ở6ỦhÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔ“ớŨ=ỞcẫỶ6Ở%ỲdỞ%!dỞ=}ỲcỞ4ẽâ6{ỞễƯỞ=Ũ=Ở=ỴdỞc}ẹỞ5Ủ6{Ở5ăcỞc[6}Ởc}Ỵ6Ở=ả6{Ở}[.6ỞẫỲcỞ=Ủ7ÕỞx}Ũ6Ở%Ư[Ở%ỴhỞỮậỞớợỄỞ%ỰỞcỨ7Ở6,6Ở}"6}ỞỪ6}ỞẫỲcỞ%?ậỎỞcỨ7Ở=Ừ5Ởgđ=ỞẫỲcỞ4ẳ6ÕỞũ[Ừ[Ở%ỰỞc}Ư6}Ở=ạ6{Ở}ặ6Ở576{Ở%â[ÕỞớ}đ6{Ởcạ[Ở}hỞễa6{ỞẫV6{Ở{[Ừ[Ở%ỲdỞấỞ6}ể6{Ở6Ử5ỞbỦdỞb;Ở$[<6ỞẫỦỞ}ỦhỞ}ặ6ỎỞ=}ỲcỞ4ẽâ6{ỎỞbạ[Ở6ắ[ỞễƯỞ=8ỞbềỞc}Ủ5Ở{[ỦỞ=ẹỦỞ6}[!dỞ%ă[Ở}ặ6Ở6ểỦ”ỎỞạ6{ỞCẫỴ6Ởĩ6}ỞCđỞ68[ÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậĩdc}7ẫỢỔớẬỘ/ậỔ

CP

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

Khởi nghiệp từ niềm đam mê Billiard

Khởi nghiệp từ niềm đam mê Billiard
2023-03-25 05:10:00

QTO - Anh Trần Văn Lộc (sinh năm 1987), ở Khu phố 7, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, đam mê bộ môn Billiard (bi da) từ nhỏ và dần trở thành cơ thủ nổi...

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng
2023-03-18 05:05:00

QTO - Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Hải Lăng, môn đua thuyền truyền thống phát triển rộng khắp trong toàn huyện....

U23 Việt Nam tăng tốc hướng đến SEA Games 32

U23 Việt Nam tăng tốc hướng đến SEA Games 32
2023-03-13 08:46:00

VOV.VN - Hôm nay (13/3), U23 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tập luyện thứ ba trong tháng 3/2023, thời điểm tăng tốc của đội trước khi tham dự Doha Cup 2023 và chuẩn bị cho SEA Games 32.

Ngày hội bóng đá của đoàn viên thanh niên

Ngày hội bóng đá của đoàn viên thanh niên
2023-03-11 05:00:00

QTO - Giải Bóng đá nam, nữ thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) năm nay được tổ chức sôi nổi, hào hứng. Giải diễn ra từ ngày 2-7/3 tại Sân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết