Cập nhật:  GMT+7
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4bu5Pcag4bqhT+G7sDAoI0/huqHhuqPDmShP4buo4buWKU/hu7Ak4bu2IU/igJxu4buyKE8zKE/hu7DGoDlPKCM9OuG7luKAnU/huqnhu5pP4buoPeG6szMoI0/huqHDoSooPU/igJzhuqDhuqMxJE/huqHDoVdP4bqhw6EkT1UoT+G7qMag4buoT+G7lig9Tz3EgygjTy4k4bu04bqhT8OgOuKAneG7iC89w5LEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik454bub4bus4buW4buqTsSow4xB4bqg4buKTy1Pw7o9VShPLMOpTygk4bu0IU/hu5DDlE8o4bugIU8oI+G7mmNP4bqgPeG6szMoI0/GryQoPU8tT3Qk4bu04bqhT8OgOk/hu4zhu5Iv4buSw4zDkuG7lMOV4buSLeG7jMOTw5Lhu4zhu4pP4bqp4buaT8OVw5NPKOG7oCFPw6DhuqVPLCThu7QoT+G7mMOSTygj4buaY0/hu7BZIU/Gr+G7oilP4bqp4bu0T+G6oD3hu5ooPU9sMU9B4bqj4buiKCNP4bqgw6EmSE/huqEiJE/hu4zDky/hu5Iv4buMw5PDkuG7jEhP4bqh4bucJE/huqA94buaKD1PbDFPQeG6o+G7oigjT+G6oMOhJkhP4bqgw6HhuqMoI0/hurMzKCNPbinhu5ooT+G6oMO6bMOAT+G7myBPbD0lT3UkKD1PLikoI0/huqHDoXsoI0/huqExT+G7qD3hurXhu6hPLuG7uE85Pcag4bqhT+G7sDAoI0/huqHhuqPDmShP4buo4buWKU/hu7Ak4bu2IU/igJxu4buyKE8zKE/hu7DGoDlPKCM9OuG7luKAnUhP4oCc4bqiIigjTyjhurM04buoTyg9NE8oI+G6oyAo4oCdT+G6qeG7mk/hu6g94bqzMygjT+G6ocOhKig9T+KAnOG6oOG6ozEkT+G6ocOhV0/huqHDoSRPVShP4buoxqDhu6hP4buWKD1PPcSDKCNITy4k4bu04bqhT8OgOuKAnUlPbsOdKE/hu6rhuqVPLuG7uE/hu6g8T+G7qMag4buoT+G7sCAoI0/hu6g9JUZP4bqgw6HDmShPdOG6s+G6o0/hu5vhu6IkSE/huqLhuqjhuqDhurJPbuG7oigjSE/hu7k9PE/huqDDoeG6szcoI09r4buWKE/huqA94bqzNSgjT+G6ocOh4bql4buoT2vhu5YoT+G6oDFP4buoPeG6teG7qE/huqDDoeG6oygjT+G6szMoI0dPw7oj4bqjY+G7uChPblDhu6hP4bqoJCg9SE9rJU/huqE94bqzT+G6oT3hurVPKD3DmuG6oU/huqDDoeG6oygjT+G6szMoI09uKeG7mihP4bqgw7psw4BP4bubIE9sPSVPdSQoPUlP4bqo4buyTzk9JeG7lk8u4bueKD1P4buw4bucKU/huqE/KD1PQeG6o+G7oigjT+G6oMOhJk/hu6g8T+G7qMag4buoT+G7sCAoI0/hu6g9JUZPdFlP4bub4bqt4bqjT+G7uT3Do+G7qEhP4bqi4bqo4bqg4bqyT27hu6IoI0hPayVP4bqhPeG6s0/huqA/KD1P4bqxY0hPbD3hurFP4bqhJuG7qD1P4bubbsO6bU/huqE/KD1HT8O6I+G6o2Phu7goT27hurXhu6hPbD0lKD1IT+G6ouG6qOG6oOG6qOG6oOG6okhP4bu5PTxPbD3hurFP4bqhJuG7qD1P4bqgPeG6szUoI0/huqHDoeG6peG7qE/huqJrw7ptT+G6oT8oPUdP4buoxqDhu6hP4buwICgjT+G7qD0lT+G6ocOhKSgjT2vhu5YoT+G6oD3hurM1KCNP4bqp4bqvT+G6oD8oPU/hurFjSE/huqA94bqzNSgjT+G6ocOh4bql4buoT+G7m27Dum1IT+G6omvDum1IT+G6omt14bqg4bqgQeG6qMO6T+G6oT8oPUdP4buw4bucJE/hu6ok4bu0KE/hu6jGoOG7qE/DoDdIT8av4buWKE8oI+G7mig9T+G6oT8oPU9B4bqj4buiKCNP4bqgw6EmR0/hu6jGoOG7qE/huqE/KD1IT+G6oT3hu5ooPU9uKeG7mihP4buo4bqvIU9rUOG7qE/huqDDoeG6oygjT8avME/huqnhu5pP4buwXSgjT+G7sOG7oilP4buwKeG7mihP4bqpJFkoSE/huqE94buWKD1PKCRZKEhPKD1VKE/hu6pVKE/hu7Am4buWTzk94bqzMygjSeG7iOG6oeG7lsavLuG7rE/DoOG6oWMu4busw4pOIeG7lsOhIyQoRuG7jDliT+G7luG6o+G6oSlOxKjhu4jhuqHDocSo4buI4bqh4buqxKjhu4gkISNPw6DDoeG7qMOKTi8v4buoScav4buWKWHhuqPhu5YoI+G6ocOhJEnhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/DkuG7jOG7jsOTL8OV4buY4buqw5LDk+G7kuG7jMOSw5Lhu5LhuqHDlOG7mOG7juG7lMOULsOSSTs5I05PL8So4buIL+G6oeG7qsSo4buIL+G6ocOhxKjhu4jhuqHDocSo4buI4bqh4buqxKjhu4g5xKhsxqDhu6hP4buwICgjT+G7qD0lRk/huqDDocOZKE904bqz4bqjT+G7m+G7oiRIT+G6ouG6qOG6oOG6sk9u4buiKCNIT+G7uT08T+G6oMOh4bqzNygjT2vhu5YoT+G6oD3hurM1KCNP4bqhw6HhuqXhu6hPa+G7lihP4bqgMU/hu6g94bq14buoT+G6oOG6skdPdFlP4bub4bqt4bqjT+G7uT3Do+G7qEhP4bqi4bqo4bqg4bqyT27hu6IoI0hPayVP4bqhPeG6s0/huqA/KD1P4bqxY0hPbD3hurFP4bqhJuG7qD1P4bubbsO6bU/huqE/KD1P4bqp4buaTy7hu54oPU/hu7Dhu5wpT+G6oOG6sk9uKeG7mihP4bqhUigjT2HhuqPhu5pP4buoPSlP4buoxqDhu6hPIyThu5ZP4buwKig9T+G7qD0lKD1Pw6DGoOG7qD1P4bqh4bucJE/huqA94buaKD1PbDFPQeG6o+G7oigjT+G6oMOhJklPLeG7gSg9Rk/huqBJbeG7iC85xKjhu4gv4bqh4buqxKjhu4gv4bqhw6HEqOG7iC/huqHhu5bGry7hu6zEqMO6I+G7lmNPw6Dhu5bhuqNPKCM9JE/huqE94bq14buoT+G7qlUoI0894bqzMygjSE/hu6pVKCNPPSnhu5ZP4bqhw6EkT1UoT+G7qMag4buoT+G7lig9Tz3EgygjTy4k4bu04bqhT8OgOk/huqHhu5wkT+G6oeG6szYoI0/hu7Dhu5okT+G7qD0lKD1P4buo4bqx4buWT+G7qMag4buoT+G7sOG7nCRPxq8k4bu24bqjT+G6qeG7sk/hu6rhuqVPLuG7uEhPLuG7uE85Pcag4bqhT+G7sDAoI0/hu7DhurM24buoTyE3TyHhu5ooT8avUSgjT+G7qD3hurMzKCNP4bqhw6EqKD1PKCM94bu0T+G6oT3huqPhu6ThuqFP4oCcbsOa4bqhTy7huqfhu5ZP4bqp4buaT+G6oeG6ozEkT2LhuqNVKOKAnU/huqk0JE8oPeG6rSgjT+G6oSTDneG6oU8h4bqv4buoT+G7sFLhu6hPw6BQ4buoT+G6ocagJE89JOG7tChPITDhuqFP4bqhPTUkTz3hu5opTz3EgygjT+G6qTQkTyg9JOG7tOG6oU894bqjY8Od4bqhT+G7qOG6seG7lk8uNDlPLjQ5T+G6oT3hu5YoPU8oJFkoTy5ZKE/hu7DhurM1KCNP4buoPSTDnShP4buww5rhuqNITyMk4buaKD1P4buwMOG7qE8u4bukOU/huqHhuqVP4buqKU/hu6g9KU/hu6pVKE/huqEw4buoSE/huqnhu5pPw6DhuqVPxq8kw53huqFPMyhP4bqhPeG7mig9TywlKD1P4buo4bqx4buWTyg94bqtKCNPKCPhurM1JE/hu7Dhu5YoI0/DoCIoI0/huqk0JE/Gr+G7lilP4buWKD1PPcSDKCNPLiThu7ThuqFPw6A6T+G7sOG7nk89Y0/DoCQoPU/huqkqT+G6oDFPYeG6oyLhu6hJT24gKCNP4buoPSVPbeG6szMoI0/huqjhu6AoT+G6uyhIT2slT+G6oT3hurNP4bqgw6HhuqMoI0/hurMzKCNPbinhu5ooT+G6oMO6bMOAT+G7myBPbD0lT3UkKD1P4buw4bueTzk9xqDhuqFP4buwMCgjT+G6oeG6o8OZKE/hu6jhu5YpT+G7sCThu7YhT+G6ocOhJE9VKE/huqk0JE8oPSThu7LhuqNPPSnhu5zhuqFP4buwMCgjT+G6oT0kw53huqFP4bqhPeG6peG7qE894bqzNCgjT+G6oTQkTyzDqU8oJOG7tCFP4buQw5RPKOG7oCFPKCPhu5pjT+G6oD3hurMzKCNPxq8kKD0tdCThu7ThuqFPw6A6Tyg94bqzRk/huqExT+G7qD3hurXhu6hP4buwICgjTy4p4buc4bqhT+G6oT1QOU8ow50oT+G6ocOhJE9VKE/huqHhu5wkT+G7qMag4buoTygjPTrhu5ZP4bqhw6Hhu5YoI08uJOG7tOG6oU/DoDpIT+G7sOG7miRP4bqh4bqzNygjTygk4bu0IU/huqnhu5pPKD3hu5pP4bqhw6HhuqNj4buyKE/huqE9IigjT+G6ocOa4bqhT+G7qOG7ok/hu6jGoOG7qE/hu7Am4buWTzk94bqzMygjT+G6ocOhKSgjT+G7qOG7ok8o4bqzNOG7qEhP4bqhMU/hu6g94bq14buoT+G7qD3hurMzKCNP4bqhw6EqKD1P4oCc4bqgPcOdTz3hu7RP4bqhw6FXT+G7sDUkT+G7sDUkT+G6ocOhJE9VKE/hu6jGoOG7qE/hu5YoPU89xIMoI08uJOG7tOG6oU/DoDrigJ1JT8OA4buW4bqjTy7hu7hPOT3GoOG6oU/hu7AwKCNIT+G7qMag4buoT+G7sOG7nCRPxq8k4bu24bqjT+G7qMSDKCNP4buwKeG7mihP4bqpJFkoT+G6oT3hu5YoPU8oJFkoT+G6qeG7mk/huqEp4buaKE/huqE94bu2Tyg9VShP4buqVShP4buw4bueT+G6oSTDnShP4bqp4buyT8avNU/DoF0oI0/huqA94buc4buoPU/hu5vhu54oT+G7sOG7tk/huqE94bql4buoTz0k4bu0KE8oIz0kTy7hu7hP4bqhPeG7ok89KeG7lkhP4bqhPeG7tk89JOG7tChPw6DhuqVP4bqhPeG7mig9TywlKD1P4bqhw6EkT1UoT+G7sCIkT+G6qTQkT+G7qMag4buoT+G7lig9Tz3EgygjTy4k4bu04bqhT8OgOk/hu7Dhu55PPWNPw6AkKD1P4bqpKk/huqAxT2HhuqMi4buoSU/Duj1VKE/hu6omOU8o4buaY0hPa+G7lihP4bqhMU/hu6g94bq14buoT+G7qD3hurMzKCNP4bqhw6EqKD1P4buw4bueT+G6ocOh4buWKU/DksOTT8Og4bqjw5rhuqFPYeG6o+G7mk/hu6g9KU/hu6jGoOG7qE/hu7AiJE/huqHhurM2KCNPLuG7mk/huqE94bqzMygjT8av4bu0KD1Pxq8kKD1IT+G6oT1VKE8oPVUoTyMk4buWT+G7sCooPU8uJOG7tOG6oU/DoDpHT+G7mzAkT20p4buWKD1PKCM9JOG7tDlP4bqhw6FXT+G6ocOh4buWKU9h4bqj4buaT+G6ocOhJk8jJMagT8OSw5TDk0/huqHDoSThu7ThuqNP4buwICgjT+G7qD0pT+G6oD8oPU/hu7Ap4buaKE9B4bqj4buiKCNP4bqgw6EmSU/huqDhuqPDmShP4buo4buWKU/hu7Ak4bu2IU/igJxu4buyKE8zKE/hu7DGoDlPKCM9OuG7luKAnUhP4oCc4bqiIigjTyjhurM04buoTyg9NE8oI+G6oyAo4oCdT+G6qeG7mk9sPeG6szMoI0/huqHDoSooPU/igJzhuqDhuqMxJE/huqHDoVdP4bqhw6EkT1UoT+G7qMag4buoT+G7lig9Tz3EgygjSE8uJOG7tOG6oU/DoDrigJ1PLuG7mk/hu6omOU/hu7Dhu7ZP4buoxqDhu6hP4buow5o5T8avME9uKeG7mihP4buw4bumY08h4bucKD1P4buoXSgjT+G6ocag4buoT+G6oeG6o2NZKE/huqHDoeG6o2Phu7IoSE8jJMagKU/hu6rhuq/hu6hPLj4oI09jWeG6o08o4bqzNOG7qEhPLmRP4bqh4bqzNygjSE/huqHDoeG6o2Phu7IoT+G6oT0iKCNP4buoxqDhu6g9TyHhu5woI0/hu6g9KU/huqE9w51PPeG7tE/huqHDoVdIT+G7sCAoI0/huqE9NSRP4buoPihPLuG7mk8uNSRPPeG6teG7lk/hu6jhurHhu5ZP4bqhPcOdTz3hu7RP4bqhw6FXT+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhTygj4bqjY+G7tChPw6AiKCNITz174buoT+G6oeG7pDlITy7hu5YpT+G7sDAoI0/huqnhu5pP4buoXSgjT+G6ocag4buoT2LhurUoI0/hu7DGoCgjTz0zKE/huqk0JE8oI+G6szUkT+G7sOG7nk8sPeG6o8Oa4bqhSU91MiRPPSnhu5zhuqFP4buwMCgjT+G7qOG6seG7lk/huqHhuqMxJE/huqHDoVdPPV0hTyjhu5ZjTy7hu5pPLjUkT+G6ocOhJE9VKE/huqk0JE9h4bqjxqBPLD3hurVPPeG7milPPcSDKCNP4buo4bqx4buWT+G7qlUoT+G6oTDhu6hIT+G7sCAoI0/huqE9NSRP4buo4bq3KCNPLuG7mk8oI3soTy7huqfhu5ZP4buo4bqx4buWT+G6oSQoPU/huqE9w5koT2NZ4bqjTyjhurM04buoT8OgWE8h4bueJE/hu7DhurM24buoTy7hurPhuqNP4bqhw6HhuqNj4buyKE/hu7DDnShP4bqhPcOdTz3hu7RPIeG7liRPw6Dhu5bhuqNJT2zhurcoI0/huqHDoSkoI08sPeG6o10oTyw9MU8u4bu4Tzk9xqDhuqFP4buwMCgjSE/DoMagKCNP4buoxIMoI08oI+G7mmNIT+G7mzAkT3Thu5vhuqDDuk/huqgk4bu04bqhT8O64buWIUhP4bubMCRP4bqgPcOZY0/huqE94bqjIuG7qEhP4bqgPyg9T+G7sCnhu5ooT0HhuqPhu6IoI0/huqDDoSZP4buw4bueT+G6oTFP4buoPeG6teG7qE/hu6jGoOG7qE89KeG7nOG6oU/hu7AwKCNPKD3hurNGT8OB4buWT2HhuqNVKE/huqnhu7RPw6AkKD1PIV0kT+G6ocOh4bqzNSgjSE/DoOG6p+G7lk/DoOG7ligjSE/hu6g9Pyg9T+G6ocOh4buWKCNPLuG7miFP4buwVjlPLD3huqNP4bqp4bql4buoT+G6oD3hu5ooPU9sMU9B4bqj4buiKCNP4bqgw6EmSE8sPcagIU/hu6g94bqt4buWT8av4bu0KD1IT+G7qMOaOU85Pcag4bqhT+G6oT3huqMi4buoT+G6qeG7mk/huqHDoeG7lilP4bqhUigjT+G7jsOTw5NPOT3DmShPYeG6o+G7mk/hu6g9KU/hu6jGoOG7qE8jJOG7lk/hu7AqKD1P4buoPSUoPU/DoMag4buoPUdP4bqhUigjT+G7jk8oPeG7mk/huqEqKD1PKCM9OuG7lk/huqnhu5pP4buoxqDhu6hPw6DhuqPDmuG6oU9h4bqj4buaT+G7qD0pT3VWT+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhT+G6uyg9Tz3EgygjSE/huqE94bqzMygjT8av4bu0KD1Pxq8kKD1ITyMk4buWT+G7sCooPU/hu6g9JSg9T8OgxqDhu6g9T+G6qTQkT+G6oTEoI0/huqHDoSZPIyTGoE8jw5koT+G7jMOTw5NP4bqhw6Ek4bu04bqjT+G7sCAoI0lP4bqg4bub4bq7w7rhu5tP4bqgw4HDg2zhu4gvOcSo


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

UBND tỉnh Quảng Trị họp phiên toàn thể

UBND tỉnh Quảng Trị họp phiên toàn thể
2012-07-20 06:58:05

(QT) - Chiều qua 19/7/2012 UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp phiên toàn thể để nghe và cho ý kiến hoàn chỉnh các báo cáo, đề án trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá VI. Tham...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết