Cập nhật:  GMT+7
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOt4bu2Q+G7uWvhurbhu7Xhu7fDgGvhu4Thu4ZK4bula8O54buT4bqyaznhu7fhu4rhurjhurbhu7Vr4buE4buGSuG7pWvhu7bFqDvhu6ZrT8ah4buDa+G7hOG7t8OAa+G7hOG7hnLhurZpL+G7t23DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4bu2xrDhu5Hhu6dqw61nNjloay1r4bu24bqo4bqwa+G7gEbhu5FrbcO0L+G7jy9ubG1u4buDaznhu7fhu4rhurjhurbhu7Vr4buE4buGSuG7pWvhu7bFqDvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu3azZG4buX4bq24bu1aznhu4bDgGvhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvhu7dD4bu5a+G6tuG7teG7t8OAa+G7hOG7hkrhu6Vrw7nhu5PhurJrOeG7t+G7iuG6uOG6tuG7tWvhu4Thu4ZK4bula+G7tsWoO+G7pmtPxqHhu4Nr4buE4bu3w4Br4buE4buGcuG6tmtNd2vhu4TDgeG6tuG7t2vhu7fDgeG6tuG7t2vhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZrO+G7teG7t8OAa+G7gEbDk3bhu4Rr4buC4bqqa21va+G7pcON4buRa+G7tsWoO+G7pmvhu4ThuqDhurbhu7drxILhu7fhurThu5Frw6Lhu7hrTXdrxanDgOG6tuG7t2vhurDhu4jhu6Vr4bul4bu34bu5a+G7hOG7ueG7r0Zr4bul4bu3dmvFqUNr4bu34bqy4buV4buEa8WpQ+G6tuG7tWvhu6XDjeG7kWvhu7bFqDvhu6Zr4buE4buG4buv4bq2a8Wpw4Dhu5Frw7nhu5nhurZr4buE4bqg4bq24bu34buFa+G7pkpr4bu3Q+G7uWvhurbhu7Xhu7fDgGvhu6XhurRrxalC4bq24bu1a+G7peG7t0Hhu4FrO+G7tUbDk8O94bq2a8Wo4buI4bula+G7pOG7t0Hhurbhu7fhu4NrYcOiOcOiOWHhu4NrNeG7t+G6tGvhu6Thu7fDjWvhu4TDgOG7peG7t2s54bu34buK4bq44bq24bu1a+G7hOG7hkrhu6VrYcOZO+G7pmvhu4ThuqDhurbhu7fhu4drxanhu5Xhu7lr4bun4bu5eOG6tmvhu6Xhu5Phu6Vr4buC4bq84buDa+G6tuG7teG7meG6tuG7t2vhuq7hu7nhu6/hurZr4buARuG7keG6tuG7hWvFqELhurbhu7Vr4bul4bu3QWs74bu1RsOTw73hurZrxajhu4jhu6Vr4bumw4zhurbhu7Xhu4NrOWHDouG7g2vhuqPDk2tN4bu54buv4bq2aznhu7fhu4rhurjhurbhu7Vr4buE4buGSuG7pWvhu7bFqDvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu3a+G7peG7t8ONa+G7hOG7hsOBa+G7t0Phu7lr4bq24bu14bu3w4Dhu4VrJnlr4buExKhrxILhu7fhu7lr4bul4bq0azvhu7Xhu7fDgGvhu4BGw5N24buEa21vLzs2LeG7tsWoO+G7pmvhurbhu7Xhu5nDk2ttbi/DtS9ubG1ta+G7pcON4buRa+G7tsWoO+G7pmvhu4ThuqDhurbhu7drTXdrxanDgOG6tuG7t2vhurDhu4jhu6Vr4bul4bu34bu5a+G7hOG7ueG7r0Zr4bul4bu3dmvFqUNr4bu34bqy4buV4buEa8WpQ+G6tuG7tWvhu6XDjeG7kWvhu7bFqDvhu6Zr4buE4buG4buv4bq2a8Wpw4Dhu5Frw7nhu5nhurbhu4Nrxal24bq2a+G6tuG7kcOTa+G7peG6tGvhu43hu41rxalF4bq2a03DgGtPxqHhu4Nr4buE4bu3w4Br4buE4buGcuG6tmvFqeG7iuG6uuG7pWvhur7hu7dx4bq2a8O5RGvhurbhu7Vx4bq2a+G7guG7k+G7peG7t2vhu7fhurLhu5Xhu4RrxalD4bq24bu1a+G7tsWoO+G7puG7g2vhu4Thu4bhurLhurbhu7VrxanhurRr4bul4bq0a+G7jWtPxqHhu4Nr4buE4bu3w4Br4buE4buGcuG6tmvFqeG7iuG6uuG7pWvhu6Vy4bq+a+G7hMSoa+G7jWxrLWttbGxr4buE4buG4bu5eEZrxalC4bq24bu1L+G6tuG7m+G6sOG7g2tubWvFqUXhurZrTcOAa8Wp4buK4bq64bula+G6vuG7t3HhurZrw7lEa+G6tuG7tXHhurZr4buC4buT4bul4bu3a+G7hMSoa29say1rw7Jsa+G7hOG7huG7uXhGa8WpQuG6tuG7teG7g2tuw7JrxalF4bq2a03DgGvFqeG7iuG6uuG7pWvhur7hu7dx4bq2a8O5RGvhu4TEqGtubGvFqXbhurZr4bun4buKw4nhu7lrb2xr4buE4buG4bu5eEZrxalC4bq24bu14buDa23Ds2vFqUXhurZrTcOAa8Wp4buK4bq64bula+G6vuG7t3HhurZrw7lEa+G7p+G7isOJ4bu5a25sa+G7hOG7huG7uXhGa8WpQuG6tuG7teG7hWs74bu1RkLhurZrxILhu7nhurbhu7dr4bq+4bu3QWvFqeG7iuG6uuG7pWvhu6Vy4bq+a8Wp4buK4bq64bula+G7peG7t+G7uWvhu4Thu7nhu69Ga03hu5nhurJr4bul4buT4bula+G7t+G6suG7leG7hGvFqUPhurbhu7Vr4bq24bu34buKa+G7t+G6suG7leG7hGvFqUPhurbhu7VrxILhu4xr4bu34bqk4bq+a+G7pcON4buRa+G7tsWoO+G7puG7h2vhuq5yw5Nrw5JrxILhu7l24bq2a+G7hOG7t+G7keG6sGvhu7Xhu7nhu5Fr4bul4buT4bula+G7p0pr4buT4bq2a+G6rkZ04buE4buDa+G6vuG7t+G7k+G6vmvhuq544bq24bu34buDa+G7hERr4bul4bu34buI4bula+G7peG7k+G7pWvhu7dD4bu5a+G6tuG7teG7t8OA4buDa+G7t0Phu7lr4buE4bu34buX4bqya+G7peG7t0bDk+G7r+G6tmvFqXfhu4dr4bu34bqy4buV4buEa8WpQ+G6tuG7tWvhu7Xhu7nhu5PhurBr4buC4buT4buE4buDa8SC4bu34buX4bqya+G7guG7k+G7hOG7h2vhu7fhurLhu5Xhu4RrxalD4bq24bu1a+G7hOG7uXbhur5rT0fhu6Vr4bulS2vhu4Thu4bhu7nhu4dr4bu3xJBr4buE4buG4bq6a8Wp4buV4bu5a8O54bu5eUZr4bu2xag74buma+G7t+G6suG7leG7hGvFqUPhurbhu7VrxILhu7nhu6/hurBr4bq24bu34bu5eOG6sGtN4buZa8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7t+G7iuG6vOG6tuG7tWvhuq7hu4pF4bq24bu1a+G7hMSoa+G6tuG7tXHhurZr4buC4buT4bul4bu3a+G6tuG7t+G7mWvhurbhu4rDieG7peG7h2vhu7fEkGvhu4Thu4bhurprT+G7m+G6tuG7tWtPxrDhu4Nr4buE4buG4buR4bq24bu1a+G6vuG7t0nhu6Xhu4Nrw7nhu5PhurJr4bul4bu3QWvhu6Xhu7fhurJrxanhu5Xhu7lrw7nhu7l5Rmvhu7bFqDvhu6bhu4VrOeG7t8aw4bqya8O54buT4bqya+G7peG7k+G6smvhu7fhu7l44bq2a+G7peG6tGvFqXbhurZrw7XDsuG6u2vhu7bFqDvhu6Zr4bul4buT4bula0/GoeG7g2vhu4Thu7fDgGvhu4Thu4Zy4bq2a03DuuG6tmvhu6Xhu7fhu4rhu5Fr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a8Wpc8OTa8Wpw41r4bul4buT4bula+G6sOG7iOG7pWvhu7fEkGvhu4Thu4bhurpr4buE4bu3xrDhurJrO+G7teG7t8OAa+G7gEbDk3bhu4Rr4bulw43hu5Fr4bu2xag74buma+G7hOG6oOG6tuG7t2tNw4Fr4bq24bu1ceG6tmvhu4Lhu5Phu6Xhu7dr4bul4bu34bu5a+G7t+G6suG7leG7hGvFqUPhurbhu7Vr4bu2xag74buma+G7peG7k+G7pWvhu6Vy4bq+a8Wp4buK4bq64bula+G6vuG7t3HhurZrw7lEa+G6sOG7iOG7pWvhu4BG4buTa+G7hOG7t3Lhur7hu4Nr4bu34bqy4buV4buEa8WpQ+G6tuG7tWvhu6XDjeG7kWvhu7bFqDvhu6Zr4bulcuG6vmtPxqFr4bu34bqy4buV4buEa8WpQ+G6tuG7tWvhu7Xhu5/hur5r4bq24bu34bu5d0ZrxILhu7fhurRrxILhu7fhu5vhurbhu4VrNeG7t+G7k+G7hGvDueG7uXlGa+G7hOG7leG7uWvhu7dD4bu5a+G6tuG7teG7t8OA4buDa8WpQuG6tuG7tWvhu6Xhu7dBazvhu7VGw5PDveG6tmvFqOG7iOG7pWvhu6Thu7dB4bq24bu34buDazXhu7fhurRr4buk4bu3w41r4buEw4Dhu6Xhu7drOeG7t+G7iuG6uOG6tuG7tWvhu4Thu4ZK4bula2HDmTvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu3a+G6tuG7t3LhurZr4bqw4buV4bq24bu34buBazZG4buX4bq24bu1aznhu4bDgGvhuq7hu5lrbWvhu4Thu4bhurLhurbhu7VrbWxr4buE4bqg4bq24bu34buDa+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vhur7hu7fhuqprxanhu5Hhurbhu7Vr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG7t0Frxanhu7l54bqwa8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7hERr4bul4bu34buI4bula+G7tsWoO+G7pmvhu7dGw5N44bq24buDa+G6vuG7t+G7iuG6uOG6tuG7teG7hWvhu6Thu7dB4bq24bu3a03DgWtNdMOTa03hu5Hhu7lr4buE4buGw4Lhu4Nr4buE4buG4buT4bul4bu3a+G6tuG7t+G7uXjhurBr4bulw43hu5Fr4bu2xag74buma+G7pXLhur5r4bulRWvhu4Lhurxr4bu3duG7hGvhu4Lhu4jhu6Vr4buARuG7keG6tmvhu4Thu4bhuqThurbhu7Xhu4Vrw6Lhu7l44bula+G7peG7t+G7m+G6sGvhuq7hurJrxanhuqrhu7lrTcOJ4bu5a+G7t+G6suG7leG7hGvFqUPhurbhu7Vr4bulw43hu5Fr4bu2xag74buma0/GoeG7g2vhu4Thu7fDgGvhu4Thu4Zy4bq2a+G6ruG7mWvhu4Thu4bhu5Phu6Xhu7dr4bq24bu34bu5eOG6sGvhu6XDjeG7kWthw5k74buma+G7peG7k+G7pWvhu7dGw5N44bq24buDa+G6tuG7t3Lhu4Rr4bqu4buZa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWtN4bu5eOG7pWvhu6Xhu7fhuqBrxanhu5XhurLhu4NrxILhu7l54bqwa+G7hOG7huG7kWtN4buZa+G7t+G7isOJ4bq24bu1a+G7p8O64bq2a8WpeWvhu7bFqDvhu6ZrT8ah4buDa+G7hOG7t8OAa+G7hOG7hnLhurZr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG6quG7hGvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4bq24bub4bq24bu1a+G6tuG7t+G7uXjhurBrTUlr4bulw43hu5Fr4bqww4Hhurbhu7fhu4VrYcOZO+G7pmvhu4ThuqDhurbhu7dr4buC4buta+G7hOG7m+G6tuG7tWvhu6Xhu4rhurjhurbhu7Vr4buCSmvhu6Xhu7fhuqBrxanhu5XhurJrYcOZO+G7pmvhu6Xhu5Phu6Vr4bu3RsOTeOG6tmvhu4Thu7l24bq+a+G7hEnhu6Vr4buARuG7keG6tmvhu4Rx4bqwa+G7peG7t+G6oGvFqeG7leG6smvhu7bFqDvhu6Zr4bulcuG6vmvhu6VFa+G7guG6vGvDueG7l+G6smvFqeG7l+G6sGvhu7fhurLhu5Xhu4RrxalD4bq24bu1a+G7peG6tGvhu7fhu7l4Rmvhu4BG4buX4buDa0/hu4jhurbhu7Vrxanhu5Phurbhu7Vr4bqu4buZa+G7pUVr4buARuG7keG6tmvFqeG7leG7uWvhu6fhu7l44bq2a+G7peG7t+G6smvDkmvhu6Xhu7dB4buDa+G6tuG7tUbDk3jhurZrTeG6pOG6tuG7tWtN4buZa+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu4BGw5N34bq2a+G6ruG7meG6sGvhu6Xhu7fDjWvhu6XDjeG7kWvhurbhu7dx4bq2a+G7p3Hhurbhu4VrJnbhu4Rr4bquRnThurZr4bu3Q+G7uWvhurbhu7Xhu7fDgOG7g2vFqULhurbhu7Vr4bul4bu3QWs74bu1RsOTw73hurZrxajhu4jhu6Vr4bumw4zhurbhu7Xhu4Nr4bqjw5NrTeG7ueG7r+G6tms54bu34buK4bq44bq24bu1a+G7hOG7hkrhu6Vr4bu2xag74buma+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu6Xhu7fhurJr4buG4buj4bq24bu14buDa+G6sOG7n+G7pWvhu6dIa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvFqeG7uXdGa8SC4bu5eOG6tmvhu6XDguG6tmvhu7Xhu5/hur5r4bq24bu34bu5d0ZrxILhu7fhurRrxILhu7fhu5vhurZr4bq24bu34buK4bq24bu1a+G7tsWoO+G7pmvhu6Xhu5Phu6VrT8ah4buDa+G7hOG7t8OAa+G7hOG7hnLhurZr4buE4bu34bq44bu5a+G7teG7ueG7keG6tmvhu4BG4buRa8WpxqFr4bul4bq0a+G6tuG7t+G7uXdGa+G7peG6qmvhu7Xhu53hurbhu7Vr4buERGvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4bu34bqy4buV4buEa8WpQ+G6tuG7tWvFqeG7l+G6sGvDueG7l+G6smvFqUfhurbhu7Vr4bquRnThu4RrxanDgOG6tuG7t+G7hWvFqHlr4buE4buV4bqya+G7hOG7t0Z04bq2a+G6ruG6uuG7uWvhu6Xhu7fhurJr4bu2xag74buma0/GoeG7g2vhu4Thu7fDgGvhu4Thu4Zy4bq2a+G7t+G6suG7leG7hGvFqUPhurbhu7Vr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7hOG7t+G6uOG7uWvhu7Xhu7nhu5HhurZr4buEw4nhu7nhu4NrxalC4bq24bu1a+G7peG7t0Frxal3a+G6tuG7teG7t8OAa2HDmTvhu6Zr4bul4buT4bula+G7t0bDk3jhurbhu4Nr4buE4bu3w4BrT8aha+G7pXPhurZr4bul4bq0a+G7gkprxILhu7l54bqwa+G7hOG7huG7keG7g2vhu6Vx4bq2a8Wp4bqq4bu5a+G6tuG7tXHhurZr4buC4buT4bul4bu3a+G7peG7t+G6smvhu7bFqDvhu6ZrT8ah4buDa+G7hOG7t8OAa+G7hOG7hnLhurZr4bu34bqy4buV4buEa8WpQ+G6tuG7teG7hWvhu6Thu7fhuqBrxanhu5XhurJrNeG7t8OC4bq24bu1aznhu5nhu7lr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu6Xhu5Phu6Vr4bu3RsOTeOG6tmvhu7fhu4rDieG6tuG7tWvhu6fDuuG6tmvhu7bFqDvhu6ZrT8ah4buDa+G7hOG7t8OAa+G7hOG7hnLhurZr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G6rnThur5rxIJ2a+G7t+G6suG7leG7peG7t2vhurbhu7Vx4bq2a+G7guG7k+G7peG7t2vhu7fhu5nhurbhu7Vr4bq24bub4bqw4buDa8WpQuG6tuG7tWvhu4Thu7fhurjhu7lr4bu14bu34bu5a+G6tuG7t3ThurZrxILhu7l24bq2a+G6tuG7teG7t8OAa+G7pcON4buRa+G7peG7k+G7pWvFqeG7leG7uWvDueG7uXlGa8SC4bu5duG6tmvhurbhu7Xhu7fDgGvhu7bFqDvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu3a+G7gkvhu5FrxalE4bu5a8O5RGvhu4JG4bq24bu1a+G6tuG7teG7t8OAa+G7gEbDk3bhu4Thu4Nr4bq2ceG6tuG7tWvhurDhu4jhu6Vr4bu3xJBr4buE4buG4bq6a+G6sEPhu4Rr4buC4bqqa+G7peG7t3ZrxalDa+G6tuG7t+G7o+G6sGvFqeG7l+G6sGvDueG7l+G6smvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZrOzZrbW9r4bu2xag74buma+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu6XhurRr4bu34bu5eEZr4bquSuG7peG7g2vhu7fhu7l4Rmvhu4BG4buX4buFaz/hu4U6aS/hur7DrQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

UBND tỉnh Quảng Trị họp phiên toàn thể

UBND tỉnh Quảng Trị họp phiên toàn thể
2012-07-20 06:58:05

(QT) - Chiều qua 19/7/2012 UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp phiên toàn thể để nghe và cho ý kiến hoàn chỉnh các báo cáo, đề án trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá VI. Tham...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết