Cập nhật:  GMT+7
ÂPĐCÒỦỆ??ỹB%qQ:ỦÕBẤk]C"MƯCỎÝƯỠC"QỔƯCở;GƯỠCq&TCỎL;C:QỔƯCỎỨF:CP;1CÒP<ỶƯỠCựỄƯỠCểQGQCựM:C"WCỎTÒPCbWƯỠCkỆŨC8Â/PĐẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ễÕỆỌBẤỉPỪCÒỪC:PỜCƯỪQCPỖ:CƯQƠŨC";QẮCPFƯPC%P,ÒCÒ(ỆC:;1ỜƯC:P(C"M:C*;XÒCỠQỆCựQỚ:CkỆŨCựVCqPTCỉQŨCẩPQCỤPQC0;K:C?ÍÒC"<#:C*;ỆCƯPQƠ;CỎWC"M:CỠQỮQẮCỠQỄƯPC:KŨCễ;1CÒP<ỶƯỠCựỄƯỠCẲễẩựẴC:FQCểQGQCựM:C"WCỎTÒPCbWƯỠCkỆŨC8CEDEEC"{ỆCỤỖ:C:P,ÒC:FQCẩỆŨ%;ÒPQỆẰCỉQŨCẩPQCỦỄC"MƯCỎÝƯỠC"QỔƯCẲựbựẴCƯỠ<@QCở;GƯỠCq&TCỎL;C:QỔƯCỎỨF:CỎ<#ÒC:PỄƯPC:RÒPCỌỆƯPCỠQỂCƯỄ1ẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤÂQŨỠCÒỦỆ??ỹBQẩÕƯ:Õ&BC?:1ỦÕỹB QỌ:PÃCẾDD%0ĂCPÕQỠP:ÃCẸẾẾ%0ĂBC?&ÒỹB//ÒẰÓỆỨ*;ỆƯỠ:&QẰ"Ư/ỌÕ?Ụ:Ứ%/ƯÕ ?/EEẺĐ/ĐĐẸỌĐEDĐĐDẾ:ẼẸỀẾỦẺ-ŨQƯPỌ;Ò-ẾÉẼEẸỀEẺÊ-ĐẰÙ%ỠBCỆỦ:ỹBk]C"MƯCỎÝƯỠC"QỔƯCở;GƯỠCq&TCỎL;C:QỔƯCỎỨF:CP;1CÒP<ỶƯỠCựỄƯỠCểQGQCựM:C"WCỎTÒPCbWƯỠCkỆŨC8BC QỌ:PỹBẾDDBCPÕQỠP:ỹBẸẾẾBC/ẤÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ẩỆ%:QỨƯBẤbWC"M:CựVCqPTCỉQŨCẩPQCẲ=CỠQ]ỆẴCỠQỄƯPCễẩựCểQGQCựM:C"WCỎTÒPCbWƯỠCkỆŨC8CEDEEC-áƯPÃCkựẩẩÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤỉQŨCẩPQC?QƯPCƯIŨCEDDDẮC=CỉP;C%PXCẺẮCợP<@ƯỠCẸẮCqợẰCbWƯỠCễỄẰCẩWCÒGŨC:PK1CŨSƯPCŨỆ1CŨÍƯCỤPQC?QƯPC&ỆC:&ỨƯỠCỠQỆCỎSƯPCÒỪC:&;1ƠƯC:PXƯỠC:PỜC:PỆỨẮCÓGƯC:PJƯCÒ)ƯỠCÒPỶQCỤPỂC:X:CƯPQƠ;CŨWƯC:PỜC:PỆỨẰCq;1CƯPQỔƯẮC"ỸQCŨWƯC"M:C:PSCÒWCÒP<ỆCÓQỖ:CỠSCƯPQƠ;ẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤựSC:PỖẮCỤPQCƯỠPÕCỆƯPCẫ<ỶƯỠCbSƯPCkỆŨẮCễ;KƯCỦ;1ỚƯC"QỔƯCẲễĩựẴC:&<=ƯỠCbÝQC:;1ỜƯCựM:Cở;GƯỠCq&TCŨ@QC:PỆŨCỌ}C:;1ỜƯCÒPỬƯCựbựCƯIƯỠCỤPQỖ;ẮC:PSCÒWCÒỪC%PLƯCÕCƯỠFQẰCq;1CƯPQỔƯẮCễĩựCbSƯPCkỆŨCỎHC:P;1Ỗ:C%P!ÒCÒWC“ƯỔƯCỌ;1ỔƯ”C"ỸQCŨWƯC"M:ẰCqPỂƯỠCE/EDĐEẮCỉQŨCẩPQCÒPRƯPC:P>ÒC:&=C:PỄƯPCựbựCbÝQCƯIƯỠCỤPQỖ;C"M:C:UƯPẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤẩWCÒGŨC:PK1C";QẮCPFƯPC%P,ÒCỤPQCÒPFŨCỎ<#ÒC"ỄỨCỠQKÒCŨỶC:&=C:PỄƯPCựbựCÒP;1ỔƯCƯỠPQỚ%C"ỄC:}CỌỊƯCỦỰƯỠCÒLƯCÒXCỠÍƯỠCƯPQƠ;CPỶƯẮC*;1Ỗ:C:JŨCÒỆỨCỎỜC:PỜCPQỚƯCÓGƯC:PJƯẮCỦỄŨC&FƯỠCỌỆƯPC:PỜC:PỆỨC*;ỔCP<ỶƯỠẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤpỆ;CECƯIŨCỤPỲCỦ;1ỚƯẮCỉQŨCẩPQCÒỪCÒỶCPÝQCÓ<ỸÒC&ỆC:&ỆƯPC:ỄQCÒ.ƯỠC"ỸQCÒỂÒCỎWC"M:CÒ.ƯỠC:&ỆƯỠCỦ>ỆC:FQCểQGQC"WCỎTÒPCÒỂÒCỦ>ỆC:;ỲQC:&ỒC"M:CÒỲCỎQỜƯẮC"M:C:}CỌỨC:ỨỄƯC*;XÒCEDĐẸẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤjÝ:CÒP,:C:QỖÒCƯ;XQCỎXQC"ỸQCỉQŨCẩPQCỤPQC:P;ỆCỎXQC:P(C:&ỨƯỠC:&MƯCÒP;ƯỠCỤỖ:C=CƯÝQCỌ;ƯỠCƯPỪŨC:;ỲQCĐẸC-ĐẺCƯP<ƯỠC:KŨCễ;1CÒP<ỶƯỠCậFÒCẲễẩậẴCỦỄC:PỄƯPCÒWƯỠC:&ỨƯỠCỠQGQCỎK;CỎL;C:QỔƯC:&ỨƯỠC?}CƯỠPQỚ%ẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤbỜC&YQC:{CỎJ1ẮCÒWCƯPMƯC&ỆCỎ<#ÒCŨSƯPCỎ(CỤPGCƯIƯỠẮC:XCÒPK:CỎỜC"QỖ:CỦỔƯC:ỔƯC:;ỲQC:&ỨƯỠCỠQỸQCỎK;C"M:C:ỨỄƯC*;XÒẰCjÝ:CƯIŨC?Ệ;ẮCÒWCỠỂQCở;GƯỠCq&TCÒỪCƯPQƠ;C:QỖƯCÓÝCỤPQCỎỨF:CỎ<#ÒCĐCP;1CÒP<ỶƯỠCbYƯỠCẲễẩbẴC:FQCểQGQC"WCỎTÒPC:&ỒCựM:C:ỨỄƯC*;XÒCEDĐẺẮC?Ệ;CỎỪẮCỎ<#ÒCỠỬQC"ỄỨCbÝQC:;1ỜƯCựM:C:&ỒCựQỚ:CkỆŨẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤớCỎWC"M:CỉQŨCẩPQẮC?}C:&<=ƯỠC:PỄƯPC?Ệ;CŨỴQCỦLƯC:PQCỎK;C&K:C&VCƯÔ:ẰCqPÕỨCỎỂƯPCỠQỂCÒ(ỆCÒỂÒCÒP;1ỔƯCỠQỆẮCễĩựẮCỉQŨCẩPQCỦỄCŨÝ:CựbựCỎL1C:&QỜƯC"ỬƯỠC"ỄC"ỸQCÒPQƠ;CP<ỸƯỠC%PỂ:C:&QỜƯC:X:CƯPƯỠCŨQƯPCỎQƠ;CỎỪCÓÌƯỠCƯP]ƯỠC:PỄƯPC:RÒPC:&ỨƯỠC:PQCỎK;ẮC*;ỆCƯP]ƯỠC:KŨCP;1CÒP<ỶƯỠCỠQỄƯPCỎ<#ÒC:&ỨƯỠCÒỂÒCỠQGQCỎK;C"M:C:&ỔƯC:ỨỄƯC*;XÒẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤbỊÒCÓQỚ:ẮCƯIŨCEDEECÒỪC:PỜCƯỪQCỦỄCƯIŨC:PỄƯPCÒWƯỠC&}ÒC&$C"ỸQCỎWC"M:CỉQŨCẩPQCỤPQC:PQCỎK;C0;K:C?ÍÒC:&ỨƯỠCÒỂÒCỠQGQC*;XÒCỠQỆẮC*;XÒC:ỖẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤẩÝ:CŨXÒC*;ỆƯC:&ỬƯỠCỎỂƯPCỌK;C"QỚÒC"<ỶƯC&ỆCÓQỜƯCỦỸƯCÒ(ỆCỉQŨCẩPQCỎỪCỦỄCỎ<#ÒCỠỬQC"ỄỨCbÝQC:;1ỜƯC*;XÒCỠQỆCựM:CựQỚ:CkỆŨC"ỄỨC:PỂƯỠCĐ/EDEEẰCỉQŨCẩPQC";QC"ỒCÒPQỆC?ỒÃC“qWQC&K:C";QC"ỄCPFƯPC%P,ÒCỤPQCỎ<#ÒCỤPỨỂÒCỦỔƯCŨSƯPCŨỄ;CỂỨCbÝQC:;1ỜƯCựM:CựQỚ:CkỆŨẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤbỊÒCÓQỚ:CPỶƯẮCỎ<#ÒC?XƯỠẮC:M%CỦ;1ỚƯC:&ỨƯỠCŨWQC:&<@ƯỠCỎỄỨC:FỨCÒP;1ỔƯCƯỠPQỚ%ẮCỎ<#ÒCPỬÒCPỮQC:{CÒỂÒCỎWC"M:CỠQỮQCPỄƯỠCỎL;C*;XÒCỠQỆCỎHCỠQ,%C:WQCƯỠỄ1CÒỄƯỠCPỨỄƯC:PQỚƯẮCÒP;1ỔƯCƯỠPQỚ%CPỶƯC:{CỤ6C:P;M:ẮCÒPQỖƯC:P;M:CỎỖƯC:JŨCỦ2ẮCÓGƯCỦÚƯP…C"ỄC:PWQC:P,ÒC:WQCƯỴCỦ}ÒCƯPQƠ;CPỶƯCỎỜCỤPQCÒỪCÒỶCPÝQC:PSC:PQCỎK;CPỖ:CŨSƯPC"SCŨỄ;CÒ@C?ÍÒCỂỨẮCŨỆƯỠC"QƯPC*;ỆƯỠC"ƠCÒPỨCqỲC*;XÒ”ẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤkQƠŨC";QC"ỄC?}C:}CPỄỨCK1CÒPRƯPCỦỄCỎQỜŨC:}ỆC*;ỆƯC:&ỬƯỠCỎỜCỉQŨCẩPQC%PKƯCỎK;CPỶƯCƯ]ỆC:&ỨƯỠC:M%CỦ;1ỚƯC"ỄC:PQCỎK;ẮCÒXƯỠCPQỖƯCPỶƯCƯ]ỆCÒPỨC:PỜC:PỆỨCở;GƯỠCq&TC"ỄCựQỚ:CkỆŨẰCỉPQC:&=C"ƠCÒXƯỠCPQỖƯC:&ỨƯỠCŨỄ;CỂỨCở;GƯỠCq&TẮCỉQŨCẩPQCỎHC:PQCỎK;C&K:CPỆ1ẮCỎỜCỦFQCKƯC:<#ƯỠC:&ỔƯCỎK;C:&<@ƯỠC*;XÒCỠQỆẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤẩWCỎHCỤPỈƯỠCỎTƯPC"TC:PỖCÒ(ỆC"M:Cở;GƯỠCq&TCÓÌƯỠCĐCễẩậC:FQCểQGQC"WCỎTÒPCÒỂÒCÒJ;CỦFÒCÓÝC"M:CÒỲCỎQỜƯẮC"M:C:}CỌỨC*;XÒCỠQỆCEDEEC"ỄỨC:PỂƯỠCÉ/EDEEC"ỄCĐCễẩậC:FQCŨWƯC"M:C:&ỨƯỠCÒP<ỶƯỠC:&SƯPC:PQCỎK;CbFQCPÝQCqPỜC:PỆỨC:ỨỄƯC*;XÒCỦLƯC:P>CfữC"ỄỨC:PỂƯỠCĐE/EDEEẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤkỠỆ1C?Ệ;CỤPQCŨỆƯỠC:KŨCễẩậC*;2CỠQỂC"ƠCÒPỨC*;ỔCP<ỶƯỠẮCỉQŨCẩPQCỎHC:&=CỦFQCPÝQC*;JƯCÒ.ƯỠCÒỂÒC:PỄƯPC"QỔƯCbÝQC:;1ỜƯCựM:CựQỚ:CkỆŨC:PỆŨCỠQỆCểQGQCựM:C"WCỎTÒPCbWƯỠCkỆŨC8CEDEECỌQỢƯC&ỆC:{CƯỠỄ1CĐẸ-CĐẾ/ĐEC:FQCẩỆŨ%;ÒPQỆẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤk]CỎWC"M:C*;ỔCở;GƯỠCq&TC:QỖ%C:!ÒCỠQỄƯPCÒPQỖƯC:PÍƯỠC:P;1Ỗ:C%P!ÒC:&<ỸÒCÒỂÒCỎXQC:P(CPỄƯỠCỎL;C=CbWƯỠCkỆŨC8C=CPFƯỠCÒJƯCẼẾCỤỠCỎỜCỠQỄƯPC:KŨCễẩựẰCbJ1CÒỪC:PỜC0ÕŨCỦỄCŨÝ:CỤ3C:RÒPCỎXQC"ỸQCŨWƯC"M:Cở;GƯỠCq&TC:&ỔƯCỎK;C:&<@ƯỠC:PỜC:PỆỨCbWƯỠCkỆŨC8ẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤq&ỰCÒP;1ỚƯC"ỸQCÒP,ƯỠC:WQCƯỠỆ1C?Ệ;CỠQGQCỎK;ẮCỉQŨCẩPQCỤPWƯỠCỠQK;CỎ<#ÒCƯQƠŨCPFƯPC%P,ÒÃC“ỉPỨGƯPCỤPÍÒCÓ<ỸÒCỦỔƯCÓ!ÒC"QƯPC*;ỆƯỠCỌỄƯPCÒPỨCƯỠ<@QCÒPQỖƯC:PÍƯỠẮCƯPMƯC:KŨCễẩựẮC:WQC0,ÒCỎÝƯỠCỤPWƯỠC:PỜCƯỪQCPỖ:CÓÌƯỠCỦ@QẰCở;ỆCỎJ1ẮC0QƯCỠ[QCỦ@QCÒGŨCỶƯCÒỂÒCễĩựẮCỎYƯỠCỎÝQC"ỄCƯỠ<@QC:PJƯẮCÓFƯCÓèCỎHCỦ;WƯCỎYƯỠCPỄƯPẮCÒỲC")CPỖ:CŨSƯPCÒPỨC:WQ”ẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤễĩựCẫ<ỶƯỠCbSƯPCkỆŨCÒPQỆC?ỒÃC“ỉỜC:{CbFQCPÝQCqPỜC:PỆỨC:ỨỄƯC*;XÒCỦLƯC:P>Cựfff-EDĐẾCÒPỨCỎỖƯCƯỆ1ẮCỉQŨCẩPQCÒỪCƯPQƠ;C:QỖƯCÓÝC"<#:CÓMÒẮC%PỨƯỠCỎÝCƯỠỄ1CÒỄƯỠCÒỆỨẮCỎỈƯỠCÒK%CỎ<#ÒCỤPỈƯỠCỎTƯPẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤẳƯC:<#ƯỠC"ỄCƯỲQCÓM:CƯPK:CÒPRƯPCỦỄC:{CỤPQCỎ<#ÒCỠỬQC"ỄỨCbÝQC:;1ỜƯCựM:C*;XÒCỠQỆCựQỚ:CkỆŨCỎHCỠQ,%CỉQŨCẩPQC%PỂ:CP;1C:X:C:PỖCŨFƯPẮCỤPÍÒC%P!ÒCƯP]ƯỠCPFƯCÒPỖẮCỎYƯỠC:P@QC:}C:QƯCPỶƯCỎỜCÒPQƯPC%P!ÒC"QƯPC*;ỆƯỠC:PỜC:PỆỨC:LŨC*;XÒC:ỖẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤqPỄƯPC:RÒPCÒ(ỆCỉQŨCẩPQC:FQCỎK;C:&<@ƯỠCbWƯỠCkỆŨC8CỦỄCƯQƠŨC";QẮCPFƯPC%P,ÒCỦỸƯCÒ(ỆC:PL1C"ỄC:&ỰCÒP,ƯỠC:WQẰCkỪQC"M1CỦỄCÓ=QC:&<ỸÒCỎJ1ẮC:WQCÒ)ƯỠCỦỄCĐCựbựẮC:WQCPQỜ;C&ÌƯỠẮC:{CŨÝ:C:UƯPCŨỄCỎQƠ;CỤQỚƯCÒỰƯCỤPỪCỤPIƯC:&IŨCÓƠẮC"QỚÒC"<#:CỤPỪCỎỜCỤPỈƯỠCỎTƯPC:ỔƯC:;ỲQC:&ỔƯCỎK;C:&<@ƯỠC*;XÒC:ỖCỦỄCŨÝ:CỤ3C:RÒPẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤqPỄƯPC:RÒPCÒ(ỆCỉQŨCẩPQC?ỘCỎỊ:CƯƠƯCŨỪƯỠC"]ƯỠCÒPÍÒCỎỜCŨWƯC"M:Cở;GƯỠCq&TC:QỖƯC0ỆCPỶƯẮC"<ỶƯC:ỸQCƯP]ƯỠC:LŨCÒỆỨCŨỸQẮCỦỄCƯQƠŨC:}CPỄỨCÒ(ỆCỎK;C"M:CựQỚ:CkỆŨC"ỄC:PỜC:PỆỨCở;GƯỠCq&T”ẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%7;:PỨ&BẤjQƯPCb>ÒÂ/%ẤÂỌQ"CÒỦỆ??ỹBỌ&ÕỦỆ:ÕỌBẤÂ?:&ỨƯỠẤqQƯCỦQỔƯC*;ỆƯÃÂ/?:&ỨƯỠẤÂ;ỦCÒỦỆ??ỹB:Q:ỦÕ-:P;ŨÓ-ỆƯỌ-?Ệ%ỨBẤÂỦQẤÂỆC:Q:ỦÕỹBựbựCựVCqPTCỉQŨCẩPQC0;K:C?ÍÒCỠQỄƯPCĐCễ;1CÒP<ỶƯỠCựỄƯỠCỠQGQCựM:C"WCỎTÒPCbWƯỠCkỆŨC8CẰẰẰBCP&ÕỞỹB/"Ọ"-"Ứ-:PQ-ỤQŨ-ÒPQ-0;Ệ:-?ỆÒ-ỠQỆƯP-Đ-P;1-ÒP;ỨƯỠ-"ỆƯỠ-ỠQỆQ-"Ệ:-"Ứ-ỌQÒP-ỌỨƯỠ-ƯỆŨ-Ệ-EDEE-ĐÊEỀĐẾẰP:ŨBẤÂQŨỠC?&ÒỹB/ŨÕỌQỆ/ĐED/ƯÕ ?/EEẺD/ĐDÊỌDĐẸÉÊĐẸ:ẼÊĐEỦĐ-ŨQƯPỌ;Ò-ÉĐỀÊẾDEEDẰÙ%ỠBCỆỦ:ỹBk]C"MƯCỎÝƯỠC"QỔƯCở;GƯỠCq&TCỎL;C:QỔƯCỎỨF:CP;1CÒP<ỶƯỠCựỄƯỠCểQGQCựM:C"WCỎTÒPCbWƯỠCkỆŨC8BC/ẤÂ/ỆẤÂỌQ"ẤÂ?:&ỨƯỠẤÂỆC:Q:ỦÕỹBựbựCựVCqPTCỉQŨCẩPQC0;K:C?ÍÒCỠQỄƯPCĐCễ;1CÒP<ỶƯỠCựỄƯỠCỠQGQCựM:C"WCỎTÒPCbWƯỠCkỆŨC8CẰẰẰBCP&ÕỞỹB/"Ọ"-"Ứ-:PQ-ỤQŨ-ÒPQ-0;Ệ:-?ỆÒ-ỠQỆƯP-Đ-P;1-ÒP;ỨƯỠ-"ỆƯỠ-ỠQỆQ-"Ệ:-"Ứ-ỌQÒP-ỌỨƯỠ-ƯỆŨ-Ệ-EDEE-ĐÊEỀĐẾẰP:ŨBẤựbựCựVCqPTCỉQŨCẩPQC0;K:C?ÍÒCỠQỄƯPCĐCễ;1CÒP<ỶƯỠCựỄƯỠCỠQGQCựM:C"WCỎTÒPCbWƯỠCkỆŨC8CẰẰẰÂ/ỆẤÂ/?:&ỨƯỠẤÂ%CÒỦỆ??ỹBPÕỆỌBẤpỂƯỠCƯỆ1CĐẾ/ĐEẮC:PÕỨC:PWƯỠC:QƯC:{CễĩựC:&<=ƯỠCbÝQC:;1ỜƯCựM:Cở;GƯỠCq&TCẫ<ỶƯỠCbSƯPCkỆŨCÒPỨCÓQỖ:ẮCƯ]C:;1ỜƯC:P(C"M:C*;XÒCỠQỆCựQỚ:CkỆŨCựVCqPTCỉQŨCẩPQCỎHC0;K:C?ÍÒCỠQỄƯPCĐCễẩựC=CPFƯỠCÒJƯCẼẾCỤỠC:FQCỠQGQCựM:C"WCỎTÒPCbWƯỠCkỆŨC8CEDEECỌQỢƯC&ỆC:{CƯỠỄ1CĐẸ-ĐẾ/ĐE/EDEEC:FQCẩỆŨ%;ÒPQỆẰCỉQŨCẩPQCỦỄCựbựCở;GƯỠCq&TCỎL;C:QỔƯCỦM%CỎ<#ÒC:PỄƯPC:RÒPCỌỆƯPCỠQỂCƯỄ1C:FQCỠQGQCựM:C"WCỎTÒPCbWƯỠCkỆŨC8ẰÂ/%ẤÂ/ỌQ"ẤÂ/ỦQẤÂ/;ỦẤÂỌQ"CÒỦỆ??ỹBÒỦ&BẤÂ/ỌQ"ẤÂ/ỌQ"Ấ

Minh Đức

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

Chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng

Chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng
2022-11-12 03:57:00

QTO - Chương trình Chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng UpRace do Công ty Cổ phần VNG khởi xướng, với mục đích thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết