Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7kuG7qFnhu6o4xajhu7HDg+G7k2w4w5RtaeG7k3s44buo4bqz4buTazjhu6vDouG7mTjhu6ds4bqlbTjDgOG7sWXhu6s44bunbOG6s+G7qzjhu6vhu7M44bq/4bql4buROMOA4but4bq/OOG6v2zEkeG7kzjhu6ts4bq54burMS9sYTIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6dM4buD4bq34buBNzIg4buq4buS4buYMDgtOEDhur3hu5M44buTbOG7ueG7k2s4w6rhurVtOGzhurPhu6s4xanhu7Hhu4Phu5M44burbOG7sXDhur844buTbHnhu5NrOOG7kXJtOMO0w6nhu5M44buTa2zhu4M44buS4buoWeG7qjjFqOG7scOD4buTbDjDlG1p4buTOOG6v2Xhu6s4w7Rp4buTOOG7q23DreG7k2s4bOG6s+G7q1s44buTa3l1bTjhu6vhurc44buBxKk44oCc4buTcW044buB4bq3OGvhurXigJ04w6rDuW04a23GoeG7k2s4bOG6s+G7qzjhu5NrxqHhu6s44buTa+G6teG7mTjhu6vGsOG7seG6oMOs4buTOOG6v+G6peG7kVs44buTbHk44bq/4buX4buTOEFm4buTOOG7k2vhu7HhuqBp4buTOOG7qeG7tTjhu6t5c2044buRdG1bOMO1bOG6s+G7qzjDtWzhurfhu5lbOOG7h8Op4bqgOOG7k2xt4buL4burOGzhu7HhuqDDreG7q11dXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLigJzhur5sbeG7kTjhu6lz4buTOOG6v+G6tzjhu4dl4burOOG6vuG6peG7k2vigJ0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buobeG7k2w4xrDhurc4QeG6tTjDtHThu5M4w7Rp4buTOMO5OOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu5844bq/4bql4buTazhM4bqlbTjhu6Zs4buX4buTa1s44buTa+G6t+G6oDjhu6vhu7M44buT4bqt4buROGHhurHEg8OhWzjDtWxtOOG7keG6s+G6oDjDquG6t+G6oDjhu5DhurA44buT4buF4buROMOq4buZ4buROOG6s+G6vzjDtG3hu4vhu6s44buRbcOs4buTOMOK4bqp4bq/Wzjhu5Lhu6hZ4buqOMWo4buxw4Phu5NsOMOUbWnhu5M44buH4bqnOOG7h3nDuuG6vzjDtWzhurPhu5M4a23huqU4xanhu7FpOGx5c+G7k2s4w6ptw63hu6s44buHw63hu5M44buTbHk44oCc4bq+bG3hu5E44bupc+G7kzjhur/hurc44buHZeG7qzjhur7huqXhu5Nr4oCdXTjhu4bhu59tOEF0bTjhu5Lhu6hZ4buqOMWo4buxw4Phu5NsOMOUbWnhu5NbOMO14bqiOMO94bq/OEHDrDjhu5Fw4burOOG7q2x1bTjDtWzhu5VtOMO04bu34bq3OOG6v2xtw63hu5M44burxrDhurfhu5NsOEHhur3hu5M44bq/4buX4buTOOG7k2vhu7HhuqBp4buTOEFm4buTXTjFqOG7sWnhu5M44bup4bq34buZOOG7h3nDuuG6vzjhu5Ns4bu54buTazjhu5Phuq3hu5E44burbOG6s+G7k2s44bq/bMOzOOG6v2Xhu6s44bq/4bq34buZOOG7q23DreG7k2s4bOG6s+G7qzhrbeG7ueG6tzjDquG7meG7kTjhu4fDouG7kzhdOMWo4buxw4Phu5NsOMOUbWnhu5M4w7Thu7Hhu6Phu5M4w7Thu7Hhu6Phu5M44bq/4buVOOG7kWLhu6s44burxrDhu5nhu5NrOOG7h3BtOEHhuq3hu5M44buTa2zhu4s44buqbG3DreG7sTjhu5NtaeG7kzjhu6ptw6zhu5M44bunbOG7meG7k2s4TOG7oTjhur5sbjjhu5Bt4buTbDjhu4dtOOG7p2x24bq/OEF2OOG6v+G6s+G6vzjhur9sbcOt4buTOOG7qeG7jTjhu5Nr4bq14bqgOOG7h2nhu5E44bq/bG3DreG7kzjhu4dl4buxOOG7q8awaeG7kzjhur/hurPhur844burxrDhurnhu5M44buHw7Phurc44bunbOG6s+G7mTjhur/hurfhu5k4w4DDojjDquG6peG7mThB4buLOOG6v+G6peG7k2s4TOG6pW044bumbOG7l+G7k2tdOMOVbOG7o+G7k2s44bq/4buVOOG7kW3hur/GsOG7mVs4w7Rl4bqgOOG7kcSR4buROOG7p2zhurPhu5k4w7ThurXhu5E44bupxJHhu5M4w7VsZeG7sVs44oCc4bq/bG3hu5E44bupc+G7kzjhur/hurc44buHZeG7qzjhur7huqXhu5Nr4oCdOOG6v8O9OOG7q2zDrThs4bqz4burOOG7qeG6t+G6oDjhu6l54bq3XTEv4bunMjHhu6vhurfDqsO04buDOOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfhu5HhurfGsGtt4buTe8Oh4bunw4A44bq34bux4bur4buZNzIx4burxrAyMeG7q+G7gTIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6t8O04burLjfhu5Lhu6hZ4buqOMWo4buxw4Phu5NsOMOUbWnhu5N7OOG7qOG6s+G7k2s44burw6Lhu5k44bunbOG6pW04w4Dhu7Fl4burOOG7p2zhurPhu6s44bur4buzOOG6v+G6peG7kTjDgOG7reG6vzjhur9sxJHhu5M44burbOG6ueG7qzc44bupxrDhur8uN2zhu6vhu6vhu6d7Ly/DgcOBw4Fd4burbOG6t+G7k2zhu5Nt4buD4buTXeG6v+G7meG7kV1B4buTL+G7pm3hur/hu6vhu7HGsOG7g+G7qcOhOWHDoGEv4buQbeG7k2zhu5Jr4bux4bqg4buD4burL+G7qmzhurfhu5NrYS/FqOG7seG6oOG7k2zDlG3hu4Phu5PDoV3hu4/hu6drNy8y4buS4buoWeG7qjjFqOG7scOD4buTbDjDlG1p4buTOC044bqk4buTbHs44buqbOG6t+G7k2w44buqbOG7r+G6oDEv4bunMjEv4bur4buBMjEv4burxrAyMS/hu6vhurfDqsO04buDMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4Zl4burOOG7k3l04bq/OOG7q2zhu5/hu5NrOOG7k2xl4burWzjFqOG7scOD4buTbDjDlG1p4buTOOG7q8aww7k44burbOG6teG7k2w44buTa3l1bTjhu5NrbOG7izjhu6nhu404LTjhur9sbcOt4buTOOG7qeG7jTjhur934bq3OOG7h+G7meG6teG7kzjhu5NrbOG7izjhu6ts4bux4bq54burOOG6vuG7o+G7k2s44bq34buTOEF4OOG7q8aw4bq34buTazgg4buT4bq34bqgOMO04bq1OMOKcDjhu4dwbTjDqm1p4buTOOG7p2zhu5fhu5NrMF044bq+bMOzOOG7q23DreG7pzjhu6t24bq/OGzhurXhu5NsOOG7q8awb+G7k2w4bOG6s+G7qzjhu6dsduG6vzhBdjjhu4fhu6Hhu5NrOMOq4bq14buZWzjhur9sbcOt4buTOOG7qeG7jTjDtWzhuqnhu6c44buRxqFtOEHhu6/hu5NrOMOqbWnhu5M44bq/eXPhu5NrWzhs4bqlbTjhu4fhuqXhu5k44bq/d+G6tzjhu6pxOMWp4bux4buf4bq/4oCmOOG6vmzDszjhu5NsdDjhu5NseTht4buTOOG7k2zhu7nhu5NrOOG6v+G7sXDhur84bOG6teG7k2w4xanhu7HEkeG7kzjhu6vhu7M44burdTjhu5F1OOG7qeG6s+G7k2s44bq/bOG7mTjhu6t0bTjhu6vhu59tOOG7kcOz4burOOG7kXRtOOG7h8Ot4buTOOG7h+G7oeG7kzjDqm1p4buTOOG7p2zhu5fhu5NrXTjhu6jEkeG7kzjDtWxl4buxOOG6v3fhurc44buTa3l1bTjhu5NrbOG7izjhu6nhu404LTjhur9sbcOt4buTOOG7qeG7jTjhur/hu5U4w7VsbTjhur9sw7I4w7ThurU44buTbOG7ueG7k2s44bq/xqHhur844burxrDhu4M4xrDhu7Phu5NrOEHhurU44buTbOG7ueG7k2s44buTa8ah4buTOOG7h+G7seG7n+G6vzjhu6ts4bq34bqgOOG6s+G7k2w44bup4bqz4buTa1044bq+bMOzOOG6v+G7lTjhu5Fi4burOOG7q8aw4buZ4buTazjhu5Ns4bu54buTazjDquG7ueG6tzjhur9z4buROOG7k+G6qeG7kTjhu5Hhu7Hhu59tOMO1bOG7mVs44buHbTjDqnA4bOG6teG7k2s44bq/bHbhur844bq/xJHhuqA44bup4bufWzjDtWxtOMOq4bqt4buTazjGsOG7s+G7k2tbOMO0cG044bup4bux4bufbVs4w7VsbTjhu6ds4bqlbTjDtOG7seG7oeG7kzjDtOG6s+G6v2w4xanhu7Hhurc44buTbOG7ueG7k2s44bq/4bqz4buTbDjDtOG6t+G7sTjGsOG7s+G7k2s44bup4bqp4bq/OMO0w6Lhu5NsOOG6v8O9OOG7q2xtOOG7k2zhurfhu7E44bq/w73hurc4QeG6teG7mTjhu4Hhurc44burbMOz4burOOG7h8Ot4buTOOG7q+G7leG7gzjhu5HhurPhu7FdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MsWo4buxw4Phu5NsOMOUbWnhu5M44bq/bG3hurc44bupZ3s44oCc4buqdG044buH4buh4buTOMOqbWnhu5M44bunbOG7l+G7k2s44buRdG044burbGXhuqA44buTbOG7ueG7k2s4QWXhu6s4QeG6pTjhur934bq3OOG7kW/hu5NsOOG6v2xj4buTazjhu6tsZeG7kThB4bq14buZOOG7h8SR4buxOOG7qeG7mThBdG044buTbOG7ueG7k2s4w7Vs4buVOMO1bOG6reG7kzhrbeG6t+G7kzjDtWxxOOG6v3fhurc44bq/4bqz4bq/OOG6v2xtw63hu5M44bup4buNWzjhur/DvTjhu5NrbOG7jThB4bq54bqgOMO04bq1OMOq4bq34buZOOG7k2xtaeG7sTjhu5Hhu4vhu6s44buTbMah4bq/OOG7gXl14buTazjhu5NseTjhu6vhurfhu5M4w6ptw63hu5PigJ1dOEDhurU44burbOG6t+G6oDhB4bq14buZOOG7h+G7lVs44burbcOt4buTazhs4bqz4burOEHhu63hu6s44bq/4bq34buZOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6vGsGfhu5k44bq/d+G6tzjhur9sw7M4w7TDom04QeG6t+G7k2s4w7Rp4buTOGtt4bu54bq3OOG7k+G7rW04xrDhu7Phu5NrOEF0bTjhu5Ns4bu54buTazjhur/hurc4w7Vs4but4bq/OOG7k2vDum044bq/4bq3OOG7k2t5dW044bq/bG3DreG7kzjhu6nhu4044buTbHl7OOG7qm3DreG7k2s44bup4bqz4buZOOG7q8awaeG7kzjhu4fDsuG7k2w44bumbOG7rzjhu6jhurdtOCDDiuG6peG7mTjhur5s4bux4buTazBbOOG7qmx5c+G7k2s44bq34buTbDjhu5NsbcOs4buxOMO04bqp4buROOG7h2XhuqA4IOG7pmzhu5U44buGw73hur844bumbHlz4buTazBbOEvhu7dtOOG7g+G7kTjDuTjhur/hu7Hhu59tOOG7qeG7o+G7k2s4TOG7oeG7k2s4IOG7qmzhu7Hhurnhu5M4JMOt4buTMFs44buqb+G7k2w44bqgaeG7sTjDqmnhu5M44buB4buX4buTazjhu6nhu6Phu5NrOMWo4bux4bq34buTOGzGoTgg4bumbOG6t+G7kzjDlMOi4bq/OEzhu5nhurcw4oCmOOG6vuG7lTjhu5Ns4bu54buTazjhu4dp4buROMOqbeG7ieG7sTjhu4FtxKnhu5NbOGzhurPhu6s4a8Op4buTOOG6v2x24bq/OMOq4bq1bTjhu6ts4buD4buZOOG6oGnhu7E44bq/w6nhu7E44bq/d+G6tzjDtWzhurPhu5M4a23huqU44buTbHnhu5NrOOG6v2zDszhB4bq94buTOOKAnMawZeG7qzjhu6nhu7Hhu5Nr4oCdXTEv4bunMjHhu6vhurfDqsO04buDOOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfhu5HhurfGsGtt4buTe8Oh4bunw4A44bq34bux4bur4buZNzIx4burxrAyMeG7q+G7gTIxL+G7q+G7gTIx4bur4buBMjHhu6vhurfDqsO04buDOOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfhu5HhurfGsGtt4buTe8Oh4bunw4A44bq34bux4bur4buZNzIx4burxrAyMeG7q+G7gTIxL+G7q+G7gTIxL+G7q8awMjHhu6vGsDIx4bur4buBMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8Oq4buZxrDhu4Hhu4PGsC3DquG7meG7q+G7q+G7meG7kXs4OeG7p8OAOOG7qeG7mcO0beG7gX04w6rhu5nGsOG7geG7g8awLcO04buDauG7q3s4OeG7p8OAOOG7qeG7mcO0beG7gX04w6rhu5nGsOG7geG7g8awLeG7q+G7meG7p3s4OeG7p8OAOOG7qeG7mcO0beG7gX04w6rhu5nGsOG7geG7g8awLcawbWts4burezg54bunw4A44bup4buZw7Rt4buBNzjhurfDtOG7qy43NzjDgW3hu4Hhu6tsLjdh4bqvNzhs4buDbWts4burLjdhw6A3OOG7qcaw4bq/Ljds4bur4bur4buney8vw4HDgcOBXeG7q2zhurfhu5Ns4buTbeG7g+G7k13hur/hu5nhu5FdQeG7ky/hu6bhu7HDqsO0beG7qWxt4buTa03hu5Hhurdr4buD4bupL23hu5FrLeG7q2zhurfhu5Ns4buTbeG7g+G7ky/hu5Phu4PDgeG7qS3hu6fDquG7geG7g+G7qV3hu4/hu6drfeG7p0Hhuq/DqsOjw6PhuqFqOeG6o+G6r8Ogw6rhurfDquG6t+G7geG6sTcvMjEv4bunMjEv4bur4buBMjHhu6vhu4EyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qmzhu7Xhur844burw604w7Thu7Hhu6Phu5M44bq/bMO94buTazjhu5Ft4buTbDjGsOG6q+G7k2s44bup4bu1OOG7qeG6s+G7k2s44burw6Lhu5k4QeG6tTjhur/huqXhu5E4w4Dhu63hur844bq/d+G6tzjhu5NreXVtOOG7k2ts4buLOOG7qeG7jTjDtWzhu6Phu5NrOOG7p2zhuqVtOMOqcuG7k2s44buBeeG7k2s44bq/4buVOOG7h3nDuuG6vzjhu5PDreG7sTjDtWzhu6Phu5NrOOG7h3nDuuG6vzjGsMOo4buTOMO04bux4bqg4buL4buTWzjhu5Phu7Hhu6NtOOG7gXnhu6Xhu5NrOEHhurU44burxrDhuqVtOOG7k2tsbeG7i+G7kTjhu6vhu7M44bq/4buxcOG6vzjhu6nhu5/hu5NrMS/hu6cyMS/hu6vhu4EyMeG7q+G7gTIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDquG7mcaw4buB4buDxrAtw6rhu5nhu6vhu6vhu5nhu5F7ODnhu6fDgDjhu6nhu5nDtG3hu4F9OMOq4buZxrDhu4Hhu4PGsC3DtOG7g2rhu6t7ODnhu6fDgDjhu6nhu5nDtG3hu4F9OGrDtOG7meG6t+G7q3s4xrBta2zhu6t9OMOq4buZxrDhu4Hhu4PGsC3hu6vhu5nhu6d7ODnhu6fDgDjhu6nhu5nDtG3hu4F9OMOq4buZxrDhu4Hhu4PGsC3GsG1rbOG7q3s4OeG7p8OAOOG7qeG7mcO0beG7gTc44bq3w7Thu6suNzc4w4Ft4buB4burbC43YeG6rzc4bOG7g21rbOG7qy43YcOgNzjhu6nGsOG6vy43bOG7q+G7q+G7p3svL8OBw4HDgV3hu6ts4bq34buTbOG7k23hu4Phu5Nd4bq/4buZ4buRXUHhu5Mv4bum4buxw6rDtG3hu6lsbeG7k2tN4buR4bq3a+G7g+G7qS9t4buRay3hu6ts4bq34buTbOG7k23hu4Phu5Mv4buT4buDw4Hhu6kt4bunw6rhu4Hhu4Phu6ktw6Fd4buP4buna33hu6dBw6pqw6rhuqNhOeG6seG6ocOg4bq/w6rDoOG6oeG6scSD4bqjNy8yMS/hu6cyMS/hu6vhu4EyMS/hu6vGsDIx4burxrAyMeG7q+G7gTIxL+G7q+G7gTIxL+G7q8awMjHhu6vGsDIx4bur4buBMjEv4bur4buBMjEv4burxrAyMeG7q8awMjHhu6vhu4EyMS/hu6vhu4EyMS/hu6vGsDIxL+G7q+G6t8Oqw7Thu4MyMS/hu6vhu4EyMS/hu6vGsDIxL+G7q+G6t8Oqw7Thu4MyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7kmt5dW044buTa2zhu4s44bup4buNOC044bq/bG3DreG7kzjhu6nhu404ZeG6oDjDtWzhu6Phu5NrOOG6v2zDsjjDtHBtOOG7qeG7seG7n21bOOG7q8aww6jhu5k44buHw6jhu5k44buR4bq34buTazjhu6ttw63hu5NrOGzhurPhu6s44bq/d+G6tzjhu5Fv4buTbDjhu6t0bTjhu5HGoW044buRbcOs4buTOOG7h2Xhu6s44buTeXThur9bOOG7q+G7szjhu4fDsuG7k2w4w5R44buTazjhur7hu6044buHw63hu5M44buReG044bq+4bq1OOG7kOG6t+G7sTjhu6dsduG6vzhBdjjhu4fhu6Hhu5NrOMOq4bq14buZWzjhur9sbcOt4buTOOG7qeG7jTjhu5NzbTjDtWzhu5U4w7Vs4bqt4buTOGtt4bq34buTOMO1bHE44buTbGXhu6tbOOG7keG6tTjhur9sw7M44bq/4buX4buTOOG7h8Ot4buTOOG6v+G6pTjhu5Ns4bu54buTazjhu6vGsMOibThrbeG6s+G7mTjhu4F24bq/Wzjhur/huqVtOOG7q8Oi4buZOOG7p2zDouG7kTjhu5NsxJHhu5NbOGti4bunOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7k2t5dW044buH4bqnOOG7q+G7s+G7k2s4w7TDqeG7kTjDtOG7pTjhu4fhurfhu5NrOGzGoeG6vzjhu6vhurnhu6c4QeG6tTjhur/huqVtOOG7q8Oi4buZOMO04bq14buROMO0w6JtOOG6v+G7sXDhur844buHdW1dOOG7kmzhu7nhu5NrOOG6v+G6s2044buraeG7kzjDiuG7nzjDlOG6s1s44bq24buTOOG7pmx5dOG6v1s44buqbHc44buGw73hur9bOOG7kOG7mzjhur7hurXhuqDigKY44buH4bqnOOG7q8aww7k44buTaeG7kzjFqeG7seG7g+G7kzjhu6ts4buxcOG6v1044bq+bMOzOOG7h204a23hu7nhurc4bOG6teG7k2s44buTa+G6teG7kzjhu6dsw6Lhu5E44buTbMSR4buTOEF0bTjhu5Ns4bu54buTazjhu6vGsOG6teG7k2s44bunbOG6s+G7mTjhu6vhurfhuqA4QeG6t+G7k2s44buBcG1bOOG7k2zhu7nhu5NrOOG6v+G6s+G7k2w44bur4bq34bqgOGttczjhur/hurfhu5lbOOG6v2xzbThBc2044buTbHk44buR4bux4buf4buTOOG7k+G6qeG7kTjDtGXhuqA44bur4bq34bqgOOG6v2zDs1s4QeG6tTjhur/huqU44buTbOG7ueG7k2s4a23GoeG7qzjhu5N5dOG6vzjhu5Hhuqnhu6s44buT4bu54bq34oCmOOG7qmXhu6s44bq/4bqlOOG7h+G6pzjhu6vGsMO5OOG7q2zhurXhu5NsOMO14bqiOMO94bq/OMO1bOG7lTjFqeG7sWnhu5M44buH4bufbThBdG044bq/bMOzXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLigJzhu5BybTjhur/hu5nhu5M44buTa3l1bTjhu4fDrOG7sTjhur/hu5U44buTbOG7ueG7k2s4a+G7leG6vzjDtWzhu7Fl4burOOG7q2/hu5NsOOG6v+G6peG7kTjDtWzhurPhur844buTbOG6t+G7sTjhu5NseeG7k2s4xJHhu5E44buTbMOi4bq/OMO0w6JtOOG6v+G7lTjhu6nDveG6vzjDtOG6t+G6oDjhu4dw4buTazjhu5HGoW044burxJHhu5E4bOG7oeG7k1044buQb+G7k2w4bOG6oDhBxqHhu5NrOOG7kXJtOGtt4bq3bTjhu4dt4buL4buxOMO0dW044bq/4bq3OMWp4bux4bq3OOG7q23DreG7k2s4bOG6s+G7qzjhur934bq3OOG7kW/hu5NsOOG7qWg44buH4bqz4buTbDjhu6tsw73hur844buHecO64bq/OOG7kXDhu6s44bunbMOp4buTOOG7geG7rzjGsGXhu6s44buTbOG7mzjhu5Ns4bu54buTazjhu6tv4buTbDjhur/huqXhu5E44bq/d+G6tzjhur/hurPhur844bunbMOi4buROOG7k2zEkeG7kzjhu4fhu4k4bMahOOG7q2xl4bqgOMaw4bqr4buTazjhur/hu7Fw4bq/OOG7qeG7n+G7k2s44bq/4buX4buTOOG7k2xtw6zhu7E44buTbcOs4buROOG7q23hu5M4QeG6tTjhu5Ns4bu54buTazjhu4dtw6zhu7E44bur4buf4burOOG7h2bhu6figJ1bOOG6v2zDszjhu6vEkeG7kTjhu6nhu7VdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7kmvGoeG7kzjDtOG7t+G6tzjhu5NrbOG7izjhu6ts4bux4bq54burOMO04bux4buj4buTOMOq4buv4buTazjhur9s4bqz4bqgMS/hu6cyMeG7q+G6t8Oqw7Thu4M44bup4bur4bqgw7Thu4MuN+G7keG6t8awa23hu5N7w6Hhu6fDgDjhurfhu7Hhu6vhu5k3MjHhu6vGsDIx4bur4buBMjEv4bur4buBMjHhu6vhu4EyMeG7q+G6t8Oqw7Thu4M44bup4bur4bqgw7Thu4MuN+G7keG6t8awa23hu5N7w6Hhu6fDgDjhurfhu7Hhu6vhu5k3MjHhu6vGsDIx4bur4buBMjEv4bur4buBMjEv4burxrAyMeG7q8awMjHhu6vhu4EyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7kuG7qFnhu6o4xajhu7HDg+G7k2w4w5RtaeG7kzhsbeG7i+G7kzjDtOG6tThX4bqgOEFtaeG7kzjDiuG6t+G7kzjhur5sZeG7pzhs4bq14buTbDhMcG04xJDhu5E44buTbMOi4bq/OOG7quG7pl1M4bq+4buQXTjhu6rhu7Phu5NrOOG7h+G7mcOi4burOOG7k2xtw6zhu7E4bOG7seG6oDjhur9seXPhu5NrOEHhurXhu5NrWzjDqsOi4bq/OOG7q8OibThscG044buBbcSp4buTOOG7k2ts4buLOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44bq/bOG7seG6oGnhu5M44buTa2xt4buL4bunOOG7q+G7meG6teG7kzjFqeG7seG7n+G6v1s44bur4buZ4bq14buTOMWp4buxxJHhu5M4QeG6teG7mTjhur/hurPhur844buT4bqt4buROGHhurHhuq9hWzhh4bqx4bqvw6FbOGHhurHhuq/huqFbOGHhurHhuq/huqNbOGHhurHhurE5XTjhu5Lhuq3hu5E4YeG6seG6r+G6sTjhur9sw7M44buH4buZw6Lhu6s4bOG7seG6oDjhur9seXPhu5NrOEHhurXhu5NrOOG7q8OibThK4buD4bup4burbUHhurfDtDjhu6ts4bq34buTbDjhu5NtaeG7kzhB4bq1OOG7qW3hu5NsOEFtaeG7kzjhu6tsw604a210bTjDtMOp4buTOOG7q2zDvThhw6BdOOG7kuG6reG7kThh4bqx4bqxYVs4YeG6seG6scOgOOG7h+G7mcOi4burOOG7gG3hu6fDtOG7meG7keG6tzhrbeG6pW044burbHnDueG7k2s44buTa2zhu4s44bup4buNOMOqbeG7ieG7sTjhu4FtxKnhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG7qeG6qeG6vzjhu6vDom04w5RtaeG7kzhs4buZ4bq34buTOOG7k2ts4buLOOG7q2zhu7Hhurnhu6s4xanhu7Hhu5/hur844burw6044burcTjhur9sw73hur844burw6JtOOG7qsawbcOs4buxOOG7qm1p4buTXTjhu5Lhuq3hu5E4YeG6seG6scOgOMWo4buxw4Phu5NsOMOUbWnhu5M44buHecO64bq/OOG7kmzhurU44buTeXThur844bunbOG7meG7k2s44burYuG7k2s44buB4bq34buTbDhsbeG7i+G7sTjhu5Lhu6hZ4buqOOG7q8aweXThur844buTbWnhu5M4bMOi4buTOOG6ozjhu5Phuq3hu5FdMS/hu6cyMS/hu6vhu4EyMS/hu6vGsDIx4burxrAyMeG7q+G7gTIxL+G7q+G7gTIxL+G7q8awMjEv4bur4bq3w6rDtOG7gzIxL+G7q+G7gTIxL+G7q8awMjEv4bur4bq3w6rDtOG7gzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buS4bqt4buROGHhurHhurFhWzjFqOG7scOD4buTbDjDlG1p4buTOOG6v+G7r+G7k2s4a23hurc44buHb+G7k2w44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzhB4bq14buZOOG7quG7pl1M4bq+4buQOOG7qW3hu5NsOOG7qeG7n+G7k2tdOOG7kOG7o2044burxrB5deG7k2s44bup4buf4buTazjhu5F0bTjhu4fDqeG6oDjhu6ts4bu3OOG7q2zhurPhur9sXThLw6nhu5M44buTbHk44bq/bMOzOOG7p2zhuqVtOMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazjDtMOibTjhu6vhu7M44buHw6nhu7E44bup4bu1OOG7k2tsbeG7i+G7pzjhur/hurc4bOG6s+G7qzjhur934bq3OOG7kW/hu5NsWzjhu4fhu4Phu5E44burbcOt4buTazhs4bqz4burOOG6v2xt4buTbDjhu6dsduG6vzjhur/hu6Phu5NrOOG6v2zhu63hu5NrOOG7qOG6tW04S+G7l+G7k1044buSc2044buHxJHhu7E44bq/w6nhu5M4w7ThurU44bq/bMOzOOG6v+G7lTjhu5Fi4burWzjDtWzhu6Phu5NrOOG6v8SR4buxOOG7k+G7izjDgOG6tzhrw6nhu5M4bOG6t+G6oDjhu6ts4buvOMO04bq34buZOOG7k2xtw6zhu7E4buG7q1044buo4bu1OOG7k3I4w7Thu7Xhur9bOOG7k2xt4buL4burOOG7q2zhurXhu5NsOOG6v3fhurc44bq/bMOzOOG6v3jhu5NrOOG7h3nDuuG6vzjhu4fDrOG7kzjhu4fhurPhu6c4w4DDveG7k2s44buH4bqz4buTazjDtWxtOOG7k2t5dW04bMSR4buROOG7kXA44buH4buV4buTOOG7k2zhurnhu5M44buT4buh4buTazjhu5NsbeG7i+G7qzjhu5Fw4burOMWo4buxw4Phu5NsOMOUbWnhu5M44burxrBnOOG7q8aw4bux4buTa1s44bup4bujbTjhu5NxbVs44bq/4buVOGttxqHhu5NrOOG7k2vGoeG7qzjhu5Nr4bq14buZOEF0bTjhu5Ns4bu54buTazjhur/hurc4w7Vs4but4bq/OOG7q8aw4bux4bqgw6zhu5M44burbOG7n+G7k2s44bq/4bqz4bq/bDjhu5HDouG7k2s4QeG6tTjEkeG7kThsecO54buTazjhu4HEkeG7kzjhur/hurddMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3Mkxt4buL4buTOOG7k+G6t+G6oFs44bq/4buVOMO1bOG7o+G7k2s4buG7qzjhur/hurPhur844bq/4bq3OOG7qeG7jVs44buTa2zhu4s44bup4buNOOG7q8awZzjhur9sw7I44burbG7hur9sOOG7h8O94buTazjhu6vGsGnhu5M44buTbOG7ueG7k2s44bupxJHhu5M4w7VsZeG7sTjDtHThu5NbOOG7q2zhurXhu5NsOOG6v+G7o+G7k2s4w7k44buRcOG7qzjhu6nhu584w6rhurVtOGzhurPhu6s4xrDhu6FtOOG7gcSpOOG7keG6qeG6vzjigJzDquG7i+G7k2w44buTa+G7o2044bup4bq34buZ4oCdXTjhur5sbuG7k2w44buHbcOs4buxOOG7h+G7lTjDtOG6teG7kThsxqE44buBxKk44buB4bqnbThBdG04w6rhuqXhu5M44burbMSR4buTXTjhu4bhu6NtOMO1bG1bOGzGoTjFqeG7seG6t+G7kzjhu6vEkeG7kTjhu4fDreG7kzjhur9s4bux4bqg4buL4buTOOG7q2zhu684w7Thurfhu5k44buTbG3DrOG7sThsc+G7kzjDtOG6tTjhu6nhu7U44burxrDhuqVtOOG7k2tsbeG7i+G7kTjhu6ts4bu14bq/OOG7q8OtXTjhur5sbuG7k2w44buHbcOs4buxOOG7h+G7lTjDtOG6teG7kThs4bq34buZOOG7keG7l+G7kzjhur/huqXhu5E4w4Dhu63hur844bq/eOG7k2s44buTbHk4w6rDrDjhu4HhurXhuqA44burxrDhu5nhu5NrOGttxqHhu5NrOGzhurPhu6tbOMO0dW044bq/4bq3XTjhur5sbeG6tzjhu6lnOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7h23DrOG7sTjhu5PhurXhuqA4QXRtOMWo4buxw4Phu5NsOMOUbWnhu5NbOOG6v2zDszjhur9s4buZOMaw4bqr4buTazhs4buZ4bq14buTOOG6v+G6peG7k2w44bup4buf4buTazhsbeG7i+G7kzjhu6vDom04w7VsbcOt4buTOMWp4bux4bq34buTOOG7h23hu4nhu5E44bq/d+G6tzjhu5FybTjhu5NreXVtOOG6v3jhu5NrOMO1bOG6s+G6v1044buSbG3DrOG7sTjDqsOi4buTOOG7q8awZzjhu5NrbOG7jTjhu4fDreG7kzjhu5Ns4bu54buTazhrbeG6szjhu6vGsMOzOOG7q2zhu7Xhur844burw604bHPhu5M4w7ThurU44buH4bq34buROOG7kWk44buTa2zDrDjhu5NrbG3hu4vhu6c4QeG6tTjhur944buTazjhur/hu5U44buTbG3DrOG7sTjDqsOi4buTOMawZeG7qzjhu6tsbuG6v2w44bq/4buf4buTazhsbcOt4buTXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLigJzhu6ps4bu14bq/OOG7q8OtOMO04bux4buj4buTOOG6v2zDveG7k2s44buRbeG7k2w4xrDhuqvhu5NrOOG7qeG7tTjhu6nhurPhu5NrOOG7q8Oi4buZOEHhurU44bq/4bql4buROMOA4but4bq/OOG6v3fhurc44buTa3l1bTjhu5NrbOG7izjhu6nhu404w7Vs4buj4buTazjhu6ds4bqlbTjDqnLhu5NrOOG7gXnhu5NrOOG6v+G7lTjhu4d5w7rhur844buTw63hu7E4w7Vs4buj4buTazjhu4d5w7rhur84xrDDqOG7kzjDtOG7seG6oOG7i+G7k1s44buT4bux4bujbTjhu4F54bul4buTazhB4bq1OOG7q8aw4bqlbTjhu5NrbG3hu4vhu5E44bur4buzOOG6v+G7sXDhur844bup4buf4buTa1044buo4bu1OOG7qeG6s+G7k2s44burw6Lhu5k44buT4bq14buZOOG6v3jhu5NrOEHhurnhuqBbOOG7k8Ot4buxOMO1bOG7o+G7k2s4w4Dhu7Fl4burOOG7p2zhurPhu6s44bur4buzOOG6v+G6peG7kTjDgOG7reG6vzjhur9sxJHhu5M44burbOG6ueG7qzjhu6tsbzjDtWzhu5U44buHecO64bq/OOG7q2zhuq3hu5NrOGzhu5nhurddOMOUdOG7pzjhu5NrbOG7izjhu6nhu4044bq/d+G6tzjhur9s4but4buTazjhu6vhu6NtOOG7q2x1bTjhu4fhu5U4w7Vs4buj4buTazjhur/hu5U44buHecO64bq/OOG7k2zhu7nhu5NrOOG7h23DrOG7sTjDtW3hu4vhu5M44burbOG7seG6ueG7kzjDtMO6bTjhu5NseTjhur/hurPhur84w6rDouG7kzjhu5NrbOG7izjhu6nhu4044burxrBnOMOqxJHhuqA4a211WzjDqsO5bTjhu4dl4burOOG7k3l04bq/OOG6v+G7l+G7kzjhu5NsbcOs4buxOMO1bOG7lTjDtWzhuq3hu5NdOOG7kmx54buTazjhur9s4but4buTazjhu6vhu6NtOMO0w6JtOOG7keG6t+G6oDjhu5Hhuqnhu5M4bHPhu5M44bq/4bqz4bq/OMOqw6Lhu5M44burxrBnOMO04bq1OOG6v+G7lTjhu4d5w7rhur844bup4bu1OOG7q8aw4bqlbTjhu5NrbG3hu4vhu5E44bur4buzOOG7q2zhu7Xhur844burw61dOOG6vmxu4buTbDjhu4dtw6zhu7E44buH4buVOOG7h+G6pzjhu5Phu7Hhu6NtOOG7gXnhu6Xhu5NrOOG6v+G6peG7kTjDgOG7reG6vzjhur934bq3OOG7k2t5dW044buTa2zhu4s44bup4buNOOG7kXDhu6s44bq/4bqz4bq/bDjDtMSR4buxOMOqw6zhu5M44buTbGXhu6vigJ1bOOG7kuG7qFnhu6o4xajhu7HDg+G7k2w4w5RtaeG7kzjhur9sbeG6tzjhu6lnXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhur5sw7M44buH4bq34buTazjhu6ts4bq34buROGtt4bq3OOG7p2x2OOG7q8aw4bqz4bq/bDjhur7EkeG7sTjDtMOi4bq/OMOqcDjhu5Lhu7k44buTa2zhu4s44bup4buNWzjhu6txOOG6v2zDveG6vzjhu5NsbcOs4buxOOG6v2zhu7HhuqDDreG7kzjDtHnhu7E44buBbcSp4buTOOG7p2x24bq/OEF2OOG7h+G7oeG7k2s4w6rhurXhu5lbOOG6v2xtw63hu5M44bup4buNOOG7k3NtOMOqbWnhu5M4a210bVs4bOG6pW044buH4bql4buZWzhB4buv4buTazjhu6nEkeG7sVs4QeG7r+G7k2s4w4DhurdbOOG6v+G6s+G6vzjhu5HhurNtOGXhu5FbOOG7q8aw4bux4buTazjhu6vEkeG7kTjhur/hurdtOOG7k2tsbeG7i+G7k+KApjjDtcOt4burOGzDuuG7pzhBdG04QW3hu4vhur844burYuG7k2s4xanhu7HhurVbOOG7q2Lhu5NrOOG7k2zhurU44burb+G7k2w44burbHlz4buTazhs4bq14buTazjhu6vDsjjhu4fhu6Hhu5NrOOG6v2zhu5k44buH4buh4buTazjDquG6teG7mVs44bq/bG3DreG7kzjhu6nhu41dOOG6vmzDszjhu5Phu5VtWzjDtOG7seG7o+G7kzjDqm3DreG7qzhz4buTOMO04bu14bq/OMO0ecO64buTazjDinA44buHcG04w6ptaeG7kzjhu6ds4buX4buTazjhu4fhuqc44buT4bux4bujbTjhu4F54bul4buTa1s4xrDDqOG7kzjDtOG7seG6oOG7i+G7kzjhur9sw7M4w7ThurXhu5E44buRcOG7qzjhu5NreXVtOMO0buG7k2w44burbOG7teG6vzjhu6nhu7U44burxrB5dOG6vzjDtWxtOOG7q8aww7k44burbOG6teG7k2w44buRcOG7qzjhu5NrbOG7izjhu6nhu41dOOG7qmzhurfhu5NsOOG7qmzhu6/huqAxL+G7pzI=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Rắc rối cho Xi măng Xuân Thành Sài Gòn

Rắc rối cho Xi măng Xuân Thành Sài Gòn
2013-01-17 13:17:47

(TNO) - Hôm qua Giám đốc điều hành CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XMXTSG) Trần Tiến Đại cho biết theo tinh thần cuộc họp mới đây với đại diện các CLB dự AFC Cup 2013, phía...

Tái hiện sử Việt trên sàn diễn thời trang

Tái hiện sử Việt trên sàn diễn thời trang
2013-01-17 08:24:21

(TNO) - Những câu chuyện lịch sử, từ huyền thoại Âu Cơ - Lạc Long Quân đến các đời vua Hùng sẽ được tái hiện trên sàn diễn thời trang qua bộ sưu tập của các nhà thiết kế Lê...

Tuyển VN vắng nhiều tên tuổi

Tuyển VN vắng nhiều tên tuổi
2013-01-16 08:40:48

(TNO) - Một loạt những cầu thủ tên tuổi của tuyển VN tại AFF Cup 2012 đã không được triệu tập trong đội bóng đá nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup, còn ở đội nữ, HLV Trần Vân...

Ninh Bình muốn có Công Vinh

Ninh Bình muốn có Công Vinh
2013-01-16 08:40:35

(TNO) - Hôm qua, Chủ tịch CLB Vissai Ninh Bình Phạm Văn Lê xác nhận được sự gợi ý của bầu Trường, CLB đã tiến hành các thủ tục đàm phán với CLB Hà Nội mượn Công Vinh một mùa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết