Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhu4LDlOG7gsODP+G7kMO1OeG7gz9ExJHhuqXhu5M/PCk/4buR4buTasSRP3LDoOG7gz/igJzhu5HDtX3EkT/hu5HDtVvhu4Nj4oCdQC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jUThuq99w6MmI+G7tuG7kOG7guG7hOG7uD8tP1Thu5M44buRP2TEkeG6reG7gz/hu5HDteG7heG7g2M/4bqjZOG7nWzhu4NjP+G7kcO1w6nhu4NkP+G6omfhu4M/4buHMMSRP3JtxJE/4buRZG7EkT9jxJF94buDPy0/Ozs/cl3hu4U/4buR4buLxJE/LHvhu7IpP+G7kSLEkT/hu5Dhu4zhu7JE4bqi4buGw50/4buCw5Thu4LDgz/hu5DDtTnhu4M/RMSR4bql4buTP+G7h33hu4NjP8SD4bql4buDP+G7g2TEkeG6p+G7kz/huqMg4buHP3Thu5nhuqM/4bq/ZMSRP+G7kWThuqk/ZMSR4bqt4buDP+G7g2Rx4buDYz/huqN9P+G6v2Thu5nhuqM/Y8SRXeG7kz/DtOG7o+G6oz/DtOG7i+G7g2M/4bqjxqF9P+G7g2Phu51uxJE/4bqv4buHP+G7kcO1fcSRPy0/4buDZCLhuqM/w7Thur0/4buQw7U54buDP+G7kMSR4bql4buD4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8OTP+G7keG7k2rEkT88KcOdP+G7gsOU4buCw4M/4buQw7U54buDP0TEkeG6peG7kz9yw6Dhu4M/Y8SRcT/Eg+G7nW/huqM/4bqjZDjhu5E/Y8SRaOG7g2M/4bqjZDLhuqM/4bq/ZGnhuq/DnT/Egzl1P+G6oyDhu4c/dOG7meG6oz9ybcSRP+G6o30/4bq/ZOG7meG6oz/hu4JkceG7g2M/xIPDrMSRP+G7hzLhu5E/4buHfeG7g2M/ZMOp4buDZD9yxJHDouG7gz/EgyLhu4M/cuG7n30/ZF3hu4U/ZOG7leG7g2PDnT9y4buffT904buZ4bqjP8SDxKnhu4Nj4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8OM4buDYz/huqNn4buDP8SD4budb+G6oz/hu4Nj4budbsSRP8Ojw6Dhu4M/4bqjZOG7nWzhu4NjP+G7kcO1w6nhu4NkP3JlP3Lhu4Xhu4M/4buBXT/igJzhu4NkceG7g2M/4buRZH3hu4NkP+G7g8SRw6Lhu4PigKY/4buSKTrigJ0/4bq/ZMSRP8Os4buDYz/hu5Hhu6E/4buRxJHhu4M/ZFvhu5E/4buBIsSRP+G6o30/4bq/ZOG7meG6oz/huqJk4buTdeG6reG7gz/hu5HDqeG7g2Q/4buRZCDhu4U/4buDY+G7k3XDouG7gz/huqPhu5Xhu4NjP+G7h8Sp4buRP+G7keG7i+G7jT/huqN9P+G7g3E/4bqj4bub4buDYz/Dsz/hu5Hhu5NqxJE/4buRw7Xhu5Phu4NjPy0/4bqjfeG7hT/hu4PEkcOi4buDw50/4buHxKnhu5E/4bqhXcSRP2Rb4buRP+G7h10/4buRw7Xhu51t4bqjP+G7g311P+G6v2Rb4buDP2PEkSA/csOg4buDP+G7kWThu51u4buDYz/hu4NjZOG6rz/hu5Hhu58/4buDZHHhu4NjP2PEkWjhu4NjP+G6o30/4buRw7XhurM/4buRw7XDqeG7g2Q/4bqhXXXhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buMZDnhu4M/4buRZOG6qT9kxJHhuq3hu4M/4buCw5Thu4LDgz/hu5DDtTnhu4M/RMSR4bql4buTP3JtxJE/Y8SRaOG7g2M/ZFvhu5E/csOg4buDP+G6o+G7oz/hu4Nk4budP+G7kWRuxJE/4oCc4buRw7V9xJE/4buRw7Vb4buDY+KAnT/EgzA/4buDZGHhu4M/xIPhu51v4bqjP8O04buhP+G6o2o/cuG7mz/hu4Phu4nhu4NjP+G7g2TEkeG6reG7kT/hu5Hhu58/4buNZGV9P+G6v2Rb4buDP2PEkSDhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQOG7kX3huqHhu4Hhuq8/w7Thu5F14buB4bqv4buqJuG7h33DtWPEkeG7g1gs4buNdD994buT4buR4buFJiNA4buRw7UjQOG7kcOjI0DEkeG7h2M/feG7geG7keG7qiYmP8O0w7XhuqPhu6omZOG7keG7keG7jVgvL3Nzc+G7suG7kWR94buDZOG7g8SR4bqv4buD4buy4bqj4buF4buH4buycuG7gy/hu4zEkeG6o+G7keG7k8O14bqvw7QsOjssKS/DtMSR4buT4bqh4buBfeG6o+G6vy/huqPhu4Xhu4Phu4d9xJHhu5Fk4buFxJFjxJF94buDL+G6o+G7heG7g+G7h33EkeG7kWThu4XEkWPEkX3hu4M74buyw4rhu4xDJi8jQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/feG7geG7keG7qiYmP8O0w7XhuqPhu6omZOG7keG7keG7jVgvL3Nzc+G7suG7kWR94buDZOG7g8SR4bqv4buD4buy4bqj4buF4buH4buycuG7gy/hu4zEkeG6o+G7keG7k8O14bqvw7QsOjssKS/DtMSR4buT4bqh4buBfeG6o+G6vy/huqPhu4Xhu4Phu4d9xJHhu5Fk4buFxJFjxJF94buDL+G6o+G7heG7g+G7h33EkeG7kWThu4XEkWPEkX3hu4Mu4buyw4rhu4xDJi8jQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/feG7geG7keG7qiYmP8O0w7XhuqPhu6omZOG7keG7keG7jVgvL3Nzc+G7suG7kWR94buDZOG7g8SR4bqv4buD4buy4bqj4buF4buH4buycuG7gy/hu4zEkeG6o+G7keG7k8O14bqvw7QsOjssKS/DtMSR4buT4bqh4buBfeG6o+G6vy/huqPhu4Xhu4Phu4d9xJHhu5Fk4buFxJFjxJF94buDL+G6o+G7heG7g+G7h33EkeG7kWThu4XEkWPEkX3hu4Ms4buyw4rhu4xDJi8j4buCw5Thu4LDgz/hu5DDtTnhu4M/RMSR4bql4buTP3JtxJE/ZH3EkT/huqN9P+G6v2Thu5nhuqM/4buCZHHhu4NjP8SDw6zEkT/hu4cy4buRP+G7h33hu4NjP2TDqeG7g2Q/csSRw6Lhu4M/xIMi4buDP3JdP+G6omThu5N14bqt4buDP+G7kcOp4buDZD/hu5FkIOG7hT/hu4Nj4buTdcOi4buDQC/hu40jQC/hu5HDoyNAL+G7kcO1I0Av4buRfeG6oeG7geG6ryNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjUm3EkT/huqNkxqE/xIPhuqc/4buQw7U54buDP+G7kMSR4bql4buDPy0/xILEkeG6reG7jT/hur9k4buZ4bqjP+G7kcOp4buDZD91w6Lhu5M/w50/4bqjZOG7nWzhu4NjP+G7kcO1w6nhu4NkP+G6omfhu4M/4buHMMSRP3JtxJE/4buRZG7EkT9jxJF94buDP8SDMD/Eg+G7nX0/4bq/ZFvhu4M/Y8SRID/Eg+G6peG7gz9ybcSRP+G7g2Rx4buDYz9jxJF9xJE/xIPEkeG6reG7kz/Egzl1P+G6o2Q44buRP+G7kWRsP+G7kcO14buF4buDYz/hu5Bm4bqjP2PEkWY/4buRZMOsxJE/4bqhfXU/4buP4buTfT9jxJFo4buDYz9kW+G7kT/huqPGoX0/4buCw5Thu5zhu5A/4buO4buTfeG7g2M/4buAw7rDnT9S4bql4buRP+G6o2Q34buDP+G7kcO1Z+G7gz/hu5HDtcOi4buDP+G6o1vhu5E/4bu24bqjfT/DtOG6vT/huqJ94buFP+G7hsSR4buDZOG7uD9kfXU/4buDZHHhu4NjPzfhu4c/ZOG7ncOz4buDYz9kXeG7hT9k4buV4buDY8OdP+G6v2Rp4bqvP+G6v2Thu4Uy4buDP+G6o8ahfT/hu4JjaOG7gz/hu4FwfT/huqN94buFP+G7g2Phu5N1w6Lhu4M/4bu2P+G6o30/w7Thur0/VOG7kzfhu4M/4bqiZFvhu4Nk4bu4w50/Q8SROOG6oz/hu4dsP+G6omR9P+G7jMSRP+G7tj/huqN9P8O04bq9P1U/Wn3hu4NjP+G7kOG7k3Xhu4Phu7jhu7Lhu7Lhu7JAL+G7jSNA4buRfeG6oeG7geG6rz/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6om4buHfcO1Y8SR4buDWCzhu410P33hu5Phu5Hhu4UmI0Dhu5HDtSNA4buRw6MjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/feG7geG7keG7qiYmP8O0w7XhuqPhu6omZOG7keG7keG7jVgvL3Nzc+G7suG7kWR94buDZOG7g8SR4bqv4buD4buy4bqj4buF4buH4buycuG7gy/hu4zEkeG6o+G7keG7k8O14bqvw7QsOjssKS/DtMSR4buT4bqh4buBfeG6o+G6vy/huqPhu4Xhu4Phu4d9xJHhu5Fk4buFxJFjxJF94buDL+G6o+G7heG7g+G7h33EkeG7kWThu4XEkWPEkX3hu4Mo4buyw4rhu4xDJi8j4bqifT/DtOG6vT9E4buJ4buDYz9EIuG7g2Q/4buD4buJ4buDYz/hu4Nd4buDw50/w6N9dT/Do+G7o+G7kT9ybcSRP8OUfeG7hT/huq/hu4c/4buDw7I/csSpxJE/4buBOHU/4bqjZOG7ieG7g2NAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSR4buHYz994buB4buR4buqJiY/w7TDteG6o+G7qiZk4buR4buR4buNWC8vc3Nz4buy4buRZH3hu4Nk4buDxJHhuq/hu4Phu7LhuqPhu4Xhu4fhu7Jy4buDL+G7jMSR4bqj4buR4buTw7Xhuq/DtCw6OywpL8O0xJHhu5PhuqHhu4F94bqj4bq/L+G6o+G7heG7g+G7h33EkeG7kWThu4XEkWPEkX3hu4Mv4bqj4buF4buD4buHfcSR4buRZOG7hcSRY8SRfeG7gyHhu7LDiuG7jENZ4buNcik+fX0oOuG6r8OjLuG6oyk6LH0oOyYvI+G6on0/w7Thur0/4bqifeG7hT/hu4bEkeG7g2RAL+G7jSNAL+G7kcOjI0Av4buRw7UjQC/hu5F94bqh4buB4bqvI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPDlOG7oT/hu5HDtcOzP+G7gSLEkT/huqPGoX0/Y8SRaOG7g2M/4bqjfT/hu5HDtXE/4buRw6nhu4NkP+G7g2rEkT/hu5HEkeG6peG7g2M/4buHxKnhu5E/4buRZG7EkT8tP+G7g33hu4c/4bqjfT/DtOG6vT/hu47hu5N94buDYz/hu4DEkeG7g2Q/LT/hu4/hu5N9P2R9xJE/4bqjfT/hur9k4buZ4bqjP+G6omThurk/4buRw6zEkT9yXT/hu47hu5PDoj/hu4NkXT/huqPhu5vhu4NjP+G7g2Rh4buDP8SD4budb+G6oz/hu4NkceG7g2M/4buRw7Vd4buDYz9yaz/hu5F9dT/hur9kw6zhu4NjP8Oj4buj4buRP+G7keG7nz/hur9kW+G7gz9jxJEg4buyQC/hu40jQOG7kX3huqHhu4Hhuq8/w7Thu5F14buB4bqv4buqJuG7h33DtWPEkeG7g1gs4buNdD994buT4buR4buFJiNA4buRw7UjQOG7kcOjI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNAxJHhu4djP33hu4Hhu5Hhu6omJj/DtMO14bqj4buqJmThu5Hhu5Hhu41YLy9zc3Phu7Lhu5FkfeG7g2Thu4PEkeG6r+G7g+G7suG6o+G7heG7h+G7snLhu4Mv4buMxJHhuqPhu5Hhu5PDteG6r8O0LDo7LCkvw7TEkeG7k+G6oeG7gX3huqPhur8v4bqj4buF4buD4buHfcSR4buRZOG7hcSRY8SRfeG7gy/huqPhu4Xhu4Phu4d9xJHhu5Fk4buFxJFjxJF94buDKeG7ssOK4buMQyYvI+G7juG7k33hu4NjP+G7gMSR4buDZD/hu4NkYeG7gz/Eg+G7nW/huqM/4buDZHHhu4NjP+G7kcO1XeG7g2M/cms/4buRfXU/4bq/ZMOs4buDYz/Do+G7o+G7kT/huqPGoX0/4bq/ZFvhu4M/Y8SRIEAv4buNI0Av4buRw6MjQC/hu5HDtSNAL+G7kX3huqHhu4Hhuq8jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8OU4buhP3Thu5M44buRP2TEkeG6reG7gz/huqPGoX0/4buDZGbhu4c/4buDZCLhuqM/xJDhu5HigJnDtD/hu5DEkeG7h+G6rz9ybcSRP+G6o2TEkeG6peG6oz/hu5HDteG7i+G7g2M/4buRZOG7leG7g2PDnT/hu5Hhu5/hu4NjP2M3dT/DtOG7i+G7kT/hur9kxJE/4buDZFvEkT9jxJFo4buDYz/hu4NkxJHhuqfhu5M/4bqjfT/DtOG6vT/EgzA/4buHfeG7g2M/4buBIsSRP+G6v2TDrOG7g2M/4bq/ZGU/4buRw7XhurM/4buRw7Xhu5Phu4Njw50/4buHbcSRP+G7h+G6sz/huqNk4buFP+G6o2Thu51s4buDYz/hu5HDtcOp4buDZD/hu4/hu5N9P+G6o30/4bq/ZOG7meG6oz/hu4Jjw6Dhu5M/ZOG7o+G7g2M/4buBw7o/4buDY+G7oX0/w6w/cl0/4buQIuG7hz/huqHEkeG6reG7kT/huqNkxJHhu4c/4bqx4buDP+G7tmRb4buRP+G6o+G7leG7g2M/4buCw5Thu5zhu5A/4buO4buTfeG7g2M/4buAw7rhu7jhu7JAL+G7jSNA4buRfeG6oeG7geG6rz/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6om4buHfcO1Y8SR4buDWCzhu410P33hu5Phu5Hhu4UmI0Dhu5HDtSNA4buRw6MjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/feG7geG7keG7qiYmP8O0w7XhuqPhu6omZOG7keG7keG7jVgvL3Nzc+G7suG7kWR94buDZOG7g8SR4bqv4buD4buy4bqj4buF4buH4buycuG7gy/hu4zEkeG6o+G7keG7k8O14bqvw7QsOjssKS/DtMSR4buT4bqh4buBfeG6o+G6vy/huqPhu4Xhu4Phu4d9xJHhu5Fk4buFxJFjxJF94buDL+G6o+G7heG7g+G7h33EkeG7kWThu4XEkWPEkX3hu4M+4buyw4rhu4xDJi8j4buCZGbhu4c/xJDhu5Emw7Q/4buQxJHhu4fhuq8/ZFvhu5E/4bqj4buV4buDYz/huqN9P8O04bq9PyZjIuG7hT/huqPEqcSRJj/hu47hu5N94buDYz/hu4DDukAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNAxJHhu4djP33hu4Hhu5Hhu6omJj/DtMO14bqj4buqJmThu5Hhu5Hhu41YLy9zc3Phu7Lhu5FkfeG7g2Thu4PEkeG6r+G7g+G7suG6o+G7heG7h+G7snLhu4Mv4buMxJHhuqPhu5Hhu5PDteG6r8O0LDo7LCkvw7TEkeG7k+G6oeG7gX3huqPhur8v4bqj4buF4buD4buHfcSR4buRZOG7hcSRY8SRfeG7gy/huqPhu4Xhu4Phu4d9xJHhu5Fk4buFxJFjxJF94buDPOG7ssOK4buMQyYvI+G7gmRm4buHP8SQ4buRJsO0P+G7kMSR4buH4bqvP+G7h33hu4NjP8SD4bql4buDP+G6o2Thu4U/4bqjZOG7nWzhu4NjP+G7kcO1w6nhu4NkP8O04buhP+G7keG7nWzEkT/hu5HDteG6s8OdP+G7h23EkT/hu4fhurNAL+G7jSNAL+G7kcOjI0Av4buRw7UjQC/hu5F94bqh4buB4bqvI+G6omThu51s4buDYz/hu5HDtcOp4buDZD/huqJn4buDP+G7hzDEkT9ybcSRP+G7kWRuxJE/Y8SRfeG7gz/DtOG7iz87Oz9ybcSRP+G6o2TGoT/Eg+G6pz/hu5DDtTnhu4M/4buQxJHhuqXhu4M/LT/EgsSR4bqt4buNP+G6v2Thu5nhuqM/4buRw6nhu4NkP3XDouG7kz/DtOG6tT/Eg+G7nW/huqM/4buNZFvhu5E/w7Rm4buDYz/hu4Hhu5nhuqM/Oyk/Y8SRbj/hu5HDtcOi4buDP+G6v8Oi4buDZD9E4buQUjw/cl3hu4U/4buDY111PzshP3JdPyw+4buyPOG7siw6Oyzhu7I/4buQZMSRw6Lhu4M/ROG7nWzhu4NjP+G7reG7g2RYP+G7kGRd4buDZD/GsOG7gw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Trái tim dũng cảm

Trái tim dũng cảm
2012-06-29 10:33:36

(TNO) - Thức trắng đêm xem các trận của đội Ý, tôi bỗng thấy trên sân cỏ Euro hình ảnh người chiến binh anh hùng William Wallance trong bộ phim Trái tim dũng cảm của đạo diễn...

Tiqui-taca vẫn chưa bắt được nhịp

Tiqui-taca vẫn chưa bắt được nhịp
2012-06-29 10:33:15

(TNO) - Thật nghịch lý khi đề cập đến vấn đề này bởi tiqui-taca là tượng trưng cho lối đá tấn công tổng lực nhưng có nhịp điệu và mang tính cống hiến cao.

Tạm biệt Donetsk

Tạm biệt Donetsk
2012-06-29 10:32:52

(TNO) - Trên đường ra sân ga, Jang Min-choo cho tôi xem chiếc áo màu xanh da trời với chi chít chữ ký và thông điệp. Euro 2012 và Donetsk sẽ sống mãi trong ký ức của anh ta.

Bản lĩnh đương kim vô địch

Bản lĩnh đương kim vô địch
2012-06-29 10:32:34

(TNO) - Tây Ban Nha đã lọt vào chung kết sau cuộc “đấu súng” nghẹt thở trên chấm 11 m với người láng giềng Bồ Đào Nha.

Truyền thông mạng - Lợi, hại đan xen

Truyền thông mạng - Lợi, hại đan xen
2012-06-29 08:06:23

(SGGP) - Những ngày qua, dư luận cả nước xôn xao trước thông tin nghệ sĩ Quyền Linh bị bắt vì “buôn bán ma túy”. Tất cả bắt nguồn từ một video clip được đưa đầu tiên trên diễn...

James Bond - phim gián điệp hay nhất

James Bond - phim gián điệp hay nhất
2012-06-29 08:05:53

(TNO) - Loạt phim về James Bond đã được bầu chọn là phim gián điệp hay nhất mọi thời đại, theo kết quả cuộc bình chọn với sự tham gia của hơn 2.500 người yêu phim của trang web...

Thành Long tiết lộ về dự án mới

Thành Long tiết lộ về dự án mới
2012-06-29 08:05:38

(TNO) - Sáng 28.6, tờ Hollywood Reporter đã đăng tải thông tin độc quyền về việc nam diễn viên lừng danh Thành Long đang rục rịch chuẩn bị cho dự án phim hành động mới nhất của mình.

Donetsk cháy hết mình

Donetsk cháy hết mình
2012-06-28 08:44:56

(TNO) - Trước trận đấu cuối cùng của Euro 2012 trên sân Donbass, thành phố Donetsk vẫn sôi động, nhưng ẩn hiện sau vẻ tưng bừng này là nỗi luyến lưu.

Nỗi lo kiệt sức

Nỗi lo kiệt sức
2012-06-28 08:44:37

(TNO) - Cuộc “hành xác” ở trận tứ kết tại Kiev của tuyển Ý đã làm suy yếu đi vũ khí quan trọng nhất của họ là thể lực.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết