Cập nhật:  GMT+7
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG7hsO54buTauG7h33hu6E3auG7h33huqthauG7h33hu6vhu4XDqWp9cOG7n8SRLi/hu4NdIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu4JiNuG6qXshO+G7olAsfS19SsOgauG7h33huqvDtWrhu4d94burOH3hu4fhu4U4cX1q4buD4buF4bq9cH3hu4Nx4buv4bq5cH3hu4k4feG6rWHEqX1q4buD4bq1an3huq11Nn3huq3hu4NyauG7h31ww7Lhu4V94buL4buD4buFfXDhu4Xhurnhu5194butcuG6rX3hu6vhu5nhu4V9UOG7n3Fq4buHfXLhu699UOG7n8O54buTauG7h33huqpnauG7g33huqrhu6Xhuq0mfeG6q2Fq4buHfeG7q+G7hcOpan1w4bufxJF94bqtdTZ94bqsw7Jq4buHfTZqfXDhu4M4auG7g33hu53hu4Phu4194bqqw7Jq4buHfeG7gjh94bur4bunNn3hu6vhu4Vq4buDfeG6qcWpfeG6q8O54buX4bqtfVBpauG7g33huqtrOGp94buicWFq4buHfVDhu59ofXBx4buvw6lqfeG6qcO54buTauG7h31w4bufa2rhu4d94buI4bq/fVBx4buvw6lqfeG6qcO54buTauG7h301W33huqthauG7h33hu6vhu4XDqWp9cOG7n8SRfXDhu4XDqXF94bqn4buFw6pxfeG6rXU2fXBpauG7g31q4buD4bqxan3huqlo4budfeG7i3l9auG7heG6vcSpfTVbfWrDoMSpfUrhu4c44buvfXDhu4M4auG7g33hu4nhurXhu5194bqqYWrhu4d94bqsw7Vq4buHfeG7oWFqfeG7quG7heG6vXB9SjbEqT8uL+G7nSEucDbhuqfhu4lifeG7oXDhu6/hu4li4bu2e8SpNuG7n+G7h+G7hWolIuG7neG7rX02cXBreyEucOG7nyEucOG6qSEu4buFxKnhu4d94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqtP+G6pzZr4bujcTZq4buHcOG7n+G7hT/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iW10gLzA04bqpIFszWyAxMHBdMDMiMDPhu4ldP8Os4bud4buHe30vIS4vcOG6qSEuL3Dhu58hLnDhu58hLnDhuqkhLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6qmFq4buHfeG7q+G7hcOpan1Q4bufw7nhu5Nq4buHfeG6qmdq4buDfeG6quG7peG6rX074bud4buDYeG7hSx9cOG7n2tq4buHfeG7iOG6v31wceG7r8Opan3huqnDueG7k2rhu4d9NVt94bqrYWrhu4d94bur4buFw6lqfXDhu5/EkX1w4buFw6lxfeG6p+G7hcOqcX3huq11Nn1waWrhu4N94buicWFq4buHfVDhu59oP31BauG7gyV94bug4buKLi/hu50hLi9w4bqpIS4vcOG7nyEuL3A24bqn4buJYiEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqsceG7jeG7hX1qw6DEqX0iW10gJn3hu6E2cX3hu4vhu4Phu4V9cOG7jXB9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX1wOeG7hX3EqcO1cH1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG6rMOyauG7h302an1q4buD4bqxan3huqnhurFqJn1Q4bufw7nhu5Nq4buHfeG6qmdq4buDfeG6quG7peG6rX3hu6vhurt9auG7g+G6tWp94bqtw7Jq4buHfXA34bqtfXA54buFfeG6qsO14buFfeG6rGFq4buDfeG7oTdwfeG6quG7heG6u3F9cOG7nzZ9UMO14buFfeG7neG7gznEqX3hu6vhurt9xKk2fXBy4buvfTvhuqzhu6B94bqqUH1Q4bucfeG7q+G6u33EqTZ9cHLhu68sJn3huqzDsmrhu4d9Nmp9cOG7gzhq4buDfeG7neG7g+G7jX3huqrDsmrhu4d94buCOD994buCOGrhu4N9cOG7nzZq4buHfeG6rXU2fWrhu4fDueG7leG7hX3huq3hu4Phu4XhurlqfeG7ocOtfXDhu5/EkX3hu4vhu4Phu4V94bqrbH3huq3hu4NpfeG7iTh9auG7g+G7qWrhu4d94bqnOOG7hX3hu4Nu4bqtfeG6rW1qfXDhu4Phu5PEqX3EqXPhu4V9xKnFqeG6rX3hu6s4feG7ieG7leG7hX1w4buD4bqz4buvfeG6rcOyfXDhu5/DqWp94buH4buFYWrhu4d94bqrw7nhu5Vq4buHJn1w4bufa2rhu4d94buL4buD4buFfXDhu4PFqeG6rX1w4bq5feG6rcOyauG7h33hu6vhu4Xhur3huq194buD4bq5cH3hu6Hhu6Xhuq194bqnw7VqfeG6p+G6uyZ9auG7g+G6t3B94buJOH3huq3Dsmrhu4d9cDfhuq194bqr4bq3cX1w4bufNmrhu4N94bud4buDbWrhu4d94bqt4buD4buNauG7h33EqTZ9cHLhu699cOG7heG6u8SpfcOian3hu4vhu4PDsmrhu4d9ZnB9auG7g+G7qWrhu4d94buD4buFw6rEqX1q4buHceG7rz994buga2rhu4cmfeG7q+G7meG7hX3huqdhan3hu4nDrWrhu4N94bqtdTZ9auG7h8O54buV4buFfeG6reG7g+G7heG6uWp94buhw6194bqtw7Jq4buHfTZqfeG7qzh9cOG7hWrhu4N9cOG7g+G6s2p9auG7g+G7heG6vXB94buDceG7r+G6uXB94bqtdTZ9cHHDtOG7hX1w4bufxJEmfVDhu5/DueG7k2rhu4d94bqqZ2rhu4N94bqq4bul4bqtfeG6q8OhfeG7q+G6tWp94bqpdGrhu4d94bqtN+G6rX3hu4vhu4XhurlqfXDhu4Phu6Xhuq194bqrw6F94bqrw7nhu5fhuq19cOG7g+G6s+G7r33huq3Dsn1w4bufNmrhu4d94bqnaH3huq3hu4NrfXDhu59rauG7h31q4buD4bupauG7h31w4buDN2rhu4d9asOgxKl9auG7h+G7j+G7hX1w4bufw6lqfeG7h+G7g+G6uX1q4buDOH1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG7qzh94buDbuG6rX3hu4Nv4buFfeG7i+G7hWrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6vcSpfeG6rXU2feG6rTfhuq194bqr4buPauG7h33huqvDteG7hX3huqvhu4V9cOG7n8O54buZ4bqtfeG6q8OqfeG7g2s4an1w4buDOGrhu4N9xKlu4buFfWrhu4Phu4Xhur3EqX3hu6t0feG6q8O54buX4bqtfeG7h+G7hTZrP31Q4buD4buV4buFfeG7h+G7hTZqfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX1wOeG7hX3huqrDteG7hX3huqzhu6DhuqpQUOG7nH3hu6vhurt9xKk2fXBy4buvfXBx4buvfeG6reG7g2l9IH1qw6DEqSZ94buha2rhu4d9Nmrhu4N94bqrw6F94buHbOG7nX3hu53hu4PhurNqfeG6rXNq4buHfeG6q+G7j2rhu4d94bqrw7Xhu4V94buJ4bq14budfeG7i+G7g8OyauG7h31mcH3huq3hu4Phu4XhurlqfeG6rcOyauG7h31w4bufw6lqfcSpw6NwfXDhu5/hurVqfeG6q8Oi4buvfeG7iXPhu4V94oCc4bqtN+G7hX3huq3hu4PhurlwfXDhu5/huqFq4buH4oCdJn3hu4fhu4Xhu6l94buHZ2p94bqnZ2rhu4N94buvw6lqfeG6rXHDteG6rX3hu6Hhu41q4buHP33huqrhu4XDqmp94buDZ2rhu4N94bud4buDYeG7hX3hu4vDqn3huqvhurlqfeG7q3R94bqn4bqhcH3huqvhu43hu4V9cMO54buXauG7h33huq1sfeG7ieG6vWrhu4N9cOG7n3Hhu699asOhfeG6q8Oj4bqtfeG6p+G7heG6vXB9UD/hu4Y/UH07fXDhu59yfXA54buFfeG7neG7g8O54buVauG7h31KNsSpfeG7iHYmfeG6quG7j2rhu4d94buC4buZ4buFJn3hu6JxYWrhu4d94bqmZ2rhu4MsfeG7qzhrfXDhu4M3auG7h30xL30iW10wPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqrDueG7l+G6rX3huqfhu4XhurlwJn1QP+G7hj9QfeG7iTh94bqr4buN4buFfXDDueG7l2rhu4d94bqnaH1q4buD4buF4bq/xKl94buC4buE4buqfeG7h+G7hTbhu4V94bqrazlqfeG6rXHhu43hu4V94burOH1w4buDZuG6reG7g33huqlzauG7h33hu4M4auG7h33igJxqbGrhu4figJ0mfWrDqWp94bur4buF4bq94bqtfXDhu59x4buvfeG6p+G6oXB9cMOpan1qOOG7r33hu6vhu41qfeG6qcOtfeG7i+G7g2x94buL4buDw6BqfeG7iTnhu4V94bqtOGrhu4d94buL4buDbH3hu4vhu4PDoGp94buD4buTaj994buIOH1w4buf4buFauG7g33hu6E3cH1w4bufxJF94bqrw7nhu5fhuq194buH4buFNmt9auG7g+G7heG6vcSpfeG7q3R9cOG7gzbEqX3hu4fhu4U2feG6rXNq4buHfXDDtH3huq3Dsmrhu4d9cDfhuq0mfVDhu5/DueG7k2rhu4d94bqqZ2rhu4N94bqq4bul4bqtfeG6rXNq4buHfeG6q+G7j2rhu4d94bqrw7Xhu4V94bqnw7nhu5nhuq194burOGt9cOG7n+G6tWp94bqt4buD4buF4bq5an3hu6vhu5nhu4V94bujceG7r+G6uXB9cOG6scSpfeG6rTZrfeG6q8O1feG7i+G7g8OyauG7h33huqvDqn3huqvhu43hu4V9cMO54buXauG7h31w4buf4buNan1w4buDazdwP33hu6rhu5nhu4V94bqt4buD4buF4bq5an3huq3Dsmrhu4d94butceG6t3B94buh4bqh4bqtfWo44buvJn3hu6E2cX3huqtsfTZq4buDfeG6rXNq4buHfeG6q+G7j2rhu4d94bqrw7Xhu4V94bqrw6F94bqrw7nhu5fhuq194buJw6Fq4buDfeG6qzlrfeG6rTfhuq194bqt4bq34budfeG6p+G7hcOqcX3huqnDueG7k2rhu4d94buL4buDYmp9cOG7g8O5xqFq4buHP33hu6BrauG7h33huq1sfcSpw7VwfeG6q+G7heG6u3F9xKk4feG7i+G7g8OyauG7h33hu53hu4Nh4buFfTbhu4V94bqtw7pq4buHfeG6p+G7heG6uXB94bqrbH3hu4k4feG7i+G7g+G7hX3huq034bqtfXDhu5/hu4Vq4buDfeG7oTdwfeG6q8O1cH3hu4tm4bqt4buDfeG7qzhrfeG6rcOgan3hu53hu4NtauG7h31q4buT4buFfVA/feG6qzZq4buHfcOian1qN3F9cOG7g2d94bqtw7pq4buHfeG7iTh94buJcuG6rX3hu4fDoX3hu6vhu6c2feG7ocawfeG6qXRq4buHfcSpNn1wcuG7r33hu61rauG7h31qw6lqfeG7n+G6t3B94buDcWrhu4d94buDw6FqJn3hu6txauG7h33huqk2a33huq3hu4NjxKl94buJazlqfeG7rTl94burOH3hu4k2feG7g2NwfXDhu4PDsmrhu4d94bqnN2t9xKlnauG7g33EqTZq4buHfeG6p+G6vWrhu4N94buC4buE4buqfeG7h+G7hTbhu4V94bqrazlqfeG6rXHhu43hu4U/feG6puG6t3B94bqt4buD4bq34budfeG7g+G7hcOqxKl9auG7h3Hhu68mfeG6rTfhuq194bqt4buD4buF4bq5an3hu6HDrX3hu6vhuqVqfeG7o3Hhu6/hurlwfXDhurdqfeG6rcOyauG7hyZ9cOG7n+G6t2p9N+G7nX3huqvhurlqfeG6rXNq4buHP33hu6JxN31w4bufZ2rhu4N9N+G7nX3hu6E3cH3huqvhu43hu4V9cMO54buXauG7hyZ94bqq4bul4bqtfeG7qzh9MH1w4buf4buFauG7g33hu6E3cH3huqdofXDhu4PDueG7k2rhu4d94bud4buDYeG7hX1x4buNauG7h31w4buDceG7jeG6rX3hu53hu4Phu5Phu4V9auG7g+G7heG6v8SpfeG7guG7hOG7qn1q4buHNuG7r33hu6E2cX3huqtsP31K4buD4bupauG7h31q4buHOOG7r31w4buF4bq54budfXDhu4NiayZ94bqpa31wN+G6rX3huqvDtWrhu4d94bud4buDdH3huq11Nn1w4buDceG7jeG6rSZ94buL4buD4buF4bq5an02auG7g33hu6s4feG6q+G7j2rhu4d94bqrw7Xhu4V94buL4buDw7Jq4buHfXDhu583auG7g33hu4vhu4Nv4buFfcSp4bq9cH3EqW/hu4UmfWrhu4PDuWrhu4d94burZ31q4buD4buF4bq9xKl94burdH1qw6lqfeG7i+G7g8OyauG7h3024buFfeG7r8Opan1w4bqxxKl9auG7h+G7g2l9auG7h+G7k+G7hX3EqTh94bur4bqlan3huqnhu43huq194buJbWrhu4d94bqrw6p94buDazhqfXDhu4M4auG7g33hu6t0fTdqfeG6rWx9cGZq4buDfeG6reG7g+G6t3B9auG7h+G7g+G7hcOpxKl9cOG7n25q4buHfWo44buvPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4bunfWrDoMSpfSJbXTJ94bqr4bq5an1qNuG7ryZ9UOG7n8O54buTauG7h33huqpnauG7g33huqrhu6Xhuq194buH4bqhan3huqdsfeG7q+G7meG7hX3huq3Dsmrhu4d9cDfhuq194bqr4buF4bq7cX1w4bufNn1w4buDccO14bqtfeG6qsO14buFfeG6quG7heG6u3F9cOG7nzZ9UMO0auG7h33hu4Phu5fhu519O+G6rMOyauG7h302an1w4buDOGrhu4N94bud4buD4buNfeG6qsOyauG7h33hu4I4LH3hu6s4fXDhu5/FqeG6rX1w4buF4bq54budfeG7iTjEqX3huq3Dsmrhu4d9cDfhuq19cOG7gzbEqX3EqcO5cX3huq3hu4NrfeG6reG7g2l94buDceG7r33huqvDteG7hX1w4buF4bq54budfWrhu4PhurVqJn3hu4fhu4Vh4buFfeG7o3Hhu6/hurlwfeG6q+G7k2p9cOG7g8O5fXDhu4194buH4buFN+G6rX1ww7Xhu4V94bud4buDOcSpP33huqrDqn3hu4k4xKl9cOG7jXB9auG7g+G7heG6vcSpfeG7q3R94bqrw7nhu5fhuq194buH4buFNmsmfTZq4buDfeG7i+G7g8OyauG7h31q4buH4bunauG7h33hu4Nu4bqtfXDhurXhu50mfWrhu4fhu4Phu4XDqWp94bqt4bulcX034budfeG6qXRq4buHfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu5194burdCZ94bud4buDN+G7nX3hu4lx4bq1cH3hu6s4a31w4buDxanhuq19cOG7heG6v2p94bqtw7Jq4buHfXA34bqtP33hu7Nq4buDfXDFqX3huqvDo3B94bufNn3huq3hu4NrfcSpZ2rhu4N94bud4buDw7nhu5Nq4buHfeG6reG7g+G6scSpfeKAnOG7iTjEqX3hu4PhurlwfeG7q+G7heG6veG6rX3huq3hu4Phu6V94buL4buDw7Jq4buHfeG7iTjEqX3hu4PhurlwfeG7h+G7heG7leKAnSZ94burZ33hu6vhurXhu699auG7g+G7heG6u3F94buL4buD4buFfeG6qXN94bqrw6F94buD4bq5cH3hu4fhu4Xhu5V94buJOMSpfeG7q+G7heG6veG6rSZ9auG7g8O5auG7h302auG7g33hu6vhuqVqfcSp4buF4bq9cH3EqTjhu4V94bqnw6lqfWrhu4Phu6lq4buHfeG6reG7g+G7j2rhu4d94buD4buPfeG7oeG7kyZ9auG7g+G7qWrhu4d9cOG6teG7nX1wOOG7hX3hu4nhu4Xhur1xfeG6q8OqfeG7g2s4an1w4buDOGrhu4N94bqtw7Jq4buHfeG7q+G7heG6veG6rX3huq1tan3huqk2auG7h33huqnGoT994buIcuG6rX3huqvDtXB94butceG6t3AmfTZq4buDfeG7oeG6r2p94buhOGrhu4d94buJOMSpfXDhu4PDqcSpfeG6rWF9auG7hzjhu699auG7h+G7g2l94bqrw6p94buH4buFYeG7hX3hu6Nx4buv4bq5cH3huq3hu4NrfeG7rWtq4buHfeG7n+G7j+G7hX3EqeG7meG7hX1w4bufxqF94bur4bq7feG7q+G7meG7hX3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu4rhu4PDsmrhu4d94bqt4buDaX3hu4k4fXDhu5/hu4Vq4buDfeG7oTdwfcSpw7lxfXDhu59mJn3huqnDumrhu4d94bqtYcSpJn3hu4k4feG6rTdqfeG6p8O1feG6q+G7heG6u3F9cOG7nzZ9cOG6tWp9cHThu68mfVDhu59xauG7h31y4buvfVDhu5/DueG7k2rhu4d94bqqZ2rhu4N94bqq4bul4bqtfeG6rW1qfeG7iTh94buc4buDbH3huqZmfXDhu4PDuX3huqtrOGp94bqt4buTfeG7ocahfeG6rMOyauG7h302an1w4buDOGrhu4N94bud4buD4buNfeG7iXHDsmp94butcWrhu4d94buLZuG6reG7g31w4bufa2rhu4d94bqtN+G6rX3hu4NrOXB94bqrw7Vq4buHfeG7q8Ogan3hu4NsNiZ94burw6BqfWrhu4fhu4Phur19xqF94bqr4buTan3hu6toJn3hu6NxNn3huqtsfeG6q8OhfeG7h2zhu5194bud4buD4bqzan1w4buD4bul4bqtfeG6q8Oi4buvfeG7neG7g2tq4buHfXDhu584a33huqprOGp9cOG7gzZq4buDfWrhu4XDqWp94bqsw7Jq4buHfTZqfXDhu4M4auG7g33hu53hu4Phu419auG7hzjhu6994bqtOGrhu4d94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3EqTlq4buDfcSpZT994bqmw6lqfeG6rTlq4buDfeG6q2wmfeG6quG7peG6rX3huq1tan1w4buDNsSpfeG7h+G7hTZ94buJOMSpfcSo4bqsfXDhu59rauG7h31q4buD4buF4bq7cX3huq3hu4PDueG7k2rhu4d9cOG7n2dq4buDfeG7q8Ogan1q4buH4buD4bq9Jn3hu6HFqX3hu4vhu4Xhur1qfeG7q8Ogan3hu4NsNn0tfeG7rcOhfeG7g8O14buFfeG6rXU2feG6q+G7k2p94buraH3hu6s4fXDhu4M4auG7g33hu53hu4Phu40/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG7iuG7g8OyauG7h33hu4fhu4XhurdxfeG6q8O54buX4bqtfWrhu4XhurvEqX1wxal94buDOGt94buL4buD4buFfWps4buFfeG7q+G6u33huq3hu4Phu4XhurlqfeG7ocOtfXDhu5/EkX3huq11Nn3EqWdq4buDJn1Q4bufcWrhu4d9cDd94bqow7nhu5Nq4buHfeG7qsOgan3hu4rhu4Nx4buvw6lqJn3huqrDteG7hX1w4bufw7nGoWrhu4d94bqqw7Xhu4V94bqq4buF4bq7cX1w4bufNn1Qw7Rq4buHfeG7g+G7l+G7nX3huqzDsmrhu4d9Nmp9cOG7gzhq4buDfeG7neG7g+G7jX3huqrDsmrhu4d94buCOH3huq3hu4Phu4U2feG7ocSRfSXigJzhuqhzfeG6rW1qfXDhu5/EkX1wccO04buFfeG6q+G7leG7hX3hu6s4fXBxw7Thu4V9auG7hzhq4buDJn3hu6FrauG7h31Q4bufcWrhu4d9cuG7r31Q4bufw7nhu5Nq4buHfeG6qmdq4buDfeG6quG7peG6rX3hu4k4fcSpw7VwfeG6rTdqfeG6p8O1fXDhu5/EkX1w4bq1an1wdOG7ryZ94bqtbH1w4bqxxKl94bur4buZ4buFfWrhu4fhu4PhurvigJ0/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG7oGtq4buHfeG7iuG7gzdq4buDLi/hu50h


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cán bộ, chiến sĩ luôn tận tụy, hết lòng vì dân

Cán bộ, chiến sĩ luôn tận tụy, hết lòng vì dân
2020-03-31 06:11:03

(QT) - Từ đầu tháng 3 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức tiếp nhận và cách ly 1.645 công dân là người Việt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết