Cập nhật:  GMT+7
ằờẫậmuẽẠẠ5ầA%ợẢuóầặÙờợồÃậẢÀợổùậẪưùớậẢẤậẪợộmậuợôùậtốẢậAờêẢậẢÀợổùậmìDậnẴỵmậuợộÃằ/ờẫặằAậmuẽẠẠ5ầAỜóẽnầặ%ờỳợậớợẽùậÁÃẽạậẪợộmậuợôùậtốẢậẠệùậCÃịẢạậmờốậlợốùạậẢợôÃậẢờẰậoểậớủAậAờỉùậÁÃẽùậẢÀưùớậớợĂAậAờêẢậẢÀợổùậnợộùậẢởmờậmìDậnẴỵmậuợộÃậẢÀôùậopẽậlếùảậ@ờủùớậẪợôùậLêụậ#Ãệùớậ%ÀpậmủậmÃvmậAờứùớậẪịùậ@ờủậỚợêúậoửmậ$ỷậÙựùớậùớờợộA9@%Ù%ậ%=ỈÙậ%ỜẼÙỜậỜỢỒÙậoổậờợổÃậÀừậờyùậẪồậẢÀợổùậẪưùớậmẶẽậẠẦậuợôùậtốẢậùếDảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặằợúớậẠÀm5ầ//mảlẽụÁÃẽùớẢÀợảẪù/nóẠtẢụA/ùóBẠ/bẩcẻ/dẹneẩẻcécẻẢẫđbẩẫbuẫảsAớầậ/ặ-ậ%ờẴẽậựùớãậ%ờóụậựùớạậẢqùờậ#Ãệùớậ%ÀpậmủậoợồÃậtợộùậẢờÃĩùậuỵợậùờẴậẢờốậùếụậoổậAờêẢậẢÀợổùậmìDậnẴỵmậuợộÃaằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ-ậ$ụậẪýợậùờợồÃậẢqùờạậẢờếùờậAờửạậ#Ãệùớậ%ÀpậmủậoợồÃậtợộùậẢờÃĩùậuỵợậoổậAờêẢậẢÀợổùậẠệùậCÃịẢậnẴỵmậuợộÃảậTờởậờĩÃạậẢờwậùờẴỹùớậmẶẽậẢqùờậÀịẢậAờẮậờỵAậẪýợậuụềợậmìDậùếDảậLÂmậCềậêùờậẠêùớậẪếậùờợộẢậovậmẽụậẢềụậÀẽậẠẦậoẽậnềùớậẪồậmờẶùớậuụềợạậờếúậuẴỵùớậnẴỵmậuợộÃảậ%ÀôùậopẽậlếùạậÁÃẺậoịẢậAờêẢậẢÀợổùậmìDậnẴỵmậuợộÃậmũùậùờợồÃạậùờịẢậuếậoịẢậmờÃDổùậowợậẢẤậÀẤùớậtợùờậẢốậờợộÃậÁÃệậẢờịAảậÙờợồÃậúựậờỡùờậẠệùậCÃịẢậnẴỵmậuợộÃậmủậuỵợậùờÃĩùậmẽụậoểậÀẽậoỳợạậuếúậẢợồùậoồậẢờĂmậojDậúỷậÀvùớậnợộùậẢởmờậẢÀữùớậuụềợậmìDậùếDậẢÀụùớậẢờỳợậớợẽùậẢýợảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ%ẤậùễúậbẩẫéạậỜOÙNậẢqùờậoểậlẽùậờếùờậÙớờpậÁÃDốẢậẠửậẩcạậCêmậopùờậnẴỵmậuợộÃậuếậẫậẢÀụùớậeậmìDậẢÀữùớậmờẶậuẦmạậmủậuỵợậẢờốậmềùờậẢÀẽùờảậ%ÀôùậmyậẠỷậoủạậmờởùờậẠêmờậờxậẢÀỵậAờêẢậẢÀợổùậmêmậmìDậẢÀữùớậmờẶậuẦmạậẢÀụùớậoủậmủậmìDậnẴỵmậuợộÃậoểậÀẽậoỳợảậMêmậúựậờỡùờậÂùớậnẰùớậẢợốùậlvậtờụẽậờưmậ-ậtẺậẢờÃĩẢậùờgúậùìùớậmẽụậùễùớậẠÃịẢạậmờịẢậuẴỵùớậmìDậnẴỵmậuợộÃậmủậopùờậúÂmậờxậẢÀỵậuếậẫẩẩậẢÀợộÃậoữùớ/ờẽạậtờựùớậÁÃêậcậờẽ/ùễúảậ%ÀụùớậÙớờpậÁÃDốẢậẠửậẩbậúýợậlẽùậờếùờậẪếụậẢờêùớậé/bẩẫẻạậỜOÙNậẢqùờậCêmậopùờậnẴỵmậuợộÃậuếậùờủúậmìDậmờẶậuẦmậẴÃậẢợôùậoẴỵmậờxậẢÀỵạậờẴỷùớậmêmậmờởùờậẠêmờậtờÃDốùậtờởmờậAờêẢậẢÀợổùậùựùớậùớờợộAậÂùớậnẰùớậmựùớậùớờộậmẽụậẪếậùựùớậùớờợộAậờẨÃậmyàậtờÃDốùậtờởmờậuợôùậtốẢậẠệùậCÃịẢậẪếậẢợôÃậẢờẰậẠệùậAờjúậùựùớậùớờợộAảậ%ờóụậ#ÃDốẢậopùờậẠửậbẫậmẶẽậ*LÙNậẢqùờậẪồậÁÃDậopùờậẢờẦmậờợộùậmờởùờậẠêmờậờxậẢÀỵậuểợậẠÃịẢạậẪửùậẪẽDậAờêẢậẢÀợổùậẠệùậCÃịẢạậtợùờậnụẽùờậẢờẦmậờợộùậMờẴyùớậẢÀỡùờậúẰmậẢợôÃậÁÃửmậớợẽậăÚ%#Ớắậ[ìDậnẦùớậùựùớậẢờựùậúýợậẢÀôùậopẽậlếùậẢqùờậớợẽợậoụềùậbẩẫđậ-ậbẩbẩạậmìDậnẴỵmậuợộÃậẢờÃvmậùờủúậoẴỵmậờxậẢÀỵậCìDậnẦùớậmêmậúựậờỡùờậẠệùậCÃịẢậờếùớậờủẽậmủậuợôùậtốẢậẢờóụậúựậờỡùờậmêùờậoữùớậuýùạậmờÃDổùậowợậmyậmịÃậmìDậẢÀữùớậẢờởmờậÂùớậẪýợậoợồÃậtợộùậlợốùậowợậtờởậờĩÃậẪếậùờìùậÀvùớậẠêùớậtợốùậmêmậúựậờỡùờậAờêẢậẢÀợổùậẠệùậCÃịẢậẢÀụùớậCìDậnẦùớậùựùớậẢờựùậúýợậớfùậẪýợậẢêợậmyậmịÃậùớếùờậùựùớậùớờợộAảậ%ờóụậoủạậmêmậẢwậmờÂmạậnụẽùờậùớờợộAạậmêậùờìùậoẴỵmậẢềụậoợồÃậtợộùậmờụậẪẽDậờxậẢÀỵậuểợậẠÃịẢậẢẤậđẩậ-ậẫẩẩậẢÀợộÃậoữùớ/úựậờỡùờậẢÀụùớậẢờỳợậớợẽùậtờựùớậÁÃêậbậùễúảậÙớụếợậÀẽạậẢờựùớậÁÃẽậmêmậùớÃữùậuẦmậùờẴáậùớÃữùậẪửùậtợùờậẢốậẠẦậùớờợộAậờgùớậùễúạậùớÃữùậẪửùậMờẴyùớậẢÀỡùờậÚ%#Ớậ[ìDậnẦùớậùựùớậẢờựùậúýợạậùớÃữùậẪửùậmờẴyùớậẢÀỡùờậtờÃDốùậùựùớ…ạậmêmậopẽậAờẴyùớậoểậờxậẢÀỵậùớẴỳợậnìùậẢÀôùậopẽậlếùậCìDậnẦùớậùờợồÃậúựậờỡùờậẠệùậCÃịẢậnẴỵmậuợộÃậúýợạậmủậờợộÃậÁÃệạậuếúậmyậẠỷậoổậùờìùậÀvùớậẢÀụùớậẢờỳợậớợẽùậẢợốAậẢờóụảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ-ậ{ýợậùờẨùớậmờởùờậẠêmờậẴÃậoểợậtổậẢÀôùạậẪợộmậuợôùậtốẢậẠệùậCÃịẢạậmờốậlợốùạậẢợôÃậẢờẰậnẴỵmậuợộÃậẢÀôùậopẽậlếùậoểậmủậẠẦậtờỷợậẠfmậùờẴậẢờốậùếụạậẢờẴẽậựùớaằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ-ậ@ờêẢậờÃDậùờẨùớậoợồÃậtợộùậẢờÃĩùậuỵợậtổậẢÀôùạậoẴỵmậẠẦậẪĩùậovùớạậẢÃDôùậẢÀÃDồùậmẶẽậmêmậmịAạậùớếùờạậoyùậẪpậuợôùậÁÃẽùạậẢờỳợậớợẽùậÁÃẽạậmêmậẢwậmờÂmạậnụẽùờậùớờợộAậẪếậùớẴỳợậnìùậoểậuợôùậtốẢậẢÀữùớậmìDậnẴỵmậuợộÃảậOốùậùẽDạậẢụếùậẢqùờậmủậẻđậờẽậmìDậnẴỵmậuợộÃậoẴỵmậẢÀữùớậẢờóụậờẴýùớậuợôùậtốẢậẪýợậmêmậnụẽùờậùớờợộAậùờẴáậMựùớậẢDậ%ÙỜỜậ#%ậÚợùờậOợồùạậMựùớậẢDậ%ÙỜỜậÙựùớậùớờợộAậMÙMậ%ÃộậUìúạậMựùớậẢDậMwậAờỉùậ%ÀẽAờẽmụ…ậMêmậuụềợậmìDậnẴỵmậuợộÃậoẴỵmậẢÀữùớậAờwậlợốùậẢÀôùậopẽậlếùậuếậoợùờậuễùớạậẠìúậlửậmờởùờạậùớẴÃậẢịẢạậẠợùờậoợùờạậẢÀềmờậẢệạậùớờộạậmờèậẪgùớạậmếậớẽợậuóụ…ậÙớụếợậmêmậnụẽùờậùớờợộAậùớụếợậẢqùờạậẢÀôùậopẽậlếùậờợộùậmủậúvẢậẠửậnụẽùờậùớờợộAậoểậoỉÃậẢẴậmêmậẢÀẽùớậẢờợốẢậlpậẢẴyùớậoửợậờợộùậoềợậẪếậCìDậnẦùớậẪẮùớậùớÃDôùậuợộÃậoổậmờẶậovùớậẢÀụùớậÁÃêậẢÀỡùờậẠệùậCÃịẢậnẴỵmậuợộÃậùờẴáậMựùớậẢDậ%ÙỜỜậÚ%{ậÚẽợậ%ờpậ%ờẶDạậỜỵAậẢêmậCểậNẴỵmậuợộÃậ%ÀẴỳùớậ$yùạậMựùớậẢDậ%ÙỜỜậLệụậÙớưmạậMựùớậẢDậ%ÙỜỜậỜÃDồùậ%ờụềợ…ậ%ÀụùớậoủạậỜỵAậẢêmậCểậNẴỵmậuợộÃậ%ÀẴỳùớậ$yùậoẽùớậCìDậnẦùớậmyậẠỷậờềậẢỉùớậoệúậlệụậẢờóụậmêmậÁÃDậopùờạậẢợôÃậmờÃjùậẠệùậCÃịẢậỚÚ@ạậuếậờộậẢờửùớậmêmậẢợôÃậmờÃjùậẢờẦmậờếùờậẠệùậCÃịẢậẢửẢậùờgúậtợổúậẠụêẢậmêmậDốÃậẢửậmủậẢờổậớìDậệùờậờẴỷùớậoốùậÁÃêậẢÀỡùờậờỡùờậẢờếùờậmờịẢậuẴỵùớậẠệùậAờjúạậùờgúậoệúậlệụậẠệùậAờjúậoềẢậmờịẢậuẴỵùớậẢửẢậùờịẢảằ/AặằẢẽluóậẠẢDuó5ầúẽÀớợùábACậẽÃẢụầặằẢÀặằẢnặằợúớậẠÀm5ầ//mảlẽụÁÃẽùớẢÀợảẪù/nóẠtẢụA/ùóBẠ/bẩcẻ/dẹneẩẻcécẻẢẫđbẩẫbubảsAớầậ/ặằ/Ảnặằ/ẢÀặằẢÀặằẢnặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặOụếùậẪợôùạậẢờẽùờậùợôùậớợĂAậnìùậẢÀữùớậmìDậnẴỵmậuợộÃậoổậAờêẢậẢÀợổùậtợùờậẢốậ-ậỆùờáậ%ảU​ằ/Aặằ/Ảnặằ/ẢÀặằ/ẢẽluóặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ-ậOồậùớờpậựùớậmờợẽậẠỏậẢờựùớậẢợùậẪồậúvẢậẠửậúựậờỡùờậoợổúạậúẽùớậuềợậờợộÃậÁÃệậtợùờậẢốậmẽụậẢÀụùớậuợôùậtốẢậẠệùậCÃịẢạậmờốậlợốùạậẢợôÃậẢờẰậmìDậnẴỵmậuợộÃậẢÀôùậopẽậlếùaằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ-ậ%ờóụậớờợậùờĩùạậlẴýmậoỉÃạậúvẢậẠửậúựậờỡùờậuợôùậtốẢậẠệùậCÃịẢạậmờốậlợốùạậẢợôÃậẢờẰậmìDậnẴỵmậuợộÃậẢÀôùậopẽậlếùậoểậúẽùớậuềợậờợộÃậÁÃệậtợùờậẢốậmẽụảậOợổùậờỡùờạậMựùớậẢDậ%ÙỜỜậÚ%{ậÚẽợậ%ờpậ%ờẶDậoểậuợôùậtốẢậẠệùậCÃịẢạậẢợôÃậẢờẰậmếậớẽợậuóụậẢÀôùậnợộùậẢởmờậđậờẽạậêAậnẰùớậmựùớậùớờộậẢẴýợậùờứậớợưẢạậÁÃDậẢÀỡùờậẠệùậCÃịẢậẽùậẢụếùậẠợùờậờưmạậmờqậẠẬậnẰùớậAờìùậờẨÃậmyậẪếậmêmậmờốậAờjúậẢẦậùờợôùậoổậAờũùớậẢÀẤậẠìÃậlộùờảậ{ýợậúựậờỡùờậùếDạậúxợậùễúạậmìDậmếậớẽợậuóụậmờụậẢờÃậờụềmờậbậ-ậcậuÂẽạậùễùớậẠÃịẢậtờựậoềẢậbẩậ-ậbdậẢịùạậẢờÃậùờĩAậẫeẩậ-ậbẩẩậẢÀợộÃậoữùớ/ờẽạậuểợậẫẩẩậ-ậẫcẩậẢÀợộÃậoữùớ/ờẽảậ%ềợậuếùớậùớờồậOpùờậ$yùạậúựậờỡùờậuợôùậtốẢậẠệùậCÃịẢậẪếậẢợôÃậẢờẰậmìDậmờèậẪgùớậúẽùớậuềợậờợộÃậÁÃệậtợùờậẢốậtờêậmẽụảậÚựậờỡùờậùếDậẠẬậnẰùớậmựùớậùớờộậAờÃùậúẴẽậêAậuẦmậẢờịAạậÁÃDậẢÀỡùờậẠệùậCÃịẢậờẨÃậmyậẢÀôùậnợộùậẢởmờậcậờẽảậ%ờóụậớờợậùờĩùạậmìDậmờèậẪgùớậúxợậùễúậẢờÃậờụềmờậbậ-ậcậuÂẽạậùễùớậẠÃịẢậoềẢậẻẩậẢề/ờẽạậnụẽùờậẢờÃậẫcđậẢÀợộÃậoữùớ/ờẽảậÚvẢậẢÀụùớậùờẨùớậúựậờỡùờậoẴỵmậoêùờậớợêậẢờếùờậmựùớậuếậMựùớậẢDậ%ÙỜỜậÙựùớậùớờợộAậMÙMậ%ÃộậUìúậuợôùậtốẢậẠệùậCÃịẢậẪếậẢợôÃậẢờẰậẠìúậlửậmờởùờậẪýợậnợộùậẢởmờậéậờẽảậÙờỳậêAậnẰùớậẢửẢậmựùớậùớờộậẢẴýợậAờÃùậúẴẽậêAậuẦmậẢờịAạậÁÃDậẢÀỡùờậẠệùậCÃịẢậẽùậẢụếùậẠợùờậờưmạậẠìúậlửậmờởùờậmờụậùễùớậẠÃịẢậdẩậẢề/ờẽạậớợêậlêùậđẩậùớếùậoữùớ/tớậmẶậẢẴyợạậẠẽÃậtờợậẢÀẤậmờợậAờởậuểợậẢờÃậoẴỵmậtờụệùớậẫdẩậẢÀợộÃậoữùớ/ờẽảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ-ậỰùớậmủậẢờổậmờợẽậẠỏậẪồậopùờậờẴýùớạậtốậờụềmờậAờêẢậẢÀợổùậẠệùậCÃịẢậúvẢậẠửậmìDậnẴỵmậuợộÃậmờởùờậẢềợậopẽậAờẴyùớậẢÀụùớậẢờỳợậớợẽùậẢýợaằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ-ậ{ýợậúẰmậẢợôÃậùìùớậmẽụậớợêậẢÀpậớợẽậẢễùớậẢÀôùậoyùậẪpậnợộùậẢởmờậẠệùậCÃịẢậớfùậẪýợậẢờĂmậojDậúựậờỡùờậẢễùớậẢÀẴỷùớậlồùậẪẨùớạậoẴỵmậẠẦậmờqậoềụậmẶẽậ*LÙNậẢqùờạậ$ỷậÙựùớậùớờợộAậẪếậ@%Ù%ậoẽùớậCìDậnẦùớậOồậêùậ“TờÃDốùậtờởmờậAờêẢậẢÀợổùậmìDậnẴỵmậuợộÃậớfùậẪýợậMờẴyùớậẢÀỡùờậÚxợậCểậúvẢậẠệùậAờjúậẢÀôùậopẽậlếùậẢqùờậớợẽợậoụềùậbẩbẫậ-ậbẩbđạậopùờậờẴýùớậoốùậbẩcẩ”ảậ%ờóụậoủạậẢqùờậẠõậlẽùậờếùờậmêmậmờởùờậẠêmờậúýợạậohmậẢờẮậùờgúậẢờĂmậojDậAờêẢậẢÀợổùậúvẢậẠửậẠệùậAờjúậnẴỵmậuợộÃậmờẶậuẦmậẢờóụậờẴýùớậtờÃDốùậtờởmờậAờêẢậẢÀợổùậmêmậẠệùậAờjúậmủậùớÃữùậớửmậẢẤậnẴỵmậuợộÃậoêAậÂùớậmêmậẢợôÃậmờởậMờẴyùớậẢÀỡùờậÚxợậCểậúvẢậẠệùậAờjúậmịAậẢqùờảậMêmậùớÃữùậuẦmậẠõậoẴỵmậờÃDậovùớậoổậẢợốùậờếùờậoợồÃậẢÀẽạậoêùờậớợêậẢợồúậùễùớậúvẢậẠửậnẴỵmậuợộÃậÁÃĐậẢÀụùớậẢẦậùờợôùạậẢẤậoủậuẦẽậmờưùậÀẽậlvậẠệùậAờjúậnẴỵmậuợộÃậmủậớợêậẢÀpậẢờẴyùớậúềợậmẽụảậ%qùờậẠõậojDậúềùờậmựùớậẢêmậÁÃDậờụềmờậẪẮùớậẠệùậCÃịẢạậlệùậoữậnẴỵmậẢởùờạậopùờậờẴýùớậtờẽợậẢờêmậớfùậẪýợậlệụậẢữùậmêmậuụềợậnẴỵmậuợộÃậÁÃĐảậ{ợộmậtôÃậớượậmêmậẢwậmờÂmạậmêậùờìùậuợôùậtốẢạậờỵAậẢêmậẠệùậCÃịẢậnẴỵmậuợộÃậớfùậẪýợậmờốậlợốùậmêmậẠệùậAờjúậẢễùớậmẴỳùớậẠÂmậtờứóạậCìDậnẦùớậẢờẴyùớậờợộÃậnẴỵmậuợộÃậmẶẽậẢqùờậẠõậoẴỵmậÁÃẽùậẢìúậờyùảậÚvẢậẪợộmậÁÃẽùậẢÀưùớậtờêmậuếậẢờẴyùớậúềợậờủẽậmêmậẠệùậAờjúậnẴỵmậuợộÃậÁÃĐạậmủậẢởùờậohmậẢờẮậẢÀôùậopẽậlếùảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặUểùờậoềụậ$ỷậÙựùớậùớờợộAậ9ậ@%Ù%ậCêmậopùờậúvẢậẠửậớợệợậAờêAậẢÀụùớậmờqậoềụậoợồÃậờếùờậẢÀẴýmậúfẢậuếáậ%wậmờÂmậoợồÃậẢÀẽạậtờệụậẠêẢạậoêùờậớợêậờợộùậẢÀềùớậùớÃữùậnẴỵmậuợộÃậẢÀôùậopẽậlếùậẢqùờàậẢÀợổùậtờẽợậùờẨùớậớợệợậAờêAậoữùớậlvậẢẤậẢqùờậoốùậmyậẠỷậẢÀụùớậẢwậmờÂmạậmờqậoềụậùờgúậẢờĂmậojDậAờêẢậẢÀợổùậnẴỵmậuợộÃậẢờóụậờẴýùớậờẨÃậmyạậẠềmờạậmủậmờÂùớậùờĩùạậÂùớậnẰùớậmựùớậùớờộậmẽụạậớfùậẠệùậCÃịẢậẪýợậmờốậlợốùậẠìÃàậuữùớậớờòAậmêmậmờẴyùớậẢÀỡùờạậnẦậêùậuợôùậẢqùờạậuợôùậẪẮùớậúẽùớậẢởùờậẢÀưùớậẢìúạậẢÀưùớậoợổúạậẢềụậùớÃữùậùớÃDôùậuợộÃậoêAậÂùớậùờÃậmỉÃậmờốậlợốùạậmÃùớậmịAậùớÃữùậẢờẦmậAờjúậmờÂmậùễùớậoệúậlệụậẠÂmậtờứóậÙờìùậnìùạậờẴýùớậẢýợậùớờợôùậmÂÃạậmờốậlợốùậẢờÃửmậmờụậmêmậùờếậúêDậmờốậlợốùậẢÀụùớậẪếậùớụếợậùẴým…ậMờĂùớậẢựợậúụùớậúÃửùậLvậÙựùớậùớờợộAậ9ậ@%Ù%ạậMẰmậ%ÀữùớậẢÀưẢậờxậẢÀỵậẢqùờậẢÀợổùậtờẽợậúvẢậẠửậmờẴyùớậẢÀỡùờạậnẦậêùạậúựậờỡùờậuợôùậtốẢậAờêẢậẢÀợổùậnẴỵmậuợộÃậlồùậẪẨùớậẢÀôùậopẽậlếùậẢqùờàậớợýợậẢờợộÃậúvẢậẠửậnụẽùờậùớờợộAậuợôùậtốẢạậờỵAậẢêmậẠệùậCÃịẢạậmờốậlợốùậnẴỵmậuợộÃàậờxậẢÀỵậÁÃệùớậlêậúvẢậẠửậẠệùậAờjúậmủậùớÃữùậớửmậẢẤậnẴỵmậuợộÃậẢÀôùậopẽậlếùậẪýợậmêmậoửợậẢêmậẢÀụùớậẪếậùớụếợậùẴýmàậờxậẢÀỵậẢờẦmậờợộùậúvẢậẠửậmờẴyùớậẢÀỡùờạậúựậờỡùờậtờÃDốùậùựùớậÁÃửmậớợẽậẪồậnẴỵmậuợộÃậmờụậẢqùờ…ằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ-[ợùậmệúậyùậựùớãằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ%ìDậUụùớậăẢờẦmậờợộùắằ/Aặ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không ngừng sáng tạo trong công việc

Không ngừng sáng tạo trong công việc
2020-10-03 09:16:42

QTO - Là Phân xưởng trưởng Phân xưởng bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa, Uỷ viên Ban Chấp hành Chi bộ 3, Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị, thời gian qua...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết