Cập nhật:  GMT+7
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCw7NVw5rhu6Ap4bq4VVbDjCjhurjhu5hA4buuVOG6uOG7mOG7oOG7ruG6uCThu67hurjhu5hJO+G6uOG7rlRVxq9I4bqqL1XhurxC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8Ot4buUSOG7ksOJQuG6rHPDuuG6qOG6uC3hurjDs1VP4buu4bq44buqYeG6uOG7rsOaUOG7rOG6uOG7guG7hOG6uOG7rsSo4bus4bq4w7NUw4024bq4w7pVXSThu65U4bq4w5TDmuG7rlUt4bq4bsOaUCjhurghxq/hurjDiuG7hC/hu4ThurjhuqzhurxH4buA4buELeG6uMOK4bq64bq84buA4bqow4LhurhVKTZQ4buu4bq4xJFI4bus4bq4bkDhurjhuqxzKeG7iuG7rlThurjDui7hu6bhuqjhurgoLsOaUeG7ruG6uOG7qlVIw5rhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq4VVbDjCjhurjhu5hA4buuVOG6uOG7rlVL4bus4bq4KOG7tOG7ruG6uDPDmuG7rlXhurjhu65VMuG7rlThurjhu65UXSrDmuG6uOG7mOG7iOG6uOG7kFfhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq44buQ4bu24buuVOG6uFXDmuG7nuG7ruG6uOG7kFVW4bq4ITDhurjhu65UVcOaUDvhurhUw5rhu4rDmuG6uDtVV+G7rlThurjhu5JP4buu4bq4KEDhu5DDguG6uMOU4buKVuG6uDNQ4bq4w7oj4bq4LCnhu7bhu5DhuqThurhk4bui4buu4bq44buQw4zhu65V4bq4M8OaUOG7kOG6uCgj4bq44buQVSLhu5Dhurgzw5rhu57hu65Uw4LhurgoVUo74bq44buu4bue4buu4bq4KC7DmuG6uE/hu67hurgow4zDmuG6uCjDkyjhurjhu5Dhu4rhurjhu5BJ4buQ4bq44buuVFXGr0jhurgoLkjhu65U4bq44buww5pQKOG6uCHGr+G6uCgu4bui4buu4bq44buY4bumSOG6uMOUw43hu67DguG6uOG7sOG7iOG7rlXhurjhu5jDjFbhurhVKTZQ4buu4bq4KCPhurjhu5BVIuG7kOG6uOG7rlXDmuG7oCnhurjhu5hWw43hu67hurgoVcSo4bus4bq4VcOdw5rDguG6uChM4buuVOG6uCwpw43hurjhu5hA4buuVOG6uDPDmuG7ouG7ruG6uOG7huG6uuG6uFTDmkjhurjhu5jhu6Thu65V4bq4KFVdJOG7rlThurjDlMOa4buuVeG6uOG7sMOaUCjhurghxq/hurhUTDvhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq44buqVVfhurjhu6pVxKjhu67huqThuqooSMOU4buw4buU4bq4ISg24buw4buU4bqiw4nhu6xILlTDmuG7ruG6ssOKOzXhurhIKShWw4lC4bqqKC5C4bqqKOG7kkLhuqrDmuG7rFThurghLuG7kOG6osOJLy/hu5DhuqTDlEhWLClI4buuVCguw5rhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEv4bq84buAw4pHL+G7gEbhu5Lhu4bhurrhurrhurpH4buARyhG4bq+R+G7huG7guG7sOG6vOG6pOG7qDtUw4nhurgvQuG6qi8o4buSQuG6qi8oLkLhuqooLkLhuqoo4buSQuG6qjtCw73hu4jhurjEkUjhu6zhurjEkVXDmeG7rlXhurjhuqzEkUjhu6zhurhuQOG6qOG6uDMgSOG6uOG7qlVJ4buuVeG6uChVw43hu65V4bq44buYw4zDmuG6uFXhu7jhu65U4bq44buQVSnhu65U4bq44buSVuG6uOG7rlVP4buu4bq44buST+G7rsOC4bq44buQVuG7ruG6uOG7lOG7rOG6uOG7mOG7pkjhurg7VV0k4buuVOG6uD/hurg1SOG6uCwp4bui4bq4M8ON4bq44buQSeG7kOG6uOG7rlXDjeG6uFXhu4pW4bq4KE/hu6zhurjhu5hX4buuVOG6uFRXO+G6uOG7kCnhu65U4bq4KMOa4bue4buuw4Lhurjhu65VT+G7ruG6uOG7qmHhurjhu67DmlDhu6zhurjhu4bhurrhurjhu67EqOG7rOG6uMOp4bu44buuVOG6uOG7qlU/w5rhurg/4bq4Mz7hu65U4bq4xJE+SOG6uDPDjeG6uOG7qmHhurjhu67DmlDhu6zhurjhu4Lhu4Thurjhu67EqOG7rOG6uOG7rlTDjTbhurjDulVdJOG7rlThurjDlMOa4buuVS3hurhuw5pQKOG6uCHGr+G6uC3hurjEg+G7rlXhurLhurjDrcOy4bqjw7Np4bq4w6nhu7HEkeG6qi87QuG6qi8o4buSQuG6qi8oLkLhuqovKEjDlOG7sOG7lELEkVvhu65U4bq4KC5W4buuVOG6uOG7kuG7pjvhurjhu67DjTbhurhVKTZQ4buu4bq4xJFI4bus4bq4bkDhurgoI+G6uOG7kFUi4buQ4bq44buqVT/DmuG6uOG7kOG7tOG7rlThurg1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uOG7rCXDmuG6uMOK4buG4bq44buuVcON4bq4KOG7pOG7rlXhurjhu65UVcavSMOC4bq4KC7hu6bhurhUw5pJ4bq44busPcOa4bq44buuVcON4bq44buG4bq64bq4KC7DmlAp4bq44buY4bu44buuVOG6tOG6uFU94bq4KC4m4bq44buqw5rhu65V4bq4O1XDmeG6uOG6rMOK4bq64bq4KC7DmlAp4bq44buY4bu44buuVC/hu65Vw43huqjhurjhu5hR4bq4ITFI4bq44buQVTJI4bq44buuVcON4bq4P+G6uOG7kFVW4bq44bq84buG4bq44buY4bu2w5rhurgoXSbhu65U4bq44buQVcOZ4buuVeG6uCFJ4buQVeG6uFXDmlDhu67hurjhu5hI4buuVOG6uOG7qlVX4bq44buqVcSo4buu4bq4M+G7oOG6uOG7rlXDjeG6uD/huqThurjhuq7hurjDrSk2UOG7ruG6uMOt4buKw5rhurhuxKjhu65U4bq4MyBI4bq4KCPhurjhu5BVIuG7kOG6uOG7sFLhurjhu6pVP8Oa4bq44buQ4bu04buuVOG6uDVPNuG6uOG7kjDhu65U4bq44buuVcON4bq4KFUq4bq4SOG7rlXhurhVPuG7rlThurjhu7DDmlAo4bq4Icav4bq4w7ouw5Lhu67hurjDulXhu6bhurjDuk/hu6zhurg/4bq4KFXhu7Thu67hurjDulVP4bus4bq4bVXhu6LDguG6uDXhu4jhurjDreG7isOa4bq4bVXhu6LhuqThurjEkVXhu6bhurjDui7DkuG7ruG6uMO6VeG7puG6uMO6T+G7rOG6uCHDmuG7rlXhurjhu67EqOG7rOG6uOG6vEfhu4bhurrhurgow4zDmuG6uOG7sMON4buuVOG6uMOUw5pR4buu4bq4w5Thu4jDmuG6uOG7rlRI4buuVOG6uMO6VU/hu6zhurhtVeG7osOC4bq4NeG7iOG6uMOt4buKw5rhurhtVeG7ouG6pOG6uMOzxKjhu6zhurjhurzhu4ThurgoKSPDmuG6uOG7kFXhu6bhurgoVUjhu6zhurhUw5pI4bq44buQSeG7kFXhurjhu6zDjOG7rlThurgzw43hurjhu65Uw4024bq44buY4bui4bus4bq4w5RJ4bus4bq44buYw5Mow4LhurjDlEnhu6zhurjhu5JP4buu4bq4NU824bq44buSMOG7rlThurjhu5Ak4bq4IT/DguG6uOG7kFXDmuG7nuG7ruG6uOG7mMOTKeG6uDMlw5rhurjhu6rhu5rhurgoVT7huqThurjDrUjDmuG6uOG7sMOS4buu4bq4w5Thu6bhurjhu5jhu6bhu5BV4bq4w5RKKOG6uCguSOG6uCjDk+G7ruG6uOG7kuG7iOG6uOG7rEjhu67hurjhu65VXeG7rlThurjhu5BV4bum4bq4M8OV4buu4bq44busQCjhurjhu7BY4buuVOG6uOG7qsOa4bui4buu4bq4KC4p4buuVOG6uDMlw5rhurjDqeG7iuG7rlThuqThurjDuiDhurjhu67EqOG7rOG6uOG6vEfhu4Lhu4Thurjhu5jhu57hu67hurjhu67EqOG7rOG6uOG6vEfhu4ThurzDguG6uOG7kFXhu6bhurjhu5A+4buuVOG6uOG7mOG7uOG7rlThurjhu5hAw5rhurgoVUjhu6zhurhUw5pI4bq4VcON4buuVOG6uCguxKjhu6zhurgoLuG7jOG7ruG6uOG7mEnhu65V4bq4M8ON4bq44buw4buMO+G6uOG7rlXDmuG7oCnhurjhu5BVw5rhu57hu67hurjhu5Dhu7Thu65U4bq4NSnDkyjhurghSuG7kOG6pOG6uMOzVMONNuG6uOG6vOG6vC/hurzDii/hurxH4buEw4rDguG6uCguVuG7rlThurjhu6xAKOG6uCgu4buM4buu4bq44buQVcOa4bue4buu4bq44buYw5Mp4bq4LCk24bueKOG6uOG7sMOaUCjDguG6uOG7kFXhu6bhurjDui7DkuG7ruG6uMO6VeG7puG6uMO6T+G7rOG6uOG7mOG7iOG6uEjhu65V4bq44buSW+G7rlThurhVNuG6uCHDmuG7rlXhuqThurh4JcOa4bq44buuVTLhu65U4bq4KFXDjeG7rlXhurgow5nhu5BV4bq4M8ON4bq4ITDhurhVNuG6uCHDmuG7rlXhurhI4buuVeG6uOG7klvhu65Uw4Lhurjhu5BV4bum4bq4w7ouw5Lhu67hurjDulXhu6bhurjDuk/hu6zhurjhu5hdJuG7kOG6uMOp4buK4buuVMOC4bq4w7NVw43hurjhu65dJeG7kOG6uChM4buuVOG6uChVXT/hu65U4bq4w4rhurjDrSlP4buu4bq44buQVV0k4buuVOG6uGnDmuG7isOa4bq4O1VX4buuVOG6uFXDjOG7rlThurhkSOG6uDPDjeG6uCguKTbhurgoTOG7rlThurjhu5JI4buuVeG6uFXDmlAp4bq4w6Dhu65V4bq4VT7hu65U4bq44buwMOG7kOG6uOG7sF0m4buuVOG6uDNb4bq4KC5I4buuVOG6pOG6uMOzVTLhu65U4bq44buuxKjhu6zhurhUw5Lhu67hurjhu5hPNsOC4bq44buuVOG7tMOa4bq44buuVcON4bq4KFUq4bq4M8ON4bq4O1XDkuG7ruG6uOG7rEDhurjhu5B9SOG6uOG7kFXhu6bhurjDlOG7puG6uDUp4bu24buuVOG6uOG7kMOTO+G6pOG6uMOpUeG6uCguw5rhurhP4buu4bq44buuMuG6uEjhu65V4bq4VT7hu65U4bq44buww5pQKOG6uCHGr+G6uMO6LsOS4buu4bq4w7pV4bum4bq4w7pP4busw4LhurhVKTZQ4buu4bq4w63hu4rDmuG6uG7EqOG7rlThurjhu5jhu4jhurjhu5jDkinhurgoXeG6uOG7huG6uuG6uuG6uCguw5pQKeG6uOG7mOG7uOG7rlThurg1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uOG7rlXDjeG6uChVKuG6uDPDjeG6uDtVw5Lhu67hurjhu6xA4bq44buQfUjhurjhu5BV4bumw4LhurgoLlbhu65U4bq44buYV+G6uOG7rlRP4buu4bq4IUnhu5BV4bq4KMWo4buuVeG6uOG6vOG6uuG6uuG6uCguw5pQKeG6uOG7mOG7uOG7rlTDguG6uGRA4bq4xJHDrXN14bq4KMWo4buuVeG6uOG6vOG6uuG6uuG6uCguw5pQKeG6uOG7mOG7uOG7rlTDguG6uMSR4bu04buuVOG6uEjhu67hurgoxajhu65V4bq44buG4bq64bq4KC7DmlAp4bq44buY4bu44buuVMOC4bq4w60pNlDhu67hurjhu5hWw43hu67hurjDreG7isOa4bq4bsSo4buuVOG6uDPDjeG6uOG7kEnhu5Dhurjhu65Vw43hurhV4buKVuG6uChP4bus4bq44buA4bq64bq4KC7DmlAp4bq44buY4bu44buuVOG6pOG6uMOzVFbDjcOa4bq4LkjDguG6uMOtKTZQ4buu4bq44buYVsON4buu4bq4w63hu4rDmuG6uG7EqOG7rlThurjhu5BY4buu4bq4VSk24bq44buYQOG7rlThurjhu5hWw43hu67hurgzw5rhu6Lhu67hurgoVUjhu65V4bq44buuw5rhu6Lhu67hurjhu5hX4buuVOG6uFRXO+G6uFXDjeG7rlThurgoLsSo4bus4bq44buuVMONNuG6uOG7kOG7tOG7rlThurghSOG7ruG6uOG7sMOTO+G6uOG7rEwo4bq4w5RL4buuVOG6uOG7mFHhurg1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uOG7rlThu7TDmuG6uOG7rlXDjeG6uChVKuG6uDPDjeG6uDtVw5Lhu67hurjhu6xA4bq44buuMuG6uEjhu65V4bq4VT7hu65U4bq44buww5pQKOG6uCHGr+G6uMO6LsOS4buu4bq4w7pV4bum4bq4w7pP4bus4bq44buqVUjhu65U4bq4KC5I4buuVMOC4bq4KMOMVuG6uOG7mMOa4bugKeG6uOG7qsOaUOG7ruG6uOG7kFVW4bq44buuVU/hu67hurjhu5JP4buu4bq44buY4bue4buu4bq4KFXEqOG7rOG6uDPDmuG7nuG7rlThurgzw43hurhUw5pJVuG6uOG7knvhu5DhurgoLik24bug4buu4bq4KFXhu7bhu65U4bq44buQSeG7kFXhurjhu6zDjOG7rlThurjhu5BVVuG6uChV4bue4bq4VVDhurgoLuG7muG6pOG6uMOtw7LhuqPDs2nhurjDqeG7scSRLeG6uHjhu5Hhurh44bqxw7PhurjDrcOj4bqqLztC


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trên 4.860 ha lúa bị hạn hán

Trên 4.860 ha lúa bị hạn hán
2014-07-24 04:59:59

(QT) - Từ đầu năm 2014 đến nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn biến thất thường, lượng mưa các tháng đầu năm thấp hơn trung bình nhiều năm, thời gian gần đây nắng...

Giải quyết việc làm mới cho hơn 5.800 lao động

Giải quyết việc làm mới cho hơn 5.800 lao động
2014-07-24 04:59:49

(QT) - Thời gian qua, các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tích cực phối hợp nhằm giải quyết vấn đề việc làm cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết