Cập nhật:  GMT+7
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFdF4bq1w6LDo27hu7Y0w7Q14bu2KGXhurXhu7ZqbuG7o+G7tuG7l8Oj4bu2beG6tS5l4bq14bu2NWbhu7ZKbihl4bqz4bu2TWvhuq3hu7ZkMGXhu7Y3MG7hu7ZrO+G7tsSRPm1WL+G6tUBXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKnhurQ4Ozbhu7RX4busw71yReG7s+G7ruG7ti3hu7ZF4bqzLuG7neG7tiMmLz/hu6jhu7ZF4bq1LuG7tuG7mm4gbeG7tjQoZeG7tsO9ckXhu7Phu7Y3KeG7tsSp4bq14buHw6Lhu7bhurXDrMSp4bu24buXacOi4bu24bq04buFw6Lhu7bDveG6tcOi4bqjZeG7tmzhuqvhu7ZN4bq1LmXhurXhu7Y1ZuG7tkpuKGXhurPhu7ZNa+G6reG7tkA6JiPhu7bhurPDomnDouG7tm3hurXDosSDbuG7tjVu4buHZeG7tmwsNeG6teG7tihl4bq14bu24buXacOi4bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2bcO14bu2ZMOixINu4bu2am7hu6Phu7bigJzEqOG6tW9t4bu24bqzw6Ii4bud4bu2Nyxl4bqz4bu2ZeG6tWnigJ3hu7Y14buNO+G7tm0sNeG7tuG6s8OiKOG7tkXhurNu4bud4bqxZeG7tsSQw6Jl4bq14bu24buWceG7qOG7tjXhu5Nu4bu2N8OixINl4bu2NCzDqeG7tuG7l8Oi4bqhZeG7tnnDtW7hu7Y3w6LEg2Xhu7ZNa25l4bqz4bu2w7VoZeG6s+G7qOG7tjXhu5Nu4bu2xKnhurXhurll4bqz4bu24buXw6LhuqFl4bu2xKjhurUiZeG7tuG7mynhu7bhu5ZFTU3hu5rhu7ZtIcOi4bu2Sm4oZeG6s+G7tk1r4bqt4bu24busQDoqJuG7tuKAk+G7tkA6JiXhu67hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdWbTs0ZDjhu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMSRO2vhurPDomXFqCPEqeG7m+G7tjtubcOp4bu0V1Zta1dWbTZXVsOixJHhurPhu7Y7ZG1U4bu04bu04bu2xqHDojZt4bq1VOG7tCQl4bu44bu04bu24bq1OMOi4bqz4bq1bVThu7Q9PSbhu7Thu7ZsazVU4bu04bq1bW3EqcWoLy80O8Opam47ZeG6s21rw6Lhu6rhu5dlL8Spw6lrbTtkbC/hu7gvTWtuw6ll4bqzam47ZeG6s+G6tcOiOMSpL23hurU7ZeG6tTXDqS0jJi0/LUAl4buqYsSp4bqz4bu0L1dWL202V1YvbWtXVm1rV1ZtNlfhu4Bl4bqz4bu24buW4buP4bu2xJApw6nhu6jhu7Zl4bqzbuG7neG6oWXhu7bDveG6teG7jeG7tmXhurXDosSDxJHhu7bhu5Y8ZeG7tsSp4bq14bq7ZeG6s+G7tkpu4buHNeG7tuG6teG7hcOi4buo4bu24bu1IcOi4bu2bSzhu6jhu7Zl4bq1LuG7tuG7lzxl4bu2ReG6s27hu53hurFl4bu24bq04buDZeG6s+G7tk3hurUsw6Lhu6jhu7bhurLDoizEkeG7tjfhu4c14bu2ReG7mnnhu7bDvXJF4buz4bu24buXLuG7tuG7tSHDouG7tm0s4buo4bu2ZeG6tS7hu7bhu5c8ZeG7tuG7tX1l4bqz4bu24buWw7VoZeG6s+G7tuG6tMO1ZeG6s+G7tm19ZeG6s+G7tuG6tcOpO+G7tm0sNeG7tuG6s8OiKOG7tkXhurNu4bud4bqxZeG7tsSQw6Jl4bq14bu24buWceG7qlYvxKlXVi9tNldWL21rV1YvbTs0ZDhX4oCcxKjhurVvbeG7tuG6s8OiIuG7neG7tjcsZeG6s+G7tmXhurVp4oCd4bu24bqzw6Jpw6Lhu7Zt4bq1w6LEg27hu7bhurUuZeG6s+G7tm1rPMSR4bu2NMO0NeG7tihl4bq14bu2NeG6tcOi4bqjZeG7tm1rw7XDrWXhurPhu7bhu5fhu4Hhu7bhurPDoizhu7Y14buNO+G7tsSR4buFbeG7tm074bud4bu2xJEs4bud4bu2Y+G6teG7gWXhurPhu7Y14bq1buG7neG6oWXhu6jhu7Y3w7XDrDXhu7bhu7Uhw6Lhu7ZtLOG7qOG7tmXhurUu4bu24buXPGXhu7bhu7V9ZeG6s+G7tuG7lsO1aGXhurPhu7bhurTDtWXhurPhu7Y0w6LhuqFl4bu2bMOpIWXhu6jhu7Y14bq54bu2beG6teG6r+G7tjXDqcOi4bu2ZC7hu7bEkeG7hW3hu7Zta8OpZeG6s+G7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2xKnhurUsbeG7tuG6tcOixINl4bu2NeG7jTvhu7Zl4bq1w6LhuqPEqeG7tihl4bq14bu24buWw6LEg23hu7ZFO8SR4bu2ZTzEkeG7tiPhu7hAJeG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V0U8xJHhu7ZAOioq4buo4bu2Y+G6tcOi4bu2Nztl4bqz4bu2ZC7hu7Zsw6Jl4bq14bu24buXw6LhuqFl4bu24bu1IcOi4bu24bq14bq9NeG7tkNx4bu2beG6tW4xbeG7tk3hurXhu4Fl4bqz4bu2bcOiZeG7qOG7tkXhurNu4bud4bqxZeG7tsSQw6Jl4bq14bu24buWceG7tjfDtcOsNeG7tmTEg2XhurXhu7Y3w6LDo27hu7Y34buFZeG6s+G7tjfDouG7tjXhu4Fl4bqz4bu2bSw14bu2xKnhurXDsjXhu7bhu5fDsuG7tjXhurXDouG6o2Xhu7Y3IG7hu7ZtIcOi4bu2NeG6tcOi4bqjZeG7tm1rw7XDrWXhurPhu7bEkcOiw6Nl4bu2RTvEkeG7qOG7tuG7l2nDouG7tmXhurXDosSDxJHhu7bhu5fDsuG7tmQuxJHhu7bhu7XDosSDZeG7tjQsw6nhu7bhu5fDouG6oWXhu7bhu5bhu4Hhu7ZtbuG7neG6o2Xhu7Y3w6LEg2Xhu6rhu7ZNa8OpZeG6s+G7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2ZeG6sy7hu53hu7bhu4vhu7Y14bq1w6LhuqNl4bu2bWvDtcOtZeG6s+G7qOG7tkXhurNu4bud4bqxZeG7tsSQw6Jl4bq14bu24buWceG7tjcp4bu2beG7kWXhurPhu7Y14bq1w7LEqeG7tuG6tS5l4bqz4bu2ZeG6sy5l4bu2NMO0NeG7tihl4bq14bu2bSHDouG7tjXhurXDouG6o2Xhu7Zta8O1w61l4bqz4bu2Sm4oZeG6s+G7tk1r4bqt4buq4bu2ReG6tcO1ZeG6s+G7tsSR4buFbeG7tm1rw6ll4bqz4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7ZjcOG7tmXDosSDxJHhu7Y3LGXhurPhu7Zl4bq1aeG7tmXhurUgbeG7tsSRLuG7tuG7gWXhurPhu7bhu5Zx4bu2ZeG6tWnhu7Zl4bq1IG3hu7ZkLuG7tmQwZeG7tjfDouG7tjXhurXDssSp4bu2KGXhurXhu7bDveG6teG7jeG7tm3huq014bq14bu2w71uNDvhu7bhurbDojY4ZOG7tsO9O2xta8Op4bu2beG6tTzEkeG7tkpuKGXhurPhu7ZNa+G6reG7tmU8xJHhu7ZAOiY94buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RX4bu14bqv4bu2NeG6tW4yZeG7tjThuq3hu7Ztw7Xhu7Zkw6LEg27hu7Y14bq1w6nhu7bhu5fDosSDNeG7tuG7m24gbeG7tjQoZeG7tjVu4buHZeG7tmwsNeG6teG7tmUu4bud4buo4bu24buBZeG6s+G7tuG7lnHhu7Y2LmXhurXhu7Zt4bq1w63DouG7tuG6s8OiO2Xhu7ZkLsSR4bu24buXw6LEgzXhu7bhu5dpw6Lhu7Y04buF4bu2xKnhurUxZeG7tmTDtW7hu7Zta+G7leG7tihl4bq14bu2NeG7jTvhu7ZN4bq14buBZeG6s+G7tm0gZeG7tuG7mynhu7bhu5bDosSDbeG7tkU7xJHhu6jhu7Zt4bqnxJHhu7ZkIcOi4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7Y0w7Q14bu2KGXhurXhu7bhu4Fl4bqz4bu2Nynhu7Y14bq1w7LEqeG7tmU8xJHhu7bhu5vDtTvhu6jhu7Zr4buDw6Lhu7Y1IG3hu7Y14buBZeG6s+G7tjfhuqNl4bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2N+G6rTvhu7bEqeG6tcO1aGXhurPhu7Zta+G6oWXhu7Y1KOG7tmXDtWk14buo4bu2beG6p8SR4bu24bqzfcSp4bu2NSw14bu2N+G7g2XhurPhu7Y34buFw6Lhu7Y14buP4bu24buL4bu2Sm4oZeG6s+G7tk1r4bqt4bu2ZTzEkeG7tkA6JiPhu7Y34bqv4bu24bubLDXhu7Y34bqtZeG6teG7tjQoZeG7tmpu4budw6Nl4bu2KGXhurXhu7bhurXDrMSp4bu2xKnhurUsxKnhu7Y14buNO+G7tsSR4bqnZeG6teG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V3luZsOi4bu24bqzw6Jpw6Lhu7Zt4bq1w6LEg27hu7ZsLDXhurXhu7bigJzEqOG6tW9t4bu24bqzw6Ii4bud4bu2Nyxl4bqz4bu2ZeG6tWnigJ3hu7Y3w7XDrDXhu7ZtZuG7tjXhurXDtDXhu7ZtIcOi4bu2ReG6tS7hu7Zj4bq1LDXhurXhu7Y6OuG7tkpuImXhu7Zj4bq1buG7tk3hurXhu43hu7Y34buB4bu24bq0LuG7tkXhu4XDouG7tuKAk+G7tmVow6Lhu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tmU8xJHhu7Y14bq14buHZeG6s+G7tsSQceG7qOG7tjcp4bu2NeG6ueG7tuG6tS5l4bqz4bu24buXIWXhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2ZOG6pWXhurXhu7Y24buRZeG6s+G7tjXhurUiZeG7tm1rw7VpNeG7tmPhurXDouG7tmThuqFl4bu2bS5u4bu24buXLsOp4bu2NeG6tcOi4bqjZeG7tm1rw7XDrWXhurPhu7bEkcOiw6Nl4bu2RTvEkeG7tuG7ly7hu7Zl4bq1w6LDo27hu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2Nynhu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tm1r4buL4bu24buXw6Phu6jhu7bhu5dpw6Lhu7Zs4buT4bu24bq1w6LEg2Xhu7Y2w6LEg2Xhu7Y14buNO+G7tmXhurXDosOjbuG7tjXhu5Nu4bu2NMOiZeG6teG7tjXhurXDouG6o2Xhu7Zta8O1w61l4bqz4bu2Sm4oZeG6s+G7tk1r4bqt4bu2ZTzEkeG7tuG7m8O1O+G7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V+G7syHhu7bEkMOi4bqhZVYvxKlX


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhảy 255 bậc, Hoàng Nam lên hạng 1.055 thế giới

Nhảy 255 bậc, Hoàng Nam lên hạng 1.055 thế giới
2015-09-01 08:14:26

(TTO) – Ngày 31-8, Lý Hoàng Nam đã nhảy vọt 255 bậc, từ hạng 1.310 lên hạng 1.055 thế giới trong bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nam chuyên nghiệp (ATP) vừa công bố.

Biểu diễn nghệ thuật xiếc và tạp kỹ

Biểu diễn nghệ thuật xiếc và tạp kỹ
2015-09-01 08:12:26

(NDĐT) - Chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Công ty Ngôi sao Thiên Hà đã dàn dựng chương trình nghệ thuật tạp kỹ dựa trên nền kỹ thuật 3D mang tên Ionah...

Cho những cuộc đời đã mất

Cho những cuộc đời đã mất
2015-09-01 08:11:59

(SGGP) - “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, câu nói nổi tiếng này hàm ý rằng dòng sông hôm nay và dòng sông ngày mai là hai dòng sông khác. Nhưng, có một dòng sông, mà...

Diễn chèo ở sân đình

Diễn chèo ở sân đình
2015-09-01 08:11:30

(TT) - Lúc 18g ngày 5-9, vở chèo Quan Âm Thị Kính được biểu diễn tại đình Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội sẽ là buổi diễn đầu tiên của dự án Tiếng trống chèo 2015.

Sinh viên Oxford mùa tựu trường

Sinh viên Oxford mùa tựu trường
2015-08-31 00:25:31

TTO - PV Tuổi Trẻ đang có mặt tại Đại học Oxford (Anh), nơi quay loạt phim nổi tiếng Harry Potter và chứng kiến hàng ngàn sinh viên đổ về mùa tựu trường.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết