Cập nhật:  GMT+7
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7mznhu7fhu4REccOD4bupRnHDmXHhu5LEkOG7nsODcVXhu7fDmnHEglDhu4RE4buRceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHHhu4Thuqbhu45x4buQ4buI4buERHFTd+G7hHHhu4JF4buExJBx4buSw5RG4buERHHhu5JLccODxJDhu57Dg3Hhuq7hu6vhu4Jxw4Phu6JORcahL8SQc+G7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44i4bqw4bupxIJw4bub4buVY2Xhu5dxLXHDreG7t8OaccSCUOG7hERx4buE4bqm4buOceG7kOG7iOG7hERxU3fhu4RxxJBH4bup4buRcVN34buEceG7gkXhu4TEkHHhu5LDlEbhu4REceG6ruG7q+G7gnHDg+G7ok5FceG7huG7sXFT4bu54buEceG6ruG6rHHhuq7hu6LDk8ODceG6rsO94buSccOU4bupceG7kuG7oHHhu4TEkEXhuqzhu5hx4buEd+G7gnHhu4Thu6nDmuG7k3E5ROG7scOacXN0L3Mvc8awxrDFqXElSnEqxJDDieG7hMSQceG7ksOU4bq6ceG6rnZxw4NHcSrEkOG6vHHhu5LEkOG6unF04buncVPhuqxx4oCcZcSQUMODccSQReG6qOG7hHHhu4Thuqbhu45x4buQ4buI4buERHFTd+G7hHHhu4JF4buExJBx4buSw5RG4buERHFTReG6qMODccOD4buiTkXhu5FxU0XhuqjDg3Hhu5Lhu6nhu4RE4buRceG7hkJxxJBKReKAneG7kXEqxJDDieG7hMSQceG7jsSQ4bua4buRcSVKcWh34buEccSQR+G7qS1lxJDhuqpx4buSxJDhu6lGcVPhu7FxJuG7mHHhu4bhurrDg8SQccOD4buc4buERHHhuq52ceG6ouG7qeG7hHHEkOG7seG7hMSQccOD4burw4Nxw5Xhu5jDmuG6puG7knHhuq7hurrhu4TEkOG7kXHhu5LEkOG7iuG7hERx4buS4buicVPhuqxx4buSxJBQw4NxxJBF4bqo4buEceG7hOG6puG7jnHhu5Dhu4jhu4REcVN34buEceG7gkXhu4TEkHHhu5LDlEbhu4REcVNF4bqow4Nxw4Phu6JOReG7kXFTReG6qMODceG7kuG7qeG7hEThu5Fx4buGQnHEkEpF4buTcTlE4buxw5pxdHMvc3QvdHJzdOG7kXEl4bup4buEcSXDiXHhu5LEkOG7onFlw5Thu5jhu4REceG7ok3hu4REcT/hu6/hu4REceG6ouG7qeG7hHHEkOG7seG7hMSQcSrEkOG6vHHhu5LEkOG6unF0c3FT4bqsceG7ksSQUMODccSQ4bux4buExJBx4buSReG6puG7knHhu4BF4bqo4buC4buRccODxJDhu4jhu4REceG7hnbhu4REceG7jsSQw4nhu5PGoeG7kuG7qeG6ouG7huG6sHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5w4buC4bupw5REReG7hMO1dOG7jlVx4bup4buY4buSRnDhu5vGoeG7ksOU4bubxqHhu5LEguG7m8ah4buO4bubKsSQ4buU4buERHHhu5Lhu6lx4bqu4bup4buERHHhuqLhu6JOw4NxU+G7sUZx4buEd+G7gnHhu4JORXF0cnPDunFTTkVx4buSw5Thu7Hhu4Rx4bquQcOaceG7kHjDg3FV4buY4bu34buE4buRceG6ruG7t8OaccOD4buc4buERHHhu4bhu7Fx4buC4buW4bupccOD4buiTkVxxJDDjUXhu5Fx4buC4buW4bupceG7hkJxxJBKReG7k3E4RuG7hERxw5R54buERHHhu4JJRXHhu4RE4buiT0Vx4bqu4bqs4buYccODR3HDmXHhu5LEkOG7nsODcVXhu7fDmnHEglDhu4RE4buRceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHHhu4Thuqbhu45x4buQ4buI4buERHHhu4JORXHhu5LDlEbhu4REceG7kktxw4PEkOG7nsODccOD4buiTkVxxJDDjUXhu5Fx4buGQnHEkEpFceG6ruG6qnHhuq7hu6/hu4Jx4bqi4buvRnFTd+G7hHHhu4JF4buExJDhu5FxU3fhu4RxxJBH4bup4buRceG7kkXhuqbhu5Jx4buAReG6qOG7guG7k8ahL+G7juG7m8ahL+G7ksSC4bubxqEv4buSw5Thu5vGoS/hu5Lhu6nhuqLhu4bhurDhu5tl4buYw5pxU8OBw5pxU+G6oOG7hHHDg0jhu4Rx4buS4bq44buExJBx4buSw5Thu63hu4REceG7gkrhu5Jx4buQ4buIccOD4bur4buEceG6okrhu5Fx4bqu4buv4buERHFTReG6pOG7hHFT4buxceG7hMSQ4bu34buEccSC4bu34buEceG7kktxw4PEkOG7nsODceG6ruG7q+G7gnHDg+G7ok5FceG7hkXhu4TEkHHhuq7hurjhu4TEkOG7kXHhu47EkOG7inHhu5LDlOG7ok3hu4RE4buRceG7hnbhu4REceG7jsSQw4nhu5FxROG7t8OaceG7jsSQReG6rOG7hHHhu47EkOG7nsODccODxJBGceG7hMSQReG6rOG7mHHhu4RE4buiT0Xhu5NxOErhu5Jx4buQ4buIceG6ruG7q+G7gnHDg+G7ok5FccODR3Hhu5Dhu4hx4buG4buiw5Phu4REceG7gMSQ4burw4PEkHHhu4JPRXHhu4bhuqThu4Rx4buSTkVxw4Phu69x4buEROG7seG7hHHhu4RE4buiT0Xhu5Fxw4PEkEVx4buOxJDDiXHhu5JF4bqow4Nx4buS4buW4buERHHDlOG7ueG7knHhu4ZO4buE4buTcSXhu63hu4Rx4bqiw6jhu5Fx4buEROG7ok9FceG7ksSQ4bu34buE4buRceG6ouG7sXHDg0bhu4Thu5FxxJBJccSQ4bux4buERHHhu5LEkOG7qeG7gnHEglBx4bqudnHhuq7hu7Hhu4TEkOG7kXHDg0dx4buEROG7ok9FceG7hEThu63Dg3Hhu4TEkEXhuqThu4Rx4buAxJBFceG7hMSQw4Hhu4RxREXhu7nDmnHhu4JPRXHDg+G7muG7qXHhu4RE4buiT0Vx4buAxJDhu4rhu4REceG7ksSQ4bu34buEccOV4buY4bqw4buE4buRceG7gMSQRXHDg8SQ4bui4bupceG6ruG7osOTw4NxU0Xhu4TEkHHEglBxw4PEkOG7mMOa4bqo4buEceG7ksOUSOG7kXHhuqJF4bqm4buSceG7kuG6pOG7hHHhu4RE4buiT0VxRFFFcURF4bu5w5px4buCT0Xhu5NxNsSQ4buK4buERHHDieG7knFT4bq6ccOD4bur4buEceG6okpx4buSS3HDg8SQ4buew4Nx4bqu4bur4buCccOD4buiTkVxw4PEkEZxw4NG4buEceG7ksSQw4Hhu5JxxJBG4bux4buExJBx4buSw5Thu6vhu4REcVNORXHhu4bhu6LDk+G7hERx4buAxJDhu6vDg8SQceG7gk9FccOV4buY4burccOUSuG7hERxw5R2RXFExKjhu4Jx4buExJBF4bqs4buYceG7hEThu7Hhu4TEkOG7kXHhu4TEkEXhuqzhu5hxw4Phu7nhu47hu5Fx4buExJBF4bqs4buYceG6ruG6uuG7qXHhu47EkOG7ok3hu4RE4buRceG6rk3hu4RxU+G6unFT4buxccSQQeG7mHHEkOG6puG7knHDg+G7q+G7hHHhuqJK4buRceG7hMSQ4bu34buEcVNF4bqk4buEceG7ksOURuG7hERx4buEROG7seG7hMSQcVNORXHhu5Dhu4hx4buG4buiw5Phu4REccOU4bu54buSceG6ruG7iuG7hEThu5NxOErhu5Jx4buQ4buIceG7hEThu6JPRXHEguG7t+G7hHHhuq5F4bqs4buYceG7gEXhuqjhu4Rx4buAReG7hMSQceG7kuG6pnHhurBGccSQ4bqy4buOccOD4buc4buERHHhu5JLccODxJDhu57Dg3Hhuq7hu6vhu4Jxw4Phu6JORXHhu4DEkOG7iuG7hERx4buA4bq24buCceG7jsSQQeG7hHHhu4Thu6tGceG7hMSQReG6qOG7kuG7kXHhuq7huqThu4JxxJDhu4rhu4Jx4buSw5Thu6JOw4Nx4bqu4bur4buCccOD4buiTkVx4buCT0VxRMO94buOceG7gsO94buSceG6ouG7reG7hHHhuqLDqOG7kXHhuqLhu7Fxw4NG4buE4buRccODR3Hhu4TEkOG7rcODceG7kOG7iOG7hERxxJDhu6vhu5Jx4bqu4bqm4buEceG7gMSQ4buYw5rhu6nhu5Fxw4NHceG6okXhu6nhu5Fx4bquxKhx4buExJB44buCceG7ksSQRuG7r0Vx4buC4burRcO0ceG7hEThu7HDmnHEkOG7iuG7gnHhu5Dhu6nhu5hx4buSS3HDg8SQ4buew4Nx4bqu4bur4buCccOD4buiTkVxw5Jx4buExJDhu7FxROG7q0Xhu5FxxJDhu4rhu4Jx4buQ4bup4buYceG7hFLhu6lx4buCTkVx4buSS3HDg8SQ4buew4Nxw5Jx4buExJDhu7Fx4buSw5Thu6lF4buTcT/hu6vhu4Jxw4Phu6JORXHhu4ZB4buEceG7gkrhu5Jx4buSS3HDg8SQ4buew4Nxw5Thurjhu4TEkHHDlOG7qeG7hERx4bqudnHhuq7hu7Hhu4TEkOG7kXHDg0dx4buEROG7ok9FccOD4buiTkVxU8OT4buRccOD4buiTkVxw4PEkMSo4buERHHhu4ZB4buEccSQ4bupRXHDg+G7nOG7hERx4buSS3HDg8SQ4buew4Nx4buAxJDhu4rhu4REceG7gOG6tuG7gnHhu47EkEHhu4Rx4buGRuG7hERx4buSw5RJ4buERHFTTkVx4buQ4buIceG7hEThu6JPRXHhu5LEkOG7qeG7gnHEglBxw4PEkMOB4buSccOD4bue4buERHHDg+G7q8ODceG7hMSQ4buxccSQ4bux4buEROG7kXHhu4DEkOG7q8ODxJBx4buQ4but4buE4buT4buT4buTcT/hu7nhu5Jx4buE4buiTsODceG7kuG7qXHDg0jhu4Rx4buERMSQw6hG4buRceG7hOG6rOG7hHHhu4BF4buExJBx4buS4bqmccODxJDhu6Lhu6lxxJDhuqbhu5Jx4buAxJBHceG7gMSQd+G7hOG7kXHhu5LEkOG7q8ODxJBx4buSxJDhu57Dg+G7k3E2xJDhu4rhu4REccOJ4buSceG7hEThu6JPRXHhu5LEkOG7ueG7knHhu4RExJBF4bqo4buO4buRceG7gOG6qnHDg+G7r3HEkOG7seG7hERxw4PEkMagw4NxU+G7reG7hHHhu4RE4buiT0Vx4buS4buI4buSceG7hETEkEXhuqjhu45x4bqu4butRXHEkEnDg3FT4bqg4buEccODxJDhu6Lhu6lxw4NHcVNF4bqow4Nx4buG4bux4buC4buTcTlE4buiT0Vx4buE4buK4buERHHEguG7t+G7hHHhu4bhu7Hhu4Jxw5Thu6lx4buQ4buv4buEceG7jsSQw4Dhu4Jx4buOxJDhu69FceG6ouG7q+G7hHFTTkVxREXhu6txw5Xhu5jhu6txw5ThurThu5NxOErhu5Jx4buQ4buIceG6ruG6uuG7qXHhu47EkOG7ok3hu4REccODSOG7hHHhu4TEkEXhuqzhu5hxxJBKceG7hETEkMOoRnE5xJDhu7Fx4buE4buiTsODceG7jsSQ4buvRXHEkExx4buSw5TDk3HEkOG7seG7hERx4buEROG7seG7hHHhu5Lhu7nhu4RxROG7rUZx4bqu4bqqccOD4bue4buYceG6rkdFceG7ksOURuG7hERxxILhurrhu45xZeG6puG7knFT4buxcURF4bur4buOccSQ4but4buScXRyc8O64buTcWhF4bqow4Nxw4PEkOG7nuG7hERx4buAReG6puG7hHHDg+G7q8ODcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQccOSceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rx4buOxJDhu69FcVPhu6nDmuG7kXHhu4Lhu6LDk+G7hHHhu5JF4bqs4buEceG6rkVx4bqu4bur4buCccOD4buiTkVx4buG4buxccODxJDhu5jDmuG6qOG7hHHhu4DEkOG7iuG7hERxxJBF4bqm4buC4buTcTnEkEXhuqzhu5hxw4Phu6vhu4Rx4bqiSuG7kXHDg+G7iuG7hERxw4PEkOG7nsODceG7gk5FccOU4bupceG7ksOU4buiT+G7hEThu5Fx4buSxJDhu5hx4buExJDDgeG7jnHDg0jhu4Rx4buSxJDhu7nhu45xw4Phu5zhu4REccOU4bu54buScVPhu7nhu5JxU+G7r3Hhu4DEkEVx4buCTEVx4buS4buYQeG7hHHhu47EkOG7r0Vx4buSxJDhu6nhu4JxxIJQcXQtdXHhuq7hu6vhu4Jxw4Phu6JOReG7k3Fow4HDmnHhu4Lhu7Fx4buExJBF4bqs4buYceG7hEThu6JPRXFT4bq4ceG7hEXhuqzhu4JxU+G7mEVxw5RF4bqk4buERHHhu4Lhu7Fx4buSxJBF4bqm4buYceG7kFBxw4PEkEXhu6lx4buQ4bq0cVNORXHhu4TEkFLhu4REceG7gMSQR3Hhu4DEkHfhu4Rxw4PEkOG7mOG7hEThu5FxU+G6oOG7hHHhu5JLccODxJDhu57Dg3Hhuq7hu6vhu4Jxw4Phu6JORXHDlOG6uOG7hMSQccOU4bup4buEROG7kXHhu47EkOG7inHhu5LDlOG7ok3hu4RE4buRcUThu7fDmnHhu4DEkEdx4buAxJB34buE4buRceG7kuG7iOG7hHHhu4Dhurbhu4Lhu5Fx4buS4butRnHEguG7onHhu4bhu5jDgeG7hHHhu4DEkOG7iuG7hERx4buS4buI4buSceG7ksOURuG7hERxVXZxxJBKReG7k3E/eeG7hERx4buQ4bup4buYceG7kOG7iHHhu4bhu6LDk+G7hERx4buAxJDhu6vDg8SQceG7gk9FceG6ruG7iuG7hERx4bqu4buUw4Nx4bu5w5px4buAxJDhu4rhu4REccOJ4buSceG7hEThu6JPRXHhuq7DveG7knHDg+G7t+G7mHHEkMONReG7kXHhuq7hu6vhu4Jxw4Phu6JORXHhu4Thu7HDmnFT4buYRXHhu4bhu7Fxw4PEkMOJ4buExJBxxJDhu6nDmnHDg0dx4buExJBS4buERHHDmuG6puG7mHHhu5Lhu4hx4buAxJDhu6vDg+G7j3Emw4px4buExJBF4bqk4buEceG7hEThu6JPRXHhu5LDlEbhu4REccOD4buYSsODceG7huG7mOG7iuG7hHHhu5LDlOG7r3Hhu4ZPRXHigJxT4buYRXHhu4bhu7Fxw4PEkMOJ4buExJDigJ1x4buExJDhu6Lhu4REcVNORXHhu5Dhu4hx4buG4buiw5Phu4REceG7gMSQ4burw4PEkHHhu4JPRXHDleG7mOG7q3Hhuq7hu4rhu4REceG7hOG6pOG7hHHhu4DEkEVxw4Phu7fhu4Rx4bqu4buIRXHhu5LEkOG7mC1xw4PEkEVx4buEROG7ok9FceG7kuG7qXHhu4bhu61FceG7ksSQ4bu5w5px4buGdkVx4buGTuG7hOG7k3FixJDhu69FccODxJB34buERHHDmuG6puG7mHHhu5Lhu4hx4buSxJDhu6JN4buERHHhu4Lhu61FceG6rnZx4buG4bqw4buEceG7hsONRXHDleG7mOG7q3Hhu5Dhu7fhu5hxU+G7sUZx4bqu4bur4buCccOD4buiTkXhu5Fx4buG4bux4buCceG7guG7ueG7knHhuq5FceG7hOG6tuG7knHhuq7hurLhu47hu5Fx4buSxJDhu5hB4buEceG7jsSQRuG7hERx4buCxq9x4buSxqDDg3HDg+G7muG7qXHEguG7t+G7hHHhu5JKw4Phu5NxKuG7q+G7hHHhuqJK4buRceG6ruG7r+G7hERxU0XhuqThu4Rx4bqudnHhu4DEkOG7iuG7hERxROG7ok3hu4REceG7guG6oOG7mOG7kXHhu5JLccODxJDhu57Dg3Hhuq7hu6vhu4Jxw4Phu6JORXHhu5JGceG7ksSQ4bq4ceG7huG7seG7gnHhu5Dhu6lGccODxJDhuqRx4buSw5Thu6vDg8SQceG7hEThu6JPRXHEguG7t+G7hHHhuq7hu6LDk8OD4buTcSJJccOD4buc4buERHHhuqJ44buSccODxJDhu6JOw4Phu5Fx4buEROG7ok9FcVXhu6Lhu6lx4buER0Vx4oCcw4NG4buEcUThu7Fx4buS4buew4Nx4buExJDhu6nhu5hx4buSReG6puG7hERxROG7q8Oa4oCdceG7hOG6pOG7hHHEguG7lnHhu4RExJDDqEZxw4Phu5zhu4REccOD4buIcUR44buERHHhu4bhu7Hhu4Jxw4PEkEZx4buSRnHhuq7huqpx4buAxJDDjUVx4bqi4bq6ccODxJDhuqRx4buG4buxceG7huG6tuG7jnFT4bqm4buT4buT4buT4buTcWXDlOG7ok7Dg3Hhu5LEkFDDg3Hhu5LDlOG7reG7hERx4buSw5ThuqThu4Thu5Fx4buCSuG7knHhu5Dhu4hx4bqu4bq64bupceG7jsSQ4buiTeG7hEThu5Fx4bquTeG7hHFT4bq6ceG7ksOU4bqk4buEceG6ruG6uuG7qXHhuqLhu7Hhu4Rx4buS4bq84buExJBxw4Phu5zhu4REceG6rnZxw4NHccODxJDhu5px4buSw5Thu6JN4buEROG7kXHDlOG7qXHDg+G7q8ODcVN34buEceG6ouG7r+G7hOG7kXHDg8SQ4bq8ceG7ksSQ4bq6cVPDgeG7hHHhuq5K4buERHHhu4JJRXHhu4RE4buiT0Vx4buSS3HDg8SQ4buew4Nx4buSxJBQw4NxxJBF4bqo4buEceG6ruG7q+G7gnHDg+G7ok5F4buRceG6ruG7q+G7gnHhu5Lhu6nhu4REceG6rk3hu4RxREXhu6/hu4Thu5Fx4buSReG6puG7knHhu4BF4bqo4buC4buTcTlE4buxw5pxc8O5L8WpL3Ryc3Vx4buQ4bup4buYceG7gMSQRXHDleG7mOG7q+G7hHHhu5LDlEXhuqjhu5JxU+G7sXHhu5JLccODxJDhu57Dg3Hhu4BF4bqq4buCceG6rkXhuqrhu4Jx4buSxJDhurBGcTlExJDhurpxw5Xhu5jDmuG6puG7knFlw5Thu5jhu4REceG7ok3hu4REccO6ceG7leG7gMSQR+G7qXHDrSDhu5fhu5Fx4buExJDDgeG7hHHhu5LEkOG7nsODceG7hMSQUuG7hERxU0XhuqjDg3HDg0Hhu4Rx4buG4bux4buCceG7hEThu6nDmuG7kXFlxJDhu7Hhu4TEkHHhu5rDmnE/4buK4buERHEi4buxceG6rnZxw4NHcSrEkOG6vHHhu5LEkOG6unHhu5Dhu4hxc+G7pXHigJxo4bqsceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHHhu4Thuqbhu45x4buQ4buI4buERHFTd+G7hHHhu4JF4buExJBx4buSw5RG4buERHFTReG6qMODccOD4buiTkVx4buSw5ThuqThu4Rx4bqu4bq64bupceG6ouG7seG7hHHhu5LEkOG7seG7hMSQceG7jsSQ4buI4oCd4buTcWXDlEbhu4REceG6rkdx4buE4bqk4buYccOUw4zDtXE/w4DDmnHhu4Lhu63hu4TEkHHDg+G7iuG7hERx4buS4burw4Nx4buS4buYw5rhuqThu4Rx4buSw5Thu5jDmuG6rOG7hHFEReG7q0ZxxILGoMOD4buRcVPDgeG7hHHhuq5K4buERHHDg+G7q+G7hHHhuqJK4buRceG6ruG7r+G7hERxU0XhuqThu4Thu5Fx4bquRuG7seG7hHFTReG6pOG7hOG7kXHEkEpFcVNF4bqk4buEcVPhu7Fxw4Phu6vDg3Hhu5JB4buERHHhu4ZO4buOceG7hMSQ4bu34buEccSC4bu34buEceG7ksOU4bqk4buEceG6ruG6uuG7qXHhuqLhu7Hhu4Rx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHhu47EkOG7iHHhu5JQceG7hEThu5jDmuG6qOG7hHHhu5LDicODxJBxw4NQw4NxxJDhu6LDkuG7hERx4bue4buEROG7kXHhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4Rx4buS4buI4buSceG7hOG6puG7jnHhu5Dhu4jhu4REcVN34buEceG7gkXhu4TEkOG7kXHhu4TEkOG7ueG7knHhu4bhu7Fx4buSw5RG4buERHFTReG6qMODccOD4buiTkXhu5NxKuG7q+G7hHHhuqJK4buRceG6ruG7r+G7hERxU0XhuqThu4Rx4buQReG7hMSQceG7kOG7iOG7hERx4buSw5ThuqThu4Rx4bqu4bq64bupceG6ouG7seG7hHHhu5LEkOG7seG7hMSQceG7jsSQ4buI4buRceG6rsO9w4Nx4bqiReG6qOG7knHhu4bhu7Fxw4Phu6vhu4Rx4bqiSnHhu4Z24buExJBx4bqu4butRuG7kXHDleG7mOG7r+G7hHHhu4bDmXHDg+G7q8ODccOD4bu54buOccODQeG7hHFE4buiTeG7hERx4buC4bqg4buYceG6rkVx4bquQeG7mHHhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4Rx4buE4bqm4buOceG7kOG7iOG7hERxU3fhu4Rx4buCReG7hMSQceG7ksOURuG7hERxU0XhuqjDg3HDg+G7ok5FceG6ruG7iEVxU05FceG6ouG7r+G7hHHhu5LEkOG7t+G7hHFT4buxceG7hEThu6JPRXHhu5LEkOG7t+G7hHHhu5LDlEbhu4REcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQceG7ksSQ4bqwRnHDleG7mMOaceG6ruG6uuG7hMSQ4buRccOV4buYw5pxw4PEkOG6pnHDg+G7muG7qXHhu5LEkOG7seG7hMSQceG7jsSQ4buIcVPhu7Fxw4Phu5rhu6lx4bqu4bq64bupceG7jsSQ4buiTeG7hEThu5NxZUXhuqbhu45x4bquR3Hhu4RE4buxw5pxdHIvxakvdHJzdeG7kXHDqSU5JnHhu5LEkOG7seG7hMSQceG7jsSQ4buIceG6ouG7qeG7hHHEkOG7seG7hMSQcWPhu5jDmuG6puG7knHhuq7hurrhu4TEkHHigJxj4buYw5px4buiTsODceG7guG6oOG7mHFT4bqsceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHHhu4Thuqbhu45x4buQ4buI4buERHFTd+G7hHHhu4JF4buExJBx4buSw5RG4buERHFTReG6qMODccOD4buiTkVx4buSw5ThuqThu4Rx4bqu4bq64bupceG6ouG7seG7hHHhu4DEkOG7mHHhu47EkOG7iHHhu5LEkOG7mErDg3Hhu5LEkOG7seG7hMSQceG7jsSQ4buIcT/hu4rhu4REcSLhu7HigJ3hu5NxY+G7mMOaceG7ok7Dg3Hhu4Thu7HDmnHhuq7hu6LDk8ODceG6ouG7qeG7hHHEkOG7seG7hMSQceG7ksOU4bqk4buEccODTXHhu5DDknHhu5JF4bqm4buOceG7ksSQ4buY4buRceG7huG7ucOaccOZceG7gEXhuqbhu4Rxw5RK4buERHHDlHZFccOD4burw4Nx4buSQeG7hERx4buGTuG7jnHhu4TEkOG7t+G7hHHEguG7t+G7hHHDknHDg+G7q8ODceG7gMSQ4buYceG7jsSQ4buI4buTcWXDlEbhu4REceG6rkdxw4NHceG7gkrhu5Jx4buQ4buIccOV4buYw5px4bqu4bq64buExJBxw4PGoHHhu5LEkOG6qnHhu4TEkOG7osO1cSrEkOG6vHHhu4JPRXHhu4DEkOG7q8ODxJBxxIJQceG7kkXhuqjDg3HDg+G7ok5FceG7ksOURuG7hERx4buOxJDhu63hu4JxU0VxREXhu6lx4bqu4bq44buExJDhu5FxxJBJceG7kkrDg3Hhu5LEkOG7t+G7hHHhu5LEkMOJw4PEkOG7kXHhuqLhu63hu4Rx4bqiw6hxU+G7sXHhuq7EqOG7hERx4buERMSQReG6qOG7jnHhu5LEkOG7t+G7hHHhu5LEkEXhuqbhu5Lhu5NxOeG6puG7mHHhu5JLccODxJDhu57Dg3Hhuq7hu6vhu4Jxw4Phu6JORXHDlEXhuqThu4REceG7gkxFcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQceG7ksSQ4bq4ceG7gMSQ4burw4PEkHHhu4JPRXHhu4DEkOG7iuG7hERxw5Xhu5jhu6txdcO5cnHhu4RE4buiT0Xhu5NxY+G7mMOa4bqm4buSceG6ruG6uuG7hMSQccOD4bua4bupccOpJTkmceG7ksSQ4bux4buExJBx4buOxJDhu4hxw4Phu5zhu4REceG7gMSQ4buYw5rhuqbhu4Rx4buAxJDDicODxJBxw4Phu4pxxILhu7fhu5jhu5Fxw4PEkOG7mnHDlOG6qnHhu4LDvcODceG7ksOU4bup4buERHHhu47EkMagw4Nx4buSw5Thu5jDmuG6rOG7hHHhu5LEkOG7iOG7hERxw4Phu5rhu6lxxILhu7fhu4Rx4buSSsODceG7ksOURuG7hERx4buEROG7scOaccOD4buiTkXhu5Fx4buAxJDhu5jDmuG6puG7hHHhu4DEkMOJw4PEkHFTReG6qMODceG7kktxw4PEkOG7nsODceG6ruG7q+G7gnHDg+G7ok5FceG7ksOB4buOceG7ksSQ4bqq4buRceG7kktxw4PEkOG7nsODceG7kkXhuqjDg3Hhu5LDlOG7seG7kXHhu5JF4bqow4Nx4buEREnhu5Lhu5Fx4bqi4burRnHEkMWoceG7ksSQ4bupw5px4buCT0VxxIJQceG7hkJxw4Phu6JOReG7kXHhu5JF4bqow4Nxw4Phu6JOReG7k3FlxJDhurBGceG7ksSQ4buK4buERHHhu5JF4buEceG7guG7sXHDg8SQ4buU4buERHHhu5Lhu4pFceG7hMSQw4Hhu4Rx4bqu4buiw5PDg+G7kXFT4bug4bupccOV4buY4bupceG7hMSQReG6rOG7mHFEReG7qXHhuq7hurjhu4TEkHHhu5LDlOG6pOG7hHHhuq7hurrhu6lx4bqi4bux4buEceG7ksSQ4bux4buExJBx4buOxJDhu4hx4bqudnHhuq7hu6LDk8ODcVPDgeG7hHHhuq5K4buERHHhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4Rx4bqu4bur4buCccOD4buiTkVx4buSxJDhurBGceG7hOG6puG7jnHhu5Dhu4jhu4REceG7gk5F4buRceG7ksOURuG7hERx4bquR3Hhu4JK4buSceG6rsSo4buERHHDg8SQw4lx4buGduG7hMSQceG6ruG7rUZxw6klOSZx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHhu47EkOG7iHHDg+G7nOG7hERx4bqudnHhu5JLccODxJDhu57Dg3Hhuq7hu6vhu4Jxw4Phu6JORXHDg8SQRnHDg0bhu4RxU05FccOV4buYw5px4buC4buKceG7hMSQw43hu5Fx4bquTeG7hHFEReG7r+G7hOG7kXHhu5JF4bqm4buSceG7gEXhuqjhu4Lhu5Fx4buAxJDhu6vDg8SQceG7gk9FccODxJDhu5pxw5rhuqbhu5hx4buG4buxceG6ouG7sXHDg0bhu4Rx4buSxJDhu7fhu4Rx4buSxJDDicODxJDhu5Fxw4PEkOG6vHHhu4JPRXHhu4JK4buSceG7kOG7iHHDieG7knHhuqLhu63hu4Rx4bqiw6hx4buSw5RG4buERHHDg01xw5Xhu5jhu6nhu4Thu5NxaEXhuqjDg3Hhu4bhu7Hhu4Jx4buE4buxw5px4bqu4buiw5PDg3HEguG7onHhu4bhu5jDgeG7hHHhuq7hu6vhu4TEkHFEReG7q3Hhu5LDicODxJBxw4NQw4Phu5NxZeG6uOG7gnHEkEXhuqrhu5hxw4PEkOG7lOG7hERx4buS4buKRXHDg+G7nOG7hERx4bqu4buiw5PDg3HhuqJF4bqm4buScVV2cSrhu6nhu4JxOUTEkMOK4bup4buRceG7ksSQ4buYSsODccSQ4buYw5rhuqjhu4RxKuG7qeG7gnE3SnHhuq52cVPDgeG7hHHhuq5K4buERHHhu4TEkOG7t+G7hHHEguG7t+G7hHHhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4Rx4buE4bqm4buOceG7kOG7iOG7hERxU3fhu4Rx4buCReG7hMSQceG7ksOURuG7hERx4buSS3HDg8SQ4buew4Nx4bqu4bur4buCccOD4buiTkXhu5Fx4bqu4bur4buCceG7kuG7qeG7hEThu5NxP+G6pOG7gnHhu5LDlOG7ok7Dg3Hhu4RE4buxw5pxw4Phu6JORXHhu4DEkOG7iuG7hERx4buSS3HDg8SQ4buew4Nxd+G7hHHhu5jhu4jhu4RE4buRccODxJBNRXHhu4TEkOG7rcODw7Rx4bqu4bur4buCceG7kuG7qeG7hERx4buAxJDhu4rhu4REceG6ruG6qnHhu4bhu7fhu5hx4buEROG7scOa4buRceG7gMSQ4buK4buERHHhuq7hu4jhu5JxU+G7seG7hERx4buCduG7k3Fj4buY4bupceG7ksSQ4buK4buERHHhu5JF4buEceG7ksOU4bqk4buEceG6ouG7q0Zxw4PEkMOJccOD4buc4buERHHDg8SQRnHhu5LEkOG7ucOaceG6rsSo4buERHHDg8SQw4lxZUvhu4REcSXDiXHhu5LEkOG7onE5ROG7mMOaQuG7hHFixJDhu5RxZcOUSeG7hERx4buG4buxceG7hEThu6JPRXFE4buiTeG7hERx4buC4bqg4buYceG7ksOURuG7hERxU0XhuqjDg3Hhu5JLccODxJDhu57Dg3Hhuq7hu6vhu4Jxw4Phu6JORXHDg8SQRnHDg0bhu4Thu5NxKuG7t+G7mHHDg8SQ4buYw5rhuqjhu4Rx4buC4buxcURF4burRnHhu5Dhu6JxOUThu5jDmkLhu4RxOEXhu4TEkHFlxJDhu5jDmuG6puG7kuG7kXHhu4RE4buYw5rhuqThu4Rx4bqu4butRXHhuqJF4bqq4buYcWPhu5jhu4jDg3HEkEpFceG7gMSQR+G7qXHDrSDhu5Fxw60gIHHhu4Dhuqpx4buG4butRXHhu4DEkEXhuqbhu4Rxw4PEkEZxw4PEkOG7lOG7hERx4buS4bupceG7jsSQ4buvRXHhu5Dhu5jDmnHhu4RExJDDisO1cSLhu6lFceG7hEThu6JPRXHDlOG7ueG7knHDleG7mOG6sOG7hHHhu5LEkOG7t+G7hOG7kXHDg+G7luG7hERxxJBG4but4buSceG6rkrhu4REcWPhu5jhu4jDg3HEkEpFceG7hMSQReG6rOG7mHHhu4R34buC4buRccOD4buW4buERHHhu5LDlEbhu4REcWVLceG6okXhuqThu4Rx4buSw4Hhu45xU3fhu4Rx4buAReG6qOG7hHE/4butRXHEkEpFcT/hu6/hu4REceG7hkHhu4Rx4buSxJDhu55xw60gceG7hMSQ4bui4buERHHhu4DEkEVx4buSS3HDg8SQ4buew4Nx4bqu4bur4buCccOD4buiTkVxw4PEkEZxw4NG4buEcVPhu7FGccOD4buY4buIRXHhu4R34buCcXRycsaw4buRccSCRnHhuq7EqOG7hERxw4PEkMOJcWVL4buERHElw4lx4buSxJDhu6Jx4buV4buG4buUw4Nx4bquR3Hhu4bhu7FxKsSQ4buaceG7kuG6usODxJBxY+G7mOG7iMODccSQSkXhu5dx4buCT0VxU05FceG7huG7osOT4buERHHhu4DEkOG7q8ODxJBxxJDhu63hu4Rxw4PEkOG6pnHhu4ThuqThu4RxREXhu6tGceG7kOG7onFlxJDhu5jDmuG6puG7knHDg8SQ4bq8ceG7hMSQw4Hhu4Rx4bqu4buiw5PDg3FEReG7ucOaceG6ouG7q0ZxxJDFqOG7kXHhu5Dhu6nhu5hx4buAxJBFceG6ruG7q+G7gnHDg+G7ok5FccODRuG7hHHDg+G7muG7qXHhuq7EqOG7hERxw4PEkMOJcWVL4buERHElw4lx4buSxJDhu6Jx4bqu4buiw5PDg3Hhu5JF4bqm4buEccSQ4bux4buExJBxVUbhu4RE4buTceG6qXFj4buY4buv4buERHFlw5Thurpx4buSw5RG4buERHHhu4TEkFLhu4REceG7hkHhu4Rx4buER0Vxw4PEkOG7mMOa4bqo4buEcVNORXHDg+G7q+G7hHHhuqJK4buRccOD4buK4buERHHDg8SQ4buew4Phu5FxU0XhuqThu4Rxw4PEkOG7nsODceG7kuG7rUVxw4Phu6vDg3HEkEpFceG7hETEkOG6uuG7kXHhuq7EqOG7hERxw4PEkMOJcTfhuqRxIlLhu5hxYsSQ4buUw4Phu5FxJcOJceG7ksSQ4buicWXhurzhu4TEkHHhu5rDmnHhu4bhu5jhu4rhu4Rx4buA4bqk4buYcURJRXFTReG6qMODcVXhu7fDmnHEglDhu4RE4buRceG6ouG7qeG7hHHEkOG7seG7hMSQccOV4buYw5pxw4PEkOG6pnHhu5JLccODxJDhu57Dg3FTReG6qMODccOD4buiTkVx4buQ4bupRnHDg8SQRnHhuq7hu6/hu4Jx4bqi4buvRnFTd+G7hHHhu4JF4buExJDhu5Fx4buSReG6puG7knHhu4BF4bqo4buC4buTcThORXHhuq7hu7fDmnHhu4RE4buxw5pxc+G7py9zL3Ryc8O6ceG7kuG7rUVxxJBKRXHhu4RExJDhurpx4buSS+G7hERx4buA4bqm4buSceG7hEThu7Hhu4TEkHHhu4BF4bqq4buCceG7ksOU4bupcT/hu6/hu4RE4buRceG6rsSo4buERHHDg8SQw4lxw4Phu5zhu4REceG6ruG6rHHhu4RExJDhurpxw6rDmnHhuqLhu6nhu4RxNkXhuqrhu4Jx4buSw5Thu6lxZcSQ4bux4buExJBx4buaw5pxP+G7iuG7hERxIuG7sXHhu5LDlEbhu4REceG7ksSQT0VxREXhu6nhu4Rx4buSTkVxw4PEkOG7lHHDmXFTReG6qMODceG7gEXhuqrhu4Jx4buSw5Thu6lx4buSxJBQw4NxxJBF4bqo4buEcSrEkOG6vHHhu5LEkOG6unFz4bulccOD4bua4bupcWXEkOG7seG7hMSQceG7msOaceG6ruG6qnFV4bqw4buCcVXhurbhu5Jxw4Phu6vhu4Rx4bqiSuG7kXHhuq7hu6/hu4REcVNF4bqk4buEccODR3FE4buiTeG7hERx4buC4bqg4buYceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHHhu4DEkOG7iuG7hEThu5NxP8So4buERHHDg8SQw4lx4buExJDhu7nhu4Rx4buC4but4buExJDDtXHigJw2xJDhu4rhu4REceG7hOG6pOG7hHHDg0ZFceG6rkdx4buG4buxccODxJDhu5jDmuG6qOG7hHHhu4TEkMON4buRcVNF4bqow4Nx4buExJDDjeG7k3FoReG6qMODceG7hMSQw41x4buC4buxceG7gMSQ4buK4buERHHhu4TEkMON4buRcVPhurhx4buE4bqm4buYccOD4bur4buEceG6okpx4buAxJDhu4rhu4REceG7huG7seG7gnHhuq7hu6LDk8ODcVNF4bqow4Nx4buExJDDjXHhu5LEkOG6uHHhu4DEkOG7iuG7hERx4buSxJDhuqpx4buG4bux4buCceG6ruG7osOTw4NxU0XhuqjDg3Hhu4ZO4buE4oCd4buTcSrEkOG7lOG7hERx4buS4bupceG6ruG7qeG7hERx4bqi4buiTsODcVPhu7FGceG7hHfhu4Jx4buCTkVxdHJzw7pxU05FceG7ksOU4bux4buEceG6rkHDmnHhu5B4w4NxVeG7mOG7t+G7hOG7kXHhuq7hu7fDmnHDg+G7nOG7hERx4buG4buxceG7guG7luG7qXHDg+G7ok5FccSQw41F4buRceG7guG7luG7qXHhu4ZCccSQSkXhu5NxOEbhu4REccOUeeG7hERx4buCSUVx4buEROG7ok9FceG6ruG6rOG7mHHDg0dxw5lx4buSxJDhu57Dg3FV4bu3w5pxxIJQ4buEROG7kXHhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4Rx4buE4bqm4buOceG7kOG7iOG7hERx4buCTkVx4buSw5RG4buERHHhu5JLccODxJDhu57Dg3HDg+G7ok5FccSQw41F4buRceG7hkJxxJBKRXHhuq7huqpx4bqu4buv4buCceG6ouG7r0ZxU3fhu4Rx4buCReG7hMSQ4buRcVN34buEccSQR+G7qeG7kXHhu5JF4bqm4buSceG7gEXhuqjhu4Lhu5NxY8Op4buJOSJx4buoOSLGoS/hu47hu5s=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
2014-01-20 12:24:18

(QT) - Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Ban Bí...

Phiên tòa náo nức lòng dân

Phiên tòa náo nức lòng dân
2014-01-18 00:27:49

(QT) - Tuần qua, dư luận cả nước quan tâm, theo dõi sát sao phiên tòa xét xử việc tổ chức cho Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT...

Thêm một công cụ chống bạo lực gia đình

Thêm một công cụ chống bạo lực gia đình
2014-01-11 11:13:28

(QT) - Trong suy nghĩ của nhiều người, khái niệm bạo lực gia đình thường gắn liền với hành vi đánh đập, xâm hại, gây thương vong... Họ không xem việc dùng lời lẽ lăng mạ, xúc...

Những tỷ lệ “chọi”…

Những tỷ lệ “chọi”…
2014-01-04 11:27:24

(QT) - Đọc báo Quảng Trị điện tử, tôi vẫn thường để ý đến dòng chữ số nho nhỏ nằm ở góc trái phía dưới bài báo, đó là con số chỉ số lần người đọc vào xem nội dung thông tin đã...

Thời “siêu tốc”

Thời “siêu tốc”
2013-12-28 13:15:13

(QT) - Chưa bao giờ thị trường tiêu thụ ở nước ta lại phải đối đầu trước trận đồ “thập diện mai phục” của hóa chất độc hại như bây giờ. Và hầu hết những hóa chất độc hại đó lại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết