Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShL4bq3a+G7g1vhuqk3bFvhu7E3Zltx4buhbj9bceG7oTjhuqnhu4Vba+G7hWbDqmpb4bqpw7o3W3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW2LDoWvhu4NbceG7oWxr4buDW+G6qXLDtOG6qVti4bqzcltx4buhN2vhu4Vb4bqp4buF4buPa+G7g1txZuG6uXJb4bqpxrDhuqk/W+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW+G7r8OgW+G7hcO0ZlvEqTlr4buFW2pha+G7hSEv4buFIigh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7hGM34bqrfSgs4bueUS5bLVvhuqjhu4Vza+G7g1txN1tiN2vhu4NbcOG7j2vhu4NbceG7oWxr4buDW2vhu4Xhu6tr4buDW2vhu4M5dlti4bq1clvhu69y4bq3a1vhu7Hhu5VmW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4buJ4buFZ1vhu7FyZltx4bul4buZZj9b4buj4buF4bqza1vhu4nhu4Xhu5tmW+G7sTlb4bqtN2xba2bhur1qW3Fmaz9bauG7mVvhu6Xhu5Xhuqlb4bux4bq9W2rDtHFb4bqpcsO04bqpW3Dhu49r4buDW3Hhu49xW2LEkeG7o1vhu4Xhu5lrOltC4bq3dlvhuqnDuWvhu4NbxKk5W3Hhu4Xhu5dmW2Jm4bq/alvhuqnDoVtr4bul4buV4bqpW3Fm4bq7a1vhu4U5a+G7hVvhu4nDvVtrZsOqals1MVtr4bqhaltr4buDOXZbceG7hTlr4buFW8Spw6Lhu6NbQsOha+G7g1vhuqjDtGvhu4NbcMOha1vhu7Bmw6pxW0s3ajpbUeG7ocOhZlvhu59yN1vhuqnhu4XEg2vhu4NbYuG7peG7l2vhu4Nb4buF4buZa1s1XVtr4bqhaj9ba+G7heG7q2vhu4Nba+G7g+G7peG7l2Zb4bqpw7Rr4buDW3DDoWtb4buwZsOqcVtLN2pbYsOgW+G6qXRr4buDW+G7seG7lWZb4bqr4bq3a1txw7Thuqlb4buxZuG6u3Fba+G6uWtba+G7hWbhur1yW3Hhu6E3a+G7g1tw4bupW+G7hTlsW+G7hXRr4buDW3Hhu6Fsa+G7g1vhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1vhu7E5W+G6rcOhbFvhu7HDqlti4bqzcVtr4bul4buV4bqpP1tx4buNW3Hhu4XhuqNqW3Hhu4XhurlqW3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4Nb4bqpw7o3W+G6q+G6t2tbccO04bqpW3E3Olvhuqxm4bq7cVvhuq03bFtx4buF4bq7W+G7hcOqW2vhu4Xhu6tr4buDW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6qcO0a+G7g1tww6FrW2LDoFvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G7n3LDoWtba+G7g2FmW+G7hXZbcGZr4buFP1vhu4NmN2tb4buJ4buFbT9b4buJZuG6uWtb4bqp4bul4buXa+G7g1vhuq3hurNxW+G7ieG7hXLhurNxW+G6qeG7hWbhurtrW2LhurNyW+G6qeG7heG7j2vhu4Nb4buJZVtx4buFdFtr4buDbGFmW+G7r+G6t2pb4bqtw6FsW+G7scOqW2vhur1rW2LDtOG6qVvEqcOi4bujP1txxrBb4bqrbFvhuqnDujdb4bqr4bq3a1txw7Thuqlb4buxOVtr4buF4bura+G7g1tx4bqzalvhu4Phu6Xhu5lr4buDW+G6reG6vWtb4bqtw60/W+G6qeG7hWlyW+G7ieG7hW0/W3A4a+G7g1txYWxbceG7oWxr4buDW8SpN2xbYsO0a+G7gz9bcMOha1vhu69y4bqzcT9bcWFsW2vhurlrW2vhu4Vm4bq9clti4buRZltx4buFN3Zb4bqp4buFbFvhu59y4bq5W+G7heG7peG7mWvhu4M/W2LhurNxW2vhu6Xhu5Xhuqk6W+G7guG7hWZba+G7hcOia1tr4buF4bura+G7g1tx4buFOWvhu4VbcWfhuqnhu4VbcWxbxKnhu5VrW2vhurlyW3Hhu6HhurlrP1tr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW+G6qcO5a+G7g1vhuq05dltxw7Nbamxr4buDW2py4buPa1vhuqk44bqpW3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW2LDoWvhu4Nb4bqp4bq1a1vhu6Phu4U4cVvhu4Vydlvhu7E3Zltx4buhbj9bceG7oTjhuqnhu4Vba+G7hWbDqmpb4bqpw7o3W2poa+G7hVtx4buhbGvhu4Nb4bqpcsO04bqpW2LhurNyW3Hhu6E3a+G7hVvhuqnhu4Xhu49r4buDW3Fm4bq5clvhuqnGsOG6qT9bxKnDoGvhu4Nb4buj4buFZz9bYuG6v1vhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tqw7RxW+G7r8OgW+G7hcO0Zltx4buPcVtixJHhu6M/W8SpOWvhu4VbamFr4buFP1vhu6/hu6dr4buDW2I4a+G7g1vhu7Hhu5VmW3DGsFvhu4V2W3Bma+G7hVvhuqnDujdb4bqpOOG6qVs3a+G7hVvhu4V0a+G7gz9bxKlmw6pxW3DDrFvhu7E5W3DGsFvhu4l4W+G7sW9r4buDW+G6qcO6N1vhuqnDoVvhuqvhurdrW3HDtOG6qTpb4buuw6Bb4buFw7RmW+G6qeG7hXNr4buDW3E3W2I3a+G7g1tw4buPa+G7g1vhuq3hurlrW+G6qWFr4buFW2vhu4Xhu6tr4buDW2rEg3FbcWfhuqnhu4Vb4bqpxrDhuqk/W3Hhu49xW2LEkeG7oz9ba+G7heG7q2vhu4NbceG6s2pb4buD4bul4buZa+G7g1vhu4V2W3Bma+G7hT9b4bqp4buPa+G7g1vhu4Vm4bq7a1vhu7HhuqdrW+G6qW5rW+G7ieG7heG7jWvhu4NbZ3FbcWbhurlyW+G6qcaw4bqpP1tx4buFN2pba+G7hcO5a+G7gz9bxKnDoGvhu4Nb4buj4buFZz9bYm1bxKk5W2vhu4Xhu6tr4buDW3Hhu4U44bqp4buFW3Hhu4Xhu6fhuqlbxKnhu5VrW3Hhu6HhurlrW2Lhu6Xhu5dr4buDW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/azpbS+G6u3Jb4buJ4buF4buNa+G7g1vhuqnhu4Xhu49r4buDW2Lhu6XGoeG6qVtr4buF4bura+G7g1txZuG6uXJb4bqpxrDhuqlba+G6uXJbceG7oeG6uWtbceG7hWhbcMOpW8Oha+G7hVvhu4Xhu6Xhu5tr4buDW8Sp4buVa1ti4bq7a1twxrBbccO1a1vhu7Fsa+G7g1vhuqnDujdbQsOha+G7g1vhu7E5W+G6qeG7heG6u1tiw7Q6W1Hhu4XGsOG6qVtx4bq7W+G6qeG7hWxbceG7heG6s3Zba2FrW3Hhu4U3altr4buFw7lr4buDP1txZuG6uXJb4bqpxrDhuqk/W8Spw6Br4buDW+G7o+G7hWdbYjdr4buDW+G6q2bhu4FrW+G7oTdbceG7oeG6uWtba+G7hWbhur1yW2vhu4M5a+G7hT9ba+G7hWbhur1yW8Spw6xr4buFW+G7scaw4bqpOltL4buFZuG6vXJb4bqpOGtb4bqtw7Rb4bqpbVvhu4nhu4Xhu49mW3E5Zltww6FrW8Sp4buVaz9bceG7hcOialvhuqnhu4VnW+G7oeG6s3FbxKnhu5VrW2Lhu6XGoeG6qVvhu4Voa+G7hVtx4buFOWvhu4Vba+G6uWtbccWpW+G7sWbDquG6qVtx4buFN2pb4buNP1tx4buFN2pba+G7hcO5a+G7gz9bxKnGoWZb4bqrdWvhu4Nb4bqp4buF4bun4bqpW+G7sXVb4bufcnbhur1rW+G7hWFrW2o5W+G6qW06W+G7hG9bYjdr4buDW8SpOWpb4bqp4buFbFtr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW2rhurNxW2tm4bq9altxZmtb4bux4bq9W3DGsFvEqWbhurlqW+G6qeG7hWdr4buFP1vhuqnhu4VnW+G6qeG7jWvhu4M/W+G7seG7jVtx4bulW+G6qcO6N1tr4buD4bul4buXZlvhuqk4a1vhuq3DtFvhuqk44bqp4buFW2pha+G7gzpbUeG7oeG7peG7leG6qVtR4bq7cVtL4buDcnbhurlrW2I4az9ba+G7gzlr4buFW1FuN1s4a1tiw6BbYuG7pTdb4buhN1vhu69kcVvhu6/hu6lba+G7hWbhur1yW+G7sXVbOGtb4bqpbVvhu59ydltq4buNP1txZ2vhu4Vb4bqp4buF4bqzcT9bauG7p+G6qVtiw7RbxKnhu5VrP1vhu4Phurd2W2vhu4Vm4bq9cltx4buRa1vhu4VhZlvhuqnhu4VsW2vhu4U5W2vhu6Xhu5Xhuqlb4buxOVtr4buF4bq3a1vhuqvhurdrOlvhu55yN1vhu69kcVvhu6/hu6lb4buxdVs4a1vhuqrhu6Xhu5lr4buDW+G6qOG7hWdb4bqqw7lr4buDW3Hhu4U3alvhu41bcTlmW3DDoWtbcWFmW+G7sGZrN8SpZmtjcCZb4buxdVvhuqrhu6Xhu5lr4buDW1HGsFtR4buhb2vhu4Nb4buxOVtr4buF4bura+G7g1tr4buD4bul4buXZlvhuqltW8SpZuG6uWtb4bufcjdrW3Hhu6Fsa+G7g1vhu7Fmw6rhuqlbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4bqp4buFbFvhuqrhu6Xhu5lr4buDW+G6qOG7hWdb4bqqw7lr4buDW3Hhu6Hhu49rW2JmW2vhu6Xhu5Xhuqlba+G7g2w5Zj9b4buJ4buFZuG6u2tb4bqp4buFbFtr4buFZuG6vXJba+G7g+G7peG7l2Zb4bqpw6FqW3Hhu4XhurN2W2I3clvEqW5r4buDW+G6reG7m2Zb4buFb1ti4bq9clvEqTlba+G7heG7q2vhu4Nb4bqpOGtb4bqtw7Q/W+G6qeG7jWvhu4Nb4bqp4buF4bun4bqpP1tww6xb4bufcjdrW+G7g2bhu6tb4bqpOOG6qVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4buxdVvhuqk3bD9bYuG7pcah4bqpW2vhu4U5W2vhu6Xhu5Xhuqk/W3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW3Fma1tx4bul4buba+G7gz9bcWFsW2Jm4bq9clvhu4lmw6prW2Lhur9b4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW2vhu4Xhu6Vr4buDW+G7hTlr4buFW2LDtGvhu4Nb4bqpw7o3W+G7hW9bxKly4buNa1tqN2vhu4NbcWdr4buFW+G7sXVbxKnGoWZb4bqp4buFbFvhuq3DoWtbceG7heG6t2s/W+G6reG6s3Fb4bqp4buF4bqz4bujW2vhu4Xhu6tr4buDW3Hhu5FrW3Hhu4XhurNxW3FsW8Sp4buVa1tqOVtr4buFOVtr4bul4buV4bqpP1tr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW+G7o+G7hcOhZlvhuqnhu4Vpcjpb4buEb1vhu4nhu4Xhu41r4buDW+G7hTlr4buFW2LDtGvhu4Nb4buhZuG6uWvhu4NbxKllW2o5W2Lhu6XGoeG6qVtxZuG6u+G7o1txN3Zb4bux4buVZltr4buFZuG6vXJb4bqpOFtr4buF4bq3a1vhu4nhu4U44bqpW+G6qcO5a+G7g1tiN2vhu4NbxKk5alvhu7Fmw6rhuqlbceG7oWxr4buDW+G6rcO0W2o4dltr4buFOVtr4bul4buV4bqpOltL4buF4bura+G7g1tr4buD4bul4buXZlvhuq1pW2Lhu6U3W+G7oTdb4buvZHFb4buv4bupW+G7heG6tXJb4buF4bq7cVvEqTlbYsOha+G7g1vhu7Fm4bq5az9b4buxw6J2W3Hhu4VoW3FhZltwN2xb4bqp4buFZlvhuq3DtD9bceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlbYsOha+G7g1tr4buZZlvhu4VvW2I3a+G7g1vhuqnhu41r4buDW3E44bqpW8SpYWZb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu4U3dlvhuq1m4bq7cVvhu7Hhur1ba+G7heG7q2vhu4Nb4buxZsOq4bqpW8SpOWpbcDdmW2vhu4NyduG6uWtbceG6o+G6qVvhuqnDujdb4bqpOGtb4bqtw7Q/W2LDoWvhu4Nb4buxZuG6uWtbajlbamhr4buFW2I3a+G7g1vhu59yw6FrW8Spdz9b4buFN3Zb4bqtZuG6u3Fba+G7heG7pWvhu4Nb4bux4bqna1vhuqnhu49bcWhr4buFW8SpOWpba+G7g+G7mSVbS+G6u3Jba+G7heG7pVtx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVtiw6Fr4buDW2vhu4Phu4Vm4bq5altxc+G6qVtx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vhu7Fmw6rhuqlb4buj4buF4bq5W+G6rWhr4buFP1vhu4Nt4bujW3c/W2LhurNyW3Hhu6E3a+G7hVtr4buDN3ZbccWpW+G7ieG7hWZbauG7lWZb4bqpbVvhuqvhurNyW+G7hWbDqnJb4buxZlvhu6Phu4Vhaltx4buFaFtr4buF4bura+G7g1vhuqk4a1vhuq3DtD9bcMOsW+G7n3I3a1tx4buh4bq5a1vhuqltW+G7o+G7hcOhZlvhuqnhu4VpclvhuqnDoWvhu4Vb4oCcceG7heG6t2tb4bqtYWY/W+G6qzdr4buFW8SpZsOqceKAnSXigKZbUeG7hcaw4bqpW3Fm4buBa1vhuqnhu4VsW3Hhu4XhurN2W+G7sWbDquG6qVvhu6Phu4U4cVvhu4Vmw6prP1ti4bqzcltx4buhN2vhu4Vb4bqp4buF4buPa+G7g1vhuqk44bqpW+G6rWbhur9yW+G7hWbDqmtbcWbhurlyW+G6qcaw4bqpW3Hhu6Fsa+G7g1vhu6/DoFvhu4XDtGZbceG7hWhba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1vhu7E5W+G6rThsW+G6qeG7hWdb4bqpbVvhu7E3Zltx4buhbltxZuG6uWtb4buj4buFbGvhu4M/W2LEg+G6qVvhuq1mw6pxW2vhu4Xhu6Vb4buxdVtr4buF4bq3a1vhuq3DoWtb4buvZHFba+G7g+G7hWbDqmpb4bubW+G6rMOqa+G7hVvhu7Fmw6prW2I3W+G7ieG7hWw3W+G7hGw5ZltC4bun4bqpP1vhu4Q5W0vDtGY6W0vhurtyW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqpbVtwxrBb4bqrw7lr4buDW+G6qcOhalvhuqnDujdba+G7heG7q2vhu4Nba+G7g+G7peG7l2ZbceG7heG6tXZbceG7hXLhu4/huqlb4bqtaGvhu4VbceG7heG7peG7l2vhu4NbceG7hWhba+G7heG7q2vhu4NbcWbhurlyW+G6qcaw4bqpW+G7seG6p2tba8Ojaltx4buhbGvhu4Nb4bqtbWvhu4NbceG7j2Y6W+G7sHVbOGtb4bqq4bul4buZa+G7g1vhuqjhu4VnW+G6qsO5a+G7g1ti4bulxqHhuqlb4bqt4bqjcVti4bq1cltxxalba+G7heG7q2vhu4NbceG7heG7jWvhu4NbcWZrW3Hhu6HhurlrW+G6rThsW+G6qeG7hWdb4bux4bq9W+G7sWbDquG6qVvhu7BmazfEqWZrY3BbanI3W3E5clvhuq1m4bq/a1vhu7Hhur1ba+G7heG7pWvhu4Nb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu4VsYXFbYsO0a+G7g1ti4bulxqHhuqk/W3A3cltibVtR4buFN2vhu4VbceG7oTdb4bqo4buFZ2vhu4Vb4buj4buFw7pbauG7lWZbxKk5alvhu6HDsjpbS+G7hWbhur1yW+G7sXVb4buxZsOq4bqpW3Fm4bq5clvhuqnGsOG6qVvhu4nhu4U44bqpW2Lhu6XGoeG6qVvhu6Phu4U4cVvhu4Vmw6prW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4buj4buFw6FmW+G6q2xb4buxN2ZbceG7oW5b4bqpw7o3W3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW2LDoWvhu4M/W3Hhu6Fsa+G7g1vEqXPhuqlbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlbYsOha+G7g1ti4bulxqHhuqlb4buvOOG6qVtiaWvhu4VbxKk5W+G7hWFxW2vhu4XhurdrW8Spw6Br4buFW2JhbFvhuqnDujdb4bqp4buZW+G7n3I3az9bYuG7mWtb4buxaTpb4bqoOOG6qVvhuqnhurPhu6Nbw7p2W2LDoWvhu4M/W2vhu4NsOWZbYsOhaltr4buFw6JrW2vhu4Vmw6pqW+G7sXVbxKnDoGvhu4VbYmFsW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4lma+G7hVtx4bq7LVvhu6/DoFvhu4XDtGY/W3Hhu4XGsOG6qVvhu4Vmw6prW+G6qTjhuqlba+G7hWbDqmpb4buxdVvhuqnhu4VyduG6uWtbauG7jWs/W+G6qW5rW+G6qW1b4bqp4buF4bun4bqpW2vhuqFr4buDW+G7iWbhur9qW3Hhu6E3P1vhu4NmOGpbcDhxW2LDoWvhu4Nb4buxZuG6uWtb4bqpbVvhuqvhurNyW+G7hWbDqnJb4buxZlvhu6Phu4Vhajpb4bqobVtr4buF4bura+G7g1tiw6Fr4buDW+G7sWbhurlrW+G6qW1b4bqp4buF4bun4bqpW+G7n3J24bq9a1vhu7FmW+G7o+G7hWFqW3Hhu6Fsa+G7g1tx4buF4buXZlvhu4NmN2tb4bqrOWY/W+G7hW9bYsOgW+G7seG7mVvhu7FkcVvhuqnhu4VsW2poa+G7hVvhuqltW2Lhu6XGoeG6qVvhu4nhu4Xhu49mW3E5Zltww6FrW8Sp4buVaz9b4buj4buF4bqlalvhuqnhu4XhurNxW2JhbFti4bun4bqpW+G6rWlbcDdbcHNxW2vhu4Xhu6Vr4buDW+G7ieG7heG7jWvhu4NbYuG7pcah4bqpW+G7iWbhur9qW3Hhu6E3P1vhu6/hu6lbxKl3P1ty4buPa1tr4bqjaz9ba+G7heG6o+G6qVtr4buF4bubW2Lhur9ba+G7gzl2W+G6qTlr4buDW+G6rWlbceG7oeG7pcahcVvhuqs5Zlvhuqnhu4VsW2LhurtrW2vhu4M5dlvhuq1pW+G7o+G7hTjhu6NbxKlyw6JxW3Hhu6HFqWvhu4NbceG7oWk6OjpbUeG7hcaw4bqpW3HhurtbceG7oeG6uWtbYsSDcVvhu6E3W+G7seG6s2tbYuG6vVtx4buhOOG6qeG7hVtr4buFZsOqalvhuqnDujdbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlbYsOha+G7g1tx4buhbGvhu4Nb4buxZsOq4bqpW2LhurNyW3Hhu6E3a+G7hVvhuqnhu4Xhu49r4buDW3Fm4bq5clvhuqnGsOG6qT9bceG7hTdqW2vhu4XDuWvhu4M6W+G6qOG7hXNr4buDW3E3W8SpcuG7jWtb4buJ4buF4bqva+G7g1tiaWvhu4VbQsOha+G7g1vEqcOga+G7hVtiYWxbcWw5a1vhuqtmw6prP1vhu7HDonZbcWFmW3A3bFtr4buF4bura+G7g1txZuG6uXJb4bqpxrDhuqlbceG7oWxr4buDW+G6qeG7mVvhu59yN2s/W2Lhu5lrW+G7sWlbxKlhZlvhu4nhu4Xhu41r4buDW2Lhu6XGoeG6qVtx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVtiw6Fr4buDW8Spw6Br4buFW2JhbFti4bq/W2LhurNyW3Hhu6E3a+G7hT9bxKk5alvhuqnhu4VsW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tbcWZrW3Hhu6Xhu5tr4buDJVtL4bq5a1vhuqnhu4XhuqFr4buDW+G7o+G7hcOhZlvhuqltW+G7n3J2W2Jpa+G7hVvhuql1W3Hhu4Xhur8/W+G7ieG7hWZbYuG6v1vhu6/DoXZb4buhN1txZuG6uXJb4bqpxrDhuqk/W3Hhu4U3altr4buFw7lr4buDW3Hhu6Fsa+G7g1ti4buZa1vhu7FpW3Hhu4VoW2LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vhuq1nW3Hhu4Xhu6Vb4buxOVvhuqnhurPhu6Nbw7p2W2JtW+G7o+G7hcOhZlvhuqnhu4Vpclvhuqk44bqpW+G7hWhr4buFW3Hhu4Xhu6fhuqlb4buJw71bxKlyw6JxW3Hhu6Xhu5lr4buDW+G7p2vhu4M6W+G7ouG7hcOhZlvhu59ydltx4buhOOG6qeG7hVtr4buFZsOqalvhu6HDslvhu6E5a+G7gz9b4bqpbVvhuqnhu4XhurtbcTlmW+G7r+G7qVvEqXdbceG7hWhbauG7lWZb4buFdlvhu7Fva+G7g1vhu6Phu4U4cVvhu4Vydlti4bulxqHhuqlb4buxN2ZbceG7oW5b4bqpw7o3W3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW2LDoWvhu4NbceG7oWxr4buDW+G6qXLDtOG6qVti4bqzcltx4buhN2vhu4Vb4bqp4buF4buPa+G7g1txZuG6uXJb4bqpxrDhuqlbceG7hTdqW2vhu4XDuWvhu4NbajlbQsOha+G7g1tiN2vhu4NbxKnDoGvhu4VbYmFsOltCbVvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6qeG7hcOtW8SpOVtx4buhOOG6qeG7hVtr4buFZsOqalvhu7Hhu5VmW0LDoWvhu4Nbajlb4bqpbmtbxKk5W3Hhu6E44bqp4buFW2vhu4Vmw6pqW+G7r8OgW+G7hcO0ZlvhuqnDujdbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlbYsOha+G7gzpbUeG7oWxr4buDW+G6rTlmW3Hhu6HDoVvEqeG7l2Zb4buj4buFw7Nr4buDW+G7seG6s2tbQjlmW1Hhu6FyduG6vWtb4buFaGvhu4Vb4buwZsOqcVtLN2pbYuG7pcah4bqpW+G7o+G7hThxW+G7sTlsW2vhu4M5dltqdGvhu4NbIltR4bq7cT9bUeG7kWvhu4Nb4bqsZ1tx4buF4bulW0vhu4NyduG7gWtb4bui4buFc1tR4buhb2vhu4Nb4bqpw7lr4buDW2LDoFtr4bq5clvEqeG6uWtb4bufcnbhurtxW3HhurdqW+G6qcO6N1tCw6Fr4buDW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqlyw7ThuqlbYuG6s3JbceG7oTdr4buFW+G6qeG7heG7j2vhu4NbccOqW2tha1trOXY6W+G7iMO9W2tmw6pqWzUxW2vhuqFqW2vhu4M5dltx4buFOWvhu4VbxKnDouG7o1tCw6Fr4buDP1vhuqnhu4Vza+G7g1txN1vhu4l4W+G7sW9r4buDW+G6qXLDtOG6qVti4bqzcltx4buhN2vhu4Vb4bqp4buF4buPa+G7g1txZuG6uXJb4bqpxrDhuqk/W3Hhu4U3altr4buFw7lr4buDW3Hhu6Fsa+G7g1tx4buF4buXZlvhu4NmN2tbceG7lWZbcMOpW+G6qW1ba+G7hWbhur1yW+G6qeG7hXJ24bq/a1vhuq1m4bq7a1txZ+G6qeG7hVvhuqnGsOG6qVvhu4Xhu5lrP1vEqTlqW+G6qeG7hWxb4buvw6Bb4buFw7RmW2vhu4M5dlvhuqk5a+G7g1tx4buhbGvhu4NbcGHhuqnhu4U/W+G7seG6oWtbamZr4buFP1vEqTlr4buFW2pha+G7hTpbSuG7k2Zb4bqpOGtb4bqtw7Q/W2LDoWvhu4Nb4buxZuG6uWtb4buxOVtx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVtiw6Fr4buDW+G7o+G7hcOhZlvhuqltW3Hhu6E44bqp4buFW2vhu4Vmw6pqW2Jta+G7g1vhu4Nt4bujW+G7sTlsW+G7sWbDquG6qVtx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1tr4buFZsOqalvhu7F1W+G7n3I3a1tx4buhb2vhu4Nbazl2Olvhu55SWEvhu4Rb4bu1S+G7hCEv4bujKA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hãy chung tay “Tiếp sức đến trường”!

Hãy chung tay “Tiếp sức đến trường”!
2024-06-22 05:05:00

QTO - Học bổng “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” là một chương trình mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, có hiệu quả thiết thực tại tỉnh Quảng...

Giữ vững niềm tin theo Đảng

Giữ vững niềm tin theo Đảng
2014-01-27 16:35:22

(QT) - Cách đây 84 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, thắp lên ánh sáng niềm tin cho công cuộc giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho đất nước, tự...

Chuyện nhỏ nhưng thành…lớn!

Chuyện nhỏ nhưng thành…lớn!
2014-01-25 12:22:53

(QT) - Mỗi buổi chiều, sau khi đón con nhỏ từ trường về, các bậc phụ huynh sẽ trò chuyện, hỏi han con mình điều gì? Có thể có rất nhiều cách nhưng cách nào cũng thể hiện sự...

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
2014-01-20 12:24:18

(QT) - Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Ban Bí...

Phiên tòa náo nức lòng dân

Phiên tòa náo nức lòng dân
2014-01-18 00:27:49

(QT) - Tuần qua, dư luận cả nước quan tâm, theo dõi sát sao phiên tòa xét xử việc tổ chức cho Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT...

Thêm một công cụ chống bạo lực gia đình

Thêm một công cụ chống bạo lực gia đình
2014-01-11 11:13:28

(QT) - Trong suy nghĩ của nhiều người, khái niệm bạo lực gia đình thường gắn liền với hành vi đánh đập, xâm hại, gây thương vong... Họ không xem việc dùng lời lẽ lăng mạ, xúc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết