Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKkodeG6pMOBb+G7qeG7l+G6pm/DkuG7l+G6oG9JR+G6qG/hu6nEqOG7l2894buwKOG7qm9J4bqu4bqkw4BvSUfhuqbhuqTDgW/DgeG6oMahw4JvSMahSW9Jw4BO4bupb0nDgOG6oG/hu4TDgMah4buEb+G6tMON4bulSeG7iS/DgMOyxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Q94but4buX4burbsSpw6xh4bqh4buLby1vPeG6puG7nUlv4buxw4nhuqTDgW/DgeG6oMahw4JvSMahSW/hu6nhuqxvw5Lhu5fhuqBvSUfhuqhv4buxcuG7qW/GsOG6oOG7tUlvRsON4buX4bqkb0lH4bqq4bqkw4FvSUfhuqbhuqTDgW/DkuG6oOG7teG7qW/GsOG7o+G6pm/hu7Hhu6PDgm9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7qcah4bupb+G7qcOATOG7qW/huqThu6HhuqTDgWhv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG/DkuG7m29Gw43DleG7s+G6pG/hurRO4bupb+G6pMOA4bubb+G6pEvDiuG7qW/hu6nEqOG7l2894buwKOG7qm/hu4Zv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4FpbyjDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIb+G7qcSo4buXbz3hu7Ao4buqb0lH4bqm4bqkw4Fvw4HhuqDGocOCb0jGoUlvw5LhuqDhu7Xhu6lvScOATuG7qW9Jw4DhuqBv4buEw4DGoeG7hG/hurTDjeG7pUlv4buxS+G7gOG7qW9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAb0nhu53huqBv4buw4bqg4buzw41vw7LDsuG7j2hvw7LDssO1bz3huqDDveG6pG/hu4TDgMah4buEb+G6pOG7ocOCb+G7jcOzw7Lhu49nbyzDgOG6puG7o+G6pG/hu5lv4buw4bqg4buzw41vw7Lhu5Vob+G7sOG6oOG7s8ONb+G7meG7k2hv4buw4bqg4buzw41v4buVw7Nob+G7sOG6oOG7s8ONb8Oyw7PDtW/DkuG7m28sw4Dhuqbhu6PhuqRv4buPb+G7sOG6oOG7s8ONb8Oyw7Phu5VvLsON4bulSW/huqHhurhv4bupw4BM4bupb+G7qcOA4bqi4bqkw4BvRsONw5Xhu7PhuqRv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4Fv4bqk4buhw4Jv4buNw7PDssO0aW894bqm4budSW/hu7HDieG6pMOBb8OB4bqgxqHDgm9IxqFJb+G7qcSo4buXbz3hu7Ao4buqb+G7sUvhu4Dhu6lvRsONw5Vv4buxxILhuqTDgG/hu6nhu4hvScOA4bu3b0nhu53huqBv4buow4BL4bq84bqkw4FvJG/DkuG7m2/hu6jDgEvhurzhuqTDgW8kJCRvLsON4bulSW894bqm4budSW/hu7HDieG6pMOBb8OB4bqgxqHDgm9IxqFJb+G7qcSo4buXb2HDjcSQ4bupb8OAw4nhuqBvw5Lhu5tvPeG7sCjhu6pv4bqk4buhw4Jv4buNw7PDssO0aW894buwKOG7qm9J4bq4b+G7qcOATOG7qW/DgeG6oMahw4JvSMahSW9Jw4BO4bupb0nDgOG6oG/hu4TDgMah4buEb+G6tMON4bulSW9J4bud4bqgb+G6ssODb8OA4bqq4buEZ2/DgeG6oOG7o+G6oG9JR8OD4bqkw4Bob+G7qcOAw7pJb8OSw7rhuqRvSeG7neG6oG/hu4TDgOG6oHnhuqRvw4Dhuqrhu4Rv4bqhw4BL4bq+4bqkw4FvSUdO4bupbz3hu7Ao4buqZ2/DgeG6oMahw4JvSMahSW/hu6nDgMONw5V54bqkb+G7seG7s2/hu6nEqOG7l2/huqHDgEvhur7huqTDgW9JR07hu6lvPeG7sCjhu6pob+G7qcah4bupb8aw4buX4bqkbz3hu7Ao4buqaG9J4bq4b+G7seG7neG6oG/GsOG6oOG7t8ONb8OS4bubb+G7seG7neG6oG/GsOG6oOG7t8ONbz3hu7Ao4buqZ2/hu7HEkOG6oG9Jw4Dhuqbhu53huqBob0nhuqDDveG7hG/hu47DjOG7qW/hu6lPb0lH4bqgb+G7qcSo4buXb0nhurhv4bux4bud4bqgb8aw4bqg4bu3w41vw5Lhu5tv4bux4bud4bqgb8aw4bqg4bu3w41vPeG7sCjhu6pp4buJL+G7hMSp4buJSeG7l8aw4bq04butb0hJw5XhurThu63Dqm7DguG7l0fDgeG6oOG6pGbhu43hu4Thu45v4buXw41J4bqmbsSp4buJSUfEqeG7iUnhu6vEqeG7ieG6oMOCw4FvSEfhu6nDqm4vL+G7qWnGsOG7l+G6pkbDjeG7l+G6pMOBSUfhuqBpw5LhuqQv4bur4butSOG6sknhuqbhu4Qv4bqk4but4buMSC/DsuG7lcO0w7Ivw7Xhu5nhu6vDtMOzw7TDtcOzw7PDtEnDssO1w7Xhu5XDtOG7jeG6tMOyaeG6tuG7hMOBbm8vxKnhu4kvSeG7q8Sp4buJL0lHxKnhu4lJR8Sp4buJSeG7q8Sp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqSzDgOG7l+G6oG9Jw4DGoeG7qW/DkuG7m2/hu6nDgMO9b8aw4bqgw73huqRvw4HhurpvR03huqTDgW9JR0XhuqTDgW/hurThu5tv4bq04bqw4bqkw4Bvw5JO4bupb+G7sUvhu4Dhu6lvPeG7sCjhu6pvSeG6ruG6pMOAb0bDjeG7l+G6pG9JdcOCb+G6suG6oOG7t8OCb0lH4buXb8OB4bqgxqHDgm9IxqFJaW/hu6LhuqTDgGZvOeG6qeG7iS/hu4TEqeG7iS9J4burxKnhu4kvSUfEqeG7iS9J4buXxrDhurThu63EqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqnhu7Nvw4HhuqDGocOCb0jGoUlvSeG7neG6oG/hurLDg2/DgOG6quG7hGhvSU1v4buxw7nDjW/huqTDgOG6oOG7tcOCb+G6ssODb+G7scO94bqkb+G6pOG7l8OVaG894buwKOG7qm9J4bqu4bqkw4BvSeG6uG/hu6nDgEzhu6lvw7Lhu49v4bqyw4Nvw4Dhuqrhu4Rob8OBRcOCb+G7mW/hurLDg2/DgOG6quG7hG9Jw4BL4bq+4bqkw4Fv4bq04bu1aG/DtW/hurLDg2/DgOG6quG7hG/GsMO6SW9Jw4BL4bq+4bqkw4Fnb8aw4buX4bqkb8OA4bub4bqkw4Bvw7LDteG7lW/huqTDgcOAxIJvRsONw5XDvUlob0lH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqsb+G7qeG6rG/huqTDgcOAxIJvRsONw5XDvUlv4bqyw71Jb+G6tMON4bul4bqkb8OB4bqgxqHDgm9IxqFJaW/huqHhu53huqBv4bupxqHhu6lv4bqyw4Nvw4Dhuqrhu4RvScOAS+G6vuG6pMOBb+G6tOG7tWhvPeG7sCjhu6pv4buO4butw4Jv4buO4buvSW/hu6nGoeG7qW/GsMah4bqmb+G7qcah4bqmb+G7qcSo4buXb+G6o8avKOG7qm/DkuG7s2/hurLhuqDhuqTDgG9Jw70tb+G7juG7n2/DgMOJ4bqgaG9Gw43EkOG7qW/hu4TDgOG6qOG6pMOBaG/hu5fhuqRv4bqk4bqg4bqkw4Bnb+G7q05vSeG6psah4bqkb+G6pMOBdeG6pG9IxqHhu6nDgG/huqTDgOG7m2/huqRLw4rhu6lob0bDjcOVw71Jb0nhuqbGoeG6pG/huqTDgXXhuqRvSMah4bupw4Bv4bqkw4Dhu5tv4bqkS8OK4bupb+G7hm/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgWdv4bupROG6pMOBb0nGoeG7qW/hu4TDgOG6qOG6pMOBaG/hu6nDgMSQ4bqkw4FvScOA4buXw4Jv4bqkw4BK4bqkw4Fnb0nDgE7hu6lvw4Dhu5vhuqTDgG9J4bqgw71Jb+G6suG6oOG7tcOCaG/hu6nDgMSQ4bqkw4Fv4bq04buf4bqkw4Fv4buEw4DhuqJnb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lv4buEw4DhuqjhuqTDgWhv4bupw4DEkOG6pMOBb0nDieG6oG/hu4TDgOG7ncOCb8OS4bubb8OS4bqgb+G7hMOA4budw4Jv4buEw4DGoeG7hG/hurTDjeG7pUlnb8OS4bqg4bu14bupb8OB4bqg4buj4bqgb0bDjcOVw71Jb+G6ssOA4bqgw73DjW/huqThu53huqBob0nEkG/hu6nGoeG6pm/DkuG7m2/hurLhuqDDveG6pG/huqTDgcOAxIJv4bupxKjhu5dv4bupT29JR+G6oGlv4buwReG6pMOBb0nDgOG6vuG6oGhv4buO4butw4Jv4buO4buvSW/DkuG6oOG7teG7qW9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G6ssO9SW/hurTDjeG7peG6pG9I4buXw41vw4HhuqDGocOCb0jGoUlv4bupxKjhu5dvPeG7sCjhu6pob+G6ocOAS+G6vuG6pMOBb0lHTuG7qWhv4bupxqHhu6lvxrDhu5fhuqRvPeG7sCjhu6pvSeG6ruG6pMOAb8OS4bubb8OUb+G6suG6oMO94bqkaG/hurLhuqDDveG6pG/huqTDgcOAxIJv4bupxKjhu5dv4bupT29JR+G6oGlvIcOJSW9IxJBv4bqyw4Nvw4Dhuqrhu4Robz3hu7Ao4buqb+G7juG7rcOCb+G7juG7r0lvxrDGoeG6pm/hu6nGoeG6pm/hu6nEqOG7l2/huqPGryjhu6pvSeG6ruG6pMOAb8OS4buzb0nDg+G6pMOAb8OAw4PhuqTDgG9Jw4DhuqBvw4Dhu5vhuqTDgG894bqgw73huqRv4buEw4DGoeG7hGhvw5Lhu6HhuqRvxrDhu6PhuqRvRsONw5Vv4buEw4Dhu53Dgm/hu4TDgMah4buEb+G6tMON4bulSW/hu6nEqOG7l2/hu6nhurxvRsON4buX4bqkb+G6pMOA4bubb+G6pEvDiuG7qW/hu6nDuuG7hG9JR3nhuqRvw5Lhu5tv4bqkw4HDgMSCb0bDjcOVw71Jb+G7qcSo4buXbz3hu7Ao4buqb0nhuq7huqTDgGlvYcON4buXb8OB4bqgxqHDgm9IxqFJaG/huqTDgMOD4bqkb+G7qcOAw43huqTDgW/huqPGryjhu6pvSeG6ruG6pMOAb8OS4bubb+G7qcah4bupb+G7qeG6vG9Gw43hu5fhuqRv4bupw4DDjcOVeeG6pG/DgkThuqRv4bup4buK4bqkw4Fv4bupw7rhu4Rv4bup4bq8b8aw4buj4bqkb+G7qcOAw7rhu4Rvw4Dhu5vhuqTDgG9JxJBJb+G7qcah4bupb0bDjcOVb+G7scSC4bqkw4Bv4bupxKjhu5dv4buEw4DGoeG7hG/hurTDjeG7pUlv4bqkw4Hhu5fDlW9JTW/hurLDgOG6oG9J4bqgw73hu4Rv4bqkw4Dhu6XhuqRvw5Lhu6HhuqRvxrDhu6PhuqRv4buEw4DGoeG7hG/hurTDjeG7pUlob0nhurhv4bupw4BM4bupb0nDjcOVeeG6pG9JR8ONw5Xhu7PhuqRob+G7hMOA4bq4b8aw4bqgw73huqRv4buEw4DGoeG7hG/hurTDjeG7pUlob8aw4buX4bqkb8OA4bub4bqkw4Bvw4BLw4rhuqTDgW/hu6vFqeG6pG9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLDgOG7l+G6oG/DkuG7m29J4bq4b+G7qcOATOG7qW9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkaW/hu7DEkOG6oG/DksOK4bqgb8OS4buh4bqkb8aw4buj4bqkb+G7hMOAxqHhu4Rv4bq0w43hu6VJb+G7qcO64buEb0lHeeG6pG/DgeG6oOG7l+G6pm894buwKOG7qm9J4bqu4bqkw4BvRsONw5Vv4buxxILhuqTDgG/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0jGoeG7qcOAaG/hu6nDgMO9b+G7scOJb+G7hMOA4buKb8OA4buA4buEb8OSw4rhuqBv4bqkw4HDjUXhuqRv4bq0TuG7qWhvScOD4bqkw4Bvw4DDg+G6pMOAb0nDgE7hu6lvScO9b+G7qcSo4buXb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBaG/huqPGryjhu6pvSeG6ruG6pMOAb+G7seG7n2/hu6nDgMSob+G7scOJ4bqkw4Fv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW9JR8OD4bqkw4BvPeG7sCjhu6pvSeG6ruG6pMOAb+G7juG7rcOCb+G7juG7r0lob0bDjcOVw71Jb+G7scSC4bqkw4Bv4bux4bu3b+G6ssSC4buEb0nDgOG6vuG6oG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkaG/GsOG7o+G6pm/hu7Hhu6PDgm9Gw43DleG7s+G6pGhv4bq04buA4bqgb+G6ouG7qcOAb8OA4buA4buEb+G7hMOAxqHhu4Rv4bupxKjhu5dvSeG6uG/hu6nDgEzhu6lob+G7qUThuqTDgW/hu6t14bqkaW/huqnhuqDhu7Xhu6lvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG9Gw43DlW9JR8OD4bqkw4Bv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0jGoeG7qcOAb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBb8aw4buj4bqmb+G7seG7o8OCb0lHw4PhuqTDgG9JTmhvScOAxKhvSeG7iOG7qW/hu6nEqOG7l28uw43hu6VJb8av4buX4bqkb8OA4bub4bqkw4Bvw5Lhu6HhuqRvxrDhu6PhuqRvRsONw5Vv4buEw4Dhu53Dgm/hu4TDgMah4buEb+G6tMON4bulSWhv4bupw4DDjG9JR+G6quG6pMOBb+G6tMO6w5Vvw5Rv4bqy4bqgw73huqRv4bupxKjhu5dv4buxxJDhuqBvSUvhu4DhuqTDgW/hu6nDgMSCw41vScah4bupb+G7scOJ4bqkw4Fv4bupxKjhu5dv4bupw4DhuqLhuqTDgG9IxqHhu6nDgGhv4bupxKjhu5dv4bupxqHhu6lv4bqkw4Hhu5vhuqTDgG/DkuG7m2/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgW/hurThuqB54bqkb0bDjeG7l+G6pG/huqR54bqkb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bupw4DhuqLhuqTDgG9IxqHhu6nDgG/GsOG7l+G6pG/DgOG7m+G6pMOAb8aw4buj4bqmb+G7seG7o8OCb0nhuqLhuqTDgG9Jw4BO4bupb0nhuqDhu7nhuqRvw5Lhu5tv4bqyw4Dhu6NvScOA4bqgb0lH4bqm4bqkw4FvRsONxqFvSUfDg+G6pMOAb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bqkw4BLb+G7qcOA4bqi4bqkw4BvSMah4bupw4Bv4bux4bu3b8OA4bq6b0lH4buAaG/hu6nDgMONw5Xhu7fhuqRv4burxILhu6nDgG/hu6nhurxv4bupw7rDjW/hurLhuqDhuqTDgG9Jw71nb8OA4bq6b0lH4buAb+G6ssOAw43DlcO94bqkb+G6ssOA4bqi4bupw4BvScOAw41vw4DDjElv4buxw7nDjW9JS2dvw4DhurpvSUfhu4BvTOG6pMOBb+G7q+G7iOG6pMOBb+G7qUThuqTDgW/huqTDgcOA4bu1b+G7qeG7l+G6pmhvSOG7o+G6pG/hu47DjcO6SW9I4bud4bupw4Bob+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb+G7q8SC4bupw4Bvw5Lhu4hv4burw41v4bq0xILhu6nDgGdv4bupw4DhuqLhuqTDgG9IxqHhu6nDgG/hu7HDuklv4buGb8OS4bubb+G7scO6SW9I4buj4bqkb+G7jsONw7pJaG/hu47huqzhu5dv4bux4bqs4bqgb8OB4bqg4bujw4Jv4bqkw4HDgMOo4bqmb8OS4buK4bqkw4Fv4buxReG6pMOBb8aw4bub4bqmb+G6ssOA4bqsb+G6ssOA4buh4bqkZ2/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0jGoeG7qcOAb+G7seG7m+G6pm9J4bud4bqmaG9Jw4DDjW/DgMOMSWhv4bux4buf4bqgb+G6pMOBw4lv4bupxqHhuqRvxrDDiWhv4bupROG6pMOBb+G7qcOATOG7qWhvw5LhuqB54bqkb+G7qcOATOG7qWhvxrBF4bqgb+G7q0vhu4LhuqTDgW/hu6nGoeG6pG/GsMOJb+G6ssOAROG6pMOBb+G7qcOAw43DlXnhuqRvSUfGoeG7qcOAZ2/hu6lE4bqkw4FvScah4bupb8aw4buj4bqmb+G7seG7o8OCb+G7l+G6pG/huqThuqDhuqTDgG9JR+G7pUlvSU5ob+G7hMOA4bqo4bqkw4Fv4bupw4DGocOVb+G7qcOAw5Phu5dv4bupw4DGocOVaG/hu6lE4bqkw4FvScah4bupb8aw4buj4bqmb+G7seG7o8OCb+G7l+G6pG/huqThuqDhuqTDgG/GsOG6oHnhuqRvw4HhuqDDiuG6oGdvw4DhurpvSUfhu4Bvw4Dhuqbhu51Jb+G7scOJ4bqkw4FvSeG6qOG7l2/GoeG6pG/huqTDgHXhuqRv4burdeG6pGhvw4DDieG6oG9Jw4Dhu6fDgm/huqTDgHXhuqRv4burdeG6pOKApuG7seG7n2/DgeG6rOG7hG/hu4TDgMO54bqkb0nDgMOM4bupb+G7seG7p8OVb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb+G6suG6oOG6pMOAb0nDvS1v4buO4bufb8OAw4nhuqBv4bupxKjhu5dvSeG6ruG6pMOAaG/hurLDgEThuqTDgW/huqTDgU3huqTDgW/huqR14bqkw4Fv4bup4buX4bqmb+G7seG6vuG6oG9IxJDhuqTDgW/DkuG7pUlv4bupw4DDuklvw5Lhu5tvSeG6oOG6pMOAb0nDgMO54bqkb+G7qcSo4buXb+G6pMOAdeG6pG/hu6t14bqkaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqnhu7Nvw4HhuqDGocOCb0jGoUlv4bupw4DDjcOVeeG6pG/hu7Hhu7Nobz3hu7Ao4buqb0nhuq7huqTDgG9Jw4Dhu5vhuqTDgG/hurThu6Xhu4Rv4bupxqHhu6lv4bux4bqm4bub4bqkb8OB4bqgxqHDgm9IxqFJb+G6pMOAccOCb+G7juG7rcOCb+G7juG7r0lob+G7scah4bqkw4Bvw4HhuqDGoW/DkuG6oOG7teG7qW9Jw4BO4bupb0nDgOG6oG/hu4TDgMah4buEb+G6tMON4bulSW9JR3nhuqRv4bupxqHhu6lv4bq04bqw4bqkw4Bvw5JO4bupZm8s4bqg4bqkw4BvScO9by1v4bqkw4F14bqkb0jGoeG7qcOAZ29J4bub4bqgb+G6pMOBw43DlXnhuqRvLW/DgkThuqBvSUdL4bq+4bqkw4Fnb+G7q3XhuqRvScOJ4bupby1vSUThuqRvw4HhuqDGoeG6pmdvw5Lhu6HhuqRvw4Dhuqzhu5dvLW/hu47hu59vw4DDieG6oG/DkuG7m2/hu451w5Vv4burTuG6pMOBb+G7qcOA4bqi4bqkw4BvRsONw5Xhu7PhuqRpb+G6ocOAS+G6vuG6pMOBb0lHTuG7qW894buwKOG7qm9J4bqu4bqkw4Bv4bux4bufb+G6tE7hu5dv4bupw4DhuqrhuqRvw4LDiUlvw4DhuqZy4bupb8OCw4lJb0jEkG/hu6nDgMONw5V54bqkb+G7seG7s2/hu4Zvw4LhurrhuqBv4bq04bqw4bqkw4Bvw5JO4bupb+G7seG7t29J4bul4buEb0lHw43huqTDgW/DgeG6oMahw4JvSMahSWhv4bqk4bq44bqgb8aw4bulSW/hurThu5tv4bupxqHhu6lv4bqkw4nhuqBv4burw43huqTDgW/DgeG6oMahw4JvSMahSW/DkuG7s2Zv4bqhw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkby7DjeG7pUlv4buww7nDjW9JS2/hu6lE4bqkw4Foby7DjeG7pUlv4buww7pJb+G7seG7l+G6oGhvLsON4bulSW8sw4DhuqbGoeG6pMOBb0jhu6PhuqRnb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lvRsON4buj4bqkb+G6tOG6om/huqTDgOG7m2/huqRLw4rhu6lvw5Lhu7NvScOD4bqkw4Bvw4DDg+G6pMOAb0nhurhv4bupw4BM4bupb8OS4bubb8OA4bqm4budSW/hu7HDieG6pMOBb+G7qcSo4buXb+G7qcah4bupb+G6pMOA4bubb8OCxqHDlW/hu6nDgMO9b8aw4bqgw73huqRvw4Hhurpob8OB4bq6b+G7q+G7ocOCZ2/hurLDgOG7l+G6oG9Jw4DGoeG7qWhvSE9v4bur4buI4bqkw4FvSeG7m+G6oG/huqTDgcONw5V54bqkaG/hurLDgOG6psah4bqkw4FvSOG7o+G6pGdvw5Lhu7Nv4bup4bq4b+G7hMOAw7nhuqRvw4Dhuqzhu5dv4bupxqHhu6lv4bupROG6pMOBb0nDlW/huqEoPT1vIeG6oeG6qW/hurR1w4Jv4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hG/DssOzw7Phu4Fvw5LEkOG6pG/huqTDgOG7m2/huqRLw4rhu6lnb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bup4bq8b+G7qcOAw71vSU5v4bupw4DEqG/hu6nEqOG7l2/hu7HhurzhuqRvw5LEgm9ITm/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb+G7qUThuqTDgW/hurThu6Xhu4Rnb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lv4bux4bqg4buzw41vSUfhu5dob0lHw43DlW9JxJBv4buO4buvSW/hu45PaG9Jw4DhuqBvw4Dhu5vhuqTDgG/GoeG6pGdvSHDhu4Rv4buOw73hu4Rob0jGoeG7hG/huqTDgOG7peG7hG9Jw4BE4bqkaG/hurLDgMONb+G7hMOAxJBnb0hw4buEb+G7jsO94buEaG9IxqHhu4Rv4bqkw4Dhu6Xhu4Rv4bupxqHhu6lv4bux4bq84bqkb8OSxIJvw4Dhu5vhuqTDgG/hu6nDgOG6ouG6pMOAb+G7qcO64buEb8OAw43DleG7teG6pGhv4bupw7rhu4Rv4buO4bufZ29Jw4PhuqTDgG/DgMOD4bqkw4BvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqyw4Dhu5fhuqBvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/hu6nhurxv4bupw4DDvWhv4bupw4DhuqLhuqTDgG9IxqHhu6nDgG/GsOG7o+G6pm/DkuG7tW9HTeG6pMOBaG/DgXDhuqRvw5LDiuG6oG/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0jGoeG7qcOAb8OB4bqg4bujw4Jv4bqkw4HDgMOo4bqmb+G6pMOA4buX4bqkw4Bob8aw4buz4bqkb8OSw5PhuqTDgWdvw4HhuqDGocOCb0jGoUlv4bupxqHhu6lv4bupw4DhuqLhuqTDgG9IxqHhu6nDgG/hu7HEkOG6oG/DksOK4bqgb+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu6nhuqxv4bupROG6pMOBaG/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0jGoeG7qcOAb+G7qcOA4bqmb+G7sUXhuqTDgW/GsOG7m+G6pm/hu6t14bqkb0nDieG7qW9Jw4DhuqDhu7fDjW9IxJDigKbhuqFH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqsaG/hu6nDgOG6rm9H4bqgeeG6pMOBb8OB4bqgxqHDgm9IxqFJb8OS4bqg4bu14bupb8OB4bqg4buX4bqmb+G7scO6SWhv4bupw4DhuqZvScOAw415b+G7scO6SW9JR3nhuqRv4buxxILhu5dvxrDhu5vhuqRvSeG6ruG6pMOAaG/huqHDgEvhur7huqTDgW9JR07hu6lvPeG7sCjhu6pvSeG6ruG6pMOAb0lHw4PhuqTDgG894buwKOG7qm/hu47hu63Dgm/hu47hu69JaG/DgeG6oOG7l+G6pm/huqPGryjhu6pvSeG6ruG6pMOAb0nDgMONb8OAReG6oG/hu7HDuklv4bq0dcOCb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rv4bupxKjhu5dv4bqhR8ON4bqkw4FvSXXDgm8sw4Dhuqbhu5dvw4Dhuqrhu6lv4bq0dcOCb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rvxq9w4bupb+G6oUfDjeG6pMOBb8avw4lmb+G7jcOz4buTaMO0b8OA4buXZ2/huqFH4bud4bqgb8OB4bqg4buXw4JvKMOBw4DhurDhu5dv4buW4bqkZm/hu5Hhu5HDsmjDtOG7kW/DgOG7l2dv4buoROG6pMOBb0nDlW8h4buqQG8j4butR8ON4bup4bqmb2HDjeG7o+G6pMOBb+G6oUfEgmZvw7Lhu5Hhu49o4buVb8OA4buXZ2/hu6hE4bqkw4FvScOVb+G7qOG6uG/hu4TDgMO54bqkb+G7sMO5w41vSUtvw5Lhu5tvOcOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkby5K4bqkw4FvLkRvw7Xhu5Hhu5lo4buVb8OA4buXZ2/hu6rhuqbhu5fhuqTDgG/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb0lLb+G6pMOAdeG6pG/huqHDgOG7l+G6pMOAb8avw4PhuqTDgGZv4buVw7Vow7Vvw4Dhu5dpb+G6ocOAw41vw4BF4bqgb+G7scO6SW/hu7FEb0nDgMSCaG/hu7HDuklv4bqyw4DDjW/hu6lE4bqkw4Fv4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hGhv4bqyw4DDjW/hurLhuqDhuqTDgG9Jw71ob+G6ssOAw41v4burw41v4bq0xILhu6nDgG/hu6nEqOG7l2/DtcO1b+G7q05vxqHhuqRvw5LDiuG6oG/hu6vhuqDhu7XhuqRvSeG6ouG7qcOAb8Oy4buTaeG7j8O1w7Vp4buRw7PDs2/DguG7jW9nb0nDgMONb8OAReG6oG/DgsOJSW/hu4TDgMO54bqkb+G7q+G6oOG7teG6pG9J4bqi4bupw4Bv4bupxKjhu5dv4buN4buRb+G7q05vxqHhuqRvw5LDiuG6oG/hu6vhuqDhu7XhuqRvSeG6ouG7qcOAb8Oy4buTacOy4buTw7Np4buRw7PDs2/DguG7jWlvPeG7sCjhu6pvSeG6ruG6pMOAb+G7qUrhuqTDgW9Gw43DlcO9SW/hu7HEguG6pMOAb+G7q+G7m+G6pMOAb8Oyw7Thu4FvLW/hu43Ds+G7gW/hu6vhuqDhu7XhuqRvSeG6ouG7qcOAb+G7scO6SW/hu6nGoeG7qW/hu6lE4bqkw4FvScOVb+G6tHXDgm/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb0bDjeG7o+G6pG/hurThuqJvw4HhuqDhu5fhuqZv4bq04bud4bqgb+G7qcOA4bqmb+G7qcah4bupb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBb+G7seG7t2/DgeG6oOG7l+G6pm/hu6nDgOG6pm/hu6t14bqkb+G7seG7l+G6pMOBb0nDgOG6oMO9w41v4buxw7pJb0jhu6PhuqRv4buOw43Duklpbz3huqDhu7XhuqRv4bqk4buXw5Vv4bupxqHhu6lv4bupROG6pMOBb0nDlW/hurR1w4Jv4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hG/hu6nhurxvxrDhu6PhuqRv4bux4bufb8OB4bqg4buX4bqmb+G7scSob0jEkG/hurRL4buA4bqkw4Fv4bur4bqg4bu14bqkb0nhuqLhu6nDgG/hu7HDuklv4bq0dcOCb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4RvScOA4but4bqmb+G6pMOBw4DEgm9Gw43DlcO9SW/DgeG6oMahw4JvSMahSW/hu6nEqOG7l2894buwKOG7qm9J4bqu4bqkw4Bp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqSPhuqDGocOCb0jGoUlv4buxxJDhuqBvScOA4bqm4bud4bqgb+G7jk9v4bq04bqib+G7seG6vOG6pG9Jw4BLaG/hurLDgOG6oMO9w41v4bqk4bud4bqgaG/hurLhuqDDveG6pG/huqTDgcOAxIJv4bupxKjhu5dv4bupT29JR+G6oG/huqHDgEvhur7huqTDgW9JR07hu6lvPeG7sCjhu6pvSeG6uG/hu6nDgEzhu6lv4bupxqHhu6lv4buEw4DhuqB54bqkb+G7qcOAw7pJb8OSw7rhuqRob8OB4bqg4buj4bqgb0lHw4PhuqTDgG/hu7Hhu7dv4bupxqHhu6lv4bup4bq8b0bDjeG7l+G6pG/hu6nDgMONw5V54bqkb8OCROG6pG/hu6nhu4rhuqTDgW/hu6nDuuG7hG9JR07hu6lvSeG6oMO94buEb+G7juG7rcOCb+G7juG7r0lvw4HhuqDhu6PhuqBvRsONw5XDvUlv4bqkw4DDk+G6pMOBb8OSS8OK4bqkw4Fvw4Jw4bupb0lH4bqm4bqkw4FvScOATuG7qW9Jw4DhuqBv4buEw4DGoeG7hG/hurTDjeG7pUlv4bq04bqgeeG6pG9Gw43hu5fhuqRvxrDhu6PhuqZv4bux4bujw4JvRsONw5Xhu7PhuqRvw5Lhu5tv4bq04buA4bqgb+G6ouG7qcOAb8OA4buA4buEb+G7hMOAxqHhu4Rv4bupxKjhu5dv4bupROG6pMOBb+G7q3XhuqRvw5Lhu5tv4bur4bqm4buX4bqkw4Bv4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hGlv4bqhw4BE4bqkw4FvRsON4buXb8OA4bqm4budSW/hu7HDieG6pMOBb0nhuqDDveG7hG/hu47DjOG7qW/hu6lPb0lH4bqgaG9J4bq4b+G7seG7neG6oG/GsOG6oOG7t8ONb8OS4bubb+G7seG7neG6oG/GsOG6oOG7t8ONbz3hu7Ao4buqb+G7qUrhuqTDgW/hu7Hhu59vScONw5V54bqkb0lHw43DleG7s+G6pGhv4buEw4DhurhvxrDhuqDDveG6pG/hu4TDgMah4buEb+G6tMON4bulSWhvxrDGoeG6pm/hu6nGoeG6pm/hu6nGoeG7qW/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0jGoeG7qcOAb+G7qcSo4buXb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBb+G7seG7t2/hu6lPb0lH4bqgb8aw4bqgw71Jb8OS4bubb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRob+G7sUXhuqTDgW9Jw4Dhur7huqBvSeG6oMO94buEb+G6pMOA4bul4bqkb+G7qcah4bupb8OUb+G6suG6oMO94bqkb+G7seG6rOG6pMOBb8OB4bqs4buEb+G7qcSo4buXb+G7qU9vSUfhuqBvScOA4buXw4Jvw4HhuqDhu5dv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0jGoeG7qcOAb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBb8OS4bubb+G7hMOAxqHhu4Rv4bq0w43hu6VJb+G7qcSo4buXbyjDgOG7m2/huqRLw4rhu6lp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqWHDjeG7l2/DgOG6puG7nUlv4buxw4nhuqTDgW/DgeG6oMahw4JvSMahSW9Jw4DhuqBvw4Dhu5vhuqTDgG/hu4TDgMah4buEb+G6tMON4bulSWhvxrB54bqkb+G7qeG7neG6pMOAb+G6pMOAw5PhuqTDgW/hurLDvUlvRsON4bujb+G7seG7nUlv4buxS+G7gOG7qW/DksWp4bqkb+G7qeG6qOG6pG/DgsOJSW9IxJBvw5LDuuG6pG/hu7Hhu7Nv4bupw7nhuqRv4buxS+G7gOG7qW9J4bqgw73hu4RvSeG7iOG7qW/hu47hu63Dgm/hu47hu69JaG/hu7Hhuqxv4bq04bubb8OS4bqg4bu14bupb0nDgE7hu6lvScOA4bqgb+G7qcah4bupb+G7qcOA4bqi4bqkw4BvSMah4bupw4Bv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4Fv4bur4bqmbz3hu7Ao4buqb0nhuq7huqTDgG/GsOG7m+G6pG/DgOG7m+G6pMOAb+G7qeG6qOG6pG/huqRE4bqkb+G6pOG6rOG6pMOBaG/DgsONxJDhuqRv4buxS+G7l29H4buXb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bupw4DhuqLhuqTDgG9IxqHhu6nDgG/hu6nhuqxvSeG6ouG6pMOAb0vDjW/DkuG6oOG7tUlv4bup4buX4bqmb+G6pMOAS+G6pMOBb+G6ssOAROG6pMOBb8aw4buj4bqmb+G7seG7o8OCb+G7scSob+G6pMOBw41F4bqkb+G6tE7hu6lv4bupdeG6pG/hu7HEkOG6oG/huqTDgEtv4bupxqHhu6lv4bupw4DhuqLhuqTDgG9IxqHhu6nDgG/DgOG6um/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG9I4buj4bqkb+G7jsONw7pJb8OS4buK4bqkw4Fv4bqyw4Dhuqxv4bqyw4Dhu6HhuqRvSUd54bqkb+G7scSC4buXb8aw4bub4bqkb0nhuq7huqTDgGhv4bupw4DhuqLhuqTDgG9IxqHhu6nDgG/GsOG7o+G6pm9JReG6pG/hu4TDgMahSW/DgMONw5Vvw4HhuqDGoW9JR8SCb+G7q+G6oG9J4bqi4bupw4Bv4bur4bqmb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBb0bDjeG7o+G6pG/hurThuqLigKZv4bqp4bqg4bu14bupb0nDgE7hu6lvScOA4bqgb+G7hMOAxqHhu4Rv4bq0w43hu6VJb+G7qcSo4buXbyjDgOG7m2/huqRLw4rhu6lvSUfhuqbhuqTDgW/hurThurDhuqTDgG/Dkk7hu6lv4buxw7nDjW9JS2/hu6lE4bqkw4Fob0bDjcOVb+G7scSC4bqkw4Bv4bupxqHhu6lv4bupROG6pMOBb0lHw4PhuqTDgG/hurLDgOG7huG6oG/hu6lE4bqkw4Fvw4LDiuG6oG/hu4TDgOG7o+G6oG/hu7FL4buA4bupb+G7hMOAeW/hu6nDgMON4bun4bqkb+G7qcOAxKhvSUdL4bq84bqkw4Fv4buxw7nDjW9JS29JR0vDiuG7qW/huqTDgeG7m8OVb+G7j8OyL8Oyw7Nv4bqk4buhw4JvSUdLw4rhu6lob0lH4bqm4bqkw4Fv4bqyw4DhuqBvPeG7sCjhu6pvSeG6ruG6pMOAb8OA4bqq4buEb0bDjcOVw71Jb+G7scSC4bqkw4Bv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLhuqDhuqTDgG9Jw71vLW/hu47hu59vw4DDieG6oG/hu6nEqOG7l2/huqThu6HDgm9I4buXw41vw5Lhu5vhuqZvScOA4bq+4bqgb+G7seG6oOG7t8OCb+G7scO5w41vScOAxqHhuqTDgW/DsuG7jWhv4bqyw4DhuqBvYcONxJDhu6lvw4DDieG6oG9Gw43DlcO9SW/hu7HEguG6pMOAb+G7hMOAdeG6pG/GsOG6uG/huqTDgXXhuqRvSMah4bupw4Bpb2HDjcOVb+G7scSC4bqkw4Bv4bqk4bubw5VvR8O6SW/hurLDgOG6rG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb0nhu53huqBv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgWlv4bqhR+G6puG6pMOBb+G6tOG6sOG6pMOAb8OSTuG7qW/hu7HDuklv4bux4buX4bqgaG9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAb8OS4bqg4bu14bupb+G7qcOAw7rhu4RvScOAw43hu6XhuqRv4bupw4DEqG9JR0vhurzhuqTDgW/hu6nDgMONw5Xhu7fhuqRvw4Lhu4jhu6lv4bux4bqi4bupw4BvSE9v4bur4buI4bqkw4Fv4buxw7pJb+G7qcSo4buXb+G7qcah4bupb+G7q+G7l+G6pMOAb8OC4buI4bupb+G7q05vxqHhuqRvScOAw41vw4BF4bqgb+G7scO6SW9JR8OD4bqkw4Bv4bqyw4Nvw4Dhuqrhu4Rv4bupw43EkOG6oG/huqThu6HDgm/hu6nEqOG7l2894buwKOG7qm9J4bqu4bqkw4Bv4buO4butw4Jv4buO4buvSWhvRsONw5XDvUlv4buxxILhuqTDgG/DgXLhu4Rv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bqiSW/hurLDgOG6rG/hurLDgOG7oeG6pG/hu7HEkOG6oG/DksOK4bqgb+G7qcah4bupb+G7q05vxqHhuqRvScOAw41vw4DDjElv4buxw7nDjW9JS2/hu4TDgMahSW9I4bqg4bqkw4BvSUfhuqbhuqTDgW/huqThu6HDgmlv4bqp4buzb+G7qeG6uG/hu4TDgMO54bqkb8OA4bqs4buXb+G7q+G6puG7l+G6pMOAb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rv4bqkw4Dhu5tv4bqkS8OK4bupaG/hu6nGoeG7qW/hu6lE4bqkw4FvScOVb+G6tHXDgm/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb+G7seG7l+G6pMOBb8OSS8OK4bqkw4Fv4buEw4BL4bq84bqkw4FvxqHhuqRvxrDhu5vhuqRvw4HhuqDhu5fhuqZv4buxw7pJb+G6suG7r+G6pm/hu6vhu5vhuqBob+G6pHnhuqRv4bqyw4BE4bqkw4FvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/hu6nhurhv4buEw4DDueG6pG/DgOG6rOG7l29Jw4Dhu63huqZv4bq0w4lvSUfDg+G6pMOAb+G7qMOA4bqi4bqkw4Bv4buEw4DEqG9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAaW/huqnhu7NvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/hu6nhurxv4bupw4DDvW9JTm/hu6nDgMSob+G7scSQ4bqgb8OSw4rhuqBv4bupxqHhu6lv4bux4bq84bqkb8OSxIJvSE5v4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hG/hu6lE4bqkw4Fv4bq04bul4buEb0nDgOG7reG6pm8ow4HDgMSCb+G7scSC4bqkw4BvSMSQb8Oy4buRL+G7jcOzw7LDtC8o4buwLeG7qDlob8OAw7nDjW/DgMO9SW/hu6nGoeG7qW/hu7HhurzhuqRvw5LEgm9ITm/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb8OB4bqgxqHhuqZv4bur4buI4bupaG/hu6nGoeG7qW/hu7HhurzhuqRvw5LEgm9ITm/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb8OVb0nDvW/hu6tOb+G7hMOA4bqo4bqkw4Fv4bqyw4BE4bqkw4FvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/hu6nhurxv4bupw4DDvW9JTm/hu6nDgMSob+G7sUvhu4Dhu6lpb+G6qeG7s29IcOG7hG/hu47DveG7hGhvSMah4buEb+G6pMOA4bul4buEb+G7qcah4bupb+G7seG6vOG6pG/DksSCb8OA4bub4bqkw4Bv4bupw4DhuqLhuqTDgG/hu6nDuuG7hG/DgMONw5Xhu7XhuqRob+G7qcO64buEb+G7juG7n2hv4bqj4buYb8aw4buX4bqkb+G6ocOAS+G6vuG6pMOBb8OS4buIb2HDjcSQ4bupb8OAw4nhuqBvw5JN4buXb0nDgEThuqTDgW9Gw43hu5dv4bqkw4BL4bqkw4Fvw5LFqeG6pG/hu6nhuqjhuqRvSeG6oOG7s8OCb+G7p+G6pG/huqTDgOG6oOG7s8ONb+G6ssOA4bqsb+G6ssOA4buh4bqkaG/hu6nDueG6pG/hu7FL4buA4bupb0nhuqDDveG7hG9J4buI4bupb0nDgMah4bqmb8OB4buCb+G6pMOAS29ITm/hu7FF4bqkw4FvScOD4bqkw4Bv4bupw4BL4buXb+G7qeG7l+G6pm/hu4Zvw4LDiUlvSMSQb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBb8OS4buzb8OS4bqg4bu14bupb+G7sXJJb0l54bqkb+G7juG7n2/DgOG6pnLhu6lvRsONw5Vv4buxxILhuqTDgG/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgW/hu6nhuqxvSeG6ouG6pMOAb+G7sXLhu6lvScOA4buKb+G7qcOAS+G7l2/hu7FL4buA4bupb+G6tEvhu4DhuqTDgW/DgOG6rOG7l2hvw5LhuqDhu7Xhu6lv4buxw7nDjW9JS2/hu6nhurxvSOG7hm/DkuG7pUlv4bupw4DDuklvSOG7l8ONb0jGoeG7hG/huqTDgOG7peG7hGdv4bupw4DhuqLhuqTDgG9IxqHhu6nDgG/hu6nDgOG6pm/hu6nGoeG6pG/GsMOJb+G6ssOAROG6pMOBb+G7qcOAw43DlXnhuqRvSUfGoeG7qcOAaG/hu6nGoeG6pG/GsMOJaG/hu6lE4bqkw4Fv4bupw4BM4bupb+G7q0ThuqBv4burS29I4buXw41v4bqyw4DhuqBvSHDhu4Rv4buOw73hu4Rv4bq04bud4bqgb+G7qUrhuqTDgW9Jw4DhuqDDvcONb+G7sUXhuqTDgW/GsMOJb8OS4bubb+G6ssOAROG6pMOBb+G6ssSC4buEb0nDgOG6vuG6oOKApuG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqFNb0nDgE7hu6lvSeG6oOG7ueG6pG/DgOG6puG7nUlv4buxw4nhuqTDgW/DgeG6oMahw4JvSMahSW9Jw4DhuqBvw4Dhu5vhuqTDgG/hu4TDgMah4buEb+G6tMON4bulSW9J4bud4bqgb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBaG9Jw4BE4bqkw4FvRsON4buXb8OA4bqm4budSW/hu7HDieG6pMOBb+G7qcSo4buXb+G7sOG6puG7m+G6pG/hu7Hhu53huqBvxrDhuqDhu7fDjW9hw43EkOG7qW/DgMOJ4bqgb0nhuq7huqTDgGhvw4DDieG6oG/huqTDgcOAxIJvScOAS+G6vuG6pMOBb+G6pOG6oHnhuqRv4bupxKjhu5dv4bqhw4BL4bq+4bqkw4FvSUdO4bupbz3hu7Ao4buqb+G7qcah4bupb0nhuq7huqTDgG/Gr3Dhu6lvw4LhuqDhu7PhuqRv4bqhR8ON4bqkw4FvSeG6ruG6pMOAb+G7seG7n2/hurLhuqDDveG6pG/huqTDgcOAxIJvYcONxJDhu6lvw4DDieG6oGhv4buow4DhuqLhuqTDgG/hu4TDgMSob+G6pMOBw4DhuqB54bqkb+G7qUzDjWhvSE/hu5dv4bux4bq44bqgaG/GsOG6uG9Iw43huqTDgW/hu4TDgMah4buEb+G6tMON4bulSW/hu6nDgOG6pm/hu4TDgOG7im/DgOG7gOG7hG/DksOK4bqgb0nDgE7hu6lvSeG6oOG7ueG6pGlv4buwReG6pMOBb0nDgOG6vuG6oG9Hw4xJb0fhu5dv4bqy4bqg4bqkw4Bv4bqkw4HDgOG6oOG7tcOCb8OS4bubb8OB4bqg4buj4bqgb+G7hMOAxqHhu4Rv4buxxJDhuqBvw5LDiuG6oG/DkuG7l+G6oG9JR+G6qG/hu6nEqOG7l2894buwKOG7qm9J4bqu4bqkw4BvSUfhuqbhuqTDgW/DkuG6oOG7teG7qW/DgeG6oMahw4JvSMahSW9Jw4DhuqBvw4Dhu5vhuqTDgG/hu4TDgMah4buEb+G6tMON4bulSW9J4bud4bqgb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBaG/hu7Hhuqxv4bq04bubZm8j4bqgxqHDgm9IxqFJb+G7qeG6rG9JR+G6quG6pMOBb0l1w4Job0lH4bqq4bqkw4Fv4bux4bqg4bu3w4Job0dDb8OC4buI4bupb0nhuqB5w41ob+G7scSQ4bqgb0lL4buA4bqkw4Fnb+G7qcOAw43hu6fhuqRvxrDEgm/hurLhurBv4bup4bub4bqkw4Fnb0nDgEThuqTDgW/GsMah4bqmb+G6ssO9SW/hurTDjeG7peG6pG/hu6nhu4hvScOA4bu3Z2/hu6nDgMOMb0lH4bqq4bqkw4Fvw4Dhu6XDjW/DgeG6oMahw4JvSMahSWlvI+G6oMahw4JvSMahSW9IdcONaG9Jw4Dhu6fDgm9JR+G7l2/hurLhurBob+G7qcOAw7pJb8OSw7rhuqRv4burdeG6pG/hu6nDgMSoaG/DgeG6oOG7o+G6oG9JR8OD4bqkw4Bv4bupw4DDuklv4bq0S+G7gOG6pMOBaG9Jw4Dhu63huqZv4buxw73huqRv4bup4buK4bqkw4FvRsONxqFvSUfDg+G6pMOAb8OB4bqg4buj4bqgb0bDjcOVw71JaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKkueW/huqHDgOG6oOG7teG6pOG7iS/hu4TEqQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Về An Tiêm hôm nay

Về An Tiêm hôm nay
2019-12-27 05:35:31

(QT) - Ngay từ những năm 1924- 1925, khi chưa có Đảng Cộng sản lãnh đạo, một nhóm thanh niên ưu tú của thôn An Tiêm, xã Triệu Thành (Triệu Phong) như Trần Ngung, Đoàn Lân, Lê...

Góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở
2019-12-25 06:43:17

(QT) - Hơn 6 năm qua, huyện Gio Linh đã thành lập được 44 mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. Hoạt động hiệu quả từ mô hình này đã nâng cao vai...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết