Cập nhật:  GMT+7
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRWOG7jXjDucOq4buVw6x5w6rhu5Xhu6Xhu4/huqjDqnbDieG6tnjDucOq4bqo4bqq4buEcHjDquG6qOG6puG6quG7hHJ4w6rhu5Xhu6XFqXjhu6XDquG6rOG7i+G7leG7peG6rcOqw4Lhu6Xhu4vDgsOqduG6qsO04bqow6rhu4Byw6rhu5jhu6Q44buk4bqtw6rhu5jhu6Q5PuG6rcOq4buY4bukPljDquG6qOG6pnB4w6rhu5nhu4t5w6rhu5Xhu6XFqWQv4bul4buBxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buk4bubw6zhu5fhur3EkeG7lOG7peG7p3LhuqrDqnjDrOG7hMOqaS/hu4fhuq3DqjzhurLDqj7hu6VBeMO5w6rhuqjhu6d4w6rhu4Dhu4nDqj7huqbhuqrhu4RyeMOq4bqo4bulQXjDucOqw4Lhu6XDgeG7p8Oq4bul4bq2w4LDquG7gOG6ruG7p8Oq4buYannDquG7peG7p3R3w6rhu4Jrw6rhu6XhuqDhu6fDqmLhu5jhu6Q44bukY8Oq4bqo4bureOG7pcOq4bqo4bqiw6rhu5Xhu6Xhurjhu5XDquG7peG6oOG7p8OqeMO54bul4bupw6rhu5Xhuqp4w7nDquG7leG7j8OCw6rhuqjhu6VBeMO5w6rhuqjhu6d4w6rhu5Xhu6V5w6rhu5nhu4t5w6rhu5Xhu6XFqcOq4buAcsOq4bqoxrB44bulw6rhu6XGsHjhu6XDquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bul4bunc3jDquG7leG7pcWpeOG7pcOq4bqs4buL4buV4bul4bqtw6rDguG7peG7i8OCw6p24bqqw7ThuqjDquG7mOG7pDjhu6Thuq3DquG7mWp5w6rhu6Xhu6d0d8Oq4buEw6rhuqhxw6pi4buY4bukOT5j4bqtw6rhu5lqecOq4bul4bundHfDquG6qOG7peG7j+G6qMOqeMO54bul4bunc8OCw6pi4buY4bukPlhjw6p4bHfDquG7h+G6v+G7h+G7h+G6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJFk4bund8O5w6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3hu6fhu5Thu5t44bqo4bub4bqm4bq9w6rhuqzhuqjhu4R24bub4bqv4bq94buG4bun4buX4bqo4bul4bqlw6pp4bq/4bq/w4Lhu4LhuqfDquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqlw6rhu4Xhu4Fnw4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4bqp4buZw6x54bqk4bqqw6x4w7nhuqjhuqbhu6fhuqnhu4B4L+G7l+G7m+G6rOG7r+G6qHnDgi944bub4buG4bqsL+G7h+G7g+G6v2cv4buB4bq/Z+G7l+G7g+G7gWfhu4Xhu4Xhur/hu4fhuqho4buFaXbhu4Mt4bqo4bqm4bqq4buV4buF4bq/w63hu4Nm4bqp4butw4LDueG6vcOqw6x24bqo4bqv4bq9WOG7jXjDucOq4buVw6x5w6rhu5Xhu6Xhu4/huqjDqnbDieG6tnjDucOq4bqo4bqq4buEcHjDquG6qOG6puG6quG7hHJ4w6rhu5Xhu6XFqXjhu6XDquG6rOG7i+G7leG7peG6rcOqw4Lhu6Xhu4vDgsOqduG6qsO04bqow6rhu4Byw6rhu5jhu6Q44buk4bqtw6rhu5jhu6Q5PuG6rcOq4buY4bukPljDquG6qOG6pnB4w6rhu5nhu4t5w6rhu5Xhu6XFqeG6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aeG6v+G6v+G6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur3hu4Xhu4Fn4bq9w6ovxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJEo4bqqw6x4w7nDquG7lWp44bulw6rhu6XhuqDhu6fDqnjDueG7peG7qcOqLcOqSnjhu6XhuqXDqj7huqk+ZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkSjhuqrDrMOqxqHDvcOqeOG7pW53w6rhuqhseMO5w6rhu5XDieG6sHjDucOq4bulxIJ4w6p44bq+w6zDquG7gOG7p3Phu5XDqsOC4bulw4Hhu6fDquG7peG6tsOCw6rhu5Xhuqp4w7nDquG7leG7j8OCw6rhuqjhu6VBeMO5w6rhuqjhu6d4w6rDueG7p+G6vsOsw6rhu5XEgsOq4bqk4bqqw6x4w6rhu5jhu6Q44bukw6rhu4Dhu4nDquG7leG7i+G7lcOq4buVxILDquG6pOG6qsOseMOq4buZ4buLecOq4buV4bulxanDquG6qOG6puG6qnjDucOqw4nEgnjDueG6rcOqxqHhu6nDrMOqw4Lhu6XDicSCeMO5w6rhu5VFeMO5w6p44bulw4nDqnjhu414w7nDquG7lcOsecOq4buV4bul4buP4bqow6p2w4nhurZ4w7nDquG6qOG6quG7hHB4w6rhuqjhuqbhuqrhu4RyeMOq4buAcsOq4buV4bulxal44bulw6rhuqzhu4vhu5Xhu6XDquG7mOG7pDjhu6Thuq3DquG7mOG7pDk+4bqtw6rhu5jhu6Q+WMOq4bqo4bqmcHjDquG7leG7i+G7lcOqw4Lhu6XDicSCeMO5w6rhuqjhu6dzeMOq4bqo4bulQXjDucOq4bqo4buneMOqxqHEqeG7p8Oq4buV4bulQnjDueG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJE+4bulQXjDucOq4bqo4buneMOq4buAcsOq4bqoxrB44bulw6rhu6XGsHjhu6XDquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bul4bunc3jDquG7leG7pcWpeOG7pcOq4bqs4buL4buV4bulw6rhu5jhu6Q44buk4bqtw6rhu5jhu6Q5PuG6rcOq4buY4bukPljDqnhsd8Oq4buH4bq/4buH4buH4bqtw6rGocSp4bunw6rhu5fhu6dzeMOq4buY4bukOOG7pMOq4bqo4bureOG7pcOq4buV4bulecOq4buZ4bunceG6qOG6rcOqxqFxeMOq4buD4buBL+G7geG7hy/hu4fhur/hu4fhu4fhuq3DquG6qOG6onjDucOq4bqsw4HDqnjDucOJ4bqw4bunw6rhuqjhu6XDrHfDqsO54bunw6zDquG7mOG7pDjhu6Thuq3DquG7mWp5w6rhu6Xhu6d0d8Oq4bqow6zhu6fDqnjEqXjDqnbDrHnDqsah4bqgeMO54bqtw6rhu5lzeOG7pcOqeMO54bulcsOqeMO54bul4bunc8OCw6pi4buY4bukPlhWxqAt4buYWFhjw6p24buJw6pn4buDaOG6qcOt4buB4buBw6p4w7nDieG6sOG7p+G6rcOqxqHEqeG6qMOq4buB4bq/4bq/4bq3w6rhu69xw6rhu6V5xKnhu5Xhu6XDquG7mOG7pDjhu6TDqjbhu6dz4bqow6pYw6x3w6rDueG7p8OseeG6qcOqPuG6pnl4w7nDqsahw73huq3DquG6qOG7pcOsd8Oqw7nhu6fDrMOq4buY4bukOOG7pMOq4buZbeG6qMOq4buZ4bqq4bqg4buVw6p24buJw6pmZuG6qWfDreG7g8OqeMO5w4nhurDhu6fhuqfDquG7mOG7pDjhu6TDquG6qOG6vMOqeMO54bqq4buEc3jDqnbhu4nDquG7gWjhuqnhur9p4buHw6p4w7nDieG6sOG7p+G6p8Oq4buY4bukPljDqnbhu4nDquG7hWnhuqnhu4Phu4Phu4PDqnjDucOJ4bqw4bun4bqnw6rhu5jhu6Q5PsOqduG7icOqZ+G7h+G6v+G6qWnhu4fDrcOqeMO5w4nhurDhu6fhuqnDqj7hu6vDqnZzw6rhu5nDrHnDqsOC4bulxJDDquG7mOG7pDk+w6rGocSp4bqow6rDrWbhuq1n4bq3w6rhu5fhu414w6rhuqzDgeG6rcOq4buAw4nhurbhuqjDquG6v+G6rWbhurfDquG6rHnDquG7gOG6ruG7p8Oq4buV4bul4burw6rhuqjhu6dw4bqqw6o+4bulxJDDquG6qMOJ4bqueMO5w6rhu5Thu6XFqXjhu6XDqsOC4bulxJDDqsO54bunw6x5w6rhuqjEqeG7p8OqKOG6quG7hHHhuqjDqsah4bupeOG7pcOq4bqsw4HDqmbhu4VnLyjGoC0+PsO5w6p4w7nhu4nhu4TDquG7h8OtL+G7hS/hu4fhur/hu4fhu4fhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPuG6pnl4w7nDquG6qOG7peG6sOG7p8Oqw7nhu6fDrHjDquG6pOG6qsOsw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7lcSCw6rhuqThuqrDrHjDquG7meG7i3nDquG7leG7pcWpw6rhuqjhuqbhuqp4w7nDqsOJxIJ4w7nDquG7gOG7icOqxqHhu6nDrMOqw4Lhu6XDicSCeMO54bqtw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rGocO9w6rhu5XDvcOq4buY4buLecOqKOG6qmp4w7nDqj7huqbhu6nDqsaha8Oq4bqo4bul4bq84buVw6rhu6Xhu6dzeMOq4bqow4HhuqjDquG7gMOs4bunw6rhuqjhuqbhu7PDqnbhu4nDquG7lcO14bqqw6p4w4Hhu6fDquG6qOG6quG7hHB4w6rhuqjhuqbhuqrhu4RyeMOqxqHDicOsw6rhu5Xhu6XEkMOq4bqo4bqmw4nEgnjDucOq4buVxJDDrMOqxqBqeMO54bqtw6rhu5Xhu6XFqXjhu6XDquG6rOG7i+G7leG7peG6rcOqw4Lhu6Xhu4vDgsOqduG6qsO04bqow6rhu5XEkMOsw6pY4bul4buJw6p4w4nhuq7hu5XDquG7gHLDquG7mOG7pDjhu6Thuq3DquG7mOG7pDk+w6rhu4Dhu4l5w6rhu5XhuqrhuqDhu5XDquG6rMOBeMO54bqpw6o24bqu4bunw6p44bqg4bunw6rhu5fhuqp4w7nDquG7leG7peG6quG7hHR4w6rhuqhq4bunw6rGocOsw6rhu5fEqXjDueG6rcOqxqHDteG7hMOqxqHEkOG6rcOq4bqo4bqm4bqq4buEcnjDquG6qOG7pUF4w7nDqnjhu6Xhur54w7nDqnbhurbhu6fDqsWp4buV4bul4bqtw6rDieG6qsOqxqHhu6d0d+G6rcOqRsOqeMO54bul4buxw6zDqnjhu6Xhu414w6rhu4BseMOq4bqo4bqmeXjDucOq4bulc8Oq4bqo4bulw4F4w7nDquG7leG7pcWpeOG7pcOq4bqs4buL4buV4bulw6rDrHjDquG6rOG7p3jhu6XDquG7gmvDquG7peG6oOG7p+G6rcOqduG7iXfDquG6puG7ucOqeOG7peG6vnjDucOq4buA4buPeMOqxqFyw6rhu5VseMOq4buZanjhuq3DquG7lcOB4bqow6p24bu54bunw6rhu5XEkMOsw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7leG7pXHDqsah4bqgw6rhu5jhu6Q44buk4bqtw6rhu5jhu6Q5PuG6rcOq4buZ4buLecOq4buV4bulxanDqsO5w73DgsOqw4Lhu6XDtXjDquG6qMSpecOq4bqs4bq8w6rGocOAeMO5w6rhuqjhu6XhuqrDtHjDquG6qOG6pnl4w7nDquG7gmvDquG7peG6oOG7p8OqxqHDgeG7p8Oq4buA4bqu4bunw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7leG7pcSQw6rhuqjhuqbDicSCeMO54bqtw6rhu5Xhu6XFqXjhu6XDquG6rOG7i+G7leG7pcOq4buY4bukOOG7pOG6rcOq4buY4bukOT7huq3DqsOseMOq4bqs4buneOG7pcOq4buCa8Oq4bul4bqg4bunw6rhu5XEkMOsw6rGoGp4w7nhuq3Dqljhu6Xhu4nDqnjDieG6ruG7leG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHhu67hu6nDgsOq4bqo4bul4bqw4bunw6rhuqjhuqrhu4RweMOq4bqo4bqm4bqq4buEcnjhuq3DqsOC4bulanjDquG7i3jhu6XDqnjhu6Xhur54w7nDquG6rOG7i3jDucOq4buv4buncXjhuq3DquG7leG7i+G7leG7pcOqduG7iXfDquG7pcOs4buEw6rGoeG7m3fDqnbEqeG7p8Oq4bul4bunc+G6qsOq4bqk4bqqasOq4bqo4bqmeXjDucOq4bqo4bul4bq84buVw6rhu6Xhu6dzeMOq4buV4bulxal44bulw6rhuqzhu4vhu5Xhu6XDquG7mOG7pDjhu6Thuq3DquG7mOG7pDk+4bqtw6p44bul4bq+eMO5w6p4w4PDqnbhurzhu5Xhuq3DqsO54bunauG7p8Oqw4Lhu6Xhu4vDgsOq4buVxJDDrMOqeMO54buJeOG7pcOq4buY4bukOOG7pMOq4bqo4bqmeXjDucOq4bqo4bul4bq84buVw6rhu6Xhu6dzeMOq4buV4bulxal44bulw6rhuqzhu4vhu5Xhu6XDquG7mOG7pDjhu6Thuq3DquG7mOG7pDk+4bqtw6rGoeG7m3fDqnbEqeG7p8Oq4bqs4bq8w6rhu6Xhu4nhu6fDqnbhu7N4w7nDquG7leG7pXnDqnjDucOJ4bqw4bunw6rhu5fhu414w6rhu4Dhu4nDquG7l3nDrHjhu6XDqnjDueG7peG7p3PDguG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJE+xanhu5Xhu6XDquG7leG6vOG7lcOq4buZ4bundOG6qsOq4buXw4nEgnjDucOqeOG7peG6vnjDucOq4bqow7TDgsOq4bqo4buldOG6rcOq4buV4buLw6p44bul4buNeMOq4bqo4bul4bq84buVw6rhu6Xhu6dzeMOq4bqow4HhuqjDquG7leG7pcWpeOG7pcOq4bqs4buL4buV4bul4bqtw6rDguG7peG7i8OCw6p24bqqw7ThuqjDquG7gHLDquG7mWp5w6rhu6Xhu6d0d+G6rcOq4bqo4bqq4buEcHjDquG6qOG6puG6quG7hHJ4w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhurh4w7nDquG7l0R4w7nDquG7lUF4w7nDqnjDueG7pXPDquG6qOG7pUF4w7nDquG6qOG7p3jhuq3Dqsah4buR4buEw6p3xKl44bulw6rhu5Vq4bunw6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDquG6qOG7pcSQw6rhuqhE4buVw6rhu6Xhu4l44bulw6rhu5Xhu6XFqXjhu6XDquG6qOG6pnl4w7nDqnbhu7F44bulw6rhu4Dhurzhu5XDquG7mOG7pDjhu6ThuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRIeG7pWp4w6rhu4t44bulw6p4w7nhuqrhu4RzeMOq4buA4bu1eMO54bqtw6rhu5fhurzDquG7meG7i3nDquG6qOG7i+G7lcOqxqHhuqB4w7nDquG7lcSQw6zDquG7leG7pcWpeOG7pcOq4bqs4buL4buV4bulw6rGoXF4w6rhuqThuqrhu4RyeMOqduG6tuG7p+G6rcOq4bqo4buNd8OqdkbDquG7lcSQw6zDqnjDucOJ4bqw4bunw6p2w6x5w6rGoeG6oHjDueG6rcOqeMO5w4nhurDhu6fDquG6rMOKw6rhu5dEeMO5w6p2w6x5w6rGoeG6oHjDucOq4bqo4bulQXjDucOq4bqk4bqqw6zDquG7leG7i+G7lcOq4bqsanjDqsOC4bul4buRd8Oq4buZ4buLecOq4buV4bulxanhuq3DqsO5w73DgsOqw4Lhu6XDtXjDqnjhu414w7nDquG7lcOsecOq4bul4bunc+G6qsOq4bqk4bqqasOq4bqk4bqq4buLw6rhuqjhuqbGsHjhu6XDquG7guG7jeG7hMOq4buX4bq8eMO54bqtw6rhu6V54buJeMOq4bqo4bul4bunc3jDquG7gOG7icOq4bqo4bqiw6rhu5Xhu6Xhurjhu5XDquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bul4bunc3jDquG7leG7pcWpeOG7pcOq4bqs4buL4buV4bul4bqtw6rDguG7peG7i8OCw6p24bqqw7ThuqjDquG7mOG7pDjhu6Thuq3DquG7mOG7pDk+w6rhuqjhu6Xhu5t5w6rhu6XDieG6rnjDucOqeMO54buJ4buEw6rhu5Xhu4l4w7nDqsah4buLw4LDquG6uHjDucOq4bqow4HhuqjDquG7pcSCeOG6rcOqxqHhu4vDgsOq4bq4eMO5w6p44bul4bqqw6rhu5XDteG6quG6rcOqeMO54bqq4buEc3jDquG7gOG7tXjDucOq4buV4bulxal44bulw6rGoeG7i3jDucOq4buVxJDDrMOqWOG7peG7jXjDquG7l+G7jXjDquG7gOG7icOqeMO5w4nhurDhu6fDqnbDrHnDqsah4bqgeMO54bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkT7EqeG7p8Oq4bul4bqg4bunw6p4w7nhu6Xhu6nhuq3DquG7leG7i+G7lcOqxqHEqeG7p8Oq4buZ4bundOG6qsOqxqFrw6rhuqjDtMOCw6rhuqjhuqbhuqp4w7nDquG6qOG7pWp5w6p24bqqw7R44bqtw6rhuqjhuqbDrHnDqsah4bqi4bun4bqtw6rDucO9w4LDqkbDqsahdMOqeOG7jXjDucOq4buVw6x5w6rhu5Xhu6Xhu4/huqjDqnbDieG6tnjDucOq4buVQXjDucOq4bqo4buL4buVw6rhuqjhuqrhu4RweMOq4bqo4bqm4bqq4buEcnjDquG7leG7pcWpeOG7pcOq4bqs4buL4buV4bulw6rhu5jhu6Q44buk4bqtw6rhu5jhu6Q5PuG6rcOq4buY4bukPljDquG6qOG6pnB4w6rGoeG7qcOsw6rhu5nhu4l4w6rhuqjhu6t44bulw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhuqjhu6XhurDhu6fDqsO54bunw6x4w6rhuqjhuq7hu6fhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOCw4zhuqrhuqjhu6V54bqm4bq9xJE+4bulw6x44bulw6o+4bqmQuG7lWQvw4LEkQ==

Thanh Trúc

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khơi dậy khát vọng vươn lên trong thanh niên

Khơi dậy khát vọng vươn lên trong thanh niên
2023-02-08 16:38:00

QTO - Hôm nay 8/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về nhiệm vụ trọng tâm...

Vĩnh Linh: 181 thanh niên lên đường nhập ngũ

Vĩnh Linh: 181 thanh niên lên đường nhập ngũ
2023-02-07 10:03:00

QTO - Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, sáng nay 7/2, huyện Vĩnh Linh trang trọng tổ chức lễ giao, nhận năm 2023. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết