Cập nhật:  GMT+7
4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG6uuG7k8OT4buy4buCR+G7hEZGQ+G7gl19VOG7tOG7gsON4buE4bqk4buC4buoP+G7guG7nOG7lOG7tOG7guG7tMav4buow6jhu7bhu4Lhu540KOG7nOG7gl3hu6hK4buy4buCxq/hu6pK4buCw6ps4bqg4bur4bq4L+G7qEbhurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+bOG7oErhu6Lhu4bhurpFxanhu6vDieG7gi3hu4Lhu5PGr0zhuqHhu4JH4buKL8ONL0fhu4RGRkPhu4Lhu6kp4buC4bqg4buCXVXhu4JhTOG7gsOqSuG7tOG7gnsiTuG7tOG7gsOd4bqj4buC4buiN+G7gkvhu7Thu4JsO+G7gl19KOG7guG6oeG7gl1V4buCReG7gmzhu6vhuqDhu6vDieG7gsOqw5Lhu5zhu4Lhu6t9IuG7tMav4buC4buaP+G7guG7nDJK4buCXVbhu7Thu6jhu4LFqSJO4bu0xq/hu4Lhu6t94buu4buCXTrhu4Lhu5zhu6g14buc4buC4buoP+G7quG7guG7tMav4buo4buu4buCXX3hu6rhu6Thu7Thu4JZ4buoSuG7quG7guG7qOG7tk1d4buC4bueP+G7tMav4buCw6pO4bu24buC4buo4buq4buk4buy4buC4bqg4buCXVXhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buc4buU4bu04buC4bu0xq/hu6jDqOG7tuG7gl3hu6giP+G7nOG7guG7ojfhu4JL4bu04buCXX1U4bu0ROG7guG7q+G7qErhu7Lhu4Lhu6I34buC4buoP+G7quG7guG7tMav4buo4buu4buC4buc4bu44buCw51P4bu04buo4buC4bueTeG7tuG7guG7scOq4buR4bur4burxalB4buT4buCXVbhu7Thu6hD4buCw51P4bu04buo4buC4bueTeG7tuG7guG7qSnhu4LhuqDhu4JdVeG7gmFM4buC4bucS+G7nOG7gl3hu6hM4bu04buo4buCYeG7qlThu7Thu4LDquG6v+G7h+G7guG7ojfhu4JL4bu04buCbOG7q+G6oOG7q+G7gsOqw5Lhu5zhu4Lhu6t9IuG7tMav4buC4buaP+G7guG7nDJK4buCXVbhu7Thu6hD4buCw6psw4Bs4buC4bucS+G7nOG7guG7qCLhuqHDmeG7tEPhu4Jd4buo4buu4buCw6BPQ+G7gl3hu6hM4bu04buo4buCPuG7qCpEREThu4JsP+G7quG7guG7tMav4buo4buu4buC4bueT+G7guG7tMav4buo4bug4buCw6pK4bu04buCeyJO4bu04buCw53huqPhu4Lhu6I34buCS+G7tOG7gmzhu6vhuqDhu6vhu4LDqsOS4buc4buC4burfSLhu7TGr+G7guG7mj/hu4Lhu5wySuG7gl1W4bu04buo4buC4buaS+G7tuG7guG7nEvhu7bhu4Lhu7Q/4buq4buC4buiIuG7tMav4buCXeG7uOG7suG7gl3Dkl3hu4Lhu5wySuG7guG7ojfhu4JL4bu0ROG7guG7q+G7qOG7oOG7tuG7guG7nuG7uOG7guG7ojfhu4JL4bu04buCbOG7q+G6oOG7q+G7guG7nEvhu5zhu4JdVuG7tOG7qOG7gsOqw5Lhu5zhu4Lhu6t9IuG7tMav4buC4buaP+G7gls44buC4buiMeG7tMav4buCYSrhu7Thu4JhSuG6oeG7guG7nDJK4buC4buTxq/hu5Dhu7Thu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Lhu6vhu6hV4buCxq/hu6ou4buqQ+G7gl064bu0xq/hu4JhKuG7tOG7guG7ojfhu4JL4bu04buC4buKw43hu4JdfeG7qsOZIuG7guG7seG7qeG7gUPhu4JdfeG7tuG7tMav4buC4bue4bu44buCYSrhu7Thu4JhSuG6oeG7gsOMw43hu4JdfeG7qsOZIuG7guG7seG7qeG7gUPhu4JhKuG7tOG7guG7nirhu6rhu4I14bu0xq/hu4JG4buI4buE4buCXVbhu4Lhu54m4bu0xq/hu4JB4buTQ+G7gl00LOG7tMav4buC4bueNCzhu7TGr+G7gkbhu4Thu4JdfeG7qsOZIuG7guG7seG7qeG7gUThu4Lhu4E34buCS+G7tOG7guG7njQo4buc4buCXeG7qDfhu5zhu4Lhu6jhu6rDmeG7tOG7ginhu4LDjOG7gl1W4bu04buo4buCw6rDkuG7nOG7guG7q30i4bu0xq/hu4Lhu5o/4buCXTbhu4Lhu6vhu6hK4bu04buo4buCbOG7uErhu4Lhu55V4bu04buC4bur4buoNkrhu4Lhu6vhu6jhu6pU4bu0LeG7gmwiVUPhu4Jd4buoIeG7quG7gsav4buqSuG7tOG7gl3hu6g34buc4buC4buo4buqw5nhu7Thu4LDjOG7guG7tMOT4buy4buCRUfhu4RG4buELUfhu4RGw4zDiUThu4Lhu5Ex4buc4buCXeG7qlQi4buC4buc4buoIuG7tMav4buC4bucMkrhu4Lhu6I34buCS+G7tOG7gsOdTOG7guG7qDvhu4JdfSjhu4Lhu6jDmeG7gl3hu6gq4bu0xq/hu4LhuqHhu4JdVeG7gsOM4buCXVbhu7Thu6jhu4LDqsOS4buc4buC4burfSLhu7TGr+G7guG7mj/hu4Lhu7Thu6jhu4zhu7Lhu4Lhu7Thu5Dhu7TGr+G7guG7nErhu7bhu4Lhu5zhu6jhu5Jd4buCw500KOG7tMav4buC4bui4buu4buc4buo4buCYTHhu4JZ4buoS+G7suG7guG7nOG7qDlK4buC4buaw5nhu7Thu6jhu4JhTOG7guG6oeG7gl1V4buC4buiN+G7gj7hu6hA4bu0xq9D4buC4bue4buO4buc4buC4bua4buqw5ld4buCw51M4buCKeG7gl0i4bqhVeG7tOG7guG7qCLhuqHDmeG7tEPhu4Lhu54m4bu0xq/hu4Jd4buoIeG7quG7gl3Dk+G7tMav4buC4bucNCHhu7TGr+G7glnhu6hO4buC4bu0w5Phu7TGr+G7gl3hu6pVPuG7guG7nOG7lOG7tOG7gmFM4buCWzjhu4Lhu6Ix4bu0xq/hu4Lhu6Lhu67hu5zhu6jhu4JhMeG7guG6oeG7gl1V4buC4bucMkrhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4bui4buQ4bu04buC4buc4bu44buCWeG7qOG7uOG7glnhu6jDk+G7tOG7gmHDmuG7glnhu6rhu7Thu6jhu4JdVUPhu4LGr+G7uD7hu4I+4buo4buY4bu04buC4bu04buQ4bu0xq/hu4Lhu5xK4bu24buCWzXhu5zhu4JZ4buoPeG7oOG7guG7nDJK4buC4bu0xq80IeG7quG7guG7ouG7kOG7tOG7gl194bu24bu0xq/hu4JhMOG7tMavROG7gmw/4buq4buC4bu0xq/hu6jhu67hu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu55P4buCeyJL4bu04buCXX3hu6rDmV3hu4LFqSLhuqFVXeG7guG7nuG7ruG7tOG7qOG7glsq4buC4buI4buKRi9H4buERkbhu4Lhu5wySuG7guG7scOq4buT4buB4buCXVbhu7Thu6jhu4Jhw5rhu4Lhu5pK4bu04buC4buoTOG7tOG7qOG7gnsi4bqh4buC4buc4buoVeG7gj7hu6gq4buq4buC4buoKD7hu4LDneG7qlThu7Thu4Lhu7TGr0zhu7Thu6jhu4JdfeG7tuG7tMav4buC4buo4bu2TV3hu4Lhu54/4bu0xq/hu4Lhu6g74buCXX0o4buC4bu0xq80IeG7quG7gl3hu6giP+G7nOG7guG7qD/hu4Lhu5zhu5Thu7Thu4Lhu7TGr+G7qMOo4bu24buCXeG7qErhu7Lhu4LGr+G7qkrhu4LDqmzhuqDhu6tC4buCeyJL4bu04buCXX3hu6rDmV3hu4Lhu7Q/4buq4buC4buiIuG7tMav4buC4buoNC7hu7TGr+G7guG7osag4bu04buCXX3hu6rhu6Thu7Thu4JZ4buoSuG7quG7gl3hu6hM4bu04buo4buCPuG7qOG7mOG7tOG7guG6t+G7guG7nDJK4buC4buiN+G7gkvhu7Thu4JhLuG7quG7guG7nEvhu5zhu4Jd4buq4bukIuG7gl3hu6hM4bu04buo4buCPuG7qOG7mOG7tOG6quG7gmw74buCXX0o4buC4buyIkrhu4Jd4buoUuG7gsOqbOG6oOG7q+G7guG7nOG7qOG7tuG7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhu5zhu5Thu7Thu4Lhu7TGr+G7qMOo4bu2Q+G7gl3hu6pVPuG7gl3hu6jhu67hu4LDoE/hu4Lhu6g/4buq4buCYUzhu4JdfSLhuqHDmuG7tOG7gl3hu6gl4bu0xq/hu4Jhw5rhu4LDqmzhuqDhu6tD4buCXcOT4bu0xq/hu4Lhu5w0IeG7tMav4buC4bu0w5Phu7TGr+G7gsOdN+G7nOG7gnsiTuG7tOG7gsOd4bqj4buC4bu04buoTOG7guG7tDQu4buc4buCYcOa4buCw6ps4bqg4burRERE4buC4burTeG7quG7guG7qD/hu6rhu4Lhu7TGr+G7qOG7ruG7guG7nEvhu5zhu4Lhu55N4buq4buC4bua4buq4bukIuG7guG7nDPhu7TGr+G7guG7nk/hu4Jd4buUPuG7gl19IuG7tMav4buCXeG7qE7hu7bhu4LDnSLhu5Thu7RD4buC4bue4bu44bu0xq/hu4LGr+G7uD7hu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4LhuqPhu4JZ4buqVeG7tOG7gmHDmuG7gmHhu6rDmeG7nOG7gl194buq4buk4bu04buCWeG7qErhu6rhu4Jd4buoN+G7nOG7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4buiN+G7gkvhu7RD4buC4bucS+G7nOG7guG7muG7qsOZ4bu04buCPuG7qEs+4buC4bue4buk4buC4bu0xq80IeG7quG7guG7nOG7lOG7tOG7guG7tMav4buow6jhu7bhu4Lhu7IiSuG7guG7njQo4buc4buCXeG7qFLhu4LDqmzhuqDhu6tD4buCYeG7kuG7tOG7guG7nsOa4buC4bue4buW4bqh4buC4buyTeG7tOG7qOG7guG7nCXhu7TGr+G7gl1L4buc4buCXX0i4bqhw5rhu7Thu4Jd4buoJeG7tMav4buCYcOa4buCw6ps4bqg4bur4buC4buc4buo4bu24buC4bu0xq80IeG7quG7guG7nOG7lOG7tOG7guG7tMav4buow6jhu7ZEREThu4Lhu6lKIuG7guG7qD/hu6rhu4Lhu7TGr+G7qOG7ruG7guG7tEzhuqHhu4Lhu6kp4buC4bqg4buCXVXhu4JhTOG7gsOqSuG7tOG7gnsiTuG7tOG7gsOd4bqj4buC4buiN+G7gkvhu7Thu4JbU+G7gj7hu6gq4buq4buC4buoKD7hu4JhLuG7quG7guG7nEvhu5zhu4Lhu6gi4bqhw5nhu7RD4buCXeG7qOG7ruG7gsOgT0Phu4Jd4buoTOG7tOG7qOG7gj7hu6gq4buCXTrhu4Lhu5zhu6g14buc4buC4bucS+G7nOG7guG7qD/hu6rhu4Lhu7TGr+G7qOG7ruG7ginhu4Lhu57hu65K4buCPuG7qDQs4bu0xq/hu4Lhu7Thu6jhu4zhu7Lhu4J7Ikvhu7Thu4JdfeG7qsOZXeG7guG7nEvhu5zhu4Lhu7Q/4buq4buC4buiIuG7tMavQ+G7guG7sjHhu5zhu4Jd4buqVCLhu4Lhu5wySuG7guG7ojfhu4JL4bu0Q+G7gj7hu6jhu5Lhu7Thu4Lhu57hu5Ii4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7tMOT4buy4buCR+G7hEZG4buC4buc4bu44buCXX1U4bu04buCw43hu4ThuqThu4Lhu6g/4buC4buc4buU4bu04buC4bu0xq/hu6jDqOG7tuG7gl194bu24bu0xq/hu4JdVuG7tOG7qOG7guG7njQo4buc4buC4buyIkrhu4Jd4buoUuG7gsOqbOG6oOG7q0REROG7gmxE4buTRMOq4bq4Lz7huro=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Diễn đàn “Ngày giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

Diễn đàn “Ngày giảm nhẹ rủi ro thiên tai”
2011-05-29 23:13:18

(QT) - Ngày 28/5/2011, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Văn phòng vùng dự án Plan tại Quảng Trị tổ chức diễn đàn “Ngày giảm nhẹ rủi ro thiên tai- 22/5” với...

Hội thảo về truyền thông thay đổi hành vi

Hội thảo về truyền thông thay đổi hành vi
2011-05-27 03:53:56

(QT) - Trong 2 ngày 26-27/5/2011, Ban điều phối dự án Sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch tỉnh Quảng Trị phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo, tổng kết chiến dịch truyền thông...

An táng 7 hài cốt liệt sĩ

An táng 7 hài cốt liệt sĩ
2011-05-27 03:52:55

(QT) - Sáng 25/5/2011, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban CHQS thị xã Quảng Trị phối hợp với chính quyền và nhân dân xã Hải Lệ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết