Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7PhuqfhurdMduG6reG6osOA4bq04bu3w7nhu5vhuq1MduG6reG7muG7o8Oq4bul4bqtbuG6sG3huq3huqrhur/huq1P4bq/4bul4bqt4bqi4buB4bul4bqt4bqiaMO54bub4bqtw4HDg+G6v+G6rW3hu53hu6Xhuq3DueG7m+G6v8O54bud4bqt4bub4bujw6rhu6Xhuq1u4bqwbeG6rSPDg+G7h8O54bub4bqtJcOAcOG6sS/hu53huqvhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG7nMOz4bq9buG6p+G6t8SDIyXhuq/huq0t4bqtJcOA4bulw7nhu5vhuq1t4budw4NE4buRw7nhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq3huqrhuqThur3huq3DgcOD4bq94bqt4bqi4buB4buj4bqtI8OD4buHw7nhu5vhuq0lw4Bw4bqh4bqtb+G7r8O54bub4bqtbeG7neG7n+G6rUDhu53hu4HDuuG6rXvhurLhuq1Vw4PEqcO54bqh4bqtKnslLuG6rU/hu4fDueG7m+G6oeG6rUx24bqt4bqiw4DhurThu7fDueG7m+G6rUx24bqt4bua4bujw6rhu6Xhuq1u4bqwbeG6reG6quG6v+G6rU/hur/hu6Xhuq3huqLhu4Hhu6Xhuq1v4buD4bqtb+G7o+G6reG6ouG7neG7hcO64bqh4bqt4bqi4buhw7rhuq3hu53hu6Phu5XDg+G6rW/hu6Phu5PDg+G6rXThu6Phu5nDueG6rW7hu4FE4bqt4bqq4bq/4bqt4budxrBt4bqtbeG6tuG6veG6reG7m+G7o8Oq4bul4bqt4bqq4bujw7TDueG6oeG6reG7ncawbeG6reG6oOG7o8O54bud4bqt4bqiw4DDtMO54bqtb3Dhur3huq1s4bq/w7nhuq3huqJxw7nhu53huq0jw4Phu4fDueG7m+G6rSXDgHDhuqPhuq1P4buvw7nhu5vhuq1t4bud4buf4bqtTHbhuq3huqLDgOG6tOG7t8O54bub4bqtb+G7g+G6rW/hu5HDueG6reG6ouG7neG7hcO64bqtbXnhuq3huqDhu7fhuq3hu5vhu6PDquG7peG6rW7hurBt4bqt4bqi4buB4buj4bqtbcOqbeG6rUPhu4Phuq3DuuG7o+G7k8O54bqtw7nEguG7o+G6oeG6reG6quG6rsO54bub4bqt4bqgw6zDg+G6oeG6reG6quG6rsO54bub4bqtQ+G6veG6rW3hurbhur3huq3hu53hur3hu6Phuq3hu53Dg0Thu5nDueG6reG7nOG6tMO9w7nhu5vhuq3hu5zhu6XDquG6oeG6rU/hur10w4Dhu7HDueG7m+G6reG6quG6v+G6rcO6duG6ouG6reG6oOG7reG6rW/hu6Phu5XDuuG6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vhuq3huqLhu4Hhu6Phuq1tw6pt4bqt4budw4NE4buZw7nhuq3hu5rhu6Phu6Xhuq1V4bujw7nhu53huqHhuq1N4bq9w7rhuq1VduG6oeG6rXtyw7nhu53huq1V4bujw7nhu53huqPhuq1MduG6reG6osOA4bq04bu3w7nhu5vhuq1v4buD4bqtb8Oqw7nhu53huq3hu5vhu6PDquG6rW3hur3hu6Xhuq0jw4Phu4fDueG7m+G6rSXDgHDhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtb+G7o+G7k8OD4bqtdOG7o+G7mcO54bqtbcWpw7nhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtdOG7neG7p+G6rXThu53hu4XDueG6reG6ouG7neG7o+G7kcOD4bqt4bqi4bud4butw7nhuq3DueG7neG6tMO54bub4bqtb+G7g+G6reG6tMOD4bqt4bqi4bujw7TDueG6rW/hu4nDg+G6reG6ouG6tOG6rW3hu53hu6Xhuq11csO54bud4bqt4bqq4bqmbeG6reG7m+G7o8Oq4bul4bqtbuG6sG3huq3huqLDgOG7pcO54bub4bqt4bqq4buj4buZbeG6reG7neG7peG6v8O54bqt4bqi4bud4buj4buZw7nhuq1teeG6reG6oOG7t+G6reG6qsSp4bqi4bqtbeG7neG7i+G6ouG6rcO54bud4bq04bqtQ+G7pcOq4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6reG7ncawbeG6reG6osOA4bq9w7nhu53huq3huqLDgMOz4bqtw7nDguG6veG6rXXDquG6oeG6rW/hu4nDg+G6reG6ouG6tOG6rW3Dqm3huq104budw4Phuq3DueG7neG6v+G6reG7t+G6rW3hu53hu6Xhuq3hu5vhu6PDquG7peG6reG6quG7o8O0w7nhuqHhuq3DueG7neG6v+G6rcO5duG7o+G6reG6osOAxILhuq1uw6zDueG6rcO5w4Phu7Hhu6PhuqHhuq1v4buvw7nhu5vhuq3huqLhu53hu7Phu6Phuq3huqLhuqTDueG7m+G6rWzhurTDvW3huq3DucOsw7nhu5vhuq1t4bq94bul4bqtbeG7neG7i+G6ouG6rXXhurThu7XDueG7m+G6rW7hu4FE4bqt4bqq4bq/4bqt4budxrBt4bqj4bqtJcOA4bulw7nhu5vhuq3huqLhu53hu7Phu6Phuq3hu5vhu6Phur3DueG6reG6osO94buj4bqh4bqt4bqiw4DDtMO54bqtbeG6tHnDueG7m+G6reG6qnDhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq1t4bq24bq94bqtw7rhu6HDueG7neG6oeG6rW/hu6/DueG7m+G6rW3hu53hu5/huq1MduG6reG6osOA4bq04bu3w7nhu5vhuq3hu53DguG6veG6reG6oMO14bqt4bqi4buj4buRQeG6reG6ouG6sG3huq3DueG7m+G7neG7o8O0w7nhuq1tw4LDg+G6oeG6rcOBw4Phur3DueG6reG6osOsw7rhuq3huqLhu53DquG7peG6reG7m+G7ueG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq104bud4bun4bqtdOG7neG7hcO54bqt4bqq4bq0w73DueG7m+G6rcO6Zm3huq3huqLDgMO0w7nhuq11csO54bud4bqt4bqq4bqmbeG6reG7m+G7o8Oq4bul4bqtbuG6sG3huq3hu7fhuq0jw4Phu4fDueG7m+G6rSXDgHDhuqHhuq3DgcOD4bq94bqtb+G7p+G6rXThu6Phu5HDueG6rcO54bub4budcOG6reG6qsO94buj4bqtT+G7h8O54bub4bqt4bqq4bq/4bqtw5nhu53hur/huq3DueG6tMO9beG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3huqrhu6Phu5lt4bqt4budeOG6reG6osOA4bu14bqh4bqtw7nDrMO54bub4bqtbeG6veG7peG6rW3hu53hu4vhuqLhuq114bq04bu1w7nhu5vhuq3hu5vhu6PDquG7peG6rW7hurBt4bqtbeG6tuG6veG6rW3hu4fhuq3DueG6tMO9beG6rcO54bun4buj4bqtbeG7ncODw7nhu5vhuq3huqrhur/huq0jw4Phu4fDueG7m+G6rSXDgHDhuq3DueG7p+G7o+G6rcOA4bujw7TDueG7m+G6o+G6rU3hurLDueG7m+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1t4budw4NE4buRw7nhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq3huqLhu4Hhu6Phuq0jw4Phu4fDueG7m+G6rSXDgHDhuqHhuq1v4buvw7nhu5vhuq1t4bud4buf4bqtQOG7neG7gcO64bqte+G6suG6rVXDg8Spw7nhuqHhuq1MduG6reG6osOA4bq04bu3w7nhu5vhuq1MduG6reG7muG7o8Oq4bul4bqtbuG6sG3huq3huqrhur/huq1P4bq/4bul4bqt4bqi4buB4bul4bqtb+G7g+G6reG6omjDueG7m+G6rWPhuqnhuq1sduG6rcO6w6pE4bqt4bqq4buj4bqt4bqi4bufw7nhu53huqHhuq3huqDDqm3hu53huq1t4bud4bul4bqt4bub4bujw6rhu6Xhuq3huqrhu6PDtMO54bqt4bqq4bq/4bqt4budxrBt4bqt4bqg4bujw7nhu53huq3huqLDgHDhuq3hu5vhu6PDquG6rWNl4bqp4bqt4bqiw4Dhu6Phu5nDg+G6rW/hu6/DueG7m8Og4bqt4bqiaMO54bub4bqtZeG6rcO54bub4bux4buj4bqtw7nhu53hur/huq3huqLhu6HDueG7neG6rcO54bub4budcuG6veG6reG6osOAcOG6reG7m+G7o8Oq4bqtYmThuqnhuq3huqLDgOG7o+G7mcOD4bqtb+G7r8O54bub4bqj4bqtw5nhu5vhu6Xhur/hu6Phuq3DgOG6veG6oeG6rcOZ4bud4bq/4bqtQ8OD4buL4bqi4bqtbOG7h8O54bqt4bua4bujw6rhu6Xhuq1u4bqwbeG6rXvhu6Phu5nhuqLhuq3DmeG6vcO64bqt4bqiaMO54bub4bqt4bqgw6pt4bud4bqt4bub4bujw6rhu6Xhuq104bud4bul4bq94bqtbeG7neG7peG6reG7ncawbeG6reG6oOG7o8O54bud4bqtdeG6v+G6rW/hu63hu6Phuq3huqLhurThu7XDueG7m+G6rW3hu6XDueG6reG6ouG7neG6tHnDueG7m+G6rWzhu6PDueG7neG6oeG6rXXhu6Phu5nhuqLhuq3huqBy4bqt4bqiw4Bw4bqt4bub4bujw6rhuq3hurnhuqnhuq3huqLDgOG7o+G7mcOD4bqtb+G7r8O54bub4bqj4bqtVeG6o8Oa4bqxL0Hhurc=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội thảo về truyền thông thay đổi hành vi

Hội thảo về truyền thông thay đổi hành vi
2011-05-27 03:53:56

(QT) - Trong 2 ngày 26-27/5/2011, Ban điều phối dự án Sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch tỉnh Quảng Trị phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo, tổng kết chiến dịch truyền thông...

An táng 7 hài cốt liệt sĩ

An táng 7 hài cốt liệt sĩ
2011-05-27 03:52:55

(QT) - Sáng 25/5/2011, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban CHQS thị xã Quảng Trị phối hợp với chính quyền và nhân dân xã Hải Lệ...

Hội thảo về kiểm soát buôn bán các loài hoang dã

Hội thảo về kiểm soát buôn bán các loài hoang dã
2011-05-24 22:32:41

(QT) - Trong hai ngày 23 và 24/5/2011, tại thành phố Đông Hà, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo quốc tế về kiểm soát buôn...

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc tại Quảng Trị

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc tại Quảng Trị
2011-05-24 22:32:27

(QT) - Ngày 23/5/2011, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Cao Minh Quang làm trưởng đoàn về việc triển khai công tác dược, công tác...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết