Cập nhật:  GMT+7
Ò.ỖỘÝ]RẵẵIỒằÂ!â]ỶỒỌựcấỘẵ! .Ộẻạ!Ộ"Ụ ,Ộẳđ ,Ò/.ỖỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằtỶRỲỒỌOẶÂÓỘ-Ộứ.!Ộ .ẹ ,ỘÝà Ộ"cRỘW"ỘcạâỘặấRỘỴ!LỘ .ẹ ,Ộ"Ữ"Ộ"Ụ ,Ộẳđ ,ỘỲcạ!Ộ"ƯâỘỴỬâỘYỦâỘỴỮấỘ .ầỘ]$ Ộâ.)ỘÝb ,Ộ]TỘ]ầÝỘâđ ,ỘỴ0T Ộ ,cả!ỘỲỰ Ộâ9ÝỘẺỰ Ộứ!*ấLỘẰRỘô6ỘăỘÝSÝỘYÚ Ộ]T ,ỘêRỘê6!Ộ à!Ộ"!* ỘâỰếỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘYỦâỘỴỮấỘ"ậRỘ.S!Ộ"Ụ ,ỘặấỶ Ộâ.ấ9ÝMỘử.ẹ ,Ộ"Ữ"Ộ"Ụ ,Ộẳđ ,Ộ.0R ,ỘỲU!ỘỬếỘỴÙỘ,1ằỘằ.Ữ ỘÝÚ!Ộâ.!& Ộằ.Ữ Ộ T0ỘỴả!Ộẵ7 ,Ộẻ7 Ộ,ƯằỘ .!*ấỘ[.1Ộ[.Ụ ỘÝẫRỘYTỘÝ0 ỘỲỰ ỘYÚ MỘồ!Ộ.S!Ộ“]9Ý”Ộẳđ ,ỘẴcà ,Ộẵạ"ỘÝ2 Ộ"ảỘỴẩÝỘâẳ$ ỘỲÙếỘ ầ!LỘâẳ$ ỘÝ0 ỘỴcả ,ỘỴỬâỘW"ỘcạâỘăỘÝSÝỘYÚ Ộ]T ,ỘÝẫRỘêÙỘgỘốà!ỘO.ấế& Ộtcạ ,Ột0SÓỘỴÙỘẳ9 ỘẳÙỘâ!% ,ỘÝcả!Ộ 1!MỘÂđ ,Ộâ7ằỘằ.ẩỘ ẹLỘâẳ#ỘỶ"Ộâ.Ỷ0Ộ"@ỘỴ!Ộ.S!Ộ"Ụ ,Ộ(Ộạ!Ộ,3!Ộ .RấỘ,ậ!ỘgỘô.1!Ộâẳ$ Ộ]c ,ỘâẳeÝỘÝ.>Ộ.cạ ,Ộẳđ ,MỘự9âỘ ,TếỘẻT0Ộẳđ ,Ộ.S!Ộ"Ụ ,ỘÝẫRỘỲỰ ỘYÚ ỘỴ*ấỘYỦâỘỴỮấỘâđỘâ.ả!ỘỴ!?"ỘỬếMỘÂ.Ỷ0ỘÝ.Ự Ộ"9âỘ .1"Ộ ,cả!Ộ.S!Ộ"Ụ ,ỘăỘYÚ ỘẰRỘẲ0!LỘÝ.ầ ,Ộâ6!Ộ"Ỷ Ộâ.Ỷ0ỘÝ0 ỘỴcả ,ỘỴỬâỘỴ4Ộ .ỮếỘ .ẩRỘYậ Ộ]ỮếỘâ!% ỘẻT0ỘÝS .Ộẳđ ,ỘÝSÝ.ỘêRỘYÚ ỘÝ.đ ,ỘỜ-ỘỢỘÝỰếỘẵ7MỘõỤ ,ỘặấRỘ .!*ấỘỴ8!ỘỲ7ÝLỘẻcãâỘặấRỘ .!*ấỘÝ0 Ộẵấ7!ỘỴỮếỘỴSỘYS"Ộẳ$ấỘâẳà ỘâẳcãâLỘÝấ7!ỘÝậ ,ỘÝ.ầ ,Ộâ6!ỘÝb ,ỘẻT0ỘỴcãÝỘÝS .Ộẳđ ,Ộẻạ!Ộ .!*ấỘ]0U!ỘÝỰếỘ]8Ộ6LỘ dRLỘỴ0SÝỘO"9âỘ]0U!ỘÝỰếỘ,Ữ Ộ,!7 ,Ộ]8Ộ6Ộ .c ,Ộẳấ9âỘỴƯÝỘ.à ÓỘ[.SỘẳV"ỘẳUằMỘô.Ỷ Ộ]X Ộ,!ẹRỘ .ẹ ,ỘỴS"ỘâẳỶỘ dRỘẻTỘÝỰếỘẳđ ,ỘỬếỘÝ2 ỘÝ1Ộ .ẹ ,Ộ]0U!ỘâẳỶỘẳđ ,Ộâ0ỘỴỮếỘ,R!Ộ .3 Ộ.0ỦâMỘs!ẹRỘ .ẹ ,ỘỴS"ỘỴỬâỘcạâỘ]ầ Ộằ.ầ ỘỴÙỘYỦâỘỴỮấỘÝ1Ộ .ẹ ,Ộ"Ữ"Ộ"Ụ ,ỘYỸỘê(ấỘ .ầỘ]$ MỘô.<Ột8ỘÂ.<ỘÂ.!RLỘ"9âỘ ,cả!Ộâẳ0 ,ỘỴ0T Ộ.S!Ộ"Ụ ,ỘÝ.3 Ộ"9âỘYẩ!ỘÝỰếỘÝ1Ộ[.SỘ .!*ấỘ,R!Ộẳ8!Ộâ.3ÝỘÝỰếỘẳeRỘ[.SỘẵỦÝỘYỸ Ộêấ7 ,ỘỴỬâLỘẵRấỘỴ1Ộ]6!Ộ]$ Ộ"ỬếỘ"ẩâỘ"Ụ ,ỘYŨ ,Ộ Ủ"ỘâRếLỘâ.0Ụ Ộâ.0ỦâỘÝ.0ỘẻT0Ộ,ậ!MÒâRY]ỶỘẵâế]ỶIỒ"Rẳ,! JƠằêỘRấâ0ỒỌÒâẳỌÒâỲỌÒ!",ỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ặấR ,âẳ!Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ỖỖỜỖ/ỜPỲỞỔQỚPƠỚâỜPƠQQ]ỖM}ằ,ỒỘ/ỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒâẳỌÒâỲỌÒằỌô.ãỘ"ấRỘYS Ộ"Ụ ,ỘăỘêÙỘgốà!LỘ.ấế& Ộtcạ ,Ột1RMÒ/ằỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒ/âRY]ỶỌÂ.Ỷ0ỘÝ.<ỘÂ.!RLỘâậếỘ"á!Ộ]0U!ỘÝỰếỘ[.SÝỘ .RấỘ"TỘẻ!&ÝỘ]ỬếỘ"Ụ ,ỘÝb ,Ộ[.SÝỘ .RấMỘ“ựỤ ,Ộ]8Ộ6LỘỴ0SÝỘ[.6 ,Ộ]ạ Ộ $ Ộ“â.<â”Ộ[.SỘ"4 ,ỘẻTỘ"*"Ộ.à MỘẺ!&ÝỘ]ỬếỘ]0U!Ộ"Ụ ,Ộ TếỘÝb ,ỘỴà Ộ,!Ú MỘô2 Ộ]0U!ỘâẳỶỘẳđ ,Ộâ.)Ộ]ạ Ộ.à LỘÝ1ỘÝS!ỘYŨ ,ỘYỦằỘÝ.Ự LỘ“â.<â”ỘỲTếỘ $ Ộằ.Ú!ỘỲậ ,ỘỲR0Ộ .3 ỘỴỰ"Ộ"U .ỘẻT0ỘỴỬâỘ"ạ!Ộ]ỬếỘỴcãÝ”LỘÝ.<ỘÂ.!RỘYVâỘ"(MỘÊấ ,ỘặấR .ỘÝS .Ộẳđ ,LỘ .ẹ ,Ộ ,cả!Ộ[.SÝỘÝb ,ỘÝ.!RỘ .RấỘâ4RỘẳRỘÝSÝỘ.cạ ,Ộ[.SÝỘ .RấỘâ)"Ộ[!%"Ộ"Ụ ,ỘÝ.0Ộ") .MỘÂ.Ỷ0Ộ .ẹ ,Ộ ,cả!Ộ.S!Ộ"Ụ ,ỘÝ.0ỘY!%âLỘÝ6 ,Ộẻ!&ÝỘÝẫRỘ.3Ộâcă ,ỘÝ.đ ,ỘỴà Ộ,!Ú Ộ .c ,Ộ]U!ỘẳỬâỘẻỬâỘẻÚLỘÝ1Ộ[.!Ộ,ƯằỘằ.Ú!Ộ ,ấếỘ.!?"MỘồ1Ộ]TỘ .ẹ ,Ộ]Ữ Ộ.3ỘỴ7!Ộ"ƯâỘẻạ!Ộ .!*ấỘYỬâỘâẳỦÝỘ .cỘ,ƯằỘằ.Ú!ỘẳỦ Ộẳ%âLỘẻỦâỘẳđ ,LỘY<Ộ,R!ỘỴỰ"Ộằ.Ú!MỘõTỘôỤ Ộử.!LỘ ,cả!ỘỴÙỘẵ7 ,ỘặấRỘỠPỘ"ậRỘẳXếLỘâỰ"ỘẵeJỘ“ự) .ỘY!%âỘ.S!Ộ"Ụ ,ỘâđỘ.8!ỘÝ2 ỘYỸỘê(ấMỘt8!ỘỴ1LỘ"Ụ ,Ộẳđ ,Ộ .!*ấỘẻ6Ộ[?Ộ $ ỘÝ.>ỘỴ!Ộ.S!ỘăỘ,Ữ Ộ .TỘâẳ0 ,ỘÝ.7ÝỘ]SâỘ]TỘỴÙỘỴỮếỘ,ậ!MỘử.c ,Ộ RếỘâ.)Ộằ.Ú!ỘỴ!ỘêRỘ.à Ộẻ)Ộ"Ụ ,Ộ ,TếỘÝT ,Ộ(âỘỴ!MỘự) .ỘẵãỘ .ỬâỘ]TỘ,ƯằỘẳỦ Ộẳ%âỘẻTỘẻỦâỘẳđ ,MỘồÙỘ .!*ấỘ]Ữ Ộ") .ỘY<ỘẳỦ ỘÝỦ Ộ[.!ỘỴcRỘâRếỘẻT0ỘYẩ!Ộ,R!Ộ.S!Ộ"Ụ ,Ộ .c ,Ộ"RếỘ"TỘ[.6 ,ỘẵR0MỘô2 ỘẻỦâỘẳđ ,Ộâ.)Ộ .!*ấỘ]Ủ"LỘR!ỘÝb ,ỘY<ỘÝ.ầ ,ỘÝỦ Ộ.%âLỘ ,dRỘ[.6 ,ỘÝ.<ấỘ a!MỘử.c ,ỘÝb ,Ộ .ảỘÝ1Ộ .ẹ ,Ộ]0U!Ộ"Ụ ,Ộ TếỘ"TỘỲỰ ỘYÚ Ộ") .ỘặấRỘ .ẹ ,Ộ"ậRỘỴ1!Ộ[Ỹ"MỘt8!ỘêcRỘ.S!Ộ"Ụ ,ỘÝ.ẫỘế%ấỘỴ?ỘỤ ỘÝ2 ỘYỰếỘ,!ảỘỲT .ỘỴ?ỘYS Ộ[!%"Ộâ!* ỘỴ0 ,Ộ,U0LỘ"ấRỘâ.dÝỘỤ MỘựá!Ộ ,TếỘẵ!$ ,Ộ Ụ ,LỘ"RếỘ"Ủ ỘÝb ,Ộ[!%"ỘỴcãÝỘẻT!ỘÝ.ẩÝỘ ,.) ỘỴ8 ,”MỘÂ.Ỷ0Ộ .ẹ ,ỘÝcỘỲỰ ỘỴỘ"ấRỘYS Ộ"á!Ộ]0U!Ộ"Ụ ,Ộẳđ ,”LỘ6 ,ỘẰÚỘô.!$ LỘ"9âỘÝeấỘÝ.!% ỘY! .ỘăỘâ.6 ỘẰRỘẲ0!Ộ,!Ú!Ộâ.(Ý.MỘô.ãỘ"Ụ ,ỘâẳăỘ $ Ộ .9 Ộ .<ằỘẻT0ỘâỮ"ỘâđỘQỘ,!ảỘÝ.0ỘỴ% ỘÝ.!*ấỘâ7!MỘõă!Ộẻ)Ộâẳ0 ,Ộ[.0Ú ,Ộâ.ả!Ộ,!R ỘỴ1LỘ .ẹ ,Ộ ,cả!Ộằ.ẩỘ ẹỘÝb ,ỘYỦâỘỴỮấỘâđỘâẳ0 ,Ộẳđ ,ỘÝƯ"ỘÝẩ!Ộ,ậ!Ộ"Ụ ,ỘâẳăỘẻ*ỘYS MỘô.ầ ,Ộâ6!ỘÝ1Ộ"ƯâỘâU!Ộằ.!$ ỘÝ.ãỘ"ấRỘYS Ộ"Ụ ,Ộ[.SỘỴ9ÝỘỴS0Ộ TếỘ[.!ỘâđỘâẳ$ ỘÝ0 ỘỴcả ,Ộ"2 ỘỴỬâỘỴ4ỘÝ1Ộ"ỬếỘâ7ằỘằ.ẩỘ ẹỘ,ậ!Ộ"Ụ ,ỘỴ% ỘYS MỘẰ.!$ ỘÝ.ãỘâẳăỘ $ Ộ .9 Ộ .<ằỘ.Ứ Ộ[.!Ộ .ẹ ,ỘÝấ9ÝỘ ,ÙỘ,!SỘ"ấRỘYS ỘỲ!: ỘẳRMỘẴRấỘ[.!Ộ]Ữ Ộ]cãâỘỴƯâỘ]$ ỘÝ.!%ÝỘYT ỘÝỰ Ộ .ẹ ,Ộ,ậ!Ộ"Ụ ,LỘ ,cả!ỘÝ.ẫỘ"ấRỘ"Ụ ,Ộ]Ữ Ộ]cãâỘêaỘ"Ụ ,ỘẳRỘÝ.!%ÝỘYUâỘ !Ộ]6 ,ỘẻTỘâẳÚỘâ!* ỘÝ.0Ộ ,cả!ỘYS MỘõTỘôỤ Ộử.!ỘâRếỘÝỮ"Ộ .ẹ ,ỘâảỘâ!* Ộ .TấỘ .{LỘ.ạ Ộ.ăỘ[.0ỶJỘ“t6"Ộ RếỘYS ỘỴcãÝỘ,Ữ ỘỢỔỘ ,.) Ộâ!* Ộ"Ụ ,Ộẳ8!LỘYỰếỘ,!ảỘẻ*Ộ ,.>Ộ ,à!LỘ"R!Ộ]U!ỘẻT0Ộẳđ ,Ộ.S!Ộâ!%ằMỘựậRỘ TếỘ ,.>Ộ]T"ỘẳXếỘ .c ,Ộ .ảỘÝ1Ộ"Ụ ,Ộẳđ ,Ộ $ ỘỲỰ ỘYÚ Ộ") .ỘÝb ,ỘÝ1ỘÝS!ỘỤ ”MỘôSÝỘâ.cà ,Ộ]S!Ộâ.ấỘ"ấRỘẵRấỘỴ1Ộ.0ƯÝỘẵ=ỘÝ.ấế? Ộ"Ụ ,Ộâcà!Ộẻ*Ộêấ6!ỘÝ.%ỘY!% Ộ.0ƯÝỘÝ.%ỘY!% Ộ]ấ6 ỘâU!ỘÝ.áMỘõTỘừ$ỘÂ.<ỘẶấế? LỘ"9âỘ ,cả!ỘỲỰ Ộ.ấế& ỘtÚ!ỘừỤ ,Ộ]$ Ộ]VằỘ ,.!&ằỘăỘêÙỘgỘốà!ỘâđỘ .!*ấỘ Ụ"ỘâẳcạÝLỘÝ.ấế$ Ộâ.ấỘ"ấRỘ"Ụ ,Ộẳđ ,Ộẻ*ỘÝ.%ỘY!% ỘỴ?ỘYS Ộ]U!LỘÝ.0ỘY!%âJỘ“ựá!Ộ ,TếỘ,!RỘỴ) .Ộâ6!Ộâ.ấỘ"ấRỘỴcãÝỘ[.0Ú ,ỘẻT!ỘâUỘ"Ụ ,Ộâcà!LỘÝ1Ộ]ầÝỘ .!*ấỘ.à MỘẴRấỘỴ1ỘÝÚỘ,!RỘỴ) .ỘÝậ ,Ộ]9âỘẻ4LỘ]ấ9ÝỘÝ.( LỘê#ỘẳRỘỴỶ"Ộằ.à!Ộẳ8!Ộ,0"Ộ]U!ỘYS MỘÂấếỘÝ6 ,Ộẻ!&ÝỘÝb ,ỘÝeÝỘ .3ÝỘ .c ,ỘÝb ,ỘÝ1Ộẻ!&ÝỘ]T"Ộ[.!Ộ.%âỘ"ậRỘẳXế”MỘĂỘgỘốà!ỘẻTỘ"9âỘẵ7ỘêÙỘăỘẻậ ,Ộừ)RỘ[.SÝLỘẳỬâỘ .!*ấỘ,!RỘỴ) .ỘÝb ,Ộ]T"Ộ ,.*Ộâ.ấỘ"ấRỘ"Ụ ,ỘỴ?ỘÝ.%ỘY!% Ộẳ8!ỘYS ỘÝ.0ỘÝSÝỘêỶỘ6Ộâ6Ộâ.ấỘ"ấRỘỴcRỘẻ*Ộêấ6!MỘô.ầ ,Ộâ6!Ộẳả!ỘẰRỘẲ0!Ộ[.!Ộ .ẹ ,ỘY%ằỘ]éRỘ]ấ9ÝỘ"Ụ ,ỘÝẫRỘYTỘÝ0 Ộâẳ0 ,ỘYÚ ỘỴcãÝỘâ.a!Ộ]$ ỘẻTỘ .ẹ ,Ộằ.ẩỘ ẹỘẺỰ Ộứ!*ấLỘẰRỘô6ỘỴR ,Ộẻ9!ỘẻÙỘâẳăỘẻ*Ộ .TỘẵRấỘ"9âỘ ,TếỘ"cấỘẵ! .Ộ .3ÝỘ .Ũ Ộâẳ0 ,Ộẳđ ,ỘẵỰấMỘựậ!Ộ"Ụ ,Ộ.Ụ ,Ộ.Ụ ,LỘ ,2 Ộ ,3âỘâ.0R ,Ộâ.0Ú ,Ộặấế& Ộâ.Ỷ0Ộ .ẹ ,Ộ]3 Ộ[.1!Ộâẳ$ Ộ .ẹ ,Ộ 1ÝỘ .TỘẵT MỘẺạ!ỘỲỰ ỘYÚ Ộ à!ỘỴỰếLỘỲậỘÝ6 ,Ộẻ!&ÝỘỴ!Ộ.S!Ộ"Ụ ,Ộâẳ0 ,Ộẳđ ,ỘẵỰấỘ[.SỘẻỬâỘẻÚLỘ .3ÝỘ .Ũ Ộ .c ,ỘÝb ,ỘẳỬâỘÝ1ỘềỘ ,.{RLỘYă!Ộâ.ấỘ .VằỘâđỘ .ẹ ,Ộ,ậ!Ộ"Ụ ,ỘỴÙỘằ.Ữ Ộ T0ỘỴắỘỴỮ Ộ,!RỘỴ) .Ộ.3Ộâẳ0 ,Ộ .ẹ ,Ộ]ầÝỘ[.1Ộ[.Ụ ỘỴ?ỘỴã!ỘÝ.ảỘ"ậRỘâ.ấỘ.0UÝ.Ộâẳ$ Ộ cà ,ỘẳXếMỘõT!LỘÚ .JỘồdÝỘẺ!&âÒ/ằỌ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gian nan khoan giếng mùa nắng hạn

Gian nan khoan giếng mùa nắng hạn
2024-05-18 05:00:00

QTO - Mới bước sang tháng 5, nắng nóng khốc liệt đã diễn ra khắp nơi trong tỉnh. Nhu cầu nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất của người dân vì thế ngày một...

“Chữa lành” bằng tình yêu thương

“Chữa lành” bằng tình yêu thương
2024-05-11 05:00:00

QTO - Từ Hàn Quốc, một nhóm tình nguyện viên gồm 9 bạn trẻ đã đến Quảng Trị để cắt tóc, làm đẹp cho các phụ huynh, trẻ em khuyết tật. Tuy giản dị nhưng...

Ba cô giáo cắm bản “trồng người”

Ba cô giáo cắm bản “trồng người”
2011-10-07 04:25:29

(QT) - Về với Trường THCS Tà Long, xã Tà Long, huyện Đakrông (Quảng Trị) vào một ngày đầu năm học mới, tôi nhận được thông tin đây là năm học đầu tiên nhà trường cử 3 cô giáo...

Làng cổ Hội Kỳ kêu cứu

Làng cổ Hội Kỳ kêu cứu
2011-10-05 03:34:25

(QT) - Mưa, nắng sụt sùi dễ chừng xô dạt mấy rặng tre vàng úa ngả nghiêng trên con đường dẫn về làng Hội Kỳ, xã Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị). Đây là ngôi làng cổ hiếm hoi...

Kỳ tích đôi bàn tay

Kỳ tích đôi bàn tay
2011-10-01 13:29:28

(QT) - Mỗi khi tâm sự về cuộc đời mình, Hồ Văn Phơi (sinh năm 1977) lại đưa đôi bàn tay ra và bắt đầu câu chuyện từ những vết sẹo, nốt chai ở trên đó. Đối với chàng trai khuyết...

Mòn mỏi đợi con về...

Mòn mỏi đợi con về...
2011-09-28 03:31:00

(QT) - Thắp nén nhang lên bàn thờ liệt sĩ Hoàng Ánh Đông, anh Trần Thiên Phụng, một trong chín chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ ngày 14/3/1988 khi...

Bảo vệ môi trường - trong tâm tay của bạn

Bảo vệ môi trường - trong tâm tay của bạn
2011-09-25 09:33:48

(QT) - Seongnam- một tỉnh nằm ở phía nam của thủ đô Seoul, nơi được mệnh danh ‘’Vùng đất của những nhà hoạt động môi trường” là nơi chúng tôi đặt chân đến trong chuyến hành...

Đất trời Pa Ngay

Đất trời Pa Ngay
2011-09-24 07:24:47

(QT) - Tôi biết đến địa danh Pa Ngay (thuộc xã Tà Long, Đakrông, Quảng Trị) qua những người làm trong ngành giáo dục của huyện vùng cao này với nhiều câu chuyện thực hư, rằng...

Bước qua cổng đời

Bước qua cổng đời
2011-09-21 08:21:27

(QT) - Sau hơn 2 năm kể từ ngày gặp chàng trai Nguyễn Viết Toán- người mang trong mình căn bệnh thế kỷ AIDS nhưng ẩn chứa một nghị lực và khát vọng sống mãnh liệt- tôi đã bất...

Xanh mãi với đại ngàn

Xanh mãi với đại ngàn
2011-09-19 08:14:39

(QT) - Trong ngôi nhà sàn nhỏ treo rất nhiều huân, huy chương do Đảng và Nhà nước trao tặng vì những cống hiến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai vợ chồng cựu chiến...

San sẻ yêu thương

San sẻ yêu thương
2011-09-17 05:40:19

(QT) - Nguyễn Thị Diệu Ái (thôn Tân Phổ, Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị) là cô gái mồ côi cả ba lẫn mẹ. Trong muôn vàn khó khăn nhưng bằng niềm tin và ý chí, cô đã nỗ lực...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết