Cập nhật:  GMT+7
w73Dk+G6osOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6rDssOSVuG7lEjDgeG7s+G6u1RWw4BPw5LhuqTDgEfhu47GoMOTw4BH4bqmxqBPw4BWw5Phu7bDmcagT8O9L8OT4bqi4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buq4bqtSOG6pEbDgeG7s+G6vcSoV8OA4buYw5NRxqBPw4Dhu5bhuqQ/w4Dhu4LDlcOAJlfhurxWw4DDk1c/xKhWw4DGoELhu5rhu6/DgCXhu6jDgOG7luG6qOG7hMOTw4Dhu5bhuqZXw4DGoELhu5rhu6/DgOG7hOG7nMOA4buU4buKw4BPw5LhuqTDgEfhu47GoMOTw4DGoMOT4bugw4Dhu4Thu7LhuqTDgOG7hMOTw5XDgOG6rVPDgMOyw5PDlcOA4bq7IcOA4buj4bq6xqDDgHjhu67Dksagw5PDgMagQ+G7lsOA4bqiw4LhurThuq55w4DDk8OSS8agw4Dhu65SxqBPw4BW4bqow5LDgFbDk1HGoMOAw7LhurrGoMOAw6nDkuG7iMag4buvw4AmQsOAw7Lhu6zDkktXw4Apw5Lhu6/DgMOTVz9LxqDDgMOy4busw5JLV8OAbcOT4buaxqBPw4BHQsOA4buYw5NRxqBPw4Dhu6zDmcOSw4Al4bqs4buaw4DDk+G7muG6rMagw4Dhu4ThuqrGoMOTw4BH4bqmxqBPw4BWw5Phu7bDmcagT8OAxqDDk+G7tsOA4buC4bq6P8OAT8OS4bumdsO9L+G7quG7s8O9VuG6pOG7guG7lEjDgOG7rlY/4buUSOG7pcOB4buW4bqk4busT8OSxqDhu7HDg+G7qibDgOG6pFdW4buaw4Hhu7PDvVbhu6zhu7PDvVZG4buzw73DkuG7lk/DgOG7ruG7rOG7hOG7pcOBLy/hu4R24buC4bqk4bua4buwV+G6pMagT1bhu6zDknYlxqAvRkjhu67hu5hW4bua4buqL8agSCrhu64vw4PhuqLEguG6sC/huq7hurRG4bq24bqg4bq24bqi4bqww4PhurZW4bqi4bq24bqg4bqu4bqy4bqy4buU4bqiduG7kuG7qk/DgcOAL+G7s8O9L1ZG4buzw70vVuG7rOG7s8O9VuG7rOG7s8O9Vkbhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7syjGoMOTw4Dhur3Dksagw4BWw5PhuqQ/w4AlxajDgOG7hMOTQ+G7lsOA4buu4buc4buEw4Dhu4Thuqbhu4TDgOG7hOG7msagw4Atw4B7xqDDk+G7scOAw7J2bcO9L+G7quG7s8O9L1ZG4buzw70vVuG7rOG7s8O9L1bhuqThu4Lhu5RI4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7PDsuG7rOG7msagT8OAxqBPUcOSw4DGoMOT4bqsw4DGoMOT4bugw4BH4bu2xajhu4TDgCbhuro/w4BGI8agT8OAVkDDgOG7lOG6ulfhu6/DgFbDksSoxqBPw4Dhu5jDk+G7nOG7hMOAR+G7osOSw4Dhu5bDjcOA4buE4buy4bqkw4BH4bu44bqkw4BW4busw4zDgOG7hMOT4bu24bqkw4BHw4o/w4DEgsOAVldVw5LDgOG7mMOTw5LEqMagw4Dhu4TDk1jGoE/DgFZRw5LDgOG7hMOTWMOAOnbDgDjGr8OSw4Dhu5bDjcOA4buE4buy4bqkw4Dhu4TDk+G6plfDgOG7lOG6rMOA4buEw5PDlcOA4buj4bq6xqDDgEZZw4DGoE9Tw5LDgMagT+G6pD/DgOG7hOG6qMagw5PDgOG7guG7iMagw4Dhu4Thu5rGoMOAJeG7hsagw4Dhu4Thu7jDgOG7lkLDksOAxqDDk+G7jsagw4Al4bqs4buaw4Dhu5jDk+G7muG6qsagT8OA4buYw5NRxqBPw4AlUcOAR8OVxqDDk+G7r8OA4buYw5NRxqBPw4Dhu4Thu5zDgOG7guG6vFbDgOG7mDvDgOG7llRWw4Dhu4Q9w4BHVMagT8OAxqDhuqzhu5p2w70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7MoxqDDk8OA4bq54buIw4BhVz/DgOG6vcOSxqDDgHjhu67Dksagw5PDgMagQ+G7lsOA4bqiw4LhurLhurJ54buvw4Dhu4TDk1PGoE/DgOG7hOG7suG6pMOA4buEw5PDlcOAxqDhu5zDksOAJeG7pMOSw4Dhu4TDk1jGoE/DgFZRw5Lhu7HDgOKAnOG6u8ONw4Dhu4TDk+G6plfDgOG7guG6vFbDgMagT+G7psOA4buCw5XDgCZX4bq8VsOAw5NXP8SoVsOAxqBC4bua4buvw4Alw5Lhu4jhu5bDgOG7luG6rMagT8OAxqBC4buaw4BWQMOAxqBD4buWw4DDg+G6oOG6osOC4buvw4Dhu5jDk8OSw4BH4bu44bqkw4BYVsOA4buW4bukw5LDgOG7hMOTw5TDgOG6ssOAVsOT4bqmxqBPw4BWV1XDknbDgDjhuqThu5rDgMagw5PDkuG7iFfDgCVSxqDDgOG7lMOSxKjGoE/DgFbhu6zhu5rGoE/DgMagw5Phuqzhu6/DgFZRw5LDgEdKV8OAR1XDgEZTxqDDgCXhuqzhu5rDgEdMw4BHw5JKV8OAVuG7rMOVw4Dhu4JLxqDDk8OA4buEw5Phu5rDgCXFqHbDgOG6vcOT4bu2xqBPw4Dhu5bhuqzigKbigJ12w4A54bq6V8OAxqDhu5zDksOA4buCw5XDgOG7guG7oMOAxqA94bqkw4Dhu4TDk0DGoE/hu6/DgOG6pMagw5PDgOG7guG6vFbDgE/DkuG6puG7hMOAVsOTxq/DgEbhuqzDkuG7r8OAR1HDksOA4buWRFbDgEfhu6DDgMOT4buaSHbDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7syjGoMOTw4Dhur3Dksagw4Al4bqsw4Dhu4TDk8OVw4Dhu6PhurrGoMOA4buYxKhWw4DDk1HGoMOAVkDDgMagQ+G7lsOAw4PhuqDhuqLEgnbDgDlXVOG7hMOA4buuUsagT8OA4buE4buy4bqkw4DDk+G7nsOA4buYw5NRxqBPw4Dhu7BX4bqmw4BPw5LhuqxXw4Dhu4Thu5zDgMagw5Phu7bGoE/DgFXGoMOAR8OVxqDDk8OAJeG6rMOAw5PhuqjGoMOTw4Dhu6rDk1jhu4R2w4DDssOTxKjDgOG7rFPDksOAVuG6pMOSw4DDk+G7nuG6pMOA4buC4bq8VsOAxqBP4bumw4Dhur7hu6rDgFbhu6TDknbDgDnDk8OVw4Dhu6PhurrGoMOA4buCw5XDgOG7gkvGoMOT4buvw4Dhu4JXVOG7hMOA4buqw5PhuqrDksOA4buUw5Lhu4jGoMOAVsOd4buEw4BWw5Mj4buEw4DDk8OSS8agw4Dhu4Thuqbhu4TDgOG7hOG6pMOA4buqw5Phu4ZXw4BWw5NX4bq+VsOAT8OTSeG7qsOA4buu4bue4buvw4DDk1hWw4BGw5Xhu4TDk8OA4buW4bqsxqBPw4DGoELhu5rDgCXhu6TDksOA4buEw5PDksOA4buqw5Phu4zDgOG7hOG6pOG7msOAVuG6qMOSw4A4S8agw5PDgCXDkkvGoMOAw6HhuqTDgOG7mMOT4bua4bqkw4BWw5TGoMOTw4BuV+G6qsagT8OAw7Lhu6zDlcOAJeG6rMOAOEvGoMOTw4Alw5JLxqDDgMOy4busV8agT8OA4bu2w5nGoE/DgOG6rVfEqHbDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s+G6ueG6rOG7lsOAR+G7tsWo4buEw4Dhu4LhuqThu5rDgMagw5PDkuG7iFfDgFbDkkrGoOG7r8OA4bqkxqDDk8OA4bq9w5LGoMOAR0pXw4BHVcOARlPGoMOAJeG6rOG7msOA4buWV+G6pMOAVsOTV1Lhu4TDgFbDk+G6pMagT8OA4buEw5Phu5rDgCXFqHbDgMOpw5NRxqBPw4BH4buy4buvw4DhuqTGoMOTw4BWw5LEqOG7qsOAVsOd4buEw4Al4bqkP8OA4buW4bu2xajGoMOAVsOT4buI4buWw4Dhu4Thu7LhuqTDgMagT+G7tuG7psOSw4BWw5PhurrGoMOAJeG6rMOA4buC4bqoxqDDgOG7gsOodsOA4bqnw5Lhu6bDgEfhuro/4buvw4Dhu4TDk8OVw4Dhu6PhurrGoMOA4buEw5PDlMOAxqBPU8OSw4Dhu4LhurxWw4BHVMagT8OA4buWVFbDgOG7hMOTw5rhu6/DgOG7lFjhu4TDgFbDlMagw5Phu6/DgOG7lFjhu4TDgOG7luG7iHbDgCjGoMOTw4Dhur3Dksagw4BWw5PhuqQ/w4Dhu4TDk8OVw4Dhu6PhurrGoMOA4buEw5ND4buWw4Dhu5Thu5rDgOG7sFfhuqbGoMOAJlc/xKjGoMOA4buW4buew5LDgCXDkkvhu4TDgFbhu6zhu5rGoE/DgMagw5Phuqzhu6/DgFZAw4BWROG7lsOA4busPeG6pOG7r8OA4buEw5ND4buWw4Dhu67hu5zhu4TDgCXFqOG7r8OAR8OSw4Dhu4TDk8Wo4buvw4Dhu4TDk0Phu5bDgOG7hOG7msag4oCmw70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7PDslc/w4AlxajDgOG7gsOVw4Dhu4JLxqDDk+G7r8OA4buEV1Thu4TDgOG7rlLGoE/DgOG7mMOT4bucw4Dhu5jDk0PGoMOAVsOTxKjDgMagw5Phu7bGoE/DgCXFqMOA4buEw5NTxqBPw4Dhu4TDk8OVw4Dhu6PhurrGoMOA4buU4bqow5LDgOG7hOG7nMOAxqDDkkrhu5bDgOG6pMagw4Dhu7LDksOA4buYw5PDksOAw4PDgOG7hFHDgOG7hOG7msagw4BP4bqmw5LDgMagT+G7muG6pMagw4DGoE/hu5pCxqDhu6/DgEfhuqbGoE/DgD/hu4hXdsOAOVHDgOG7hOG7msagw4BP4bqmw5LDgFhWw4BGWcOA4buEw5Phu7bhuqTDgEfDij/DgMSCw4BWV1XDksOAxqDDk+G7tsagT8OA4buUWOG7hMOAxqDhuqzhu5rDgOG7hOG7tMagT8OA4buCw5LEqFbDgD/hu4hXw4BWw5Phu7bDmcagT+G7r8OA4buwV+G6pMagw4BW4bq64buWw4BHxKjGoMOA4buEw5PhuqTDgOG7lsON4buvw4Dhu5RXUcagw4Dhu4ThurxWw4BPw5Lhu57GoE/DgMag4buaxqDDgMag4bukVsOAw5Phu6DDksOAVsOTQ+G7luG7scOA4oCc4buWw43DgOG7hOG7nMOA4buWS1bDgOG7mMOTUcagT+G7q+KAneG7r8OA4oCc4buWw43DgEPGoMOA4buEw5Phu7bhuqThu6vigJ12w4Dhur3Dk+G7jsagw4BWw5Phurw/w4Dhu4ThuqrGoMOTw4DGoE/hu7bhu6bDksOAR+G6rMagw4BRxqBPw4Al4bukw5LDgOG7mMOTV1HGoMOA4buWRVbDgOG7lktWw4Dhu5bhu6DDkuG7r8OAR1HDksOA4buWRFbDgEfDij/DgCXEqFbDgOG7hMOT4bq6xqDDgOG7hMOTw5Lhu5bDgMagw5PDjcOAxqDDk+G6rMagT8OAR1hWw4Dhu4TDk+G7msOA4buE4buaxqDDgEPGoOG7r8OA4buEw5NYxqBPw4BWUcOSw4Dhu5jDk1HGoE/DgOG7mMOT4bugw5LDgOG7hMOT4bqoxqDDk8OA4buU4buixqBPdsO9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzw7Lhu6xY4buEw4Btw5Phu7bDmcagT8O9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzxrDDgOG6u+G7nsOSw4Dhu64jw4Dhu7LGoE/DgMOTVMOA4buEw5PDlcOA4bqtU8OAw7LDk8OVw4Dhurshw4Dhu6PhurrGoMOAJsOSxqDDgE89w5LDgEfEqMagw4A44bqm4buaw4BuV+G6qsagT8OAw7Lhu6zDlcOALcOAxILhuqLhuqLDgC3DgOG6rVnGoE/DgOG7o+G7tsOZxqBPw4Atw4BWw5PhuqzGoMOTw4Dhu6rDk1LDgMOhUcagT8OA4bqt4bqsw4B4w6HDsuG7scOA4bqgw4PEgsSCdsSC4bq04bqw4bqyduG6ouG6suG6tuG7rcOA4bqgw4LhuqLDguG6oOG6oOG6osSC4bqi4bqyecOAw5Phu5pF4buEw4Dhu4TDk1c/TMagw4Al4bqs4buaw4BW4bqsw5LDgOG7mMOT4bua4bqqxqDhu7HDgDjhuqbhu5rDgG5X4bqqxqBPw4DDsuG7rMOV4buvw4Dhu65Sw4DDssOp4buxw4DhuqDhurLhurLhuqLhuqDhuqDhuqDhuqDhuqDhuqDhuq7hurDhurbDgFbhuqjDksOA4bq94bqtw7Lhurs5bcOA4bq9T+G7muG6qMOSw4BWw5Phu7bDmcagT8OA4bujw5JLVsOA4bq94bqk4buWLTnDk8OSw4DGoMOT4bqmxqDDk8OAblfhuqrGoE/DgMOy4busw5Xhu63DgOG6sOG6ruG6oOG6ouG6oOG6oOG6oOG6oOG6ruG6suG6oMSCw4LDgsOAVuG6qMOSw4Dhur1P4bq6xqDDgMOT4bqsxqBPw4DDsuG6uzltw4DDocOKV8OAVuG7tsOAJeG6rMOAbcOT4bqmVsOAVuG7rMOSTMagw4Dhu6PDkktWw4Dhur3huqThu5bDgC3DgDnDk8OSw4DGoMOT4bqmxqDDk8OAblfhuqrGoE/DgMOy4busw5Xhu63DgOG6ouG6oMOD4bqg4bqi4bqg4bqg4bqg4bqgxILDgsSC4bqwxILhurLDgFbhuqjDksOA4bq9T+G6usagw4DDk+G6rMagT8OAw7Lhurs5bcOAOVHGoE/DgFbDk+G7tsOZxqBPw4Dhu6PDkktWw4Dhur3huqThu5YtOcOTw5LDgMagw5PhuqbGoMOTw4BuV+G6qsagT8OAw7Lhu6zDleG7rcOAxILDguG6oOG6oMOD4bqi4bqi4bqg4bqi4bqi4bq04bq04bq2w4BW4bqow5LDgOG6vU/hurrGoMOAw5PhuqzGoE/DgOG6vVHGoE/DgMagT8OTw5JL4buqw4Al4bqsw4Btw5PhuqZWw4BW4busw5JMxqDDgMagUcagT8OAVsOTUcagw4Dhu6PDkktWw4Dhur3huqThu5bDgC3DgDnDk8OSw4DGoMOT4bqmxqDDk8OAblfhuqrGoE/DgMOy4busw5Xhu63DgMOT4buaReG7hMOATz3DksOAVuG7rCPhu4TDgFbDksSo4buqw4AlSsOAT8OS4bqkw4BH4buOxqDDk8OAVsOTSOG7msOAR8OV4bqkw4Dhu4TDk8OU4buxw4A5w5PDlcOA4bqtU8OAw7LDk8OVw4Dhurshw4Dhu6PhurrGoOG7r8OAVsOTUcagw4DDsuG6usagw4DDqcOS4buIxqDhu6/DgCZCw4DDsuG7rMOSS1fDgCnDkuG7r8OAw5NXP0vGoMOAw7Lhu6zDkktXw4Btw5Phu5rGoE/hu6/DgFbDlMagw5PDgG5X4bqqxqBPw4DDsuG7rMOVdsO9L+G7quG7sw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người dân chung tay phòng chống dịch

Người dân chung tay phòng chống dịch
2021-09-04 06:06:11

QTO - Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn đã nhường, mượn hoặc thuê nơi ở để nhường nhà cho người thân trở về từ khu cách ly tập trung. Việc người dân...

Nhường nhà làm chốt chống dịch

Nhường nhà làm chốt chống dịch
2021-09-02 06:15:11

QTO - Thời gian qua, COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn quốc. Sự nguy hại của COVID-19 đã khiến nhiều người e ngại, tránh tiếp...

Đảm bảo an toàn COVID-19 trên tuyến biển

Đảm bảo an toàn COVID-19 trên tuyến biển
2021-09-01 07:24:33

QTO - Xác định các tàu cá, ngư dân hoạt động trên biển, đặc biệt các tàu cá ngoại tỉnh là một trong những nguồn có nguy cơ cao trong lây nhiễm COVID-19 từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết